Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Dag 8: Bergen op Zoom — Antwerpen

Noen kom­men­ter­te at det var litt vel man­ge skrive­feil i mine blogg­inn­legg. Det er ikke så over­ras­ken­de når de enten er skre­vet sent om kvel­den når øyne­ne begyn­ner å gå i kryss, eller om mor­ge­nen når jeg ennå ikke er rik­tig våken. Jeg er dess­uten en elen­dig kor­rek­tur­le­ser, sær­lig på det jeg har skre­vet selv. Da leser jeg det som skul­le stått der, ikke nød­ven­dig­vis det som fak­tisk står der.

Jeg vil­le instal­le­re en stave­kon­troll, og fant en plug-in til Word­Press.  Da jeg instal­ler­te den, kræ­sjet alt. Jeg kun­ne ikke redi­ge­re, og det gikk hel­ler ikke å lese. Dome­ne­shop kun­ne gi meg en opp­skrift på hvor­dan jeg kun­ne fik­se det, men deres kunde­ser­vice åpnet ikke før kl. 9, og da var det blitt litt vel sent. Men jeg fikk i alle fall blog­gen opp igjen, med alle skrivefeilene.

Jeg inn­s­tal­le­rer i alle fall ikke den stave­kon­trol­len på nytt. Jeg har en stave­kon­troll på min sta­sjo­næ­re PC hjem­me. Men jeg lurer på om ikke det er en FIre­Fox plug in. Jeg får prø­ve å fin­ne ut litt mer om det.

Vi kan slå det fast med en gang: Det er mye bed­re å syk­le når det er sol og fint vær, enn når det reg­ner og blå­ser. I dag var det en fin dag.

Som jeg har sagt noen gan­ger: Mitt geocaching­pro­sjekt for turen har vært å fin­ne cache i alle pro­vin­se­ne i Neder­land. Jeg kun­ne ikke for­la­te Ber­gen op Zoom, eller i alle fall ikke pro­vin­sen Noord Bra­bant, før jeg had­de fun­net minst én cache. De førs­te jeg let­te etter, fant jeg ikke. Det er all­tid en litt vans­ke­lig vur­de­ring: Hvor lang tide skal jeg bru­ke på å lete, før jeg drar vide­re til en annen. Når jeg bare skal ha én cache fra pro­vin­sen, og det ikke spil­ler noen rol­le hvil­ken, bru­ker jeg ikke lang tid på å lete.

På en måte er det greit, for det tok meg en run­de rundt i Ber­gen op Zoom. Dis­se gam­le, Neder­lands­ke havne­by­ene er ofte fine og sjar­me­ren­de. Jeg tror ikke havne­om­rå­de­ne var like sjar­me­ren­de om vi går en del år til­ba­ke. Men vi er tross alt i 2018. Jeg har mer­ket meg at vi også fin­ner elbi­ler i Neder­land og man­ge and­re land, selv om de ikke har inn­ført den sam­me gal­skaps­po­li­tik­ken som i Nor­ge. Jeg har nevnt Tes­la­er som taxi­er i Gro­enin­gen, jeg så minst to av dem. Og her en vare­bil i Ber­gen op Zoom. Når elbil erstat­ter fos­sil­bi­ler er det utmer­ket. Men når elbil­po­li­tik­ken er slik at den får folk til å vel­ge elbil frem­for kol­lek­tiv eller syk­kel, da er den kontraproduktiv.

Til slutt kom jeg til en geocache som syn­tes å lig­ge ved en pub/café. Det var ikke så vel­dig fris­ten­de å lete mel­lom bor­de­ne hvor det satt folk. Dess­uten sa hin­tet at cachen var til­gjen­ge­lig fra kl. 12, og at det var gra­tis adgang. Så jeg sa til pub­vert­in­nen at jeg let­te etter en geocache. Hun smil­te og sa at det kun­ne hun hjel­pe med, og gikk inn på bak­rom­met og hen­tet en stor, gul boks. Slik kan de også være.

Det tok en del tid før jeg var klar til å for­la­te Ber­gen op Zoom. Jeg sat­te kur­sen mot Ant­wer­pen, med en omvei om Zee­land, for å fin­ne noen cacher i den pro­vin­sen. Da jeg først kom til områ­det, var cachen let­te å fin­ne. Den som har lagt ut cachen, “eier” cachen, og kal­les gjer­ne CO (Cache Owner). Når man har mer­ket seg modus ope­ran­dus til en CO, er det ofte lett å fin­ne flere.

Jeg les­te først det­te skil­tet som “Kre­kar­weg”. Vel har Mul­la­en til­hen­ge­re rundt i ver­den, men at han skul­le ha fått en vei opp­kalt etter seg i Neder­land, det had­de jeg ikke akku­rat ventet.

I Nor­ge har det vært snakk om å opp­kal­le fle­re gater etter kvin­ner. Her har de visst fun­net en gene­risk løsning.

Jeg fant som sagt en del cacher i Zee­land også. Så nå er hele Neder­land grønt. Mis­sion completed:

Når man skal ut i et litt avsi­des områ­de, som jeg var, og må fin­ne ste­der å krys­se jern­bane­lin­jer, motor­vei­er og man­ge kana­ler, blir det en gans­ke krong­le­te laby­rint. Goog­le maps sa at det skul­le være drøyt 40 km å syk­le fra hotel­let i Ber­gen op Zoom til Ant­wer­pen. Jeg end­te opp med å syk­le døyt 71 km, og det var ikke akku­rat noen rett linje.

Hjem­me har det igjen blitt litt dis­ku­sjon om syk­kel­hjelm, anført av Trygg Tra­fikk, som mener det er bed­re at folk ikke syk­ler enn at folk syk­ler uten hjelm, og vil ha påbud. Trygg Tra­fikk er en bilist­or­ga­ni­sa­sjon hvis mål er å hind­re at and­re hind­rer deres kjæ­re biler. Så mot­to­et er pass dere for bile­ne, og bruk hjelm. I det tryg­ges­te lan­det å syk­le i, Neder­land, har man hel­ler gjort det rik­ti­ge: Man har laget god infra­struk­tur. Man at ingen bru­ker hjelm i Neder­land, er en myte. De som syk­ler i byene på sine typis­ke neder­lands­ke syk­ler med opp­reist sitte­stil­ling, bru­ker nes­ten ald­ri hjelm. Det gjør hel­ler ikke de som er på en rolig tur. Det er ikke far­lig å syk­le, og man skal ikke skrem­me folk fra å syk­le, slik Trygg Tra­fikk gjør.

Men syk­lis­ter på lande­veis­syk­ler som man møter, eller bli pas­sert av langs lande­vei­en, de bru­ker hjelm.

Det­te frem­står som en for­nuf­tig prak­sis. Etter alt maset om hjelm, har jeg stort sett slut­tet å bru­ke hjelm på kor­te turer, men bru­ker det all­tid når jeg syk­ler len­ger strekninger.

På et punkt, eller egent­lig på fle­re punk­ter, møt­te jeg et eld­re, neder­landsk ekte­par som var ute på syk­kel­tur. Skjønt eld­re og eld­re, det er slett ikke sik­kert de var noe eld­re enn meg. De snak­ket bare neder­landsk, så kom­mu­ni­ka­sjo­nen ble litt begren­set. Men jeg for­sto dem slik at de egent­lig had­de tenkt å syk­le i ret­ning Zee­land, hvor jeg kom fra. De bod­de i områ­det, men var ikke kjent i den delen. Da de opp­fat­tet at jeg skul­le til Bel­gia, sa de at de viss­te vei­en til Bel­gia, og kun­ne syk­le foran. Det var fort­satt gans­ke krong­le­te å fin­ne vei­er som tok oss over motor­vei­er, kana­ler mm, i rik­tig rening. Men jeg had­de los på veien.

I utgangs­punk­tet var pla­nen å fort­set­te med tog fra Ant­wer­pen. Men da jeg ankom, var klok­ken ca 17.30. Det var bare å inn­se at jeg ikke vil­le dra vide­re den dagen. Egent­lig er jeg en dag etter min opp­rin­ne­li­ge plan. Jeg skul­le etter den pla­nen ha kom­met til Brug­ge i går. Ant­wer­pen var ikke med på pla­nen i det hele tatt. Jeg har det visst med å kom­me en dag etter pla­nen til Ant­wer­pen. For tre år siden rotet jeg meg bort, og var i ferd med å syk­le til­bakt til Gent i ste­det for til Ant­wer­pen, før jeg inn­så at jeg var på vill­spor. Den­ne gan­gen er det bare for at ting tar tid, ofte litt mer enn man had­de reg­net med.

Gren­ser er ikke hva de en gang var. Nå mer­ker man ikke at man pas­se­rer dem. Men da jeg kom til det­te, skjøn­te jeg at nå var jeg kom­met til Bel­gia. Bel­gia er også et fint land å syk­le i, men ikke like godt som Neder­land. At syk­kel­vei­er skif­ter fra en side av vei­en til den and­re, har jeg vært borte i fle­re gan­ger tid­li­ge­re i Bel­gia, men ald­ri i Neder­land. Men i Bel­gia er det i det mins­te skil­tet, i mot­set­ning til i Norge.

Det er som kjent fot­ball-VM, og Bel­gia har til nå gjort det gans­ke bra. Fot­ball er noe av det som til tider sam­ler det split­te­de Bel­gia til et land.

Ant­wer­pen er en av Euro­pas sto­re havne­byer. Jeg kom inn langs en av de sto­re hav­ne­ne. Ingen by viser seg fra sin bes­te side når man kom­mer en slk vei Det er kra­ner, sto­re lager­skur, jern­bane­sport, man­ge laste­bi­ler, og her må det være titu­sen­vis av con­tai­ne­re. Man­ge fra Kina.

Det går åpen­bart en syk­kel­buss til og fra havne­om­rå­de­ne, uten at jeg vet noe mer enn at jeg så et par av dem.

De bolig­om­rå­de­ne som gjer­ne lig­ger mel­lom sli­ke havne­om­rå­der og byen, er hel­ler ikke de som vir­ker mest attraktive.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Når man book­er hotell sent, kan det slå beg­ge vei­er. Ofte er det hotel­ler med ledi­ge rom som gjer­ne til­byr dis­se til en rime­lig pris, hel­ler enn å la de stå tom­me. And­re gan­ger kan det være fullt. Det var åpen­bart et eller annet som skjed­de i Ant­wer­pen da jeg kom. For her var det ikke man­ge ledi­ge hotell­rom, og de som fan­tes var ikke rime­li­ge. Skul­le jeg bo rime­lig måt­te jeg et godt styk­ke ut av byen, noe jeg var lite inter­es­sert i. Jeg bestil­te på et som var nær det jeg var, selv om det var gans­ke dyrt. Skjønt alt er real­tivt. Jeg fikk en stor suite på et lite hotell som kun har fire suit­er: Huis de Col­ve­ni­er. 250€ er ikke dyrt for en stor suite i sen­trum av Ant­wer­pen. Et van­lig rom på Radis­son kos­tet mer. Ste­det dri ves av en mege hyg­ge­lig flam­len­der, og hans vak­re, bra­si­li­ans­ke kone. De for­sik­ret meg om at det ikke var blitt noen kon­flik­ter under fot­ball-VM av at han er bel­gisk og hun bra­si­li­ansk. Men så har vel ikke Bel­gia og Bra­sil møtt hver­and­re ennå.

Suit­en besto av en stor stue og et sove­rom som var stør­re enn man­ge hotell­rom, og kjøk­ken. Og på kjøk­ke­net var det noe som man ikke så ofte fin­ner i sli­ke suit­er: En vaske­ma­skin. Så mens jeg spis­te mid­dat på ste­dets utmer­ke­de res­tau­rant, det er mer res­tau­rant med hotell enn hotell med res­tau­rant, tok vaske­ma­ski­nen hånd om de av mine klær som treng­te vask.

Min plan er uan­sett bare å se hvor langt jeg kom­mer innen­for den ram­men jeg had­de satt opp da jeg plan­la. Men jeg plan­la med utgangs­punkt i en bil­lett for 15 dager med 5 tog­da­ger, og jeg end­te med å kjø­pe bil­lett for 30 dager med 7 tog­da­ger. Jeg har fortstt fem ubruk­te tog­da­ger, og har god tid. Jeg tren­ger bare de sis­te to tog­da­ge­ne, antar jeg, til å kom­me meg fra hvor jeg måt­te ha hav­net, “hjem” til Montpel­li­er og La Gran­de Mot­te. Jeg har reist fra Paris, som jeg helst vil unn­gå akku­rat på den­ne turen, til Mon­pel­li­er med TGV man­ge gan­ger. Jeg har ofte tenkt at jeg gjer­ne vil ta toget gjen­nom Ceven­ne­ne. Det går ikke akku­rat i TGV-fart, så jeg må reg­ne en del tid på å kom­me fra hvor jeg måt­te befin­ne meg, til Cler­mont Fer­rand, hvor det­te toget star­ter fra. Der­for reg­ner jeg med at det vil ta to dager, selv om det sik­kert er mulig å fin­ne ras­ke­re togforbindelse.

Bikerail 2018 Med sykkel på Interrail — utreise: (Oslo — København — Montpellier.

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email