Les vins du Tour de France 2018. 16. etappe: Carcassonne — Bagnères-de-Luchon

Etter en vel­for­tjent hvile­dag er det nok man­ge som kun­ne ten­ke seg å set­te seg på toget til Paris, frem­for å gå løs på enda fler har­de fjelletapper.

Dagens etap­pe begyn­ner rela­tivt flatt, med bare to fjer­de­ka­te­go­ri stig­nin­ger i førs­te halv­del, før mel­lom­sprin­ten. Hvis vi ser på topo­gra­fi­en, ser vi at Pyre­ne­ene og Mon­tag­ne Noir, den syd­vest­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral, dan­ner en trakt som er på sitt sma­les­te omtrent ved Car­cas­son­ne. Den­ne plas­se­rin­gen gjor­de at Car­cas­son­ne lev­de godt av å kre­ve toll på varer som ble frak­tet den­ne vei­en, mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet. Når atlan­ter­havs­luf­ten kom­mer inn i den­ne trak­ten, får den ofte opp far­ten. Så det kan bli ster­ke vin­der her, som even­tu­elt vil bli mot­vind eller side­vind på i alle fall deler av dagens etap­pe. Når fuk­tig luft pres­ses mot fjel­le­ne, pres­ses den opp, og vi får Ber­gens­ef­fek­ten, med fuk­tig luft som ned­kjø­les og slip­per fuk­tig­he­ten i form av regn. Jeg har ofte opp­levd tåke og regn på den frans­ke siden av Pyreneene.

Det blir i alle fall en god opp­var­ming, før det kom­mer en kat 2 og to kat 1 stig­nin­ger i and­re halv­del. Sky her i en kom­for­ta­bel situa­sjon. De har kun­net kon­trol­le­re de sis­te etap­pe­ne i et rolig tem­po, uten å bry seg om brudd, etappe­sei­ere, osv. Nå kan de avven­te angrep fra de and­re lage­ne med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner, som må angri­pe. Men hvem skal de angri­pe? Geraint Tho­mas eller Chris Froome?

Dagens etap­pe gjør en liten sving inn­om Spa­nia. Den sis­te kate­to­ri­ser­te stig­nin­gen lig­ger omtrent på gren­sen mel­lom Spa­nia og Frank­ri­ke, men fra fransk side av grensen.

Om jeg har for­stått det rett, er det mulig å få mak­si­malt 280 poeng på de gjen­væ­ren­de seks etap­pe­ne. Da har jeg lagt til grunn at det ikke deles ut poeng for noen mel­lom­sprint på tempo­etap­pen. Peter Sagan har en ledel­se på 282 poeng foran Alex­an­der Kristoff. Hvis Alex­an­der Kristoff skul­le vin­ne sam­l­ti­ge gjen­væ­ren­de etap­per, inklu­dert fjell­e­tap­pe­ne og tempo­etap­pen, og alle mel­lom­sprin­ten, og Peter Sagan ikke skul­le ta noen fle­re poeng, vil Peter Sagan like­vel vin­ne den grøn­ne trøy­en og han bare full­fø­rer og kom­mer seg til Paris. Hvis Peter Sagan full­fø­rer, er det ikke en gang teo­re­tisk mulig for and­re å vin­ne den grøn­ne trøyen.

Jeg vel­ger å dra litt syd for dagens etap­pe for å fin­ne vin, til Limoux. Mus­se­ren­de vin er noe som etter all sann­syn­lig­het ble til som føl­ge av diver­se uhell. Da vinen var til­syne­la­ten­de fer­dig gjært om høs­ten, og ble den tap­pet på flas­ker. Men noen gan­ger had­de en kjø­lig høst gjort at gjæ­rin­gen stan­set før vinen var utgjæ­ret. Når vår­en kom og det ble var­me­re, star­tet gjæ­rin­gen igjen inne i flas­ke­ne. Ver­ken flas­ke­ne eller kor­ke­ne var laget for å tåle det tryk­ket som ble skapt inne i flas­ke­ne. Kor­ker spratt og flas­ker eks­pol­der­te.  Man­ge ste­der gjør krav på å være det ste­det hvor de begyn­te å lage mus­se­ren­de vin. Det er ikke mulig å avgjø­re hvor man først lær­te å tem­me den­ne vil­le vinen. Men Limoux er de som kan vise til den elds­te doku­men­ter­te pro­duk­sjo­nen, fra 1543.

I Limoux hev­der man at mun­ken DOM Perg­ni­non var i Limoux og lær­te kuns­ten å lage mus­se­ren­de vin, før han reis­te vide­re til Champag­ne. Men jeg har ikke sett noen doku­men­ta­sjon av den his­to­ri­en. Det er ikke slik de forel­ler his­to­ri­en i Champagne.

Den gam­mel­dag­se mus­se­ren­de vinen lages på en drue som heter mauzac. Vinen kal­les Blan­quet­te de Limoux. Hvis den er laget på gam­le­må­ten, står det met­hode ancest­ra­le. Når man lager mus­se­ren­de vin på tra­di­sjo­nell måte, som i Champag­ne, lager man først en stil­le vin. Den­ne blir så til­satt drue­most, og tap­pet på flas­ke. Den har så en andre­gangs gjæ­ring på flas­ke. Tra­di­sjo­nen tro, kom­mer vi til å avslut­te med champag­ne til fina­len i Paris, så jeg kom­mer litt til­ba­ke til det­te da. Ved met­hode ancest­ra­le er det ikke noen annen gangs gjæ­ring. Vinen tap­pes på flas­ke før første­gangs gjæ­ring er fer­dig, og den gjæ­rer ferdidg i flas­ken. Om jeg har for­stått det rett, er det en gans­ke kre­ven­de prosess.

Jeg synes at en slik vin er mer inter­es­sant enn god. Man blir ikke kvitt gjær­res­te­ne i en slik pro­sess, slik man gjør ved bl.a. champagne­pro­duk­sjon. Dess­uten er det­te med tørr vin, en nymo­tes greie. Før skul­le vinen være søt, i alle fall ikke tørr og “sur”, slik vi vil ha den i dag. Den vinen av den­ne typen som jeg har smakt, er ikke tørr.

Gail­lac er et områ­de som også gjør krav på å være det førs­te ste­det hvor man laget mus­se­ren­de vin, men de har ingen like gam­mel doku­men­ta­sjon å vise til. Jeg var i Gail­lac tid­li­ge­re i år, og kjøp­te en flas­ke mus­se­ren­de vis laget på den­ne måten, der cal­ler de det met­hode Gail­lac, av den sam­me dru­en som i Limoux, nem­lig Mauzac. Vin­hand­le­ren for­sik­ret meg om at det er en tørr, mus­se­ren­de vin. Men de la årets etap­per uten­om Gail­lac, så den flas­ken skal få lig­ge til nes­te gang Tour de Fran­ce går gjen­nom Gail­lac. Touren er inn­om det områ­det gans­ke ofte.

I Limoux lager man også mer moder­ne mus­se­ren­de vin. De har en Blan­quet­te de Limoux, uten til­leg­get met­hode ancest­ra­le, som er laget slik man i dag lager mus­se­ren­de vin, som er laget av minst 90% mauzac, og i til­legg char­don­nay og che­nin blanc. Og de har en Cre­mant de Limoux, som skal ha minst 60 mauzac.

I Limoux pro­du­se­res også utmer­ket hvit­vin, laget av char­don­nay, che­nin blanc og mauzac.

Etap­pen fort­set­ter så gjen­nom depar­te­men­tet Ariè­ge på vei­en inn i fjel­le­ne. Jeg får all­tid pro­ble­mer med å fin­ne vin når touren kom­mer hit, noe den gjør omtrent hvert år. Jeg har for­søkt man­ge gan­ger, men har ennå ikke klart å fin­ne inter­es­sant vin fra Ariè­ge. Jeg har lest om enkel­te pro­du­sen­ter som skal lage god vin, men jeg har ikke klart å fin­ne den vinen, hel­ler ikke når jeg har vært i Ariè­ge. VI nøy­er oss der­for med mus­se­ren­de vin og hvit­vin fra Limoux til den­ne etappen.

Mor­gen­da­gens etap­pe blir tørr, så det er best å ta med litt vin til den også.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia