Økseskaft fra Tanja Loftsgarden i Statens vegvesen @presserom

Innlegget om av vikepliktreglene for syklende, som jeg kommenterte i Selvtilfredse Statens vegvesen om vikeplikt: Alt er såre vel, vi vet best og vi gjør aldri feil, er også publisert i Vegnett.no. Jeg skrev følende i kommentarfeltet;

“Kan Tanja Loftsgarden forklare hvordan det er en god regel at en syklist har vikeplikt for bilist som passerer en syklist på parallell sykkevei, og svinger inn til høyre foran syklisten? Eller at syklist har vikeplikt for møtende bilist som krysser foran syklist? Det er dette problemene med vikepliktreglene handler om, ikke om gangfelt. Viktipliktreglene er ikke gode. De er direkte farlige, og gjør det som kunne ha vært god infrastruktur dårlig.”

I tillegg viste jeg til blogginnlegget.

Nå har Tanja Loftsgarden presentert et økseskaft, som svar på dette, som jeg tillater meg å gjengi:

“Når en syklist på gang- og sykkelveg kommer til en kryssende veg møter han ofte et gangfelt. Derfor forklarer vi hvorfor det er viktig å være aktsom og ta hensyn ved kryssinger av gangfelt. Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt.

Mye handler om god samhandling mellom ulike trafikanter. Samhandling og bruk av blikk og øyekontakt gir økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både de syklende, gående og bilister. Å gi syklister samme rettighet som de gående over gangfelt, kan føre til høy fart på de syklende slik at det blir vanskelig for bilistene å se de i tide. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner og dårlig trafikksikkerhet.

På spørsmål om motgående bilist som krysser foran syklist har bilisten vikeplikt for sykkel om man sykler i vegbanen eller i sykkelfelt. Så lenge den syklende er i kjørebanen (inkludert sykkelfelt) gjelder alminnelige vikepliktsregler. Er syklisten på gang- og sykkelveg og skal kysse en veg har syklisten alltid vikeplikt.

Som nevnt i svar over viser studier en klar sammenheng mellom høy sykkelandel og et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett. Derfor er vi opptatt av å etablere sykkelveger som kan bidra til både god framkommelighet, trygghet og trafikksikkerhet.”

Det er veldig mye å si om dette økseskaftet.

“Når en syklist på gang- og sykkelveg kommer til en kryssende veg møter han ofte et gangfelt.”

Det er noe av problemet, som forsterker virkningene av håpløse vikepliktregler. I siviliserte land føres sykkelvei gjennom krysset, slik det faktisk er gjort på illustrasjonsbildet til artikkelen (jeg vet ikke hvor det bildet er tatt). Der “Tour de Finance” krysser avkjøringen til Tjuvholmen, har man bare latt sykkelveien forsvinne i intet, ved siden av et parallelt gangfelt.

Det er en UBRUKELIG løsning å la sykkelveier, eller den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei ende i et gangfelt. Tanja Lofsgarden fremhver selv hvorfor det er ubrukelig, samtidig som hun viser at hun ikke har forstått reglene:

“Derfor forklarer vi hvorfor det er viktig å være aktsom og ta hensyn ved kryssinger av gangfelt. Sykler man over et gangfelt har du vikeplikt for bilen. Det er likevel ikke ulovlig å sykle over gangfelt, men du må ta hensyn og tilpasse farten til de gående, samt at du må være klar over at du har vikeplikt.”

Hva slags tøv er dette? Har Statens vegvesen som mål å bryte opp rytmen til alle som sykler, slik at man skal måtte stoppe opp og konvertere til fotgjenger i alle kryss? Dette minner mer om sykkelsabotasje enn om sykkeltilrettelegging.

Det stemmer ikke at den som sykler over et gangfelt har vikeplikt for bil på kryssende vei. Det som er korrekt, er at bilisten ikke har vikeplikt for den som sykler i gangfeltet, og det er faktisk noe helt annet. Ut fra Tanja Loftsgardens svar, kan man lure på om det er en misforståelse av trafikkreglene som gjør at Statens vegvesen velger dårlige løsninger.

Det som gjør at syklende har vikeplikt, er diskrimineringsbestemmelsen i trafikkreglene § 7 nr 4 annet ledd, første punktum:

“Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra sykkelveg, gangveg, eller fortau, har vikeplikt for trafikant på vegen.”

Om det er gangfelt eller ikke har ingen betydning for syklendes vikeplikt. Det er ene og alene nevnte diskrimineringsbestemmelse som betyr noe. Man kan fjerne gangfeltet, og det endrer ikke noe når det gjelder syklendes vikeplikt. Derfor er det Tanja Loftsgarden her svarer, tøv. At gangfeltet har betydning for bilisters vikeplikt overfor gående, er en helt annen sak — som denne debatten ikke dreier seg om.

At en som uttaler seg om vikepliktreglene på vegne av Statens vegvesen ikke synes å ha forstått dette, gir i seg selv grunn til bekymring. Det er ikke overraskende at reglene er dårlige og Statens vegvesen er tilfreds med dem, når de ikke en gang har forstått dem.

“Mye handler om god samhandling mellom ulike trafikanter. Samhandling og bruk av blikk og øyekontakt gir økt framkommelighet og økt trafikksikkerhet for både de syklende, gående og bilister.”

Det er viktig å bruk hodet i trafikken, og god samhandling er viktig. Ingen er uenige i dette. Men dette kan aldri erstatte gode og klare regler. Uklarhet vil i praksis alltid gå ut over den svake part. Når Tanja Loftsgarden svarer med “samhandling”, blir det svada som ikke svarer på noe spørsmål.

“Å gi syklister samme rettighet som de gående over gangfelt, kan føre til høy fart på de syklende slik at det blir vanskelig for bilistene å se de i tide. Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner og dårlig trafikksikkerhet.”

Hvem har foreslått at gi syklende de samme rettigheter som gående over gangfelt? Dette er avsporing. Den er en velkjent form for spore av og forsøke å manipulere debatter: Man tillegger sin motstander meninger de ikke har, konstruerer sine egne spøkelser og argumenterer mot disse. Hvis noe seriøse aktører har foreslått det som Tanja Loftsgarden her sier, så vil jeg gjerne ha det dokumentert.

Problemet er vikeliplikt når man sykler på sykkelveier, inklusive den ubrukelige bastarden gang- og sykkelvei. Det gir forøvrig langt farligere situasjoner og har ført til alvorlige ulykker når bilister har trodd at de har hatt rettigheter som de ikke har hatt, og har krysset gang- og sykkelveier ved utkjørsler fra bensinstasjoner, parkeringsplasser, butikker m.m.

“På spørsmål om motgående bilist som krysser foran syklist har bilisten vikeplikt for sykkel om man sykler i vegbanen eller i sykkelfelt. Så lenge den syklende er i kjørebanen (inkludert sykkelfelt) gjelder alminnelige vikepliktsregler. Er syklisten på gang- og sykkelveg og skal kysse en veg har syklisten alltid vikeplikt.”

Jada, jeg vet dette. Problemet er når man krysser foran syklende på en sykkelvei. Mitt spørsmål er ikke hvem som har vikeplikt, jeg kjenner disse reglene godt. Men Tanja Loftsgarden unnlater å svare på hvorfor hun mener det er en god regel at syklende har vikeplikt i en slik situasjon. Jeg minner om overskriften på innlegget i Vegnett:

“Derfor er vikepliktsreglene for syklister gode i dag”

Jeg vil ha en begrunnelse for hvorfor hun mener nevnte vikepliktregler er gode. Jeg tar det at hun unnviker å svare på det sentrale, som en bekreftelse på at det er en elendig regel, og at hun ikke er i stand til å begrunne hvorfor dette er en god regel, slik hun selv påstår.

“Som nevnt i svar over viser studier en klar sammenheng mellom høy sykkelandel og et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett. Derfor er vi opptatt av å etablere sykkelveger som kan bidra til både god framkommelighet, trygghet og trafikksikkerhet.”

Ingen har sagt at vi ikke trenger god infrastruktur. Statens vegvesen har hovedansvaret for den elendige infrastrukturen i Norge. Når skal dere f.eks. rette opp skandalen i Bjørvika? Når skal dere sikre “Tour de Finance”-ruten mot at bilister kjører i den? Statens vegvesen bruker sine egne forsømmelser som begrunnelse for ikke å gjøre noe med dårlige trafikkregler.

Statens vegvesen (og Samferdselsdepartementet) gjør vondt verre ved å gjøre en dårlig infrastruktur enda dårligere gjennom dårlige regler. Det forsterkes ytterligere ved at man ikke skilter, slik man gjør i siviliserte land.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.