Les vins du Tour de France 2018. 1. etappe Noirmoutier-en-l’Île — Fontenay le Comte

Førs­te etap­pe star­ter på Noir­mou­ti­er-en-l’έle og ryt­ter­ne skal krys­se Pas­sa­ge du Gois før de kom­mer inn på fastlandet.

Førs­te del av etap­pen går over Pas­sa­ge du Gois, en 4,5 km fast­lands­for­bin­del­se som er over­sømt ved høy­vann to gan­ger i døg­net. Her må man pas­se på klok­ken og tide­van­net når man vil passere.

Vi får tro at de har stu­dert tide­vanns­ta­bel­len godt før valg av start­tids­punkt. Men selv om vei­en ikke er over­svømt, kan den være glatt. Den ble førs­te gang brukt i Tour de Fran­ce på and­re etap­pe i 1999. Et fall på grunn av glatt vei­bane, før­te til en splitt i fel­tet med seks minut­ters differanse.

Den ble brukt igjen på åpnings­etap­pen i 2011. Det fin­nes også en annen for­bin­del­se, så det er fast­lands­for­bin­del­se også når det er høy­vann. Men den er ikke like inter­es­sant og spektakulær.

Etap­pen er helt flat, så vi må reg­ne med et spurt­opp­gjør. Det er en liten fjer­de­ka­te­go­ri stig­ning mot slut­te, etter 173 km, akku­rat til­strek­ke­lig til at man kan dele ut klatre­trøy­en til den som kom­mer først over her. Hvem som kom­mer til å sit­te med i et spurt­opp­gjør, kan være inter­es­sant. Vi får håpe vi unn­går velt som gir så sto­re tids­dif­fe­ren­ser som i 1999. Men etap­pen går for en stor del langs havet, hvil­ket kan bety vind. Men Yr mel­der fint vær og lite vind, så da bør ikke den hel­ler ska­pe vel­dig sto­re utfordninger.

Når man kom­mer inn på fast­lan­det drei­er etap­pen syd­over mot Saint-Gil­les-Croix-de-Vie før den drei­er øst­over og inn i lan­det, drei­er mot syd-øst og vi kom­mer da inn i områ­det Fiefs-Ven­dé­ens-Mare­uil.

Etap­pen ender i Fon­te­nay le Com­te. Vi er inn­om noen vin­om­rå­der. Men vin­mes­sig er det­te en gans­ke myk og for­sik­tig start på årets tour. Vi er litt syd for utlø­pet av elven Loire. Vi er ikke så langt fra Cog­nac, men jeg synes ikke vi skal dra dit rik­tig ennå. Cog­nac pas­ser ikke så godt som ape­ri­tif, og vi har ikke kom­met så mye len­ger enn til ape­ri­tif­fen ennå.

Jeg synes det kan være mis­vi­sen­de å kal­le Loire for én vin­re­gion. De uli­ke områ­de­ne har ikke nød­ven­dig­vis mer til fel­les enn at de lig­ger langs den sam­me elven. Vi kan ta for oss noen and­re “vinel­ver”. Bor­deaux lig­ger ved utlø­pet av Garon­ne (og Dor­dog­ne). Langs Garon­ne fin­ne vi også vin­om­rå­de­ne Duras, Mar­man­da­is, Buzet, Côtes-du-Brul­hois, Fron­ton, Laville­dieu og St-Sar­dos. Men vi gir ikke dis­se fel­les­be­teg­nel­sen “Garon­ne-viner”.  Alsa­ce lig­ger også ved Rhi­nen, men vi kal­ler ikke Alsa­ce-vin for Rhinsk­vin. Bourgog­ne og Beau­jou­lais lig­ger beg­ge langs Saô­ne, og Saô­ne ren­ner sam­men med Rhô­ne slik at vi godt kan reg­ne dis­se som én elv. Og hol­der vi oss til Rhô­ne, så reg­nes vine­ne fra områ­de­ne der elven ren­ner ut i Mid­del­ha­vet som Pro­ven­ce- og Lan­gue­doc-viner, ikke som Rhô­ne. Områ­det Cos­ti­eres-de-Nîmes blir noen ste­der omtalt som Rhô­ne-vin, and­re ste­der som høren­de til Lan­gue­doc. Men for Loire omta­les hele elve­da­len til ett vinområde.

Jeg synes det er vans­ke­lig, nær­mest umu­lig å fin­ne én Loire-stil. Vi er nå helt ute ved Atlan­ter­havs­kys­ten, og her er det selv­føl­ge­lig et kyst­kli­ma. Len­ger oppe langs elven, i San­cer­re og Poully Fumé er det et inn­lands­kli­ma. For­skjel­le­ne er store.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia