Om de selvforklarende kantsteiner og vikeplikt @amstorli

Vi har fått høre mye mer­ke­lig om tra­fikk­reg­ler fra repre­sen­tan­ter for Sta­tens veg­ve­sen i det sis­te. De insis­te­rer på at dagens vike­plikt­reg­ler for syk­len­de er gode, Det er en vur­de­ring, og man kan være enig eller uenig i den. Jeg er sterkt uenig. Men man kan ikke si at noen tar feil i sin vur­de­ring. Hvis Tan­ja Lofts­gar­den synes de er gode, da er det nok sant at hun synes det, uten at vike­plikt­reg­le­ne blir noe bed­re av den grunn. Men det stop­per ikke der. De hev­der at syk­len­de  all­tid har vike­plikt når man syk­ler over et gang­felt. Det kan man fast­slå at er feil. Det har jeg kom­men­tert i et tid­li­ge­re innlegg.

Men det stop­per ikke der:

I dis­ku­sjo­nen på Veg­nett om de etter Sta­tens veg­ve­sens mening for­tref­fe­li­ge vike­plikt­reg­le­ne for syk­len­de, skri­ver kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Anne Marie Stor­li i Sta­tens vegvesen:

Møter du en avkjør­sel (fra pri­vat veg, par­ke­rings­plass e.l) har bilen vike­plikt. Avkjørs­ler utfor­mes med kant­stein e.l så det er enkelt å for­stå at bilen har vikeplikt.”

Jeg vet ikke hva Anne Marie Stor­li byg­ger på når hun sier at kant­stein betyr at bilis­te­ne (ikke bile­ne) har vike­plikt. Jeg kan ikke se at det er noe i tra­fikk­reg­le­ne eller skilt­for­skrif­ten som gir holde­punk­ter for noe slikt. Men Sta­tens veg­ve­sens Kai­sa Foyn intro­du­ser­te nylig kon­sep­tet selv­for­kla­ren­de tra­fikk­reg­ler, eller tra­fikk­reg­ler dik­tet opp for anled­nin­gen, som de også kan kal­les, og det­te er kan­skje en slik en.

Det inter­es­san­te med den­ne selv­for­kla­ren­de reg­len, er at den må ret­te seg mot bilis­te­ne. Det er bilis­te­ne som må for­stå at de har vike­plikt når det er en kant­stein. Vi har blitt vant til at tra­fikkrgu­le­ring for syk­len­de er basert på at vi har rønt­gen­syn og over­na­tur­li­ge evner, slik at vi f.eks. skal kun­ne lese hva som står på and­re siden av et tra­fikk­skilt. De som dri­ver med slikt, her Sta­tens veg­ve­sen, for­ut­set­ter at vi som syk­ler skal for­stå at når vi kom­mer opp­over og bare kan se bak­si­den av det­te skil­tet, da skal vi for­stå at her­fra er det­te ikke len­ger gang- og syk­kel­vei (fra Rødtvedt/Kaldbakken).

Men at de også base­rer seg på at bilis­ter har sli­ke evner, og at de skal kun­ne opp­fat­te at en kant­stein betyr at de har vike­plikt, det er en opp­sikts­vek­ken­de nyhet. Vi vet jo at man­ge bilis­ter ikke engang er i stand til å lese og opp­fat­te tyde­lig skil­ting. Så hvor­dan de kan tro at bilis­ter skal for­stå at en kant­stein betyr at de har vike­plikt, er for meg en gåte.

Den­ne for­stå­el­sen bekref­ter i alle fall bilis­te­nes vike­plikt ved Kon­gen mari­na, på Tour de Finan­ce-ruten, for der er det kant­stein. Alt­så har bilis­te­ne vike­plikt, om vi skal tro Anne Marie Stor­li. Det har de nok også, uten at kant­stei­nen har noen som helst betyd­ning i den­ne sam­men­hen­gen. Det­te er inn/utkjørsel til/fra par­ke­rings­plass, og da har bilis­ter som krys­ser syk­kel­vei vike­plikt etter tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4..

Anne Marie Stor­li er ikke ale­ne om å tro at en kant­stein betyr vike­plikt. I en sak hvor en Kjer­sti Simon­sen påsto seg skjelt ut uten grunn i krys­set Sørk­dals­vei­en / Mor­ge­dals­vei­en, sier Bymiljø­eta­tens presse­sjef Moni­ca Thorud Olsen til Akers­pos­ten:

her er anleg­get utfor­met med kant­stein ut mot vei­en som tyde­lig­gjør vike­for­hol­de­ne for syk­lis­ten, sier hun.”

Det er selv­sagt tøv, akku­rat som det Anne Marie Stor­li sier. Men vi kan leke litt med tøvet. Langs Tour de Finan­ce-ruten ved Kon­gen mari­na, er det kant­stein langs sykkelveien.

Anne Marie Stor­li og Moni­ca Thorud Olsen synes å ha like stor tro på kant­stein som de to sam­ferd­sels­mi­nist­re Magn­hild Mel­tveit Klep­pa og Ketil Sol­vik Olsen har på den magis­ke effek­ten av en malt, hvit stri­pe i asfal­ten.

Vi kan dve­le litt ved saken i Sørke­dals­vei­en / Mor­ge­dals­vei­en. Iføl­ge vit­ner som jeg har stor til­lit til, som kom rett bak den syk­lis­ten som angi­ve­lig skjel­te ut Kjer­sti Simon­sen uten grunn, kjør­te Kjer­sti Simon­sen rett ut i syk­kel­vei­en uten å se seg for, før syk­lis­ten som hun angi­ve­lig ble skjelt ut av ved­kom­men­de som syk­let. Det var meget god grunn til å å kri­ti­se­re Kjer­sti Simon­sens kjø­ring, iføl­ge min kilde.

Akers­pos­ten har illust­rert saken blant annet på den­ne måten:

De har føl­gen­de billedtekst:

PROBLEMATISK: Biler som ven­ter for å kjø­re ut for for­kjørs­vei­en Sørke­dals­vei­en mel­lom Njård­hal­len og Den ame­ri­kans­ke ambas­sa­den, må sper­re sykkelveien.”

Tøv, Akers­pos­ten. Bilis­ten har rime­lig god over­sikt på ste­det, og kan og bør stan­se før syk­kel­fel­tet. Bare hen­syn­løse bil­bøl­ler kjø­rer slik som bilis­ten på bil­det, og blok­ke­rer syk­kel­vei­en. Bil­det viser også med all mulig tyde­lig­het at bilis­ten kun­ne ha kjørt et styk­ke len­ger fram, slik at ved­kom­men­de ikke had­de blok­kert syk­kel­fel­tet. Hvis Sta­tens veg­ve­sen, som har ansva­ret for anleg­get, had­de tatt syk­len­de på alvor, had­de de sør­get for til­strek­ke­lig plass mel­lom syk­kel­vei­en og kjøre­fel­tet. I et sivi­li­sert land had­de det dess­uten vært skil­tet at kjø­ren­de til og fra Mor­ge­dals­vei har vike­plikt for syk­kel­vei­en. Men Sta­tens veg­ve­sen tar ikke syk­len­de på alvor, og når det gjel­der behand­ling av folk som syk­ler, er Nor­ge ikke et sivi­li­sert land.

Bymiljø­eta­tens presse­sjef Moni­ca Thorud Olsen ser­ve­rer mer tøv:

Opp­mer­king av vike­for­hold, even­tu­elt skil­ting av vike­for­hold, er ikke et til­tak som kan bru­kes på sykkelvei”

Hvor tar de det­te fra? Hvor står det at man ikke kan mer­ke opp og skil­te vike­plikt­for­hold? At ver­ken Sta­tens veg­ve­sen eller Bymiljø­eta­ten gjør det, er en ting. Men det er for­di de ikke VIL, ikke for­di de ikke kan. Er det­te også et eksem­pel på at myn­dig­he­te­ne hel­ler vil la syk­len­de (og gåen­de) bli drept og ska­det, frem­for å sik­re og skilte?

Dess­uten: Det som skul­le ha vært skil­tet her, er at bilis­te­ne har vike­plikt. Sli­ke skilt fin­nes fak­tisk i Nor­ge og kan bru­kes, selv om mot­vil­jen mot å bru­ke dem er stor — i alle fall i Oslo.

Vi kan leke litt mer med det­te. Der “Tour de Finan­ce” krys­ser avkjø­rin­gen til Hjort­nes, er det også kant­stein. Så da må vel bilis­te­ne ha vike­plikt her, Anne Marie Storli?

Men det had­de vært vel­dig mye enk­le­re og bed­re med et skilt, slik man gjør bl.a. i Finland.

Nå er situa­sjo­nen dess­ver­re ofte den at det kan være gans­ke så uklart hva det egent­lig er man syk­ler på. Fra Bil­ling­stad mot Hol­men er det noe som i star­ten er skil­tet som gang- og syk­kel­vei, og som en stund også ser ut til å være det. Men etter en rela­tivt kort stund, mel­der tvi­len seg. Er det­te gang- og syk­kel­vei, eller er det for­tau? Vi ser av skil­tet at det i alle fall er sykkelrute.

Jeg er ikke i stand til å gi noe svar, og det er langt fra selv­for­kla­ren­de, i alle fall ikke for meg. Men Kai­sa Froyn eller Anne Marie Stor­li kan kan­skje tol­ke de hem­me­li­ge teg­ne­ne, og opp­ly­se oss som har litt tungt for det?

I 2016 måt­te poli­ti­et i Asker og Bærum fore­ta etter­forsk­ning for å avkla­re vike­plikts­for­hol­de­ne. De kun­ne ikke sva­re på om det var gang- og syk­kel­vei, eller for­tau. Jeg hus­ker også et til­fel­le for en del fle­re år siden, hvor man måt­te under­sø­ke regu­le­rings­pla­nen for å avgjø­re om noe var en utkjør­sel (som had­de vike­plikt), eller en vei (som ikke had­de vike­plikt). Som alle vet, har alle som syk­ler all­tid med seg gjel­den­de regu­le­rings­plan, som de grans­ker sam­men med litt etter­forsk­nings­ar­beid, for å avkla­re om de har vike­plikt eller ikke. Er det ikke fan­tas­tis­ke reg­ler dere har kot i hop, Tan­ja Loftsgarden?

Betyr det så noe om det er gang- og syk­kel­vei, eller om for­tau? Tra­fikk­reg­le­ne er ikke bare skje­ve i sitt inn­hold som dis­kri­mi­ne­rer syk­len­de. Det er også dår­lig ut fra en mer regel­hånd­verks­mes­sig vur­de­ring. Det fin­nes ingen bestem­mel­ser i tra­fikk­reg­le­ne om gang- og syk­kel­vei­er, bort­sett fra den inn­le­den­de defi­ni­sjo­nen i § 1 nr 1, bok­stav f:

Gang­veg og syk­kel­veg: Veg som ved offent­lig tra­fikk­skilt er bestemt for gåen­de, syk­len­de eller kom­bi­nert gang- og syk­kel­tra­fikk. Vegen er skilt fra annen veg med gress­plen, grøft, gjer­de, kant­stein eller på annen måte.”

Vi kan ha vei for kom­bi­nert gang- og syk­kel­tra­fikk. Ellers viser reg­le­ne bare til enten gang­vei eller syk­kel­vei, og det er høyst uklart hvil­ke reg­ler som egent­lig gjel­der for gang- og syk­kel­vei. Men Tan­ja Lofts­gar­den er sik­kert strå­len­de for­nøyd med det også.

Tra­fikk­reg­le­ne § 9, nr 2 førs­te ledd, lyder:

2. Kjø­ren­de som krys­ser gang­veg eller for­tau, har vike­plikt for gåen­de. Det sam­me gjel­der kjø­ring på gågate eller gatetun.”

Tenk det. En bilist som krys­ser et for­tau må alt­så vike for fot­gjen­ge­re. Bilis­ten kan ikke bare kjø­re rett på. Men syk­len­de, som helt lov­lig kan syk­le på gang­vei og for­tau, hva med dem? Har ikke en bilist vike­plikt for syk­len­de sli­ke ste­der? Det sies i alle fall ikke uttryk­ke­lig. Det sies hel­ler ikke det mot­satt, nem­lig at syk­len­de har vike­plikt. For her er det ikke en syk­len­de som kom­mer ut på vei fra for­tau, så reg­le­ne er tau­se. All for­nuft til­si­er at bilis­ten har vike­plikt. Tan­ja Lofts­gard sier at man må regu­le­re ut fra områ­de, ikke tra­fi­kant. Det er jeg enig i. Bilis­ter som krys­ser for­tau må ha vike­plikt for all tra­fikk for for­tau­et, kan­skje med unn­tak når det gjel­der and­re bilis­ter som kjø­rer der ulov­lig. Det­te er i alle fal lagt fra selv­for­kla­ren­de, Kai­sa Froyn. Her, som på så man­ge områ­der, må det ryd­des opp. Leg­ger man det­te til grunn, spil­ler det ingen rol­le for bilis­tens vike­plikt om det er for­tau eller gang- og syk­kel­vei, så len­ge det drei­er seg om utkjørsel.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email