Les vins du Tour de France 2018. 17. etappe: Bagnères-de-Luchon — Saint-Lary-Soulan

De frans­ke kom­men­ta­tor­ne jub­let selv­sagt for fransk sei­er. Noe som nes­ten har blitt like spen­nen­de som hvem som vin­ner, er om Arnaud Dema­re kom­mer i mål innen­for tids­gren­sen. Han er den enes­te full­blods sprin­te­ren som er igjen, og det er ikke så man­ge and­re i “bus­sen”. I går kom han ale­ne i mål, 41.20 etter Juli­an Alap­hi­lip­pe, og nes­ten 10 minut­ter at nest­sis­te ryt­ter kom i mål. Jeg tror ikke at han kom­mer til å full­fø­re.

Det var dra­ma­tisk å se Phi­li­pe Gil­berts ufor­kjø­ring. Det var godt å se at han kom seg opp, vis­te tom­me­len opp og sat­te seg på syk­ke­len igjen. Han var tyde­lig­vis ikke alvor­lig ska­det. Han vis­te oss hvor­dan man skal gjø­re det hvis man rea­ge­rer rik­tig i en slik situa­sjon. Å brem­se mens man svin­ger, fun­ge­rer ikke. Det gjør bare vondt ver­re, i alle fall om man for­sø­ker å brem­se hardt mens man hol­der stor fart rundt en sving. Det er mulig han brem­set for sent, og at han der­for mis­tet kon­trol­len. Men så var det å fort­set­te rett fram, brem­se så hardt som mulig, og få føt­te­ne ut av peda­le­ne.

Fransk TV vis­te et syk­len­de inter­vju med blant and­re Geraint Tho­mas og Chris Froo­me, tatt opp på hvile­da­gen. På spørs­mål om Chris Froo­me anså Geraint Tho­mas som den størs­te utford­re­ren, svar­te han bare at om Geraint eller han selv vin­ner, det vil uan­sett være helt supert. Utford­re­ren er først og fremst Tom Dumou­lin. Så får vi vel se hvor dypt det stik­ker når Chris Froo­me sier at det vil være lite fint om Geraint Tho­mas vin­ner som han selv. Over­ras­ken­de nok var sports­di­rek­tør Nico­las Por­tal bety­de­lig mer tung­pus­tet i syk­kel­in­ter­vju­et enn Geraint Tho­mas og Chris Froo­me. Men han var også ute og syk­let med laget. Hvem den syk­len­de repor­te­ren fra fransk TV var, fikk jeg ikke med meg.

Det­te blir en inter­es­sant etap­pe på så man­ge måter. Den er kort, bare 65 km. På den­ne etap­pen er det “grid start”, ikke den van­li­ge fly­ing start som vi kjen­ner fra de and­re etap­pe­ne. Ryt­ter­ne stil­ler opp omtrent som det gjø­res i motor­racing, med gul trøye i “pole position”, Der­et­ter stil­les de øvri­ge av de 20 bes­te i sam­men­dra­get på plas­ser baken­for. Bak dis­se stil­les de øvri­ge ryt­ter­ne opp i pul­jer på 20, basert på sam­men­lagt­plas­se­ring. Her kan vi til og med risi­ke­re tjuv­start i et ritt med fel­les­start. For en for­kla­ring av grid star­ten, se den­ne video­en.

Uan­sett: Det vil være full fart fra start, og de går rett inn i en bak­ke. Det vil være en utford­ring å få sam­let lage­ne, i den grad de har noen lag å sam­le. De dår­ligst plas­ser­te hjelpe­ryt­ter­ne kan få en bru­tal start om de skal kjø­re seg opp til sine kap­tei­ner. Det vil ikke over­ras­ke om det blir en kao­tisk start med en del velt og hjelpe­ryt­te­re som ald­ri kom­mer fram til sine kap­tei­ner.

Vi må reg­ne med en kort og hek­tisk etap­pe, men stor fart. Hvis man reg­ner ut tids­gren­sen som man plei­er å gjø­re, vil noen, ikke minst Arnaud Dema­re, få pro­ble­mer.

Ryt­ter­ne er kna­pt under 800 meter noe sted på den­ne etap­pen. I høy­der mel­lom 800 og 2000 meter pro­du­se­res det ikke vin, i alle fall ikke i det­te områ­det. Jeg vet hel­ler ikke noe annet av mat eller drik­ke som det er verdt å ta med fra dis­se fjell­om­rå­de­ne.

Jeg håper du fulg­te mitt råd fra i går, og tok med litt eks­tra vin fra Limoux. Om det er noen trøst, vil vi fin­ne mer å drik­ke i mor­gen.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

 

Print Friendly, PDF & Email