Bikerail 2018 — med sykkel på Interrail. Oppsummering.

Jeg har kom­met til dag 16, og er nå frem­me i La Gran­de Mot­te. Eller jeg kom til dag 16 i går. Først en kort opp­sum­me­ring av de dage­ne jeg ikke har skre­vet om.

Dag 14 tok jeg toget fra Caen til Tours i Loire. På toget mer­ket jeg meg at over­set­te­ren av den, opp­rinneig tys­ke boken som på norsk heter “Sjar­men med tar­men”, ikke har klart å fin­ne noe til­sva­ren­de tit­tel med rim, på fransk. Den tys­ke ori­gi­nal­titte­en er “Darm mit Char­me”.  Jeg for­står hel­ler ikke hvor­for de på fransk skal gjø­re det til den dis­kre­te sjar­men.

Da jeg kom til Tours, rela­tivt tid­lig til meg å være, rundt kl. 15, tenk­te jeg å syk­le en tur i områ­det. Mens jeg spis­te en, typisk meg, sen lunsj, opp­da­get jeg at det ikke var vel­dig langt til Sau­mur, som er i et annet depar­te­ment og en annen region. Det­te ble for fris­ten­de for geocache­ren. Jeg tok toget til Sau­mur, med en plan om å syk­le til­ba­ke til Tours. Men akku­rat i det jeg gikk av toget i Sau­mur, begyn­te det å plask­reg­ne og tord­ne. Jeg tok på meg regn­tøy, syk­let for å fin­ne den geocachen jeg had­de sett meg ut (og fant den), og syk­let rett til­ba­ke til sta­sjo­nen, og tok førs­te toget til­ba­ke i ret­ning Tours. Toget sto fak­tisk på sta­sjo­nen da jeg kom dit, så det ble en kort visitt. Da vi var kom­met et styk­ke på vei­en til­ba­ke, had­de været klar­net opp, og jeg gikk av toget i Lange­ais, og syk­let for å fin­ne noen slott og noen geocacher.

Dag 15 tok jeg toget fra Tours til Cler­mont Fer­rand, en by som kan­skje er mest kjent for at Edouard Michelin kom herfra.

Hei, jeg er Michelin. Det er et dekknavn.

Det var et tog­byt­te under­veis i Nevers, og det kun­ne ha vært akku­rat nok tid mel­lom toge­ne til å fin­ne en geocache. Men jeg fant ikke den jeg sat­set på, og syk­let til­ba­ke til sasjo­nen med ufor­ret­tet sak. Der sto det at toget vide­re til Cler­mont Fer­rand var 50 minut­ter for­sin­ket, så jeg kun­ne ha ruk­ket å lete etter en til. Men jeg dro ikke ut igjen.

Cler­mont Fer­rand er ikke den byen som kom­mer høy­est opp på lis­ten over byer jeg vil besø­ke igjen. Det er en gam­mel indu­stri­by, pre­get av at indu­stri­en har  blitt borte. Det er mye byggak­ti­vi­tet, så det ser ut til å være en viss opp­ti­mis­me. Men byen har ikke fun­net sin iden­ti­tet i en post­in­du­stri­ell tid. Byen. i alle fall slik jeg opp­fat­tet den, mang­ler sjel og sjarm. Ikke en gang i sin egen turist­re­kla­me, for­sø­ker Cler­mont Fer­rand å gi inn­trykk av at det er en inter­es­sant by. De skri­ver at folk som kom­mer dit, mest kom­mer av pro­fe­sjo­nel­le grun­ner. De skal på jobb, i møter, stu­de­re, osv.

Men Mas­sif Cen­tral er et inter­es­sant områ­de. Det er et områ­de med et vel­dig stort antall “utdød­de” vul­ka­ner. Jeg skri­ver all­tid “utdød­de” i anfør­sels­tegn når det gjel­der vul­ka­ner. De er ikke til å sto­le på. Alle trod­de at vul­ka­nen på Vest­man­na­ey­jar på Island var utdødd, fram til den had­de utbrudd i 1973. En av de nær­mes­te vul­kantop­pe­ne til Cler­mont Fer­rand er Mont Or, Gull­fjel­let. Det går tog tid fra Cler­mont Ferrand.

Den mes­te kjen­te vul­kantop­pen i Auverg­ne er Puy de Dôme. Den står på lis­ten over ste­der jeg har lyst til å besøke.

Jeg har vært inn­om steds­navn noen gan­ger. Det­te ste­det som heter Tul­le har jeg hatt lyst til å rei­se til fle­re gan­ger, bare på grunn av nav­net. Jeg aner ikke hva slags sted det er.

Sis­te dagen, dag 16, var med som­le­tog fra Cler­mont Fer­rand gjen­nom Ceven­ne­ne til Nîmes. Jeg har len­ge hatt lyst til å rei­se med det toget, og et av måle­ne for turen var å avslut­te med nett­opp det toget. Det var en av grun­ne­ne til at det ble en gans­ke krong­le­te “hjem­rei­se”. Det er ikke det­te toget folk vel­ger om de skal fort og effek­tivt fra Paris, Lyon eller and­re byer til Nîmes, Montpel­li­er, osv. Det er nok hel­ler ikke den ruten de fles­te vil­le vel­ge for å rei­se med tog fra Cler­mont Fer­rand til Nîmes. Det går nok for­te­re å ta toget til Lyon, og TGV der­fra. Det toget jeg tok fra Caen til Tours, skul­le fort­set­te til Lyon. Da jeg søk­te etter for­bin­del­se fra Cler­mont Fer­rand til Nîmes, kom det man­ge for­slag om tog via Lyon.

Å ta tog gjen­nom vin­du­et på et tog er en inter­es­sant øvel­se. Moti­vet duk­ker plut­se­lig opp, og er bort etter noen sekun­der. Det er reflek­ser i vin­du­et, osv. Det var enk­le­re den gang vin­du­ene kun­ne åpnes.

Det­te kan anta­ge­lig være en gans­ke fin syk­kel­tur. Goog­le fore­slår en syk­kel­rute som er 344 km fra Cler­mond Fer­rat til La Gran­de Mot­te  Det bur­de bli en tur på 3–4 dager for en per­son som meg. Kan­skje jeg tar en slik tur en annen gang. Den klas­sis­ke turen gjen­nom Ceven­ne­ne er det som er beskre­vet av Robert Louis Step­hen­son i boken Tra­vels with a Don­key in the Ceven­nes”, en av de klas­sis­ke reise­skild­rin­ger som nett­opp har kom­met  en ny utga­ve på norsk. Det er en fot­tur som van­lig­vis tar ca to uker. Om den er egnet for syk­ling, vet jeg ikke. Da må man nok i alle fall ha en terrengsykkel.

Det er ca 40 km å syk­le fra Nîmes til La Gran­de Mot­te, så det er en helt grei syk­kel­dis­tan­se. En ting er å ha plan­lagt en slik avslut­ning, noe helt annet er det å få det som en over­ras­kel­se for­di toget er inn­stilt på grunn av streik. Men det går et tog fra Nîmes til Le Grau du Roi, som er bare ca 7 km fra vår leilighet.Jeg had­de ald­ri reist med det toget, og had­de lyst til å prø­ve det. Jeg har fak­tisk ald­ri syk­let til Nîmes, men jeg har syk­let til alle sta­sjo­ne­ne på tog­lin­jen mel­lom Nîmes og Le Grau du Roi. Jeg plei­er å syk­le en del tre­nings­run­der i det området,

Det har vært noen for­sin­ke­de tog. Jeg har inn­trykk av at de sli­ter med et ved­li­ke­hold­s­et­ter­slep på rul­len­de matri­ell etter strei­ke­ne, som fort­satt gir en del pro­ble­mer. Toget til Nîmes skul­le være frem­me 17.58, og toget vide­re skul­le gå 18.54. Jeg tenk­te å spi­se en is og drik­ke en kaf­fe mens jeg ven­tet på toget. Vi kom til Nîmes noen få minut­ter for­sin­ket. Jeg gikk av toget, og så at det sto annon­sert et tog til Grau du Roi som var 30 miut­ter for­sin­ket, som skul­le gå om få minut­ter (det skul­le ha gått 17.38), fra spor C. Jeg så meg om for å fin­ne ut hvor­dan jeg kom meg til spor C, og opp­da­get at det var der jeg var. Det toget jeg had­de kom­met med til Nîmes skul­le fort­set­te til Grau du Roi, så det var bare å kom­me seg på toget igjen. Det må ha vært et eksem­pel på impro­vi­sa­sjon for å unn­gå for mye for­sin­kel­ser, og ikke nor­malt rute­opp­legg, siden toget til Grau du Roi skul­le ha gått 20 minut­ter før det­te toget etter ruten skul­le ankom­me Nîmes. Jeg kom meg i alle fall fram tid­li­ge­re enn jeg had­de reg­net med, tak­ket være et for­sin­ket tog.

Jeg får ikke drøye for len­ge med hoved­kon­klu­sjo­nen: Å ha med syk­kel på inter­rail har fun­gert utmer­ket. En inter­rail­bil­lett er en tog­bil­let, men en meget flek­si­bel sådann. Det hand­ler om hvor­dan det er lagt til ret­te for å ta med syk­kel på tog. Det er stort sett fun­gert utmer­ket. Men vi må adva­re utlen­din­ger som ten­ker på noe lig­nen­de, å ikke ta med syk­kel til Nor­ge. De risi­ke­rer å bli stå­en­de fast ved en tun­nel som er stengt for syk­len­de, uten at det er laget noen alter­na­tiv  rute, siden Sta­tens Veg­ve­sen ikke bryr seg om folk som syk­ler. Eller de risi­ke­rer at toget de had­de tenkt å ta er erstat­tet av en buss, som ikke tar med sykler.

Med sta­dig stør­re grad av pri­va­ti­se­ring, også i jern­bane­sek­to­ren, kan man ikke reg­ne med at inter­rail­bil­lett aksep­te­res på alle tog. Dtr var enk­le­re før, da det bare var nasjo­na­le jern­bane­sel­ska­per. Det har ikke vært noe pro­blem for meg, men det er noe man bør være opp­merk­som på.

I Tysk­land og Frank­ri­ke er mye av jern­bane­tra­fik­ken regio­na­li­sert. Det er fort­satt Deut­sche Bahn (DB) eller Socie­té Natio­nal Che­min de Fêr (SNCF), men det er f.eks. DB Nord­rhein West­fa­len, eller SNCF Haut de Fran­ce. I alle fall i Frank­ri­ke kan tog­set­te­ne være litt uli­ke fra region til region. Om også det kan være regio­na­le ulik­he­ter når det gjel­der prak­sis med å ta med syk­ler, vet jeg ikke.

Plan­leg­gings­ap­pen fra Inter­rail fun­ge­rer utmer­ket. Den er et utmer­ket hjelpe­mid­del om man skal rei­se med tog, uan­sett hva slags bil­lett man har. Man kan spe­si­fi­se­re sitt søk til bare å omfat­te tog som tar med syk­ler, bare direkte­tog, bare tog hvor det ikke kre­ves plass­re­ser­va­sjon, under­sø­ke tog fram i tid, osv. Infor­ma­sjo­nen kan være noe man­gel­full. Men det skyl­des nok at infor­ma­sjo­nen fra de uli­ke jern­bane­sel­ska­pe­ne er mangelfull.

Det er fle­re uli­ke måter å plas­se­re syk­ler på tog. I de fles­te land er det satt av litt plass til syk­ler i noen vog­ner, som er mer­ket med syk­kel­sym­bol, I Tysk­land, og til dels i Sveits er det egne syk­kel­vog­ner med plass til syk­ler og syklister.

Det kan til tider bli gans­ke trangt i dis­se vognene.

I Dan­mark, til dels Tysk­land, Neder­land og Bel­gia lener man syk­le­ne mot en rad klapp­se­ter. I noen vog­ner er det et “sik­ker­hets­bel­te” til å set­te fast syk­le­ne med, Man bør ha med baga­sje­strikk, for å kun­ne fes­te sykkelen.

I Frank­ri­ke hen­ger man i de fles­te til­fel­ler syk­le­ne opp etter for­hju­let i kro­ker. Det er det mest plass­ef­fek­ti­ve sys­te­met. Men det for­ut­set­ter i prak­sis at man tar baga­sjen av syk­ke­len, og noen kan ha pro­ble­mer med å løf­te syk­ke­len på en slik måte at man får fes­tet den.

Det­te er fra et sveit­sisk lokal­tog med egen syk­kel­vogn. Om jeg hus­ker rett, var det plass til 24 syk­ler i den  vognen.

På det­te toget gjen­nom Ceven­ne­ne, had­de de omdis­po­nert én syk­kel­plass til ski­sta­tiv. Det var litt uten­for ski­se­son­gen, men det viser i alle fall at det er mulig. I ste­det for å se mulig­he­ten, har NSB/Gjøvikbanen hel­ler stop­pet tog­til­bu­det til det popu­læ­re utfarts­ste­det Stry­ken.

NSB har vel­dig mye å lære. Først og fremst er det et spørs­mål om vil­je, og om å ta folk som syk­ler på alvor. Når NSB får kri­tikk for dår­lig ser­vice til folk som syk­ler, sva­rer de gjer­ne med at de til og med set­ter opp egne syk­kel­tog på Ber­gens­ba­nen for folk som skal syk­le Ral­lar­ve­gen. Det er vel og bra for de som skal syk­le Ral­lar­ve­gen. Men det er en sær­de­les fat­tig trøst for de som vil ha med syk­ke­len på toget for å syk­le and­re ste­der. Jeg har vært inne på tan­ken om å ta med syk­ke­len på tog til Bodø for å syk­le i Lofo­ten, samt til Rør­os for å syk­le langs Glom­ma. Jeg har fått en hang up på å syk­le langs elver. Men så len­ge jeg ikke kan være sik­ker på å kun­ne rei­se med syk­ke­len på plan­lagt tids­punkt, blir det ikke aktu­elt. Skal man ha med syk­ke­len på lan­ge dis­tan­ser i Nor­ge, må man vel­ge fly, ikke tog. Det er trist på så man­ge måter.

<edit>Jeg har fått opp­lyst føl­gen­de fra Bård Aase, uten at jeg har sjek­ket opp­lys­nin­ge­ne nær­me­re: Det er NSB om kjø­rer til Gøte­borg. Fra Gøte­borg er SJ ansvar­lig, men det er DSB som kjø­rer, med syk­kel­vog­ner i alle togsett.</edit>

Mitt inn­trykk er at det er gans­ke man­ge som har med syk­kel på tog der det er lagt til ret­te for det­te. Lager man et godt til­bud, vil folk bru­ke det. Man kan hel­ler ikke se på hvert enkelt tje­neste­ele­ment som noe som iso­lert sett skal løn­ne seg. Det er et spørs­mål om å gjø­re total­til­bu­det attrak­tivt. Man kan ikke kre­ve at spise­vog­ner skal løn­ne seg iso­lert sett som res­tau­ran­ter. I Nor­ge går lang­dis­tanse­tog lang­somt. Noe av det noen gan­ger like­vel gjor­de det fris­ten­de å ta et etter­mid­dags­tog, var at man kun­ne set­te seg ned, etter en stund gå i res­tau­rant­vog­nen og spi­se en ordnt­lig mid­dag, og så gå til­ba­ke til plas­sen sin for å job­be, lese eller sove. Blå­rus­sen fjer­net res­tau­rant­vog­ne­ne, og gjor­de tog­til­bu­det langt mind­re attrak­tivt. Jeg vur­de­rer ikke len­ger etter­mid­dags­tog fra Oslo til Stav­an­ger, Ber­gen eller Trond­heim som et inter­es­sant alter­na­tiv. Min gam­le tan­te med dår­lig rygg slut­tet å bru­ke toget da hun ikke len­ger kun­ne sen­de baga­sjen som reise­gods. Hun klar­te ikke å hånd­te­re baga­sjen selv. Men blå­rus­sen kom vel til at reise­gods­tje­nes­ten ikke løn­te seg. Hvis det leg­ges til ret­te for å ta med syk­kel, vil fle­re vel­ge toget. Jeg har ingen inn­ven­din­ger mot at man må beta­le for syk­ke­len, slik man må i Dan­mark, Neder­land og Belgia.

Vi kan ikke kland­re NSB for at det er mye buss for tog i som­mer. Det er Bane­NOR som har ansvar for spo­re­ne, og NSB kan ikke kjø­re tog når spo­ret er stengt for ved­li­ke­hold. Men NSB kan kre­ve at i alle fall noen av de bus­se­ne de set­ter inn, skal kun­ne ta med sykler.

Det er poli­ti­ker­ne som har ansvar for tin­ge­nes dår­li­ge til­stand. Men det er ikke først og fremst dagens poli­ti­ke­re. Det er resul­tat av man­ge tiårs for­søm­mel­se av jern­ba­nen i Nor­ge. Vi kan anta­ge­lig­vis star­te med Einar Ger­hard­sens regje­rin­ger, og alle regje­rin­ger vi har hatt i Nor­ge etter det­te. Det gjel­der regje­rin­ger av alle far­ger. Jeg tror vi må gi Ketil Sol­vik-Olsen rett i at det ald­ri har vært sat­set mer på jern­bane enn nå, i alle fall om vi hol­der oss i et 50–60 års per­spek­tiv. At de sat­ser enda mer på motor­vei­er, det er så. Her skul­le jeg gjer­ne ha sett en annen prio­ri­te­ring. Mer til tog og syk­kel, og mind­re til motor­vei­er. I Euro­pa har man i man­ge år sat­set på tog og på syk­kel. I Nor­ge har man sat­set på bil og fly. Men nå spo­rer jeg av.

Jeg tok toget bare en kort strek­ning i Dan­mark. Det var ikke noe pro­blem å ta med syk­kel på det toget, men jeg skul­le ha hatt en egen bil­lett for syk­ke­len. Da jeg ikke had­de slik bil­lett, sa kon­duk­tø­ren bare at “da hus­ker du det til nes­te gang”, og hun viss­te ikke hva en sli bil­lett kos­ter. Hvor­dan det fun­ge­rer på and­re tog i Dan­mark, vet jeg ikke.

I Tysk­land tar de ikke med syk­ler på alle tog, noe jeg fikk erfa­re på toget fra Putt­gar­den til Ham­burg. Jeg had­de da ennå ikke opp­da­get mulig­he­ten til å søke etter tog som tar syk­ler. Men det had­de ikke spilt noen rol­le. Jeg var kom­met av båten, og vil­le med det førs­te og bes­te toget i den ret­nin­gen jeg skul­le. Ferje­hav­ner er ikke noen inter­es­san­te ste­der å være. Så len­ge det fak­tisk var god plass både til meg og syk­ke­len, synes jeg kon­duk­tø­ren kun­ne ha vært litt mer smi­dig. Jeg møt­te langt mer smi­di­ge kon­duk­tø­rer på and­re tog

Jeg tok bare det førs­te toget som kom. På infor­ma­sjons­opp­sla­ge­ne med tog­av­gan­ger på tys­ke sta­sjo­ner, er det angitt syk­kel­sym­bo­ler på tog som tar syk­kel. Jeg reis­te ikke med noen av de toge­ne som kre­ver reser­va­sjon og beta­ling for syk­kel, så jeg vet ikke hvor­dan de fungerer.

I Neder­land kan man, så langt jeg har erfart, ta med syk­ler på alle tog. Jeg må ta noen for­be­hold når det gjel­der inter­na­sjo­na­le for­bin­del­ser med høy­has­tig­hets­tog. De har jeg ikke prøvd og jeg har ikke under­søkt dem nær­me­re. Man må ha en egen bil­lett til syk­ke­len på tog i Neder­land, som kos­ter 6,10€ for en dag. Men man kan ikke ha med syk­kel på tog i rush­ti­den, defi­nert som fra 06.30 til 09.00 og fra 16.00 til 18.30. Det­te er slikt jeg helst ikke vil vite. Skul­le det bli aktu­elt igjen, vil jeg nok være dum utlen­ding, som ikke har for­stått dette.

I Bel­gia kan man, så langt jeg har erfart, ta syk­kel med på alle tog, men igjen må jeg ta for­be­hold for høy­has­tig­hets­to­ge­ne. Man må ha egen syk­kel­bil­lett, som kos­ter 8€. Det enbe­fa­les ikke å ta med syk­kel i rush­ti­den, men det står ikke at det ikke er til­latt. Jeg mer­ket meg at det på nett­si­den til det bel­gis­ke jern­bane­sel­ska­pet står at man også kan ta med tan­dem og tilhenger.

På et fransk tog så jeg det­te skiltet:

På nett­si­de­ne til SNCF står det at man bare kan ta med syk­ler med nor­mal størrelse.

I Frank­ri­ke trod­de jeg at man kun­ne ta med syk­kel gra­tis på alle TER og Inter­City-tog, men at man må reser­ve­re plass og at det kos­ter eks­tra om man vil ha med syk­kel på TGV. Og at ikke alle TGV tar med syk­kel. Det­te trod­de jeg fram til Inter City toget fra Nevers til Cler­mont Fer­rand. Toget var 50 minut­ter for­sin­ket. Det var et langt tog, og pga for­sin­kel­sen for­søk­te de å gjø­re opp­hol­det på sta­sjo­nen kor­test mulig.

Jeg så ikke noe syk­kel­sym­bol på noen av vog­ne­ne, så jeg løf­tet syk­ke­len inn en vogn, og for­søk­te å fin­ne en plass til den. Nei, nei, sa kon­duk­tø­ren da han duk­ket opp. Du kan ikke ha syk­ke­len her, du må i vogn nr 3 (jeg var i vogn nr 5). Har du reser­va­sjon? Jeg måt­te inn­røm­me at det had­de jeg ikke. Du må reser­ve­re plass til syk­ke­len på det­te toget, og du må beta­le for syk­ke­len, sa han. Jeg spur­te om jeg kun­ne beta­le til ham, og det sa han at jeg kun­ne. På nes­te sta­sjon måt­te syk­ke­len og jeg ut av vog­nen, og for­flyt­te oss til vogn 3, hvor det var god plass til syk­ler. Kon­duk­tø­ren hjalp meg med å  flyt­te syk­kel og baga­sje. Jeg fant en plass til meg selv. Kon­duk­tø­ren gikk for­bi fle­re gan­ger, men han nevn­te ikke det­te med beta­ling for syk­ke­len fle­re gan­ger. Jeg så ingen grunn til å mase om det. Hvor mye jeg skul­le ha betalt, ante jeg ikke. Men jeg har etter­på fun­net ut at jeg skul­le ha betalt 10€. Jeg betal­te ikke noe.

nett­si­de­ne til SNCF står det at, avhen­gig av hva slags tog man tar, kan det hen­de man må reser­ve plass på Inter­City tog, og det kos­ter 10€. Men hvor­dan man fin­ner ut på hvil­ke IC-tog man må reser­ve­re, og på hvil­ke det ikke er nød­ven­dig å reser­ve­re, vet jeg ikke. Kan­skje er det slik at man må reser­ve­re plass til syk­ke­len på tog hvor det gene­relt er krav om plass­re­ser­ve­ring, som det er på noen IC-tog. Jeg vet ikke.

Jeg sjek­ket infor­ma­sjo­nen om det­te toget på Inter­rail-appen, og det sto ikke at det tok med syk­ler. Jeg trod­de jeg had­de mer­ket av at jeg skul­le ha tog som tok syk­ler da jeg søk­te opp den­ne for­bin­del­sen. Men jeg er ikke sik­ker. Det kan hen­de at jeg bare tok for gitt at de tok syk­ler på frans­ke IC-tog.  Men de tok syk­ler, så her var infor­ma­sjo­nen i appen ikke kor­rekt. Det var også obli­ga­to­risk plass­be­stil­ling for per­soner, ikke bare for syk­ler. Jeg gikk inn på plass­re­ser­va­sjons­tje­nes­ten og sjek­ket mulig­he­ten for å reser­ve­re på det sam­me toget noen dager fram i tid, men fikk bare mel­ding om at jeg ikke kun­ne reser­ve­re on-line på det toget, og det sto ikke noe om å reser­ve­re for sykkel.

Når jeg star­ter hjem­tu­ren, som jeg kom­mer til­ba­ke til, har jeg pla­ner om å ta TGV fra Montpel­li­er til Lyon, og and­re tog der­fra til der hvor selve syk­kel­tu­ren star­ter. Jeg søk­te etter for­bin­del­ser fra Montpel­li­er til Lyon på den aktu­el­le dato­en, men fikk ikke noen TGV når jeg søk­te ett­ter tog som tar syk­ler. Jeg får gjø­re som jeg gjor­de sist jeg had­de med syk­kel på TGV på den stre­nin­gen: Gå til bil­lett­kon­to­ret på sta­sjo­nen i Montpel­li­er, og få de til å ord­ne det. Jeg har god tid til å ord­ne akku­rat det. Det er fle­re vari­an­ter av TGV i Frank­ri­ke. TGV, IDTGV hvor det er en annen form for bil­lett­kon­troll, uten at jeg kan for­kla­re for­skjel­len, og OUIGO, som er en slags lav­pris TGV. På den sis­te typen kan man så vidt jeg vet ikke ta med syk­kel,  i alle fall ikke uten at den demon­te­res og pak­kes i en bag.

Jeg har reist noen gan­ger med syk­kel på tog i Sveits. Selv om det ikke var med inter­rail­bil­lett, tar jeg med litt fra erfa­rin­ge­ne der også. Sveits har meget godt utbygd kol­lek­tiv­trans­port. Det er et gans­ke tett nett­verk av jern­ba­ner, som også går gans­ke høyt opp i fjel­let. De toge­ne jeg tok i De sveit­sis­ke alper, var smal­spo­re­de. Så det var ikke akku­rat høy­has­tig­hets­tog. De fles­te (alle?) tog tar med syk­ler, med unn­tak av Glacier Express og noen museumstog.

Man må beta­le for å ha med syk­kel. Om jeg hus­ker rett, kos­tet en dags­bil­lett 18 SFR, som er en god del mer enn hva jeg har betalt i and­re land. Men det over­ras­ker ikke at Sveits er dyrt. Sveits er rent og pent, vel­fun­ge­ren­de, litt kje­de­lig og dyrt.

På Inter­City tog må man, etter det som er opp­lyst, reser­ve­re plass til syk­kel. En gang jeg for­søk­te det, fikk jeg beskjed om at det ikke var mulig å reser­ve­re plass. Det kun­ne enten bety at toget ikke had­de plass til fle­re syk­ler, eller at det ikke var reser­va­sjon på det­te toget. Den gan­gen valg­te jeg å kjø­pe bil­lett til en annen rute, hvor jeg kun­ne ta med syk­kel uten å reser­ve­re, som en back up. Men det vis­te seg at det ikke var reser­va­sjon på akku­rat det toget. Det var i alle fall god plass til å ta med sykkel.

Jern­ba­nen sup­ple­res av bus­ser. I alle fall ute i “dis­trik­te­ne” tar dis­se bus­se­ne med syk­ler. Her er min syk­kel å en buss, på vei opp til Vispen­ter­mi­nen for to år siden.

Et par pra­tis­ke tips, Jeg har sagt at jeg synes Goog­le gjør bed­re vei­valg enn Gar­min, og at det var en god inves­te­ring å kjø­pe en bra­kett for å fes­te mobil­te­le­fo­nen på sty­ret. Men det­te trek­ker gans­ke mye strøm. Jeg har gene­relt inn­trykk av at apper som kon­stant opp­da­te­rer posi­sjon fra GPS bru­ker mye strøm, uten at jeg vet om det stem­mer. Dess­uten er skje­men all­tid på når man navi­ge­rer, noe som også trek­ker strøm. Jeg har et eks­tra bat­te­ri, spkalt nød­la­der, i styre­ve­s­ken, med en USB-kabel til tele­fo­nen. Det bør være et bat­te­ri som har kapa­si­tet til å lade len­ge, og som gir kraf­tig nok lade­strøm. Med et bat­te­ri opp­lev­de jeg at ladings­gra­den i tele­fo­nen sank, selv om den vaf kob­let på batteriet.

Jeg har også sagt at jeg har med noen baga­sje­strikk. Jeg bru­ker dem til å fes­te bagen på baga­sje­bret­tet, men har noen fler for­di det noen gan­ger kan være nød­ven­dig å strop­pe fast syk­ke­len på et tog. Om jeg tar baga­sjen av syk­ke­len eller ikke, avhen­ger av hva slags sys­tem de har for trans­port av syk­ler på det toget, hvor man­ge syk­ler det er, osv. På et tog hvor jeg had­de tatt av baga­sjen, tok jeg syk­ke­len ut først, for så å hen­te bag­sjen etter­på. Jeg had­de bare  latt strik­ke­ne hen­ge løst på syk­ke­len. En strikk vik­let seg selv­sagt inn i bak­hju­let, kil­te seg godt fast i bremse­ski­ven, osv. Had­de den vik­let seg inn i kas­set­ten på den and­re siden, had­de det vært ver­re. Det er syk­lis­te­nes utga­ve av “tau i pro­pel­len”. Men vi slip­per i alle fall å dyk­ke for å få orden på det­te. Etter det­te er jeg påpas­se­lig med å fes­te strik­ke­ne godt, slik at jeg ikke risi­ke­rer å få dem i hju­let en gang til.

Den­ne turen var ikke vel­dig plan­lagt. Jeg sta­re­tet med at jeg skul­le kom­me meg fra Oslo til La Gran­de Mot­te med en kom­bi­na­sjon av båt, tog og syk­kel. Jeg vil­le star­te fra Køben­havn den­ne gangen.

Jeg vil­le inn­om Neder­land. Neder­land er Euro­pas, og demed sann­syn­lig­vis ver­dens bes­te land å syk­le i. Jeg har syk­let i Neder­land to gan­ger tid­li­ge­re. Det er god til­rette­leg­ging. Men det som sær­lig skil­ler Neder­land fra de fles­te and­re land, er at syk­len­de respek­te­res i tra­fik­ken. Her har jeg ikke opp­levd bilis­ter som skal pres­se seg for­bi der det egent­lig ikke er plass, som ikke over­hol­der vike­plikt, osv. Jeg vet at det er far­lig å gene­ra­li­se­re på et gans­ke spin­kelt empi­risk grunn­lag. Like­vel. Neder­lands­ke bilis­ter er vant til at folk syk­ler, respek­te­rer syk­len­des rett til å være i tra­fik­ken, ser etter syk­len­de og ser dem. I Neder­land ser man hel­ler ikke folk som går i syk­kel­vei­er og syk­kel­felt, annet en even­tu­el­le turis­ter. Det har tatt Neder­land omtrent 45 år å kom­me dit.  Gro­enin­gen, en av pio­neer­by­ene når det gjel­der å leg­ge til ret­te for syk­ling. Der­for vil­le jeg besø­ke Groeningen.

All­tid når jeg er på tur, for­sø­ker jeg å fin­ne noen geocacher. Ikke vel­dig man­ge på en tur som den­ne. Hvis jeg skal ha frem­drift på en syk­kel­dag, kan jeg ikke bru­ke for mye tid til å lete etter geocacher. Da jeg så på kar­tet som vis­te i hvil­ke pro­vin­ser i Neder­land jeg had­de fun­net cacher, så jeg at det bur­de være rea­lis­tisk å fin­ne minst én cache i hver av de pro­vin­se­ne hvor jeg ennå ikke had­de fun­net noen. Bort­sett fra å syk­le i Neder­land gene­relt og Gro­enin­gen spe­si­elt, ble det­te utgangs­punk­tet for å plan­leg­ge turen i Neder­land den­ne gan­gen. Der­for ble det syk­ling i nord og sør, og tog mel­lom. Jeg kom­mer nok til å kom­me til­ba­ke for å syk­le i Neder­land. Jeg vil sik­kert lete etter geocacher da også, men da vil jeg ikke plan­leg­ge med utgangs­punkt i det­te, slik jeg gjor­de nå, bare fin­ne noen der jeg uan­sett er.

Jeg had­de vide­re lyst til å syk­le langs kanal­kys­ten i Frank­ri­ke. Jeg skrev tid­li­ge­re at fransk­menn selv­føl­ge­lig ikke kal­ler den­ne for “Den engels­ke kanal”, og fikk litt kjeft for ikke å skri­ve hva fransk­menn kal­ler den. I Frank­rie heter den La Man­che, som betyr ermet. Det er det sam­me ordet som vi har i man­sjett. Under plan­leg­gin­gen begyn­te jeg å se på muli­ge ruter “hjem” fra Hon­fleur og vide­re syd­over. Jeg had­de håpet å kom­me til Mont St Michel. Jeg var der i 1994, men har ikke vært der siden, og har lyst til å besø­ke ste­det på nytt. Det lig­ger akku­rat på gren­sen til Bre­tag­ne. Ja, jeg had­de lyst til å fin­ne minst en geocache i dear­te­men­tet La Man­che, og i minst en, kan­skje to av depar­te­men­te­ne i Bre­tag­ne. Det er depar­te­men­tet Ille-et-Vil­ai­ne som gren­ser til La Man­che i Nor­man­die ved Mont St Michel. Men det er ikke langt der­fra til Côtes d’Ar­mor, med byer som Dinan og Dinard. Men dit kom jeg ikke. Jeg kan sel­fø­ge­lig ten­ke at hvis toget had­de stop­pet i Rou­en, slik det skul­le ha gjort etter ruten, vil­le det ha gått. På den annen side: Den enes­te grun­nen til at jeg i det hele tatt reis­te til­ba­ke til Rou­en, var at jeg had­de glemt et sett syk­kel­tøy på hotell­rom­met i Rou­en. Jeg kan ikke kland­re noen and­re enn meg selv for akku­rat det.

Jeg var også i Bre­tag­ne i 1994, og har lyst til å rei­se til­ba­ke dit. Men jeg er ikke helt sik­ker på om jeg vil dra på syk­kel­tur dit, i alle fall ikke en tur av den typen jeg har vært på i de sene­re åre­ne. For å for­kla­re hvor­for, må jeg en omvei om geo­lo­gi­en i Frankrike.

I Frank­ri­ke er det fjell i syd­vest (Pyre­ne­ene), litt syd for midt­en (Mas­sif Cen­tral), i syd-øst (Alpe­ne) og i nord-øst (Vos­ges). I nord gren­ser Frank­ri­ke mot Arden­ne­ne. Og det er fjell i vest, i Bre­tag­ne. Mel­lom dis­se er det i stor grad avset­nin­ger fra is og elver, som i Paris­bas­sen­get, Aqui­tai­ne­bas­sen­get og Lan­gue­doc. De som har greie på slikt, vil sik­kert pro­te­ste­re. Men for meg er det slik at dis­se fjel­le­ne på en måte hol­der Frank­ri­ke sam­men. Områ­de­ne mllom fjel­le­ne er gans­ke flate.

I Bre­tag­ne, er det ingen høye fjell og høye top­per. Det­te er geo­lo­gi­en i Armo­ri­que-mas­si­vet, som utgjør største­de­len av Bretagne:

Det er man­ge for­kast­nin­ger som gjør land­ska­pet kup­pert, med man­ge og til dels brat­te bak­ker, om enn ikke så vel­dig lan­ge. Man kan kan­skje sam­men­lig­ne med Øst­mar­ka i Oslo. I årets Tour de Fran­ce skal man syk­le to etap­per i Bre­tag­ne, etap­pe 5 og etap­pe 6. Ser man på pro­fi­len for dis­se etap­pe­ne, får man et visst inn­tryk av topo­gra­fi­en in Bre­tag­ne, selv om de som har lagt opp dis­se etap­pe­ne nep­pe har for­søkt å fin­ne let­tes­te vei.

Når man sit­ter godt plas­sert foran TV og ser på at and­re syk­ler, er det lett å ten­ke at “det er bare en fjer­de­ka­te­go­ri”, eller tredje­ka­te­go­ri, det er da ikke så hardt. Gå ut og prøv selv. Kongs­vei­en i Oslo vil­le sann­syn­lig­vis ha blitt klas­si­fi­sert som en fjer­de­ka­te­go­ri stig­ning i en slik sam­men­heng. Turen til Try­vann vil­le sann­syn­lig­vis blitt klas­si­fi­sert som tredje­ka­te­go­ri, kan­skje andre­ka­te­go­ri. Og opp til Gref­sen­kol­len nep­pe mer enn tredje­ka­te­go­ri. For oss som ikke er topp­tren­te, kan­skje har en del død­vekt, og dess­uten skal ha med baga­sje, kan det bli mer enn hardt nok. Og det blir ikke bed­re at av man får man­ge etter hver­and­re. De kan hen­de der er mulig å fin­ne ruter som går langs, og ikke på tvers av for­kas­nin­ge­ne. Men en tur til Bre­tag­ne blir det uan­sett ikke i år.

Om jeg ikke fikk med meg regio­nen Bre­tag­ne i år, fikk jeg med meg regio­ne­ne Pays-de-Loire og Cent­re, som jeg ikke had­de sett for meg at jeg vil­le kom­me inn­om. Så cachekar­te­ne har blitt litt grøn­ne­re. Slik var det på region­nivå før jeg startet:

Og slik ser det ut nå:

Ser vi på depar­te­ments­nivå er det fle­re hvi­te flek­ker på kar­tet. Slik så det ut da jeg startet:

Og slik ser det ut nå. Det grøn­ne skif­tet har kom­met et stykke.

Jeg har nevnt før at tre­nings­grunn­la­get ikke var helt som det bur­de være før den­ne turen. Der­for har det vært fint å kun­ne veks­le mel­lom å syk­le og å ha noen hvile­da­ger på toget.

Jeg skal også kom­me meg hjem med tog, syk­kel og båt. Men det blir en annen type tur. Det blir mer å ta toget til star­ten av en syk­kel­tur langs Mosel, fra der den star­ter i Vos­ges mas­si­vet i Fran­ri­ke, hvor elven heter Mosel­le og ikke Mosel. Jeg skal syk­le til der Mosel ren­ner sam­men med Rhi­nen i Kob­lenz, og plan­leg­ger å ta toget der­fra til Bre­men, Ham­burg og Kiel, og båten hjem fra Kiel. Da blir det mer sam­men­hen­gen­de syk­ling, uten sær­lig man­ge hvile­da­ger langs Mosel. For­hå­pent­lig­vis har turen ned­over, samt noen syk­kel­tu­rer i Frank­ri­ke, gjort at for­men er bed­re innen hjemreisen.

Og jeg skal fin­ne cacher i noen av de regio­ner og depar­te­men­ter jeg mang­ler, på vei­en til starts­te­det i Vosges.

Om det har lønt seg å kjø­pe inter­rail­bil­lett frem­for å kjø­pe bil­let­ter for de aktu­el­le tog­strek­nin­ge­ne har jeg ikke reg­net på, og jeg kom­mer ikke til å gjø­re det. Jeg gjor­de et valg, og sat­set på inter­rail. Det får jeg stå ved, og det kan ikke gjø­res om. Man risi­ke­rer bare å bli sur på seg selv, om man i etter­tid skal prø­ve å fin­ne ut om det var et lurt valg eller ikke.

Jeg kom­mer til å gjen­ta det­te. Jeg har også vur­dert å ta med en Brompton på inter­rail. Det vil bli en helt annen type tur. Brom­ton er en utme­ret syk­kel, de sam­men­legg­ba­re syk­lers Rolls Royce. Den er mye bed­re å syk­le på en hva man tror når man ser den. Men det er uan­sett ikke noen lang­tur­ssyk­kel. Da vil det bli å rei­se fra sted til sted med tog, og så bru­ke syk­ke­len til å kom­me rundt på de ste­de­ne jeg besø­ker. Time will show.

Bikerail 2018 Med sykkel på Interrail — utreise: (Oslo — København — Montpellier.

Sykkelturer

 

 

Print Friendly, PDF & Email