I vini del Giro d’Italia 2018: 20. etappe: Susa — Cervinia

Det var en sær­de­les impo­ne­ren­de etap­pe av Chris Froo­me. 80 km ale­ne! For Simon Yates var det en hel­svart dag. Etter å ha tapt 38 m 51 sek på gårs­da­gens etap­pe, er det game over for ham, i alle fall for den­ne gang. Synd. Det er all­tid mor­somt når nye stjer­ner begyn­ner å skin­ne, og trist at de sluk­ner på den måten. Men han er ung. Jeg reg­ner med at vi vil se mer til ham siden. selv om Giro­en i år er kjørt for hans del.

I dag skal det hele avgjø­res. Etap­pen star­ter real­tivt flatt, før ryt­ter­ne etter ca 130 km får tre første­ka­te­gori­fjell, og etap­pen avslut­tes på top­pen av det sis­te av dem. Det som er det sto­re spen­nings­mo­men­tet nå, er hvem av sam­men­lagt­kan­di­da­ten som kom­mer til å beta­le den høy­es­te pri­sen for gårs­da­gens anstren­gel­ser. Chris Froo­me slok­net etter Zon­co­lan, så vi får se hvor­dan det går i dag. 40 sekun­der ledel­se til Tom Dumou­lin er ikke mye. På etap­pen etter Zon­co­lan tap­te Chris Froo­me 49 sekun­der til Tom Dumou­lin. Men nå er situa­sjo­nen at de and­re må angri­pe Chris Froome.

I går kjør­te Chris Froo­me for det mes­te solo. Vi kan spe­ku­le­re i om det var for­di laget ikke klar­te å hen­ge med, eller om det er for å ha et lag som er klar for en stor inn­sats i dag. Uan­sett var det inter­es­sant å mer­ke seg at Chris Froo­me tok tid på sine kon­kur­ren­ter også i utfor­kjø­rin­ge­ne, og i de rela­tivt sla­ke stig­nin­ge­ne. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen eks­pert på syk­kel­tak­tikk. Men pro­fi­len på dagens etap­pe ser ut til å kun­ne invi­te­re til å kjø­re slik Lance Arm­strongs lag ofte kjør­te: Høy fart inn mot klat­rin­ge­ne, for å sli­te ut kon­kur­ren­te­nes lag, og så blir de ster­kes­te hjelpe­ryt­ter­ne med så langt de kan i fjel­le­ne. Spen­nen­de blir det i alle fall.

Hvis det ikke skjer uhell, vil ikke mor­gen­da­gens fla­te etap­pe i Roma få avgjø­ren­de betyd­ning i sammendraget.

Også i dag tar jeg med etappe­pro­fi­len, så vi ser hva vi, og ikke minst ryt­ter­ne har i vente.

Etap­pen sta­rer i byen Susa, i dalen Valsusa, som vi var inn­om i går. Der var det ikke mye vin å fin­ne, så vi leter ikke etter mer vin der.

Ryt­ter­ne pas­se­rer nord-vest for Tori­no, gjen­nom vin­om­rå­det Canave­se. Det­te er et områ­de som også inklu­de­rer under­om­rå­de­ne Care­ma og Erba­lu­ce di Caluso. Områ­det er stort, men det er ikke vel­dig mye vin som pro­du­se­res under clas­si­fi­ka­sjo­nen Canave­se DOC. Hvit­vi­nen Canave­se Bian­co er laget av den loka­le dru­en Erba­lu­ce. Canave­se Ros­so med blan­ding av to eller fle­re av dru­ene Neb­bio­lo, Bar­be­ra, Bonar­da, Frei­sa og den loka­le dru­en Neret­to. Jeg har sett Canave­se Ros­so anbe­falt som en vin å vel­ge hvis fle­re som har valgt uli­ke kjøtt­ret­ter på en res­tau­rant, skal dele en flas­ke vin.

Care­ma er et lite områ­de hvor det dyr­kes vin i fjell­si­de­ne. Det dyr­kes mest neb­bio­lo, og vine­ne pro­du­se­res med 85–00% neb­bio­lo. Bare for å gjø­re det for­vir­ren­de, kal­ler man her neb­bio­lo for picute­ner. Været i områ­det kan variere mye, hvil­ket gjør at kva­li­te­ten kan variere mye fra år til år.

Erba­lu­ce di Caluso. Erba­lu­ce er nav­net på dru­en, Caluso er nav­net på områ­det. Her pro­du­se­res bare hvit­vin, som er DOCG-klas­si­fi­sert. Det pro­du­se­res en tørr vin, samt en søt des­sert­vin. Og som nes­ten over alt ellers i Ita­lia, pro­du­se­res det en spumante.

Ryt­ter­ne svin­ger så vidt inn i Vallé Aos­ta, men drei­er av fra dalen når de begyn­ner på den først av de tre klat­rin­ge­ne. Vi rei­ser ikke len­ger inn i dalen for å lete etter vin den­ne gangen.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.