Les vins du Tour de France 2018. 20. etappe: Saint-Pée-sur-Nivelle — Espelette (Tempo)

Det ble gans­ke hef­tig på dagens etap­pe, med flott avslut­ning av Pri­moz Rog­lic. Først i går opp­da­get jeg en kalk­u­la­tor for å berg­ne tids­gre­ner. Jeg håper den er der og opp­da­te­res til nes­te år, slik at jeg da kan føl­ge med på det­te fra de førs­te fjell­e­tap­pe­ne. Peter Sagan slet seg gjen­nom etap­pen, og had­de det åpen­bart ikke godt. Men han kom seg i mål innen­for tidsgrensen.

Nå skal det hele avgjø­res. Dagens etap­pe er en indi­vi­du­ell tempo­etap­pe på 31 km. Det er stort sett sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne som har noe å kjø­re for på en slik tempo­etap­pe, i til­legg til even­tu­el­le tempo­spe­sia­lis­ter av typen Fabi­an Can­cel­la­ra og Tony Mar­tin, som syk­ler for etappe­sei­er. Men jeg kan ikke se at det er noen utpre­ge­de tempo­syk­lis­ter med nå, som ikke kjem­per om en plass i sammendraget.

Hjelpe­ryt­ter­ne har gjort job­ben sin. De kan ikke hjel­pe sine kap­tei­ner på tempo­etap­pen, og skal bare full­fø­re med æren i behold, med god mar­gin til tids­gren­sen. Jens Voigt kal­te en gang sli­ke tempo­etap­per for en “semi rest day”. Peter Sagan og Juli­an Alap­hi­lippe skal også bare kjø­re gjen­nom på en ansten­dig måte, for å sik­re de den grøn­ne og den prik­ke­te trøy­en som de alt har vun­net, for­ut­satt at de full­fø­rer. Hvis Peter Sagan er resti­tu­ert, vil han sik­kert kjø­re for å vin­ne på Champs Elyssé­es. Men han behø­ver bare å full­fø­re for å få den grøn­ne trøyen.

Noen gan­ger kan et lag som har mulig­he­ten, fin­ne ut at de vil kjø­re for å vin­ne som bes­te lag. De tre bes­te på hver etap­pe vil da tel­le, og noen hjelpe­ryt­te­re kan bli kom­man­dert ut i kri­gen. Det vil sær­lig være aktu­elt for lag som har kjørt jevnt godt, men uten å vin­ne noe i løpet av touren. I år har Movie­s­tar så stor ledel­se i den kon­kur­ran­sen, at det nep­pe vil være noen som for­sø­ker å utford­re dem på den­ne etap­pen. Det blir ikke sær­lig inter­es­sant å se på den etap­pen før vi har kom­met til sammenlagtkandidatene.

Etter den­ne etap­pen gjen­står bare parade­etap­pen i Paris, som ikke vil end­re noe i noen av sam­men­dra­ge­ne. Det er kun en kamp om pre­sti­sjen ved å vin­ne på Champs Ellysé­es, for de spur­ter­ne som er igjen.

Det er en kre­ven­de tempo­etap­pe, med en god del stig­nin­ger. Så det er en etap­pe som bør pas­se for ryt­te­re som er god til å kjø­re tem­po, og gode til å klat­re, som Geraint Tho­mas, Tom Dumou­lin og Chris Froo­me. Jeg vet litt for lite om hvor god Pri­moz Rog­lic er på sli­ke etapper.

Vi er nå nær Atlan­ter­ha­vet, i fransk Bas­ker­land. Touren har ikke vært her så len­ge jeg har lett etter vin langs etap­pe­ne, så her kom­mer vi til et for meg nytt vin­om­rå­de: Irou­lé­guy. Det er et bas­kisk navn. Det var mun­ke­ne i klos­te­ret Ron­cesval­les som begyn­te å dyr­ke vin her. Klost­re har gene­relt hatt stor betyd­ning for utbre­del­se av vin.

Siden vi også har vært inn­om pil­gri­mer, kan vi ta med at det var pil­gri­mer på vei til­ba­ke fra San­tia­go de Com­pos­tel­la som had­de med seg drue­plan­ter, som intro­du­ser­te vin i man­ge av områ­de­ne nord for Pyreneene.

Vin­om­rå­de­ne i Irou­lé­guy lig­ger i en sir­ku­lær for­dyp­ning med en dia­me­ter på ca 15 km, med åpning mot nord.  Områ­de er påvir­ket av føn­vind fra Spa­nia, sam­ti­dig som det lig­ger skjer­met fra Atlan­ter­ha­vet. Det pro­du­se­res i hoved­sak rødvin, av dru­ene tannat (Bor­de­le­sa Belt­za på bas­kisk), Caber­net Franc (Axe­ria ) og Caber­net Sau­vig­non (Axe­ria Han­dia). Det pro­du­se­res noe rosé­vin, først og fremst for å til­freds­stil­le etter­spør­se­len fra turis­ter i områ­det. Vide­re pro­du­se­res det noe hvit­vin, på de sam­me dru­ene som i Juran­con, petit man­seng og gros manseng.

Et av de førs­te nav­ne­ne jeg lær­te på en type skin­ke, i til­legg til det gne­ris­ke speke­skin­ke, var Bayonne­skin­ke. Den har navn etter byen Bayonne, men som for fle­re and­re pro­duk­ter har den fått navn etter uskip­ings­hav­nen, og ikke pro­duk­sjons­om­rå­det. Den pro­du­se­res i fransk bas­ker­land. Bayonne i Frank­ri­ke må ikke for­veks­les med Bayonne i New Jer­sey, USA, hvor tegne­se­rie­fi­gu­ren Ernie hol­der til.

Tour de France 2018

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email