Les vins du Tour de France 2018. 4. etappe: La Baule — Sarzeau

Lag­tem­po snur all­tid rund på sam­men­lagt­lis­te­ne. Det var ikke sær­lig over­ras­ken­de at BMC, Sky og Quick Step tok de tre førs­te plas­se­ne. Skjønt Quick Step var nær ved å demon­stre­re hvor kri­tisk orga­ni­se­rin­gen er på en lag­tem­po. Da Fer­nan­do Gava­ria måt­te slip­pe, så det en stund ut til at hele laget var i ferd med å fal­le fra hver­and­re. Men de klar­te å reor­ga­ni­se­re det som var igjen.

Peter Sagan sør­get også for å anskue­lig­gjø­re en side ved lag­tem­po. Tiden tas på nr 4 i mål. Om noen skul­le syk­le fra laget sitt, vin­ner de ikke noe tid på det. Men de må være med laget inn for å få lagets tid. Jeg had­de ikke ven­tet at Peter Sagan skul­le bli den som måt­te slip­pe laget. På den annen betyr det ikke noe for ham. I den grad han kjem­per for noe i sam­me­dra­get, er det poeng og den grøn­ne trøy­en. Da spil­ler tiden ingen rol­le Det var mer kri­tisk for Fer­nan­do Gavi­ria, som ble hek­tet av i kon­kur­ran­sen om den hvi­te ung­doms­trøy­en, når han lig­ger 4.33 etter Søren Kragh Ander­sen. Det kla­rer han nep­pe å hen­te inn. På den annen side: Som ung sprin­ter vil­le han nep­pe ha klart å behol­de et for­sprang gjen­nom fjel­le­ne, uansett.

Jeg synes det er fint at det blir tids­for­skjel­ler. Da er det fle­re som må angri­pe, og vin­ne tid der de kan. Noen kan ven­te til de kom­mer til fjel­le­ne, men and­re har ikke sin styr­ke der og må vin­ne tid på and­re etap­per. Det kan gi mer action på de kom­men­de etappene.

Fjer­de etap­pe er nok en flat etap­pe, i over­gan­gen mel­lom Loire og Bre­tag­ne. Her blir det sann­syn­lig­vis også en massespurt.

Vi er nord og vest for vin­om­rå­de­ne i Loire, og sam­ti­dig ikke ordent­lig i Bre­tag­ne. Bre­tag­ne er ikke kjent som noe vin­om­rå­de. Men det pro­du­se­res noe vin også her, og om jeg har for­stått det rett pro­du­se­res det vin i blant annet det områ­det vi nå er inne i. Klima­end­rin­ge­ne gjør at gren­sen for hvor man kan pro­du­se­re vin, flyt­tes sta­dig nordover.

Jeg får under­stre­ke at jeg kun har lest som den­ne vin­pro­duk­sjo­nen. Jeg har ikke smakt noen av vine­ne. Som for and­re små og ukjen­te pro­duk­sjons­om­rå­der for vin, antar jeg at det er vans­ke­lig å få tak i den­ne vinen uten­for pro­duk­sjons­om­rå­det. Erfa­rings­mes­sig kan den være vans­ke­lig å få tak i også der.

Jeg les­te nylig at man har fun­net en gam­mel vin­stokk i Saint-Suliac, nord i Bre­tag­ne, som er datert til det 18. århund­ret. Gen­etis­ke ana­ly­ser viser at den­ne er mor til Mer­lot, og caber­net franc er faren. Men vi skal ikke dit på dagens etappe.

I føl­ge Le Figa­ro reg­ner man med at klima­end­rin­ge­ne vil gjø­re Bre­tag­ne til et godt pro­duk­sjons­om­rå­de for vin. Fle­re pro­du­sen­ter har gjen­nom fle­re år for­søkt å revi­ta­li­se­re den gam­le vin­pro­duk­sjo­nen i området.

Nye vin­om­rå­der har imid­ler­tid et pro­blem. Det er en lov i Frank­ri­ke som fra 1. janu­ar 2016 for­bød utvi­del­se av pro­duk­sjons­om­rå­de­ne for vin. Det er sik­kert et typisk frans­ke til­tak for å begren­se over­pro­duk­sjon, men jeg kjen­ner ikke detal­je­ne her. Et EU-direk­tiv har begren­set det­te noe, slik at det er til­latt med inn­til 1% nydyr­king per år, som blir ca 8.000 hek­tar.  Men det­te er mak­si­mum for hele Frank­ri­ke, og om jeg har for­stått det rett, må man ha til­la­tel­se for å dyr­ke opp nye områ­der. Jeg har ikke san­sen for å regu­le­re over­pro­duk­sjon på den­ne måten. Det blir å beskyt­te for­ti­den mot frem­ti­den. I mitt hjem­me­om­rå­de i Frank­ri­ke, Lan­gue­doc, er det man­ge eksemp­ler på at noe har sett mulig­he­ter i nye områ­der, og i dag pro­du­se­rer vin av meget god kvalitet.

Det er vans­ke­lig å fin­ne infor­ma­sjon om bre­tonsk vin. Så langt jeg har klart å fin­ne ut, pro­du­se­res det noe hvit­vin på che­nin blanc, og rødvin av den for meg ukjen­te dru­en ron­do. Kan­skje vet vi noe mer nes­te gang Tour de Fran­ce måt­te ha fle­re etap­per i Bretagne.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email