Les vins du Tour de France 2018. 11. etappe: Albertville — La Rosière Espace San Bernardo

Jeg had­de ikke ven­tet at Greg van Aver­ma­et skul­le hol­de så godt, og ta 1.29 på Chris Froo­me og de and­re sam­men­lag­fa­vo­rit­te­ne på gårs­da­gens etappe.

I dag,  den 11. etap­pen, er  kort og hek­tisk. Den er på “bare” 108,5 km. De går rett inn i en HC, ned fra den­ne„ opp en ny HC, litt ned, opp and­re kate­go­ri, ned fra den og avslut­ning på top­pen av en første­ka­te­go­ri. På sli­ke etap­per plei­er det å bli action fra start. Slik tids­gren­se­ne reg­nes ut, kan noen få pro­ble­mer med tids­gren­sen på en etap­pe som denne.

Noen had­de pro­ble­mer også i går. Dylan Gro­enewe­gen, Mark Caven­dish og Mar­cel Kit­tel kom i mål med 28 sekun­ders mar­gin til tids­gren­sen. Det sam­me gjor­de Amund Grøn­dahl Jan­sen. Hans opp­ga­ve i rit­tet er å hjel­pe Dylan Gro­enewe­gen, så det er ikke sik­kert han egent­lig had­de pro­ble­mer selv.

Når det gjel­der vin, er det­te en mildt sagt vans­ke­lig. Jeg skrev i går at ingen vin­mar­ker i Savoie lig­ger høy­ere enn 500 moh. Dagens etap­pe star­ter på 441 m, og sti­ger til 646 m ved mel­lom­sprin­ten, før klat­rin­gen begyn­ner. Der­et­ter er etap­pen ikke på noe punkt lave­re enn ca 700 meter.

Hvis vi had­de reist mot syd-vest i ste­det for mot nord-øst fra Albert­vil­le, vil­le vi ha kom­met til noen av de inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne i Savoie. Men det er bare til­ba­ke til noen av de områ­de­ne vi var inn­om i går.

Det var en plan­leg­gings­tab­be at jeg ikke i alle fall spar­te osten til i dag. Dagens etap­pe går gjen­ne­om Beau­fort, men jeg får bare vise til gårs­da­gen når det gjel­der ost herfra.

Viner fra Savoie er varier­te, så prøv en annen vin der­fra, er det bes­te jeg kan si. I mor­gen blir det minst like vanskelig.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia