Les vins du Tour de France 2018. 2. etappe: Mouilleron-Saint-Germain — La Roche-sur-Yon

Jeg fikk ikke med meg før start at de had­de drop­pet Pas­sa­ge du Gois. Fransk TV vis­te noen bil­der av en over­svømt Pas­sa­ge de Gois. Men jeg oppft­tet det som et av de man­ge per­dig­pro­du­ser­te inn­sla­ge­ne de viser så man­ge av i løpet av Touren, ikke at det var live sen­ding — hvis det var det Hvis det ikke var fjæ­re da star­ten skul­le gå, had­de de gjort dår­lig for­ar­beid. Kan­skje var sar­ten flyt­tet på grunn av fot­ball-VM, og at de da ikke trapp med tide­van­net. Jeg vet ikke. Jeg had­de sett fram til en pas­sa­sjen, så jeg var skuffet.

Men om de ikke syk­let den­ne tran­ge og ofte glat­te pas­sa­sjen, med fall for Chris Froo­me og Richie Por­te,  og en sær­de­les dår­lig timet punk­te­ring for Nai­ro Quintana,

Fer­nan­do Gavi­ria vant førs­te etap­pe i sitt førs­te Tour de France.Ifølge de frans­ke kom­men­ta­to­re­ne, har det­te ikke skjedd før. Skal vi være pri­ke­te, må det ha skjedd i de aller førs­te Tour de Fran­ce. Fransk TV spur­te ham om han tok sik­te på grønn trøye. Han sa at han vil­le prø­ve. Men han reg­net med at en med mer erfa­ring, f.eks. Peter Sagan vill vin­ne den. Man skal tross alt gjen­nom en del fjell. Peter Sagan vis­te også hvor­for han er kan­di­dat til grønn trøye også i år. Om han ikke vin­ner, så er han all­tid helt der opp og tar med seg poeng.

And­re etap­pe er også en flat etap­pe. Vi har beve­get oss litt len­ger inn i lan­det, men i et så flatt områ­de kan vind fort­satt være en utford­ring. Fort­satt sier vær­mel­din­gen bare let­te vinder.

Dagens etap­pe kom­mer nes­ten inn i områ­det for en av ned­re Loirs klas­si­ke­re: Mus­ca­det. Mus­ca­det er en hvit­vin som lages av dru­en som egent­lig heter Melon de Bourgog­ne, men som gjer­ne kal­les Mus­ca­det. Jeg er nep­pe den enes­te som har for­veks­let Mus­ca­det og Mus­cat. Man kan for­veks­le nav­net, men ikke sma­ken. Mus­ca­det gir en frisk vin med mar­kert syre, mens mus­cat gir en mer aro­ma­tisk vin. Mus­cat bru­kes ofte til å lage søte viner, men de fin­nes også tørr mus­cat-vin. Vi glem­mer mus­cat nå.

Mus­ca­det er en ypper­lig som­mer­vin til skall­dyr. Den var vel­dig popu­lær på 1970 og ‑80-tal­let. Man kan si at den ble for popu­lær. Den sto­re etter­spør­se­len gjor­de at man­ge prio­ri­ter­te kvan­ti­tet frem­for kva­li­tet. Slik sett led den litt sam­me sjeb­ne som tysk ries­ling. Men som ellers i vin­ver­den har man lært at man må sat­se på kva­li­tet. Det er det enes­te som er lønn­somt i leng­den, og kva­li­te­ten har tatt seg opp.

Det er fire appel­ta­tio­ner i Mus­ca­det, og det er et visst hie­rar­ki. Den som bare heter Mus­ca­det omfat­ter vin som ikke kom­mer inn under noen av de tre and­re. Dis­se er Sèv­re et Mai­ne, Coteaux de la Loire og Cotes de Grand Lieu. Sèv­re et Mai­ne omta­les ofte som den bes­te. Men omtrent 70% av det som pro­du­se­res av Mus­ca­det kom­mer fra det­te områ­de, så man skal ikke bare sto­le på området.

Mus­ca­det er ofte mer­ket “Sur lie”. Det betyr at vinen har blitt lig­gen­de på bunn­fal­let etter gjæ­rin­gen, først og fremst døde gjær­cel­ler, til den har blitt tap­pet på flas­ke. Det­te gir mer smak og stør­re dyb­de i vinen. Etter dagens reg­ler skal vinen lig­ge mel­lom fire og ti måne­der på det­te for at den skal kun­ne beteg­nes som “Sur lie”. Den sam­me meto­den bru­kes også i Champagne.

Dru­en mus­ca­det er ikke vel­dig aro­ma­tisk. Den kre­ver en del omsorg i vin­mar­ken for å gi gode resul­ta­ter. Blir det for varmt, kan den gi en gans­ke flat vin. Men vi er i det kjø­ligs­te og våtes­te vin­om­rå­det i Frank­ri­ke, i alle fall i vekst­se­son­gen. Det er en utford­ring å få dru­ene til­strek­ke­lig mod­ne. Pro­du­sen­te­ne er, for­ståe­lig nok, mest opp­tatt av å få mod­ne dru­er, og ikke like opp­tatt av å behol­de syrebalansen.

Det har vært arbei­det for å frem­me for­slag om å etab­le­re vis­se områ­der som sær­skil­te cru. For den­ne vinen vil det også være et krav at den skal lig­ge len­ger “sur lie”, minst 17 måne­der. Men hvor langt det­te har kom­met, vet jeg ikke. Jeg har ikke sett noen nyere infor­ma­sjon om dette.

Se den­ne video­en Mus­ca­det fra Loire laget av John Kaa­re Hovers­holm for TV2 til Tour de Fran­ce 2008:

Vil man se Frank­ri­ke og opp­le­ve lan­dets vin­om­rå­der er L’Encyclopédis Tour­stis­ti­que des Vins de Fran­ce et godt plan­leg­gings­verk­tøy og reise­føl­ge. Den har et tur­for­slag i det­te områ­det fra Saint-Flo­rent-le-Vie­il til Nan­tes, med 36 stoppe­ste­der. Boken er nok lagt opp for folk som kjø­rer bil. Men syk­lis­ter kan også ha nyt­te av den.

En god mus­ca­det har en litt eple og sitrusaromaer.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email