Dommerne identifiserer seg med bilister, til skade for folk som sykler. Farlig dom fra Borgarting lagmannsrett

Bor­gar­ting lag­manns­rett avsa nylig en dom, LB-2017–88450, som har fått man­ge syk­len­de til å rea­ge­re. Det er avsagt man­ge mer­ke­li­ge dom­mer i syk­len­des dis­fa­vør. Det er gans­ke tyde­lig at de fles­te dom­me­re, både fag­dom­me­re og lek­dom­me­re, er bilis­ter som ten­ker “det kun­ne ha vært meg”, og har sym­pa­ti med bilis­ten og ikke dis­se for­fer­de­li­ge syk­lis­te­ne. Ofte ser vi de vil­les­te dom­me­ne fra ting­ret­te­ne, med mer for­nuf­tig resul­tat etter at de har blitt behand­let på nytt i lag­manns­ret­ten. Men i den­ne saken fra Hol­men­kol­len var det en OK dom fra ting­ret­ten, som Bor­gar­ting lag­manns­rett omgjor­de med et for­fer­de­lig resultat.

En bilist kjør­te opp Hol­men­koll­vei­en, og sving­te til venst­re inn Konge­vei­en, like oven­for Holmenkollbakken.

En per­son kom syk­len­de ned­over. Bilis­ten sving­te til venst­re foran sykis­ten, et sole­klart vike­plikts­brudd, og drep­te syk­lis­ten. I ting­ret­ten ble bilis­ten dømt for “uakt­somt å ha for­voldt en annens død”, ble fra­tatt fører­kor­tet for tre år, og måt­te beta­le 125.000 i oppre­sining til hver av avdø­des sam­bo­er og mindre­åri­ge dat­ter. Et helt rime­lig resul­tat i saken.

Nå har lag­manns­ret­ten fri­fun­net bilis­ten. Han blir ikke straf­fet, slip­per å beta­le opp­reis­ning og får behol­de fører­kor­tet. Dom­men er avsagt under dis­sens 4–3, slik at fler­tal­let kon­klu­der­te med at bilis­ten bur­de døm­mes. Men for at han skal døm­mes kre­ves det minst et fler­tall på 5–2. Det er greit å over­se syk­len­de i tra­fik­ken, og dre­pe dem med bil, sier Bor­gar­ting lagmannsrett.

Con­ti­nue read­ing Dom­mer­ne iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­ter, til ska­de for folk som syk­ler. Far­lig dom fra Bor­gar­ting lag­manns­rett

Les vins du Tour de France 2018. 15. etappe: Millau — Carcassonne

Gårs­da­gens etap­pe ble gans­ke kje­de­lig, i alle fall fram til bak­ken opp til mål. Hel­dig­vis kan ikke sam­men­lagt­la­ge­ne til­la­te seg noe lig­nen­de igjen. Om and­re ikke vil true topp tre, kan noen risi­ke­re å bli skjø­vet ut av topp 10, om et brudd igjen får like mye tid.

Det var litt mor­somt å føl­ge etap­pen på fransk TV. Bak­ken opp til mål har fått nav­net Mon­tée Lau­rent Jala­bert, både for­di han vant her i 1995 og for­di han er fra Men­de. Lau­rent Jala­bert har vært en del av Fransk TVs Tour de Fran­ce team, i litt uli­ke rol­ler, så len­ge jeg har fulgt rit­tet på fransk TV. Lau­rent Jala­berts avslut­ning opp bak­ken ble selv­føl­ge­lig vist noen gan­ger. Vi fikk også se opp­tak av et TV-inter­vju med en noen­og­tyve år yng­re Lau­rent Jala­bert. Han var litt brydd da Marion Rous­se, tid­li­ge­re fransk mes­ter i lande­veis­syk­ling, en vak­ker ung dame som er eks­pert­kom­men­ta­tor på fransk TV, sa at han var like kjekk nå som han var den gan­gen. Men hun var bare fire år da Jala­bert vant den etap­pen, og hus­ket det ikke. Vir­ke­lig brydd ble Lau­rent Jala­bert da Tho­mas Voeck­ler, som nå er motorsk­kel­re­por­ter for fransk TV, for­tal­te hvor­dan han had­de sett opp til Lau­rent Jala­bert, og brukt spare­pen­ge­ne sine på å kjø­pe akku­rat det sam­me utsty­ret som Lau­rent Jala­bert had­de. “Det har du ald­ri for­talt før!”, sa Lau­rent Jala­bert. “Nei, du var en legen­de og stor helt, så da kun­ne jeg ikke for­tel­le det. Men nå er vi kol­le­ger, så nå kan jeg si det”, svar­te Tho­mas Voeckler.

Peter Sagan twit­ret at han syn­tes det var kje­de­lig å lig­ge i brudd, da han reg­net med å bli drop­pet i den sis­te bak­ken. Men han foku­ser­te da det var fem kilo­me­ter igjen, og gikk for sei­er. Han vir­ket ikke direk­te mis­for­nøyd med å ha blitt nr fire på etap­pen. Man kan ald­ri avskri­ve Peter Sagan.

Også dagens etap­pe  er kupert. De har laget en hard Tour de Fran­ce i år, noe man blant annet ser på hvor man­ge av spur­ter­ne som er ute av rit­tet. Van­lig­vis har man ikke de har­des­te alpe­etap­pe­ne når Alpe­ne er først, slik at ryt­ter­ne ikke skal være for utslitt når man kom­mer til Pyre­ne­ene. Og det er gjer­ne noen mer fla­te etap­per mel­lom fjell­om­rå­de­ne. Ikke så i år. Det var tre knall­har­de etap­per i Alpe­ne, og det er bare én flat etap­pe mel­lom Alpe­ne og Pyreneene.

Arran­gø­re­ne synes å ha prio­ri­tert fjell frem­for vin i år. Den som er glad i Roque­fort, kan ta med slik ost fra start. Selv er jeg bare mode­rat begeist­ret for blåmugg­ost. Jeg spi­ser den hvis jeg f.eks. får den på en oste­tal­ler­ken, og vel­ger et styk­ke om man kan vel­ge oster på en res­tau­rant. Men jeg kjø­per den ellers ikke, med mind­re jeg skal bru­ke den i en mat­rett. Kjø­per jeg den, blir den i prak­sis lig­gen­de i kjøle­ska­pet uten å bli spist. Men den pro­du­se­res i områ­det rundt star­ten på dagens etap­pe. Den er laget av saue­melk, og det er et krav om at den skal være lag­ret i grot­ter i områ­det. All lag­rings­ka­pa­si­te­ten i grot­ter er i bruk, så det er i prak­sis ikke mulig å øke pro­duk­sjo­nen. Man kan selv­sagt pro­du­se­re mer grotte­lag­ret ost av saue­melk, lag­ret i and­re grot­ter, men det vil ikke være Roquefort.

Frank­ri­ke had­de en region­re­form i 2016. Det var 27 regio­ner, nå er det 18, hvor­av fem såkal­te over­sjø­is­ke regio­ner — som er et litt “fine­re” navn på kolo­ni­er. Det som før var Lan­gue­doc-Rous­sil­lon ble slått sam­men med det som var Midi-Pyré­né­es til regio­nen Occi­ta­nie. Så hele dagens etap­pe går i regio­nen Occi­ta­nie. Under dis­se er det 96 depar­te­men­ter, som igjen er delt inn i ca 36.000 kom­mu­ner. Det er ca 20.000 kom­mu­ner i Frank­ri­ke med fær­re enn 500 inn­byg­ge­re, så det bur­de vært Sen­ter­par­ti­ets drøm­me­land — had­de det ikke vært for at de er med i og var en av grunn­leg­ger­ne av EU. I til­legg er det kan­to­ner, som så vidt jeg har for­stått er valg­kret­ser ved nasjo­na­le valg, og stør­re byer er delt inn i ardon­dis­se­men­ter. Jeg har for­søkt å for­stå den admi­ni­stra­ti­ve struk­tu­ren i Frank­ri­ke, og ansvars­for­de­lin­gen mel­lom de uli­ke nivå­ene. Men jeg har gitt opp.

Noen har tatt til orde for at det bør være til­strek­ke­lig med to regio­ner, delt inn etter det som vir­ke­lig betyr noe: En region med de som kal­ler det bak­ver­ket laget av sam­me deig som cro­is­sant, med sjo­ko­lade­bi­ter, som man­ge fransk­menn (og and­re) liker å spi­se til fro­kost for pain au choco­lat og de som kal­ler det choco­la­ti­ne. Vi er nå i ferd med å beve­ge oss fra pain au choco­lat-regio­nen til choco­la­ti­ne regionen.

Vi kan ta litt mer mat, før vi leter etter vin. Fle­re frans­ke byer gjør krav på å være cassou­let-hoved­stad, blant annet dagens mål­by Car­cas­son­ne, hvor de har et eget cassou­let-aka­de­mi. Cassou­let er en gry­te hvor en av hoved­in­gre­di­en­se­ne er tør­ke­de, hvi­te bøn­ner. I til­legg skal det være kjøtt. Hva slags type kjøtt, kan variere etter hvor man er.

Man har i stor grad klart å leg­ge dagens etap­pe uten­om de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne. Men Car­cas­son­ne lig­ger i Cor­biè­res. Selv om den gam­le regio­nen Lan­gue­doc-Rous­sil­lon er slått sam­men med det som var Midi-Pyré­né­es , er det grunn til å opp­rett­hol­de Lan­gue­doc-Rous­sil­lon som en egen vin­re­gion. I Cor­biè­res pro­du­se­res i hoved­sak rødvin, og områ­det har størst vin­pro­duk­sjon i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Cor­biè­res er delt inn i ti underområder:

  1. Mon­tag­ne d’Alaric
  2. Saint Vic­tor
  3. Font­f­roi­de
  4. Que­ri­bus
  5. Ter­menès
  6. Lézig­nan
  7. Lag­ras­se
  8. Sigean
  9. Dur­ban
  10. Ser­viès

Boute­nac, som var et slikt under­om­rå­de, fikk egen AOP-sta­tus i 2005, som AOP Cour­be­res-Boute­nac.

Siden jeg har vært litt inne på sjo­ko­la­de: Hvis vi skal ha en vin til sjo­ko­la­de, må vi litt len­ger syd, til områ­det Maury i Rous­sil­lon, hvor vi fin­ner pro­du­sen­ten Mas Amiel. Både Pas­cal Dupuy og Sver­re Sætre har Mas Ami­en som sin favo­ritt­vin til sjo­ko­la­de, så her er sjo­ko­lade­eks­per­ti­sen og jeg enige.

I mor­gen er det en meget vel­for­tjent hvile­dag, som jeg reg­ner med at man­ge av ryt­ter­ne ser fram til.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia