Om de selvforklarende kantsteiner og vikeplikt @amstorli

Vi har fått høre mye merkelig om trafikkregler fra representanter for Statens vegvesen i det siste. De insisterer på at dagens vikepliktregler for syklende er gode, Det er en vurdering, og man kan være enig eller uenig i den. Jeg er sterkt uenig. Men man kan ikke si at noen tar feil i sin vurdering. Hvis Tanja Loftsgarden synes de er gode, da er det nok sant at hun synes det, uten at vikepliktreglene blir noe bedre av den grunn. Men det stopper ikke der. De hevder at syklende  alltid har vikeplikt når man sykler over et gangfelt. Det kan man fastslå at er feil. Det har jeg kommentert i et tidligere innlegg.

Men det stopper ikke der:

I diskusjonen på Vegnett om de etter Statens vegvesens mening fortreffelige vikepliktreglene for syklende, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Marie Storli i Statens vegvesen:

“Møter du en avkjørsel (fra privat veg, parkeringsplass e.l) har bilen vikeplikt. Avkjørsler utformes med kantstein e.l så det er enkelt å forstå at bilen har vikeplikt.”

Jeg vet ikke hva Anne Marie Storli bygger på når hun sier at kantstein betyr at bilistene (ikke bilene) har vikeplikt. Jeg kan ikke se at det er noe i trafikkreglene eller skiltforskriften som gir holdepunkter for noe slikt. Men Statens vegvesens Kaisa Foyn introduserte nylig konseptet selvforklarende trafikkregler, eller trafikkregler diktet opp for anledningen, som de også kan kalles, og dette er kanskje en slik en.

Det interessante med denne selvforklarende reglen, er at den må rette seg mot bilistene. Det er bilistene som må forstå at de har vikeplikt når det er en kantstein. Vi har blitt vant til at trafikkrgulering for syklende er basert på at vi har røntgensyn og overnaturlige evner, slik at vi f.eks. skal kunne lese hva som står på andre siden av et trafikkskilt. De som driver med slikt, her Statens vegvesen, forutsetter at vi som sykler skal forstå at når vi kommer oppover og bare kan se baksiden av dette skiltet, da skal vi forstå at herfra er dette ikke lenger gang- og sykkelvei (fra Rødtvedt/Kaldbakken).

Men at de også baserer seg på at bilister har slike evner, og at de skal kunne oppfatte at en kantstein betyr at de har vikeplikt, det er en oppsiktsvekkende nyhet. Vi vet jo at mange bilister ikke engang er i stand til å lese og oppfatte tydelig skilting. Så hvordan de kan tro at bilister skal forstå at en kantstein betyr at de har vikeplikt, er for meg en gåte.

Denne forståelsen bekrefter i alle fall bilistenes vikeplikt ved Kongen marina, på Tour de Finance-ruten, for der er det kantstein. Altså har bilistene vikeplikt, om vi skal tro Anne Marie Storli. Det har de nok også, uten at kantsteinen har noen som helst betydning i denne sammenhengen. Dette er inn/utkjørsel til/fra parkeringsplass, og da har bilister som krysser sykkelvei vikeplikt etter trafikkreglene § 7 nr 4..

Anne Marie Storli er ikke alene om å tro at en kantstein betyr vikeplikt. I en sak hvor en Kjersti Simonsen påsto seg skjelt ut uten grunn i krysset Sørkdalsveien / Morgedalsveien, sier Bymiljøetatens pressesjef Monica Thorud Olsen til Akersposten:

“her er anlegget utformet med kantstein ut mot veien som tydeliggjør vikeforholdene for syklisten, sier hun.”

Det er selvsagt tøv, akkurat som det Anne Marie Storli sier. Men vi kan leke litt med tøvet. Langs Tour de Finance-ruten ved Kongen marina, er det kantstein langs sykkelveien.

Anne Marie Storli og Monica Thorud Olsen synes å ha like stor tro på kantstein som de to samferdselsministre Magnhild Meltveit Kleppa og Ketil Solvik Olsen har på den magiske effekten av en malt, hvit stripe i asfalten.

Vi kan dvele litt ved saken i Sørkedalsveien / Morgedalsveien. Ifølge vitner som jeg har stor tillit til, som kom rett bak den syklisten som angivelig skjelte ut Kjersti Simonsen uten grunn, kjørte Kjersti Simonsen rett ut i sykkelveien uten å se seg for, før syklisten som hun angivelig ble skjelt ut av vedkommende som syklet. Det var meget god grunn til å å kritisere Kjersti Simonsens kjøring, ifølge min kilde.

Akersposten har illustrert saken blant annet på denne måten:

De har følgende billedtekst:

“PROBLEMATISK: Biler som venter for å kjøre ut for forkjørsveien Sørkedalsveien mellom Njårdhallen og Den amerikanske ambassaden, må sperre sykkelveien.”

Tøv, Akersposten. Bilisten har rimelig god oversikt på stedet, og kan og bør stanse før sykkelfeltet. Bare hensynløse bilbøller kjører slik som bilisten på bildet, og blokkerer sykkelveien. Bildet viser også med all mulig tydelighet at bilisten kunne ha kjørt et stykke lenger fram, slik at vedkommende ikke hadde blokkert sykkelfeltet. Hvis Statens vegvesen, som har ansvaret for anlegget, hadde tatt syklende på alvor, hadde de sørget for tilstrekkelig plass mellom sykkelveien og kjørefeltet. I et sivilisert land hadde det dessuten vært skiltet at kjørende til og fra Morgedalsvei har vikeplikt for sykkelveien. Men Statens vegvesen tar ikke syklende på alvor, og når det gjelder behandling av folk som sykler, er Norge ikke et sivilisert land.

Bymiljøetatens pressesjef Monica Thorud Olsen serverer mer tøv:

“Oppmerking av vikeforhold, eventuelt skilting av vikeforhold, er ikke et tiltak som kan brukes på sykkelvei”

Hvor tar de dette fra? Hvor står det at man ikke kan merke opp og skilte vikepliktforhold? At verken Statens vegvesen eller Bymiljøetaten gjør det, er en ting. Men det er fordi de ikke VIL, ikke fordi de ikke kan. Er dette også et eksempel på at myndighetene heller vil la syklende (og gående) bli drept og skadet, fremfor å sikre og skilte?

Dessuten: Det som skulle ha vært skiltet her, er at bilistene har vikeplikt. Slike skilt finnes faktisk i Norge og kan brukes, selv om motviljen mot å bruke dem er stor — i alle fall i Oslo.

Vi kan leke litt mer med dette. Der “Tour de Finance” krysser avkjøringen til Hjortnes, er det også kantstein. Så da må vel bilistene ha vikeplikt her, Anne Marie Storli?

Men det hadde vært veldig mye enklere og bedre med et skilt, slik man gjør bl.a. i Finland.

Nå er situasjonen dessverre ofte den at det kan være ganske så uklart hva det egentlig er man sykler på. Fra Billingstad mot Holmen er det noe som i starten er skiltet som gang- og sykkelvei, og som en stund også ser ut til å være det. Men etter en relativt kort stund, melder tvilen seg. Er dette gang- og sykkelvei, eller er det fortau? Vi ser av skiltet at det i alle fall er sykkelrute.

Jeg er ikke i stand til å gi noe svar, og det er langt fra selvforklarende, i alle fall ikke for meg. Men Kaisa Froyn eller Anne Marie Storli kan kanskje tolke de hemmelige tegnene, og opplyse oss som har litt tungt for det?

I 2016 måtte politiet i Asker og Bærum foreta etterforskning for å avklare vikepliktsforholdene. De kunne ikke svare på om det var gang- og sykkelvei, eller fortau. Jeg husker også et tilfelle for en del flere år siden, hvor man måtte undersøke reguleringsplanen for å avgjøre om noe var en utkjørsel (som hadde vikeplikt), eller en vei (som ikke hadde vikeplikt). Som alle vet, har alle som sykler alltid med seg gjeldende reguleringsplan, som de gransker sammen med litt etterforskningsarbeid, for å avklare om de har vikeplikt eller ikke. Er det ikke fantastiske regler dere har kot i hop, Tanja Loftsgarden?

Betyr det så noe om det er gang- og sykkelvei, eller om fortau? Trafikkreglene er ikke bare skjeve i sitt innhold som diskriminerer syklende. Det er også dårlig ut fra en mer regelhåndverksmessig vurdering. Det finnes ingen bestemmelser i trafikkreglene om gang- og sykkelveier, bortsett fra den innledende definisjonen i § 1 nr 1, bokstav f:

“Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.”

Vi kan ha vei for kombinert gang- og sykkeltrafikk. Ellers viser reglene bare til enten gangvei eller sykkelvei, og det er høyst uklart hvilke regler som egentlig gjelder for gang- og sykkelvei. Men Tanja Loftsgarden er sikkert strålende fornøyd med det også.

Trafikkreglene § 9, nr 2 første ledd, lyder:

2. Kjørende som krysser gangveg eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.”

Tenk det. En bilist som krysser et fortau må altså vike for fotgjengere. Bilisten kan ikke bare kjøre rett på. Men syklende, som helt lovlig kan sykle på gangvei og fortau, hva med dem? Har ikke en bilist vikeplikt for syklende slike steder? Det sies i alle fall ikke uttrykkelig. Det sies heller ikke det motsatt, nemlig at syklende har vikeplikt. For her er det ikke en syklende som kommer ut på vei fra fortau, så reglene er tause. All fornuft tilsier at bilisten har vikeplikt. Tanja Loftsgard sier at man må regulere ut fra område, ikke trafikant. Det er jeg enig i. Bilister som krysser fortau må ha vikeplikt for all trafikk for fortauet, kanskje med unntak når det gjelder andre bilister som kjører der ulovlig. Dette er i alle fal lagt fra selvforklarende, Kaisa Froyn. Her, som på så mange områder, må det ryddes opp. Legger man dette til grunn, spiller det ingen rolle for bilistens vikeplikt om det er fortau eller gang- og sykkelvei, så lenge det dreier seg om utkjørsel.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.