Les vins du Tour de France 2018. 2. etappe: Mouilleron-Saint-Germain — La Roche-sur-Yon

Jeg fikk ikke med meg før start at de had­de drop­pet Pas­sa­ge du Gois. Fransk TV vis­te noen bil­der av en over­svømt Pas­sa­ge de Gois. Men jeg oppft­tet det som et av de man­ge per­dig­pro­du­ser­te inn­sla­ge­ne de viser så man­ge av i løpet av Touren, ikke at det var live sen­ding — hvis det var det Hvis det ikke var fjæ­re da star­ten skul­le gå, had­de de gjort dår­lig for­ar­beid. Kan­skje var sar­ten flyt­tet på grunn av fot­ball-VM, og at de da ikke trapp med tide­van­net. Jeg vet ikke. Jeg had­de sett fram til en pas­sa­sjen, så jeg var skuffet.

Men om de ikke syk­let den­ne tran­ge og ofte glat­te pas­sa­sjen, med fall for Chris Froo­me og Richie Por­te,  og en sær­de­les dår­lig timet punk­te­ring for Nai­ro Quintana,

Fer­nan­do Gavi­ria vant førs­te etap­pe i sitt førs­te Tour de France.Ifølge de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne, har det­te ikke skjedd før. Skal vi være pri­ke­te, må det ha skjedd i de aller førs­te Tour de Fran­ce. Fransk TV spur­te ham om han tok sik­te på grønn trøye. Han sa at han vil­le prø­ve. Men han reg­net med at en med mer erfa­ring, f.eks. Peter Sagan vill vin­ne den. Man skal tross alt gjen­nom en del fjell. Peter Sagan vis­te også hvor­for han er kan­di­dat til grønn trøye også i år. Om han ikke vin­ner, så er han all­tid helt der opp og tar med seg poeng.

And­re etap­pe er også en flat etap­pe. Vi har beve­get oss litt len­ger inn i lan­det, men i et så flatt områ­de kan vind fort­satt være en utford­ring. Fort­satt sier vær­mel­din­gen bare let­te vinder.

Dagens etap­pe kom­mer nes­ten inn i områ­det for en av ned­re Loirs klas­si­ke­re: Mus­ca­det. Mus­ca­det er en hvit­vin som lages av dru­en som egent­lig heter Melon de Bourgog­ne, men som gjer­ne kal­les Mus­ca­det. Jeg er nep­pe den enes­te som har for­veks­let Mus­ca­det og Mus­cat. Man kan for­veks­le nav­net, men ikke sma­ken. Mus­ca­det gir en frisk vin med mar­kert syre, mens mus­cat gir en mer aro­ma­tisk vin. Mus­cat bru­kes ofte til å lage søte viner, men de fin­nes også tørr mus­cat-vin. Vi glem­mer mus­cat nå. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2018. 2. etap­pe: Mouil­le­ron-Saint-Ger­main — La Roche-sur-Yon