I vini del Giro d’Italia 2018: 19. etappe: Venaria Reale — Bardonecchia

Så ble det ende­lig et brudd som gikk inn. Men det mest inter­es­san­te skjed­de len­ger bak, i kon­kur­ran­sen mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne Simon Yates vis­te svak­hets­tegn, og Chris Froo­me vis­te at han i alle fall er kan­di­dat til en pallplass.

I dag er årets Cima Coppi etap­pe, det høy­es­te punk­tet i årets Giro: Col­la del­le Fine­st­re på 2178 meter. Det er et av fire fjell i dag, og det hele avslut­tes med nok en toppav­slut­ning. Intet er så langt avgjort.

Jeg tar med løype­pro­fi­len, for å gi et inn­trykk av hva ryt­ter­ne har i vente.

Pie­mon­te betyr ved foten av fjel­let, hvil­ket betyr at det også er fjell.

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet at når det er etap­per med mye fjell, så hen­der det av vi fin­ner litt vin nede i dale­ne. I dag kan vi fin­ne noe vin i  Valsusa, eller Susa­da­len, som ryt­ter­ne skal gjen­nom en del av, mel­lom de førs­te fjellene.

Det er vans­ke­lig å fin­ne ut noe sær­lig om vin fra det­te områ­det. Det er et områ­de som ble klas­si­fi­sert på midt­en av 1990-tal­let. Her pro­du­se­res rødvin på vel­kjen­te dru­er som Bar­be­ra og Dol­cet­to. Men det bru­kes også loka­le dru­er som Neret­to og Ava­na. Det er omtrent så mye jeg har klart å fin­ne ut om vinen fra det­te området.

Det pro­du­se­res ikke mye av den­ne vinen, så den er nep­pe lett å fin­ne uten­for sitt eget områ­de. Viner som pro­du­se­res opp mot fjel­le­ne og kjen­te skiste­der, blir for det mes­te solgt til turis­ter i området.

Av det jeg har klart å fin­ne ut, synes det­te å være en vin man drik­ker hvis man er i områ­det. Men det er en vin det nep­pe er verdt å lete etter, dels for­di den vil være vans­ke­lig å fin­ne, dels for­di den ikke vir­ker å være en sær­lig inter­es­sant vin.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email