I vini del Giro d’Italia 2018: 18. etappe: Abbiategrasso — Prato Nevoso

Nå er det tre dager med fjell, før spur­ter­ne igjen får en muig­het til å vise seg fram på avslut­nings­etap­pen i Roma. Etap­pen er gans­ke flat de førs­te ca 160 km, så begyn­ner det å gå opp­over. De sis­te 15 km er bare opp­over, stort sett ca 7%. Her må vi ven­te angrep fra de som har sammenlagtambisjoner.

Etap­pen star­ter i Lom­bar­dia like uten­for, eller i utkant­en av Mila­no. Når vi er i det områ­det, plei­er jeg å trek­ke fram fran­ciacor­ta. Men der var vi i går, og for­hå­pent­lig­vis har du en flas­ke i bak­hånd til søn­da­gens avslut­ning i Roma.

Etap­pen går etter gans­ke kort tid over i Pie­mon­te, Ita­lias bes­te vin­re­gion. Vi er ikke inn­om de aller mest kjen­te vin­om­rå­de­ne, men vi er inn­om noen av de viner som flest kjen­ner, i alle fall om vi hol­der oss til  viner folk har druk­ket, ikke bare hørt om.

Vi kom­mer først inn i Asti. Jeg for­bin­der det­te områ­det sær­lig med to viner: Bar­be­ra d’As­ti og Mos­cato d’As­ti. Bar­be­ra er en gasn­ke liten drue med tykt skall, mye smak, mye far­ge, mye syre og lite tan­ni­ner. Det er en lett­drik­ke­lig rødvin som pas­ser til man­ge ret­ter. Asti er et av de vik­tigs­te pro­duk­sjons­om­rå­de­ne for Barbera.

Jeg synes at bar­bera­vi­ner er utmer­ke­de til å bru­ke i mat­la­ging. Jeg har all­tid en kar­tong bar­bera­vin stå­en­de i kjøle­ska­pet, som jeg bru­ker i sau­ser m.m. Jeg bruk­te tid­li­ge­re en gans­ke kraf­tig, tan­nin­rik, por­tu­gi­sik vin til slikt. Men når man koker inn vinen til en saus, kon­sen­t­rers sma­ken. Jeg synes den vinen ga saus med litt for kon­sen­trer­te tan­ni­ner. Bar­be­ra har ikke det pro­ble­met. Til slik bruk er det liten grunn til å lete etter de bes­te vine­ne. Jeg sjek­ket kjøle­ska­pet for å se om vår bar­bera­vin var fra Asti eller Alba. Men det sto ikke annet enn at det er bar­be­ra fra Pie­mon­te. Det er sik­kert ikke den bes­te bar­bera­vi­nen, men god nok til sitt bruk.

Mos­cato d’As­ti er, som nav­net til­si­er, laget på dru­en mos­cato, eller mus­kat. Det er en aro­ma­tisk drue, og er en av de få dru­ene som både bru­kes i vin­pro­duk­sjon og som sel­ges som spisedrue. Det fin­nes man­ge vari­an­ter, både hvi­te og røde/sorte. Men Mos­cato d’As­ti er laget på hvit mos­cato. Noen av sort­e­ne har mye suk­ker, og bru­kes til å pro­du­se­re søte viner, som Mos­cato d’As­ti. Men det fin­nes også tør­re viner laget på den­ne druen.

Mos­cato d’As­ti er en svakt mus­se­ren­de, søt vin, og er en klas­si­ker til jord­bær. Noen insis­te­rer på å ser­ve­re champag­ne til jord­bær. Nå pro­du­se­res og sel­ges nes­ten bare tørr champag­ne, og etter min smak går ikke en tørr champag­ne (eller annen mus­se­ren­de vin) godt sam­me med jord­bær. En søte­re vin pas­ser bedre.

Når vi nå går mot jord­bær­se­son­gen, som er seson­gen for nors­ke jord­bær, ikke import­jord­bær, tar jeg med en av mine favo­rit­ter til jord­bær: Bra­chet­to d’Aqui, som pro­du­se­res ikke langt fra dages eap­pe. Det er en søt, rød og gans­ke svakt mus­se­ren­de vin. Den har et umis­kjen­ne­lig preg av jord­bær i lukt og smak. Det er ikke en vel­dig van­lig vin. Men har du luk­tet på og smakt vinen, så hus­ker du den. En gang jeg hav­net i litt dis­ku­sjon om vin med vin­kel­ne­re på en av Oslos res­tu­r­an­ter, kom han med et glass rød vin da vi var kom­met til des­ser­ten. Den­ne kjen­ner du ikke, sa han. Jeg behøv­de bare luk­te på vinen og si Bra­chet­to d’Aqui, og han ble litt skuf­fet. Det er på ingen måte impo­ne­ren­de, det var bare det at jeg til­fel­dig­vis had­de smakt vinen før, som en del av vin­me­ny­en på en annen res­tau­rant — ser­vert til jord­bær. DA var den et nytt og  spen­nen­de bekjent­skap. Men du tren­ger bare sma­ke den en gang for å hus­ke den. Jeg els­ker jord­bær, og har skre­vet litt om jord­bær og vin her.

Dol­cet­to er en annen av de klas­sis­ke pie­mon­tedru­ene. Dolce betyr søt, og det er en drue som gir, om ikke søt så i alle fall en fruk­tig og lett­drik­ke­lig vin. Det er en utmer­ket pasta­vin. Dol­cet­to reg­nes som en enkel drue å dyr­ke, men vans­ke­lig vin å vini­fi­se­re. Den mod­ner tid­lig, ca 2–4 uker for bar­be­ra og neb­bio­lo. Det­te har bidratt til å gjø­re den popu­lær blant en del pro­du­sen­ter, da det gir dem mulig­he­ter til å utnyt­te pro­duk­sjons­ut­sty­ret bed­re. Dol­cet­to er en hver­dags­vin i Pie­mon­te, men popu­la­ri­te­ten har sun­ket uten­for det­te området.

Fra Asti kom­mer vi inn i Alba-områ­det. Min førs­te asso­sia­sjon til Alba er Bar­be­ra d’Alba. Men i Alba bru­kes de bes­te vin­mar­ke­ne til å dyr­ke neb­bio­lo, den edles­te av Pie­mon­tes dru­er. Det­te er dru­en i Barolo og Bar­ba­res­co, som vi ikke er inn­om i år.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email