Les vins du Tour de France 2018. 7. etappe: Fougères — Chartres

Det var ingen stor over­ras­kel­se at Dan Mar­tin vant gårs­da­gens etap­pe. Han var ikke blant dem jeg had­de som favo­rit­ter, men vi kan ikke ta med alle muli­ge etappe­vin­ne­re blant favorittene.

Syv­en­de etap­pe er nok en flat etap­pe. Sann­syn­lig­vis blir det nok et spurtoppgjør.

Etap­pen går for en stor del i le Parc natu­rel régio­nal Nor­man­die-Mai­ne. Det synes i stor grad å være et skogsom­rå­de i grense­land mel­lom Loire og Nor­man­die. Jeg fin­ner en del infor­ma­sjon om turer, både til fots og på syk­kel. Men lite om regio­na­le pro­duk­ter. For en som leter etter steds­ty­pisk drik­ke, eller even­tu­elt steds­ty­pisk mat, ser det­te ut til å være en “ver­ken eller” sone.

Jeg fin­ner noe som heter La Route du Poiré, alt­så pære­ru­ten. Den inklu­de­rer et pære­mu­se­um, samt cider­mu­se­um, litt Cal­va­dos m.m. Det tyder på at pærer og pære­pro­duk­ter er en spei­sa­li­tet. Men jeg kla­rer ikke helt å fin­ne ut hva det er.

Etap­pe­ne 7 og 8 er lagt opp slik at man syk­ler rundt hoved­om­rå­det for Cal­va­dos. Hvis vi tar turen litt nord for nasjo­nal­par­ken, fin­ner vi byen Dom­front, som har gitt nav­net til cal­va­dos-appe­la­sjo­nen  Dom­fron­ta­is. AOP cal­va­dos Dom­fron­ta­is skal inne­hol­de minst 30% pære og den skal lag­res i minst tre år på eike­fat. Det sies å gi en spei­si­elt fruk­tig cal­va­dos. Men jeg har ikke smakt den­ne og kan der­for ikke utta­le meg om den. Jeg kom­mer mer til­ba­ke til Cal­va­dos i mor­gen, men vi tar med den­ne som en pæred­rikk for dagens etappe.

Der de lager eple- og pære­brenne­vin, lager de selv­sagt også cider. Jeg skrev til 5. etap­pe at jeg ofte synes pære­ci­der blir for søt. Det må jeg i noen grad bite i meg. For et par dager siden fikk jeg ser­vert pære­ci­de­ren NV Pacory Poiré fra områ­det Dom­front, til des­ser­ten på den utmer­ke­de res­tau­ran­ten Noa i Tallinn. Det var en del av vin­me­ny­en. Skal vi være rik­tig pir­ke­te, var det vel ikke en vinmeny når den også inklu­der­te cider. Men så pir­ke­te skal man ikke være. Som­me­lie­ren had­de fun­net fram man­ge inter­es­san­te viner til den vin­me­ny­en. Vi had­de en del inter­es­san­te sam­ta­ler om hans vin­valg. Det fine med sli­ke vin­me­ny­er er at man får inter­es­sant og god vin som man ald­ri vil­le ha fun­net på å bestil­le selv. Jeg vil­le f.eks. ikke ha bestilt pære­ci­der til des­ser­ten. Men den var god, og pas­set godt til desserten.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia