Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Dag 13: Rotetur, Honfleur — Caen

Hvis jeg had­de vært over­tro­isk, had­de jeg sagt at ting måt­te gå galt på den 13. dagen.

Da jeg skul­le pak­ke bagen, opp­da­get jeg at jeg mang­let et sett syk­kel­tøy. Jeg måt­te ha glemt det på hotel­let i Rou­en. Jeg had­de hengt dem til tørk på kles­hen­ge­re inne i kles­ska­pet. Jeg had­de latt døren stå åpen, så det skul­le bli litt luft­sir­ku­la­sjon. Men slikt må hen­ges så man ser det. Jeg ring­te hotel­let, og fikk bekref­tet at de had­de funnt dem. De til­bød seg å sen­de dem, men jeg treng­te dem nå. Der­med var utgangs­punk­tet for dagen lagt: Jeg måt­te kom­me meg til­ba­ke til Rou­en. Den nær­mes­te sta­so­nen er i Trou­vil­le-sur-Mer, ca 15 km fra Hon­fleur. Førs­te toget skul­le gå litt over 10.

Jeg gikk ut for å ta noen bil­der av Hon­fleur i mor­gen­sol, og spi­se fro­kost. Ulem­pen med sli­ke lei­lig­hets­ho­tel­ler er at de ikke ser­ve­rer fro­kost. De base­rer seg på at fok ord­ner seg selv, og det gjør nok de fles­te. Det var ikke man­ge cafe­er som var åpne kl 07.30 en søn­dag mor­gen, hel­ler ikke de som rekla­mer­te med at de ser­ve­rer fro­kost. Det var et Best Western hotell som admi­ni­strer­te nøk­ler mm til det lei­lig­hets­ho­tel­let hvor jeg bod­de. Så jeg stakk inn­om der, og spur­te om det var mulig å spi­se fro­kost hos dem. Det var det. Jeg betal­te 13€ for frokosten.

Så var det å pak­ke sam­men sake­ne og ta eks­tra sjekk av at jeg ikke had­de gtemt noe den­ne gan­gen. Og syk­le til Trou­vil­le-sur-Mer for å ta toget. Først til Lisieux, og der­et­ter ti Rouen.

Jeg rakk toget med god mar­gin. I Lisieux spur­te jeg en av sta­sjons­fol­ke­ne hvil­ket spor toget til Rou­en skul­le gå fra, og han pek­te det ut og bekref­tet at der­fra skul­le toget til Rou­en gå.

Det var et litt eld­re Inter­City tog­sett. Det var ikke like god plass til syk­ler på dis­se som på de nyere tog­set­te­ne. Her var det også opp­hengs­kro­ker for syk­ler, men bare for to, og de var ikke helt godt utfor­met. En dame som også had­de med syk­kel, slet gans­ke mye med å få hengt den opp.  Men jeg fikk fes­tet syk­ke­len med to baga­sje­strop­per, slik at den ikke sto noe mer i vei­en enn de to and­re syklene.

Men da det kom to til med syk­ler, ble det gans­ke trangt.

Jeg fun­der­te på hva jeg skul­le gjø­re vide­re, og kom til at jeg vil­le ta toget til byen Avran­ches, som lig­ger gans­ke nær Mont St Michel. Jeg tenk­te å bestil­le for to net­ter der, slik at jeg kun­ne la baga­sjen lig­ge igjen på hotel­let, syk­le til Mont St Michel og til noen and­re ste­der i områ­det. Jeg sjek­ket rute­ta­bel­len, og så at det skul­le gå bra.

Toget skul­le etter ruten være i Rou­en kl 11.47. I god tid stil­te jeg meg ved døren og syk­le­ne, slik at jeg kun­ne få ut min baga­sje og der­et­ter syk­ke­len. Men toget stop­pet ikke. Klok­ken ble langt mer enn 11.47, uten at toget sto­pet. Jeg sto der, og lur­te på hvor­dan toget kun­ne ha blitt så mye for­sin­ket. Toget stop­pet ikke før vi var kom­met til Paris. Det gikk på det klokke­slet­tet som sto i rute­ta­bel­len, rute­ta­bel­len sa at det skul­le stop­pe, og man­nen på sta­sjo­jen i Lisieux had­de bekref­tet at det var toget til Rou­en. Det kan ha blitt gitt noen beskje­der på sta­sjo­nen i Lisiesux som jeg gikk glipp av. Min fransk er ikke så god at jeg opp­fat­ter alle beskje­der som gis på et ikke helt godt høytaleranlegg.

Jeg end­te alt­så i Paris. Det var bare å fin­ne et tog til­ba­ke til Rou­en, men det gikk ikke noe umid­del­bart. Jeg var ikke i Rou­en før drøyt fire timer etter at jeg etter pla­nen skul­le ha vært der. Jeg fikk hen­tet det gjen­glem­te syk­kel­tøy­et, og dro til­ba­ke til stasjonen.

Jeg opp­da­get at det i alle fall på noen frans­ke tog også er satt av plass til syk­ler på førs­te klas­se. Jeg så bare etter syk­kel­mer­ket på vog­nen, og la ikke mer­ke til at det var føs­te klas­se, før jeg sat­te meg.

Det var ingen som kom­men­ter­te at jeg satt der, noe som sik­kert har en viss sam­men­heng med at ingen kon­trol­ler­te bil­let­te­ne. I Frank­ri­ke skal man regist­re­re bil­let­te­ne, eller kom­pos­te­re dem som det heter på fransk, før man går ombord på toget.

Det mest irri­te­ren­de med det­te, var at det da ikke len­ger var mulig å rek­ke noe tog til Avran­ches. Pla­nen ble revi­dert til å bli å rei­se til Caen, som også er en by jeg gjer­ne vil besø­ke, og hvor jeg ikke har vært tidlgere.

Jeg under­søk­te man­ge mulig­he­ter for mor­gen­da­gen. Jeg ble igjen min­net om at Frn­kri­ke er et stort land, med lan­ge avstan­der. Jeg må leg­ge opp ruten med tan­ke på at jeg skal kom­me meg “hjem” til La Gran­de Mot­te, slik jeg had­de tenkt. Som jeg vel har nevnt før, har jeg lyst til å ta toget gjen­nom Ceven­ne­ne. Da må jeg kom­me meg til Cler­mont Fer­rand, hvor det toget går fra. Å rei­se til Cler­mont Fer­rand blir et hel­dags pro­sjekt, med tog til Paris, og der­et­ter tog, med diver­se byt­ter, til Cler­mont Fer­rand. Det blir litt enk­le­re når jeg for­de­ler det på litt fle­re dager, for da blir ikke pus­le­spil­let med kor­re­spon­dan­ser like vanskelig.

Jeg ble sit­ten­de mye med plan­leg­gings­ap­pen fra Inter­rail, og opp­da­get at man kan avgren­se søke­ne til bare å omfat­te tog som tar sykler.

Som i så man­ge land, er jern­bane­strek­nin­ge­ne byg­get ut med utgangs­punkt i hoved­sta­den. Det kan være vans­ke­lig å unn­gå Paris, i alle fall så len­ge vi er her opp i nord. En mulig vari­ant kun­ne ha  vært å bli en dag len­ger i Caen, ta toget til Pon­tor­son, som er nær Mont St Michel, syk­le som jeg had­de tenkt, og ta toget til­ba­ke til Caen. Jeg måt­te bestem­me meg i går kvled kveld. Toget jeg even­tu­elt måt­te ta, skul­le år kl. 07.11. Så tid­li­ge tog kla­rer ikke jeg å ta på spar­ket. Jeg kun­ne ikke sove på dette.

Mens jeg satt på toget til Caen, begyn­te det å reg­ne. Vær­mel­din­gen sa at det kun­ne bli regn også dagen etter, i alle fall først på dagen. Jeg leg­ger ikke ut på en slik syk­kel­run­de hvis det er meldt regn. Resul­ta­tet ble at jeg star­ter “hjem­tu­ren”. Jeg tar et tog til Tours i Loire, og blir der til dagen etter. Der­et­ter blir det tog fra Tours til Cler­mont Fer­rand, og tog gjen­nom Ceven­ne­ne til Nîmes og even­tu­elt vide­re til Montpel­li­er dagen etter det­te. Det blir stort sett bare tog­rei­ser med stopp på to ste­der. Jeg kom­mer nep­pe til å skri­ve om dis­se dage­ne, men jeg har pla­ner om å sum­me­re opp erfa­ri­ne­ne, og tar med det som even­tu­elt måt­te være verdt å nev­ne i en slik oppsummering.

Bikerail 2018 Med sykkel på Interrail — utreise: (Oslo — København — Montpellier.

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email