Politiet sletter VG-fotografs bilder. Uakseptabel og ulovlig sensur fra politiet.

Politi­mann slet­tet VG-foto­gra­fens bil­der fra T‑baneulykke i Oslo”, mel­der Aften­pos­ten. Det­te er etter min vur­de­ring uhjem­let, uak­sep­ta­bel og ulov­lig sen­sur fra poli­ti­ets side.

Som all­tid når det gjel­der inn­grep mot ytrin­ger, må vi star­te med Grunn­lo­ven § 100. Det er de fire førs­te led­de­ne som har inter­es­se i den­ne sammenhengen.

Ytrings­fri­het bør fin­ne sted.

Ingen kan hol­des retts­lig ansvar­lig for å ha med­delt eller mot­tatt opp­lys­nin­ger, ide­er og bud­skap med mind­re det lar seg for­sva­re holdt opp imot ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­dets frie menings­dan­nel­se. Det retts­li­ge ansvar bør være fore­skre­vet i lov.

Fri­mo­di­ge ytrin­ger om stats­sty­ret og hvil­ken som helst annen gjen­stand er til­latt for enhver. Det kan bare set­tes klart defi­ner­te gren­ser for den­ne rett der sær­lig tungt­vei­en­de hen­syn gjør det for­svar­lig holdt opp imot ytrings­fri­he­tens begrunnelser.

For­hånds­sen­sur og and­re fore­byg­gen­de for­holds­reg­ler kan ikke benyt­tes med mind­re det er nød­ven­dig for å beskyt­te barn og unge mot ska­de­lig påvirk­ning fra leven­de bil­der. Brev­sen­sur kan ikke set­tes i verk uten­for anstalter.”

Foto­gra­fi­er er ytrin­ger. Å nek­te noen å ta bil­der, er et inn­grep i ytrings­fri­he­ten. Et enda kla­re­re inn­grep er det når de, som i det­te til­fel­let, slet­ter bil­der som alle­re­de er tatt. Det vil være for­hånds­sen­sur, som ikke kan benyttes.

Inn­grep i ytrings­fri­he­ten må være hjem­let i lov. En til­sva­ren­de bestem­mel­se fin­nes i EMK art 10. Før vi går inn i en even­tu­ell vur­de­ring av om poli­ti­ets handling

lar seg for­sva­re holdt opp imot ytrings­fri­he­tens begrun­nel­se i sann­hets­sø­ken, demo­kra­ti og indi­vi­dets frie meningsdannelse. ”

må vi under­sø­ke om det er lov­hjem­mel for deres hand­lin­ger. Fin­nes ikke slik lov­hjem­mel, vil det være i strid med grunn­lo­ven, også om man skul­le mene at hand­lin­gen i seg selv lar seg for­sva­re mot ytrings­fri­he­tens begrunnelse.

Jeg inn­røm­mer at jeg er på litt tynn is her. Politi­rett er ikke mitt fag. Politilo­ven kapit­tel II inne­hol­der bestem­mel­ser om utfø­rel­sen av politi­tje­nes­ten. Så langt jeg kan se, må det være her vi må lete etter en even­tu­ell hjem­mel for å kun­ne slet­te en foto­grafs bil­der. Etter § 5 plik­ter man å ret­te seg etter pålegg, tegn eller and­re sig­na­ler som poli­ti­et gir, i med­hold av bestem­mel­se­ne i kapit­tel II i den­ne lov. Den bestem­mel­sen gir ikke hjem­mel, men sier at folk plik­ter å føl­ge pålegg som poli­ti­et har hjem­mel til å gi.

I § 6, annet ledd, står føl­gen­de om hvor­dan poli­tittje­nes­ten skal utfø­res, i prak­sis om anven­del­se av makt:

Poli­ti­et skal ikke ta i bruk ster­ke­re mid­ler uten at sva­ke­re mid­ler må antas util­strek­ke­li­ge eller uhen­sikts­mes­si­ge, eller uten at sli­ke for­gje­ves har vært for­søkt. De mid­ler som anven­des, må være nød­ven­di­ge og stå i for­hold til situa­sjo­nens alvor, tje­neste­hand­lin­gens for­mål og omsten­dig­he­te­ne for øvrig.”

og i fem­te ledd:

Poli­ti­et kan anven­de makt under tje­neste­ut­fø­rel­sen i den utstrek­ning det er nød­ven­dig og forsvarlig.”

§ 7 har bestem­mel­ser om hånd­he­vel­se av den offent­li­ge ro og orden, m.v.

Poli­ti­et kan gri­pe inn
1 for å stan­se for­styr­rel­ser av den offent­li­ge ro og orden eller når omsten­dig­he­te­ne gir grunn til frykt for sli­ke forstyrrelser
2 for å iva­re­ta enkelt­per­soners eller all­menn­he­tens sikkerhet
3 for å avver­ge eller stan­se lovbrudd.

Poli­ti­et kan i sli­ke til­fel­ler blant annet regu­le­re ferd­se­len, for­by opp­hold i bestem­te områ­der, visi­te­re per­son eller kjøre­tøy, uska­de­lig­gjø­re eller ta far­li­ge gjen­stan­der i for­va­ring, avvise, bort­vise, fjer­ne eller anhol­de per­soner, påby virk­som­het stan­set eller end­ret, ta seg inn på pri­vat eien­dom eller områ­de eller påby områ­der evakuert.

Unn­la­ter noen å etter­kom­me pålegg gitt i med­hold av førs­te ledd, kan poli­ti­et for den ansvar­li­ges reg­ning sør­ge for at det nød­ven­di­ge blir gjort for å hind­re at for­søm­mel­sen vol­der ska­de eller utset­ter all­menn­he­ten for fare.”

Det kan hen­de at det å ta bil­der på et ulyk­kes­sted kan for­styr­re enkelt­per­soners og all­men­he­tens sik­ker­het, f.eks. hvis man hind­rer red­nings­ar­bei­det. Men det er i så fall foto­gra­fens opp­tre­den på ste­det, og ikke bil­de­ne i seg selv, som even­tu­elt kan være et pro­blem. Under stor­bran­nen i Lær­dal i 2014 opp­ret­tet poli­ti­et en fly­for­buds­sone for å hind­re at dro­ner kol­li­der­te med red­nings­he­li­kop­ter­ne. Hvis foto­gra­fe­ring og fil­ming, i det til­fel­let med dro­ner, fak­tisk hind­rer red­nings­ar­beid eller kan utgjø­re en fare for red­nings­ar­bei­det, vil poli­ti­et etter min vur­de­ring kun­ne opp­ret­te en slik flyforbudssone.

Men, og det er et stort men her: Poli­ti­et kan nek­te også pres­sen å gå inn i f.eks. et ulyk­kes­om­rå­de, hvis det hind­rer red­nings­ar­bei­det, her­under opp­ret­te fly­for­buds­sone som omfat­ter dro­ner. Men det­te gir dem ikke hjem­mel til å påby at bil­der som er tatt og video­opp­tak som er gjort, slet­tes. Det hind­rer ikke noe red­nings­ar­beid at bider og video offent­lig­gjø­res. Man kan f.eks. bøt­leg­ge de som har tatt bil­der hvis de har tros­set et for­bud mot å gå inn. Men ikke sen­su­re­re bildene.

Så til­ba­ke til hen­del­sen i Oslo. Poli­ti­et vil­le ikke nek­te VGs foto­graf å ta bil­der, ved­kom­men­de politi­mann slet­tet bil­der som alle­re­de var tatt. Det had­de politi­man­nen ikke hjem­mel til å gjøre.

Der er vans­ke­lig å se noen annen grunn til  slet­te sli­ke bil­der, enn at poli­ti­et vil hind­re doku­men­ta­sjon av for­hold som kan gi grunn­lag for kri­tikk mot politiet.

Det har vært en del vel­be­grun­net kri­tikk i den sene­re tid, mot folk som tar fram mobi­len for å ta bil­der eller fil­me på et ulyk­kes­sted, frem­for å hjel­pe skad­de per­soner. Men det er ikke noe for­bud mot å ta bil­der på et ulykkessted.

Det er vans­ke­lig å se at det er “sær­lig tungt­vei­en­de hen­syn” for at poli­ti­et skul­le kun­ne påleg­ge noen å slet­te bil­der, som “gjør det for­svar­lig holdt opp imot ytrings­fri­he­tens begrun­nel­ser.” Men så len­ge hjem­me­len ikke fin­nes, er det ikke noen grunn til å dis­ku­te­re det hypo­te­tis­ke spørs­må­let om en even­tu­ell hjem­mel vil­le vært grunnlovsstridig.

Den­ne gan­gen gikk politi­man­nen løs på en foto­graf fra en av lan­dets størs­te redak­sjo­ner. Men det­te gjel­der ikke bare presse­fo­to­gra­fer. Poli­ti­et har hel­ler ikke rett til å kre­ve at and­re slet­ter bil­der de har tatt.

Nå er det hel­dig­vis slik at slet­te­de bil­der på digi­ta­le kame­ra­er ofte lar seg gjen­opp­ret­te, og jeg hr for­stått det slik at det er gjort i det­te til­fel­let. Det er ikke sær­lig vans­ke­lig. Man skal bare ha den ret­te pro­gram­va­ren, som er lett til­gjen­ge­lig og ikke dyr. Jeg har gjort det­te fle­re gan­ger når jeg i van­vare har slet­tet bil­der, eller det har skjedd feil som gjør at bil­der har blitt slettet.

Print Friendly, PDF & Email