Les vins du Tour de France 2018. 9. etappe: Arras Citadelle — Roubaix

Nok en sei­er til Dylan Gro­enewe­gen. Fer­nan­do Gavi­ria og André Grei­pel, som avslut­tet som nr 2 og 3, ble rele­gert til 92 plass, de sis­te som kom i mål på sam­me tid, etter ureg­le­men­tert spurt. Peter Sagan ryk­ket da opp til and­re plass, og sty­ket sin posi­sjon i kam­pen om den grøn­ne trøyen.

På nien­de etap­pe skal ryt­ter­ne få kjørt seg på bro­stein. Etap­pen er klas­si­fi­sert som “kupert”, noe den ikke er. Det er ikke en enes­te klas­si­fi­sert stig­ning på etap­pen. Men det vel den som pas­set best at av de klas­si­fi­se­rin­ge­ne de bru­ker. Her er man­ge av de kjen­te strek­nin­ge­ne fra Paris — Rou­baix. Mål­gan­gen er uten­for vel­do­dro­men. De skal ikke syk­le en avslut­ten­de run­de inne på den­ne. Bro­steins­etap­per er ikke det som pas­ser godt for let­te fjell­gei­ter. Det var på en bro­steins­etap­pe Chris Froo­me kræ­sjet og måt­te bry­te i 2010. Vi får håpe slikt ikke skjer år, ver­ken med ham eller andre.

Det­te er anta­ge­lig en etap­pe som pas­ser for klas­si­ker­ryt­te­re, samt ster­ke spur­ter­ne. De mest utpre­ge­de sprin­ter­ne hen­ger nep­pe med. Peter Sagan vant Paris–Roubaix i år, og han kan gjer­ne vin­ne dagens etap­pe. Greg van Aver­ma­et har også vun­net Paris-Rou­baix tid­li­ge­re, og vil være blant favo­rit­te­ne. Jeg ten­ker også at det­te er en etap­pe som kan pas­se John Degen­kolb. Og det kan være en etap­pe for Alex­an­der Kristoff og Edvald Boa­sson Hagen. Edvald Boa­sson Hagen har hatt en tendens til å sluk­ne litt på slut­ten av lan­ge klas­si­ke­re. Men dagens etap­pe er rundt 100 km kor­te­re enn Paris–Roubaix, så det bør ikke være et pro­blem på den­ne etappen.

Vi er i regio­nen Nord pas de Calais. Det­te er et områ­de med en rik ølkul­tur. 18. juli 2013 ved­tok det frans­ke Sena­tet å gi øl sta­tus som “patri­moi­ne cul­tu­rel, gastro­no­mi­que et pay­sa­ger proté­gé de la Fran­ce”, alt­så som en del av den beskyt­te­de kul­tu­rel­le, gastro­no­mis­ke og land­skaps­mes­si­ge kul­tur­arv i Frank­ri­ke. Hva som even­tu­elt er den prak­tis­ke kon­se­kvens av at ølbryg­ging har fått slik sta­tus, det vet jeg ikke.

For 100 år siden var det omtrent 2.000 bryg­ge­ri­er i områ­det. I dag er det 41 bryg­ge­ri­er. Orga­ni­sa­sjo­nen L’Echappée Biè­re orga­ni­se­rer tema­tu­rer om øl og gastro­no­mi i Nord-Frank­ri­ke og Belgia.

Vi skal helt til, men ikke over gren­sen til Bel­gia. Så da tar vi med et grense­øl. Cuvee_des_Jonquilles Bras­se­rie su Baron lig­ger i den lil­le byen, Gus­sig­nies, helt på gren­sen mot Belgia.om enn et styk­ke len­ger øst enn dagens etap­pe. Bryg­ge­ri­et lig­ger bare 200m fra gren­sen. Bryg­ge­ri­et er knyt­tet til res­tau­ran­ten med sam­me navn. Det er deres blon­de, La Cuvée des Jon­quil­les som har fått man­ge utmer­kel­ser og mye opp­merk­som­het og som for­fat­ter­ne av 1001 Beers You Must Try before You Die mener man må ha prøvd før man dør.

Noen få kilo­me­ter øst for der ryt­ter­ne møter den førs­te bro­steins­strek­nin­ger, lig­ger den lil­le byen Jenlain, WIMG_1771_DxO hvor vi fin­ner bryg­ge­ri­et Bras­se­rie-Duyck. Bras­se­rie-Duyck har fått æren for å ha tatt opp tra­di­sjo­nen med Biè­re de Gar­de. Biè­re de Gar­de, lag­ring­søl, ble opp­rin­ne­lig laget på går­de­ne om vin­te­ren og vår­en, for at det skul­le kun­ne lag­res utover som­mer­en. Øl ble gjer­ne bryg­get for gans­ke umid­del­bart kon­sum. Men om som­mer­en var det var for varmt for å bryg­ge øl.  Der­for bryg­get man et øl som skul­le kun­ne lag­res, til det igjen ble en ny ølbryg­gings­se­song. Det er omtrent som det bel­gis­ke Sais­son.

Bras­se­rie-Duyck sel­ger sitt øl under mer­ket Jenlain. Ølet ble solgt på champagne­flas­ker fra omtrent 1950. I 1968 star­tet de å sel­ge det­te ølet som Jenlain Ambrée. Akku­rat da frans­ke bryg­ge­ri­er var i ferd med å kas­te inn hånd­kle­det når det gjaldt tra­di­sjo­nell ølbryg­ging, og gå over til under­gjæ­ret lager, ble Jenlain Ambrée et kult­øl blant stu­den­ter i Lil­le, og sal­get begyn­te å ta seg opp. Ølet er et klas­sisk biè­re de Gar­de, og er blant de 1001 Beers You Must Try before You Die. For­fat­ter­ne mener også at man bør prø­ve Jenlain Blon­de, som er en lyse­re utga­ve av Biè­re de Gar­de. De anbe­fa­ler også deres jule­øl, men da er vi litt uten­for sesongen.

Deres pre­si­sje­øl er Jenlain Or [gull], som også er en blon­de. Vi kan også ta med deres Éclats d’Ambrée, som er et årgangsøl.

Jenlain er et av de frans­ke bryg­ge­ri­ene med god dis­tri­bu­sjon, slik at det ikke er så vans­ke­lig å få tak i det­te — i alle fall ikke i Frank­ri­ke, hvor man får det i man­ge supermarkeder.

Et lite styk­ke øst for den inn­lag­te mel­lom­sprin­ten, fin­ner vi den lil­le byen Hor­dain, og i den byen fin­ner vi bryg­ge­ri­et Bras­se­rie la Choulet­te. Deres La biè­re des Sans Culot­tes er også en Biè­re de Gar­de blant de 1001 Beers You Must Try before You Die. De har også en del fruktøl, og for­fat­ter­ne av nevn­te bok mener at man også bør ha prøv­de deres Fram­boi­se (bringe­bær) før man dør. Men det­te ølet fra La Choulet­te har jeg ikke smakt.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia