Offentliggjøring av dommer — rettspraksis.no og @lovdata

Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone har etablert nettstedet rettspraksis.no, hvor de har lagt ut dommer. De mener at dommer må bør være offentlig tilgjengelig. Det er ikke så vanskelig å være enig i det. Men det betyr ikke at man fritt kan forsyne seg av det andre har gjort. De argumenterer med rettssikkerhet. Jeg tror at fri tilgang til dommer betyr like lite for rettssikkerheten, som fri tilgang til forskningsartikler betyr for kunnskapsnivået i samfunnet. Hvis man vil bedre rettssikkerheten, bør man styrke domstolene og bedre rettshjelpsordningene. Det vil bety langt mer.

Lovdata er en selvstendig stiftelse, ikke et offentlig organ, som man kan få inntrykk av når man leser prosesskrivet fra rettspraksis.no. Den er selvfinansierende, med inntekter fra sine tjenester.  I prosesskrivet står det:

“Lovdata er ikke en privat aktør som har investert midler i innsamling og bearbeiding av materiale. Lovdata er det offentliges publikasjonsplattform for digital innhold.”

Det er etter min vurdering feil. Det offentlige har valgt Lovdata som tjenesteyter for publisering av Norsk Lovtidend, som er den eneste offisielle publikasjonen for lover. Norsk Lovtidend utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Norsk Lovtidend er gratis tilgjengelig hos Lovdata. Norsk Lovtidend er ikke vernet.

Continue reading Offentliggjøring av dommer — rettspraksis.no og @lovdata