Les vins du Tour de France 2018. 8. etappe: Dreux — Amiens Métropole

Det ble som ven­tet spurt, og det er selv­føl­ge­lig umu­lig å si hvem av spur­ter­ne som har dagen. At det skul­le bli Dylan Gro­enewe­gen den­ne gan­gen, var ikke spe­si­elt over­ras­ken­de. Det var hel­ler ikke over­ras­ken­de at Peter Sagan var der, og fikk med seg fle­re poeng.

Åtten­de etap­pe. Enda en flat etap­pe. Det kan bli vind mot slut­ten. Men sann­syn­lig­vis går det mot et spurt­opp­gjør den­ne gan­gen også. I går var det en svak mot­bak­ke den sis­te kilo­me­te­ren, men ikke sær­lig mye. I dag er det flatt. Eller skal vi være pir­ke­te, så sti­ger det ca 6 meter i løpet av de sis­te 500 meter­ne. Men det bør ikke bety noe. Det er spur­te­nes sis­te sjan­se på en stund, og det er 14. juli, Bas­tille­da­gen, den dagen da alle frans­ke syk­lis­ter drøm­mer om å vin­ne en etap­pe i Tour de Fran­ce. Kan­skje det kan bli Arnaud Dema­re den­ne gangen?

Som nevnt i går, har man lagt etap­pe­ne slik at man syk­ler rundt hoved­om­rå­de­ne for pro­duk­sjon av Cal­va­dos. Vi leg­ger inn en omvei om cal­va­do­si dag. Pro­duk­sjons­om­rå­det er litt vest for dagens etap­pe. Så i dag blir det brennevin.

Eple­brenne­vi­net cal­va­dos lages ved destil­la­sjon av cider. I Nor­man­die pro­du­se­res det selv­føl­ge­lig mye cider som ikke destil­le­res til cal­va­dos. Men jeg går ikke nær­me­re inn på cider­pro­duk­sjo­nen i området.

Epler er ikke bare epler. Det dyr­kes mer enn 200 uli­ke sor­ter i områ­det, og det er ikke uvan­lig at en cal­vados­pro­du­sent bru­ker over 100 spe­si­fi­ser­te eple­ty­per i sin pro­duk­sjon. De kan være søte, syr­li­ge eller bitre.

Det er tre uli­ke AOC-områ­der i Cal­va­dos. AOC cal­va­dos er den størs­te, omfat­ter også unde­r­ap­pel­la­sjo­ne­ne, om jeg har for­stått det rett. De to and­re er AOC cal­va­dos Pays d’Auge,  samt AOC cal­va­dos Dom­fron­ta­is som vi var en liten tur inn­om i går.

Pays d’Auge reg­nes for det bes­te områ­det. I AOC cal­va­dos Pays d’Auge er kra­ve­ne stren­ge­re enn i AOC cal­va­dos. Det er blant annet krav om dob­bel destil­le­ring i alem­bic pot stills, mens man i AOC cal­va­dos kan ha mer indu­stri­ell destil­la­sjon i sin­gel kolonne.

I Dom­fron­ta­is er det, som vi var inn­om i går, lang tra­di­sjon for pære­dyr­king. AOC cal­va­dos Dom­fron­ta­is skal inne­hol­de minst 30% pære og den skal lag­res i minst tre år på eike­fat. Det sies å gi en spei­si­elt fruk­tig calvados.

Cal­va­dos skal lag­res i minst to år på eike­fat før den tap­pes og sel­ges. Men ofte lag­res den mye len­ger. Mye cal­va­dos er blend fra fle­re årgan­ger og sik­kert fle­re pro­du­sen­ter. Hvis det angis alder skal det være alde­ren på den yngs­te cal­va­do­sen som angis. Man kan også bru­ke and­re beteg­nel­ser som refe­re­rer til alder. Det­te er:

  • Fine”, “Trois étoi­les ***”, “Trois pom­mes”— minst to år gammel.
  • Vieux”, “Réser­ve”— minst tre år gammel.
  • V.O.” “VO”, “Vie­il­le Réser­ve”, “V.S.O.P.” “VSOP”— minst fire år gammel.
  • Extra”, “X.O.” “XO”, “Napo­lé­on”, “Hors d’Age” “Age Inconnu”— minst seks år gam­mel, men ofte mye eldre.

Frukt­sma­ken er mer frem­tre­den­de i en yng­re cal­va­dos, mens en som har blitt lag­ret len­ge får mer preg av en gam­mel brandy.

Man får også “sin­gel” cal­va­dos. I spe­si­elt gode år sel­ges den med årgang.

Jeg var i Ami­ens tid­li­ge­re i som­mer, da jeg var på tog- og syk­kel­tur. Jeg spur­te etter lokalt øl, men ingen av de ste­de­ne jeg var inn­om had­de noe lokalt å by på. Det var Lef­fe, som er et umer­ket øl, men bel­gisk, og and­re øl fra de sto­re bryg­ge­ri­ene. På hotel­let had­de de en mon­ter en sou­ve­nir­pak­ke med tre øl fra det loka­le bryg­ge­ri­et Char­les & Vianney. Men de had­de det ikke i baren. Jeg had­de ikke lyst til å leg­ge noen flas­ker øl til ferie­ba­ga­sjen, og jeg had­de hel­ler ikke lyst til å star­te dagen med tre lunk­ne øl. Så jeg fikk ikke smakt det.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia