Les vins du Tour de France 2018. 3. etappe: Cholet — Cholet (lagtempo)

Så ble det som ven­tet et spur­opp­gør, og Peter Sagan var der igjen, og kun­ne inkas­se­re nok bonus­se­kun­der og poeng til å få både gul og grønn trøye. Gårs­da­gens vin­ner, Far­nan­do Gari­ria, gikk med i et kræsj, men det var innen­for tre kilo­me­ter fra mål, så han tap­te ikke tid, bare plas­se­ring og egen­tu­elt poeng. Alex­an­der Kristoff kom i mål som nr 5, etter å ha blitt nr 4i i går. Det er slett ikke dår­lig. Men sær­lig på etap­pe­ne i et ritt som det­te, gjel­der at “the win­ner takes it all”. Han lig­ger nå på tredje­plass i poeng­kon­kur­ran­sen, men det er 51 poeng opp til Peter Sagan.

Syl­van Cha­va­n­el fikk pre­mi­en for mest aggres­si­ve ryt­ter. Det­te er egent­lig en trøste­ge­vinst for den som har arbei­det hardt og prøvd mye, uten egent­lig å få til sær­lig mye. Men Syl­van Cha­va­n­el syk­ler nå sin Tour de Fran­ce nr 19, som etter det jeg for­står er ny rekord.

Tred­je etap­pe er 35,5 km lag­tem­po. Jeg liker lag­tem­po. Under Tour de Fran­ce 2009 had­de jeg gle­den av å føl­ge lag­tempo­etap­pen i Montpel­li­er fra TV2s pro­duk­sjons­en­het og stu­dio i Montpel­li­er, og jeg had­de Dag Otto Lau­rit­zen som en per­son­lig eks­pert­kom­men­ta­tor der vi så på TV-bil­de­ne. Jeg lær­te mye om lag­tem­po den gan­gen. Jeg synes det er en fasci­ne­ren­de øvel­se. Noen lag tre­ner lag­tem­po, og er sam­kjør­te. And­re gjør det ikke, og resul­ta­tet blir der­et­ter. Noen vil vin­ne, and­re vil tape tid på den­ne etappen.

Vi er fort­satt i det sam­me områ­det, og vi har alle­re­de tap­pet den vinen som er å fin­ne her. Vi beve­ger oss der­for litt len­ger inn i lan­det, til nabo­dis­trik­tet Anjou.

En drue som yter sitt bes­te her, er den hvi­te che­nin blanc. I et gans­ke lite områ­de vest for Angers, Savenn­i­e­res (med to under­om­rå­der, Coulee de Ser­rant og La Roche aux Moi­nes) pro­du­se­res noe av den bes­te tør­re che­nin blanc vinen ver­den har å by på.

Che­nin blanc kan også gi en meget god søt vin. Den er blant de bes­te søte, hvi­te viner, om enn ikke like kjent som Sau­ter­nes. De bes­te kom­mer fra områ­det Coteaux de Lay­on sær­lig fra de små under­om­rå­de­ne  Quarts de Chau­me og Bon­ne­zeaux. De har en flo­ral karak­ter, ofte med hint av tro­pisk frukt.

Hvis vi vel­ger en tørr che­nin blanc til for­ret­ten og en søt che­nin blanc til des­ser­ten, kan vi vel­ge en rødvin laget av Caber­net Franc-based med  Anjou Vil­la­ges appe­la­sjon. Det er en rødvin med en lett kryd­ret karak­ter.  De bes­te kom­mer fra områ­de­ne rundt Bris­sac.

Så kan vi igjen hen­te fram en vinen jeg drakk en del av da jeg var ung: Rosé­vi­nen Caber­net d’An­jou. Det lages to typer rosé­vin i Anjou: Rosé d’An­jou og Caber­net d’An­jou. Rosé d’An­jou lages i hoved­sak av dru­en grolle­au noir. Caber­net d’An­jou lages av caber­net franc. Det­te er halv­tør­re rosé­vi­ner. Jeg prøve­smak­te noen sist Tour de Fran­ce var i det­te områ­det. Det var ikke noe vel­dig gle­de­lig gjen­syn med ung­dom­men. Jeg fore­trek­ker tørr rosé­vin, så dis­se vine­ne ga ikke mersmak.

Jeg har skre­vet noen gan­ger at jeg ikke pre­ten­de­rer å være noen eks­pert når jeg skri­ver dis­se blogg­inn­leg­ge­ne. Det er mer en ivi­ta­sjon til å bli med på min lærings­pro­sess. Loire er et av de områ­de­ne jeg har “opp­da­get” mens jeg har holdt på med det­te. Loire er så mye mer enn San­cer­re, Mus­ca­det og ung­dom­mens Caber­net d’An­jou. Jeg har mye igjen å lære om det­te spen­nen­de og mang­fol­di­ge området.

Legg til at det er et vak­kert områ­de med man­ge flot­te slott som det er verdt å besøke.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia