Vill West i sykkeltrafikken. Ekko fra en gammel røykedebatt. @westjohnsen

Avis­kom­men­ta­to­rer må sta­dig fin­ne på noe nytt å kom­men­te­re. Noen kas­ter seg over folk som syk­ler. Frank Ross­a­vik har prøvd seg, Joa­cim Lund har for­søkt seg. Den som har truf­fet best er VGs Anders Giæ­ver. Når har også Lars West John­sen kas­tet seg på og skri­ver om Gate­kam­pen, og han går på try­net som fle­re har gjort før ham. I will west-tra­di­sjon skri­ver han om “en duell i gate­ne”. Han får det til å bli et pro­blem at fle­re syk­ler, og stil­ler seg der­med opp bak man­ge sykkelhatere.

Han refe­rer fra egen twitterdbatt:

Tid­li­ge­re i uka prøv­de jeg å bidra til en tråd på Twit­ter om syk­ling i byga­te­ne. En syk­list på vest­kan­ten var sint på bilis­ter som stop­pet i syk­kel­fel­tet. Verdi­løse men­te han syk­kel­fel­te­ne var hvis bile­ne stop­pet i dem. ”

Her er noe av debat­ten, slik den er gjen­gitt i kommentaren.

«Litt smi­dig­het vi som syk­lis­ter også utvi­se. Vi ber om plass, da må vi også gi plass», svar­te jeg. Med håp om dia­log om at vi som syk­lis­ter må utvi­se smi­dig­het, og bidra til trygt og godt tra­fi­kalt sam­kvem. Gi og ta, lik­som. Nei.

«Det er all stans for­budt i syk­kel­felt. Bør ikke for­bu­det hånd­he­ves?» fikk jeg til svar. Ping­pon­gen fortsatte.

«Prag­ma­tikk», spil­te jeg tilbake.

Prag­ma­tikk? Er det det­te det kal­les når syk­len­de tvin­ges ut i mot­gå­en­de bil­tra­fikk for­di bilis­ter igno­re­rer regler?

Lars West John­sen er et ekko fra gam­le røy­ke­re da “røyke­lo­ven” ble stram­met inn for 14 år siden. “Ikke-røy­ker­ne må også vise hen­syn”, var tonen fra røy­ker­ne da. “Litt røyk må de da tåle, det er ikke SÅÅÅ sje­ne­ren­de”. De vil­le sik­kert ha nik­ket aner­kjen­nen­de til Lars West John­sens øns­ke om prag­ma­tikk. Lars West John­sen kjem­per en like dår­lig og en like tapt sak som røker­ne gjor­de. Det er fak­tisk ikke mer enn 14 år og noen dager siden folk røyk­te på alle kafe­er og res­tau­ran­ter. Om 10–15 år vil vi være like hode­rys­ten­de til at man tid­li­ge­re bruk­te gaten til par­ke­ring, og som vi er til at man tid­li­ge­re kjør­te bil gjen­nom Folketeaterpassasjen.

Nei, Lars West John­sen. Vi skal ikke vise noen form for smi­dig­het som inne­bæ­rer at vi aksep­te­rer at bilis­ter tar seg til ret­te og okku­pe­rer det lil­le gate­area­let som ende­lig er frigjort.

Avis­kom­men­ta­to­rer må skjer­pe seg, alle sam­men. Ja, jeg er bevisst akku­rat like unay­na­sert som Lars West John­sen, Joa­cim Lund, Frank Ross­a­vik & co når de skri­ver om syk­lis­ter. Jeg behand­ler dem som en grup­pe, hvor de er like ille alle sam­men. Og de må skjer­pe seg alle sammen.

Ingen for­sva­rer uvet­tig syk­ling. I alle fall har ikke jeg sett noen som gjør det. Men Lars West John­sen er den førs­te avis­kom­men­ta­to­ren som fak­tisk for­sva­rer uvet­tig bil­kjø­ring og par­ke­ring, ved at bilis­ter par­ke­rer i syk­kel­felt, og der­med ofte tvin­ger syk­len­de ut i kjøre­felt med mot­gå­en­de tra­fikk. “Prag­ma­tikk” kal­ler han det.  Bølle­opp­tre­den, hvor man base­rer seg på “den ster­kes­tes rett”, hvor det tar seg til ret­te på and­re bekostning.

Jeg nek­ter å være med på å kri­ti­se­re hvor­dan and­re syk­ler. Jeg har ansvar for hvor­dan jeg selv syk­ler, ikke for hvor­dan and­re syk­ler. Og and­re har ikke noe ansvar for hvor­dan jeg syk­ler. Jeg vil ikke la folk som Lars West John­sen, Joa­cim Lund og Frank Ross­a­vik set­te pre­mis­se­ne for en debatt om sykkelkultur.

Den dagen vi får et stort kor av bilis­ter, akkom­pag­nert av man­ge avis­kom­men­ta­to­rer som sier at vi bilis­ter må skjer­pe oss. Vi må slut­te å kjø­re i fyl­la, vi må slut­te å kjø­re for fort, vi må slut­te å bru­ke mobil­te­le­fon når vi kjø­rer, vi må pas­se på at vi ikke over­ser syk­len­de, vi må redu­se­re far­ten når sik­ten er dår­lig, vi må over­hol­de vike­plik­ten over­for syk­len­de, DA, men ikke før, skal jeg begyn­ne å kom­men­te­re hvor­dan and­re sykler.

Vi mang­ler ikke en syk­kel­kul­tur. Det vi mang­ler er en tra­fikkul­tur, og syk­len­de er selv­sagt en del av den. Men bilis­te­ne domi­ne­rer, også de neg­a­ti­ve side­ne ved vår tra­fikkul­tur. Det er bilis­te­ne som har okku­pert det aller mes­te av plas­sen. Som noen gans­ke tref­fen­de kom­men­ter­te det men denne:

En bilist, en fot­gjen­ger og en syk­list sit­ter run­de en kake­boks med 12 kaker. Bilis­ten tar 11 kaker, og sier til fot­gjen­ge­ren: Nå må du pas­se på, for han syk­lis­ten vil ta kaken din.

Vi vet også at det er bilis­ter som ska­der og dre­per folk i tra­fik­ken, Vi må selv­sagt ta tak i hoved­pro­ble­met, og det er bil­tra­fik­ken. Syk­kel er en del av løs­nin­gen. Bile­ne er ikke bare en del av, men selve hovedproblemet.

Jeg plei­er ofte å si at jeg fort­satt er såpass mye marx­ist at jeg tror vi må ha infra­struk­tu­ren på plass, så vil kul­tu­ren utvik­le seg når den mate­ri­el­le struk­tu­ren er på plass. Myn­dig­he­ten har hovedansvaret.

Den tro­fas­te bidrags­yter til Dags­avi­sens for­gjen­ger Arbei­der­bla­det, Alf Prøy­sen, kom­men­ter­te det­te på en utmer­ket måte i sin vise “Den skyl­di­ge”. “Størs­te skyl­da det har nok snek­kern, som laga ste­gan øt røt­ne bord.”

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email