Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Dag 10: Mer tog og mer streik. Calais — Amiens

Bena var tun­ge og kraft­løse i dag. De var ikke så ille sm jeg had­de fryk­tet. Men selv den mins­te mot­bak­ke var tung, og gjor­de jeg et lite for­søk på å ta i litt, begyn­te jeg å stiv­ne med en gang. Så jeg ved­tok enstem­mig at det vil­le bli mest tog den­ne dagen også.

Strei­ken gjor­de at det ikke gikk så man­ge tog, og det førs­te som gikk i rik­tig ret­ning gikk gans­ke sent. Det had­de sik­kert gått noen tid­li­ge­re også, men da var jeg uan­sett ikke klar til avgang. SNCF-appen, som skal gi opp­da­tert infor­ma­sjon, var ikke sam­ar­beids­vil­lig. Den ga ikke noe inform­sjon om tog i det hele tatt. Den ga en feil­mel­ding om jeg ikke had­de nett, men det var bare tull. Så jeg måt­te dra til stajsonen(e) og se på opp­sla­ge­ne der. Jeg skri­ver stajonen(e) i fler­tall. Min inter­rail app ga hele tiden tog­ti­der til å fra en ny sta­sjon uten­for sen­trum, en TGV-sta­sjon hvor også Euro­star­to­get til Lon­don går fra. Det var et styk­ke dit, og jeg fant selv­sagt ikke den smar­tes­te vei­en med en gang. Her er det også man­ge motor­vei­er og jern­bane­lin­jer som må krys­ses på et vis. Men det var ikke noen and­re tog som gikk her­fra, i alle fall i den ret­nin­gen jeg skul­le, enn de som gikk inne fra byen. Og jeg viss­te at jeg had­de god tid til å rek­ke det toget jeg had­de sett med ut fra sta­sjo­nen inne i byen.

Det ble en kom­bi­nert sight­see­ing og cache­runde på rundt 25 km i rolig tril­le­tem­po, blant annet i områ­det run­det Euro­tun­nel-åpnin­gen. Jeg gjor­de ikke noe for­søk på å fin­ne lei­ren av folk som for­sø­ker å kom­me seg ulov­lig over til Eng­land, om den fort­satt fin­nes. Den har vær ryd­det noen gan­ger, men slik ting har det med å duk­ke opp igjen.

Jeg har sagt at gren­ser ikke er hva de en gang var. Jeg mer­ket ikke at jeg var kom­met fra Neder­land til Bel­gia på annen måte enn ved at syk­kel­til­rette­leg­gin­gen ble bel­gisk, og ikke len­ger var neder­landsk. Men det som i prak­sis er en utvi­det gren­se for Stor­bri­tan­nia, den er syn­lig og mer­kes. Områ­det kan se ut som et feng­sel eller en kon­sen­tra­sjons­leir. Det skal ikke være lett for utved­kom­men­de å kom­me i nær­he­ten av tunnelen.

Det er en del grense­han­del selv om det ikke len­ger er tax-free salg mel­lom EU-land. Kan­skje den enes­te for­de­len som bri­ter vil merk av Brexit bli at de igjen vil kun­ne kjø­pe tax-free, slik vi kan når vi rei­ser til Nor­ge. Det var sto­re grense­bu­tik­ker i Putt­gar­den, og det er sto­re butik­ker her, åpen­bart til­pas­set sitt marked.

Char­les De Gaul­le var gift med Yvon­ne Vend­roux, som var fra Calais Det gjor­de at De Gaul­le var her gans­ke ofte, og han var åpen­bart popu­lær her. Her er en sta­tue som det kun­ne være fris­ten­de å kal­le Char­les De Gaul­le og Yvon­ne Vend­roux i Lampeland.

Jeg tok først togt til Bou­log­ne Vil­le. Der­fra var det et annet tog til Paris, via Ami­ens. Siden man­ge tog var inn­stilt, ble det gans­ke lang vente­tid der.

Fransk jern­bane har den mer­ke­li­ge idé­en at de ikke annon­se­rer hvil­ket spor et tog skal gå fra, før gans­ke kort tid før avgang. Det blir der­for en kø av folk foran infor­ma­sjons­mo­ni­to­re­ne, som ven­ter på at spo­ret skal opp­gis. De skif­ter nep­pe fra gang til gang. På f.eks. tys­ke sta­sjo­ner står det spor­num­mer på de tryk­te opp­sla­ge­ne. Da kan man gå på per­ron­gen, eller pas­se på å hol­de seg i nær­he­ten av per­ron­gen når tiden for avgang begyn­ner å nær­me seg.

I alle fall de nyere frans­ke toge­ne har opp­hengs­kro­ker for syk­ler. Det er det mest plass­ef­fek­ti­ve sys­te­met av de jeg har sett til nå. Jeg har også sett til­sva­ren­de i Sveits. Her går det greit med 6 syk­ler. Der er mer­ket på døren til syk­kel­vog­ne­ne at det er plass til  syk­ler. Men når man går på, vet man ikke hvor man­ge syk­ler det er der fra før.

Men da det ble ni syk­ler og en barne­vogn, ble det gans­ke trangt.

Det er heis til noen, men langt fra alle per­ron­ge­ne. De hei­se­ne som fin­nes, er som regel små. Så små at det bare såvidt går en van­lig syk­kel inn i dem.

På noen sta­sjo­ner har de laget en slags ram­pe langs kan­ten av trap­pen. Jeg så til­sva­ren­de også på noen sta­sjo­ner i Neder­land. Den kan sik­kert fun­ge­re greit når man har en syk­kel uten baga­sje. Men de fun­ge­rer dår­lig når man har syk­kel med full ferie­ba­ga­sje Jeg synes det er vel så greit å bære syk­ke­len, som å tril­le den der.

Den­ne gan­gen tok jeg ikke sjan­sen på å bestil­le hotell før jeg var sik­ker på at jeg vil­le kom­me fram. Jeg for­søk­te å bestil­le på toget fra Bou­log­ne-Vil­le til Ami­ens. Men frans­ke tog, i alle fall de fles­te av dem, har ikke inter­nett. Her er både neder­landsk og bel­gisk, og NSB bed­re. Jeg tror det har begynt å kom­me på noen frans­ke tog, men det har ikke vært nett på de toge­ne jeg har reist med.

Mobil­dek­nin­gen er ofte gans­ke dår­lig i Frank­ri­ke, sær­lig når det gjel­der data­kom­mu­ni­ka­sjon. Jeg har ofte pro­ble­mer med å få nett på tele­fo­nen uten­for byene, og det var ikke mulig å få bruk­bart nett på tog i fart. Jeg fikk ikke bestilt noe før jeg kom fram til Ami­ens, og da ven­tet jeg tål­mo­dig på bekref­tel­sen. Jeg tok et scre­en­s­hot av den, for sik­ker­hets skyld.

Da jeg kom fram til Ami­ens, opp­da­get jeg at jeg ikke had­de fylt inn reise­dato på bil­let­ten, Så på en måte har jeg sneket på toget i hele dag, og har ikke brukt opp noen tog­dag. Jeg tar det som en kom­pen­sa­sjon for å ha blitt ram­met av streik

Ami­ens er en fin by. Om man­ge av de byene jeg har vært inn­om på den måten som nå, ten­ker jeg at jeg godt kan kom­me til­ba­ke hit. Det er en by med kana­ler og tri­ve­li­ge områ­der langs dis­se. Skjønt de gir inn­trykk av å være områ­der som man nå er i ferd med å red­de fra forfallet.

Den 8, etap­pen av årets Tour de Fran­ce, på sel­ves­te 14. juli har mål­gang i Ami­ens. Jeg må ta en tur til mål­om­rå­det for å ta noen bil­der, før jeg syk­ler vide­re her­fra. Mål­gan­gen er bare et par kvar­ta­ler fra hotel­let jeg bor på.

I dag blir det syk­kel­dag. Jeg syk­ler i ret­ning av Rou­en, som blir sånn omrent sis­te halv­del av den etap­pen de skal syk­le i Tour de Fran­ce, men mot­satt vei. Det er fint vær. Et skilt i går kveld påstod at det var litt vel varmt, men sååå varmt var det tross alt ikke.

På den annen sider. Det sam­me skil­te påsto at dato­en va 01/01/00, så det var i alle fall ikke til å sto­le på.

Men i dag jeg får i alle fall bruk for den sol­kre­men jeg kjøp­te på vei til København.

Bikerail 2018 Med sykkel på Interrail — utreise: (Oslo — København — Montpellier.

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email