I vini del Giro d’Italia 2018: 15. etappe: Tolmezzo — Sappada

Det var inter­rës­sant å se Chris Froo­me i en posi­sjon hvor han måt­te angri­pe opp Mont Zon­co­lan. Han vis­te at man ikke kan avkri­ve ham ennå, selv om han bare tok 6 sekun­der ( + net­to 4 bonus­se­kun­der) på Simon  Yates. Som de frans­ke TV-kom­men­ta­tor­ne sa: Det pas­set med dob­belt bri­tisk på dagen for prin­se­bryl­lup i London.

Chris Froo­me lig­ger fort­satt 3.10 bak Simon Yates i sam­men­dra­get. Men han ryk­ket opp fra 12. til 5. plass, og tok mye tid på alle and­re enn Simon Yates. Og Simon Yates har økt sin ledel­se til alle and­re. Det er ikke ofte man ser noen som er så slit­ne etter mål­pas­se­ring som Thi­baut Pinot var i går. Den kan bli inter­es­sant å se om han har fått resti­tu­ert seg til i dag.

De frans­ke TV-kom­men­ta­tor­ne sa at man had­de bestemt at det ikke var til­latt å byt­te syk­kel før ryt­ter­ne skul­le opp Mont Zon­co­lan, og de var opp­tatt av hvo­dan man vil­le hånd­te­re situa­sjo­nen hvis noen skul­le få meka­nis­ke pro­ble­mer. Jeg fikk ikke med meg alle del­al­jer, men det så i alle fall ikke ut til å bli et aktu­elt problem.

I dag er det en ny fjell­e­tap­pe, med mye opp og ned. Også den avslut­ter med 10 km stig­ning, men ikke så hard som Mon­te Zon­co­lan. Vi kan få en uder­hol­den­de etap­pe i dag også.

No ser eg atter sli­ke fjell og daler,
hvor det er ikkje mykje vin å få.

Både fjel­le­ne og dale­ne er nok mer hefi­ge her i Dolo­mit­te­ne enn de Asmund Olavs­son Vin­je så da han skrev dik­tet “Ved Ron­da­ne”. Men sær­lig mye vin var det nok ikke der heller.

Vi star­ter nes­ten så langt mot nord­øst som det er mulig å kom­me i Itala. Vi er gans­ke få kilom­ter der vi fin­ner tre­lands­gren­sen mel­lom Ita­lia, Øster­rike og Slo­ve­nia. Her er det fjell, og der det er fjell er det lite vin. På noen fjell­e­tap­per fin­ner vi i alle fall litt vin nede i dale­ne. Men hel­ler ikke det fin­ner vi til den­ne etappen.

Der det er for kaldt til å pro­du­se­re vin, leter jeg noen gan­ger etter godt øl. Min leting fore­går da i prak­sis å inter­nett, og det er ikke så enkelt å søke etter små, ita­li­ens­ke bryg­ge­ri­er for en som ikke kan ita­li­ensk. Jeg fant et bryg­ge­ri som vir­ker inter­es­sant, Bir­ra Gju­lia, som bryg­ger sitt øl med i hoved­sak loka­le ingre­di­en­ser. Men de lig­ger mel­lom byen Undi­ne og gren­sen mot Slo­ve­nia. Da er vi ikke vel­dig lagt fra der vi star­tet i går, og vi er inne i de bes­te vin­om­rå­de­ne i Fri­uli Skal vi først rei­se så langt for å bunk­re, vil­le jeg hel­ler ha valgt vin enn øl.

Det er noen vik­ti­ge for­skjel­ler mel­lom vin og øl i en sam­men­heng som det­te. Vin­dru­er har karak­ter etter ste­det hvor de har vokst, det fransk­men kal­ler ter­roir. Det dyr­kes char­don­nay man­ge ste­der i ver­den, men ikke noe sted gir den like god vin som i Bur­gund. Neb­bio­lo gir best vin i Pie­mon­te, osv. Men en IPA er en IPA, enten den er bryg­get i Fri­uli eller Flåm. Vann­kva­li­te­ten betyr en del for ølet. Men det er først og fremst et spørs­mål om bryg­ge­ren, og bryg­ge­rens krea­ti­vi­tet og dyk­tig­het, ikke om ste­det. Ølet har ikke ter­roir på sam­me måte som vin. Det er ikke uten grunn at Vin­mono­po­let har begynt å sor­te­re øl etter type, ikke etter produksjonssted.

Når det er sagt, fin­nes det en del tra­di­sjo­nel­le ølty­per med lokal for­ank­ring. PIls er et øl som opp­rin­ne­lig kom­mer fra Pil­sen i Tsjek­kia. Alt­bier er en spe­sia­li­tet fra Düs­sel­dorf, og det er en del tra­di­sjo­nel­le ølty­per i Nord-Frank­ri­ke, og ikke minst i Bel­gia, for å nev­ne noen. Bel­gisk blond er et godt øl. Men det er ikke like inter­es­sant med et ita­li­ensk eller norsk bel­gisk blond, som øl fra noen av de tra­di­sjo­nel­le bel­gis­ke bryggeriene.

Jeg er av dem som mener at man all­tid skal ser­ve­re vann ved siden av vin. Man drik­ker vann for tørs­ten og vin for sma­ken. Vi fin­ner ofte godt vann i fjel­le­ne, men jeg har ikke fun­net noen kjen­te kil­der og der­av deri­ver­te merke­va­rer i det områ­det vi er i. Men vi kan ta med at dolo­mitt, en kalk­hol­dig stein­sort som har navn etter Dolo­mit­te­ne som vi nå er inne i, har vært mye brukt for å nøy­tra­li­se­re vann som er ska­det av sur ned­bør. Men da er det nok mer snakk om fiske­vann enn drikkevann.

Vi må bare kon­sta­te­re at til dagens etap­pe må vi drik­ke med­brakt, f.eks. fra områ­det rundt, aller kan­kje litt øst for gårs­da­gens etap­pe. Vi fin­ner ikke noe er de skal syk­le i dag.

I mor­gen er det hviledag.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email