Hvis man mener alvor med å prioritere fotgjengere: Gi fotgjengere grønn mann umiddelbart

Vi får ofte høre at Oslo prio­ri­te­rer tra­fi­kant­grup­pe­ne slik:

  1. Fot­gjen­ge­re.
  2. Syk­lis­ter
  3. Kol­lek­tiv­tra­fikk
  4. Nytte­tra­fikk
  5. Pri­vat­bil

Vi som gjer­ne beve­ger oss rundt i byen til fots eller med syk­kel, vet at det­te ikke er sant. Det har blitt bed­re de sene­re åre­ne, men det er langt igjen. Grunn­hold­nin­gen i tra­fikk­plan­leg­ging er fort­satt: Bilen først. Det er nær­mest som om man ser på bilen som et natur­gitt feno­men, som skal ha plass over alt. Når man sier i Oslos syk­kel­stra­te­gi at ingen skal ha mer enn 200 meter til syk­kel­til­rette­leg­ging, er det en bekref­tel­se på det­te. Man bør kun­ne syk­le fra dør til dør, på vei til­rette­lagt for syk­ling. “Natur­lo­ven” er visst at man skal kun­ne kjø­re bil fra dør til dør.

Hvis man mener alvor med å prio­ri­te­re fot­gjen­ge­re, er det ett til­tak som bør kun­ne gjen­nom­fø­res gans­ke umid­del­bart, og som ikke kan kre­ve noen form for omregulering:

Gi fot­gjen­ger­ne prio­ri­tet i alle kryss.

I dag er det gjer­ne slik at når fot­gjen­ge­re tryk­ker på kna­ppen for å få “grønn mann”, må man ven­te på tur. Lyset skal gå en run­de med grønt lys til bil­tra­fik­ken før man kom­mer til den slot­ten i syk­lu­sen hvor fot­gjen­ge­re even­tu­elt får grønn mann om noen har tryk­ket på kna­ppen i tide. Er man litt uhel­dig i timin­gen, må man ven­te til bilis­te­ne har fått grønt i alle ret­nin­ger, før fot­gjen­ger­ne igjen får en sjan­sen. I en del kryss får man følel­sen av at man må ven­te for at den “grøn­ne bøl­gen” for bilis­te­ne ikke skal bry­tes. Bilis­te­ne skal fram, først.

Sist jeg var i Sve­ri­ge mer­ket jeg meg at når jeg tryk­ket på fot­gjen­ger­kna­ppen, gikk det ikke man­ge sekun­der før jeg fikk grønn mann. I Køben­havn har man lagt opp til “grønn bøl­ge” for folk som syk­ler. Det er slikt man gjør hvis man vir­ke­lig prio­ri­te­rer  gåen­de og syk­len­de foran bilister.

Løs­nin­gen er enkel: Pro­gram­mer om tra­fikk­ly­se­ne slik at fot­gjen­ge­re får grønn mann umid­del­bart, når de tryk­ker på kna­ppen. De som har ansva­ret for sig­nal­an­leg­ge­ne kom­mer sik­kert til å si at det ikke er mulig. De sier gjer­ne det når det er noe de ikke vil. Det blir let­te­re å tre­ne­re når man kan si til folk som ikke for­står sys­te­met at det er vel­dig vans­ke­lig, kan­skje umu­lig og i alle fall fryk­te­lig dyrt. Hvis man har viet livet sitt til å ska­pe best mulig flyt i bil­tra­fik­ken i byen, blir det nær­mest blas­fe­mi å hev­de at bilis­te­nes frem­kom­me­lig­het ikke er vik­tig, og at de skal prio­ri­te­res etter and­re. Man rok­ker ved selve menin­gen med livet.

Fot­gjen­ger­kna­ppen” er ikke der av hen­syn til fot­gjen­ger­ne. Den er der for å sik­re at det ikke blir “unød­ven­dig” rødt lys for bilis­te­ne, når det ikke er noen fot­gjen­ge­re som skal krys­se vei­en. At det i lan­ge peri­oder er unød­ven­dig rødt lys for gåen­de og syk­len­de, og helt unød­ven­dig grønt lys for bilis­ter, opp­fat­tes åpen­bart ikke som et pro­blem for de som har ansva­ret for slikt. Det er fot­gjen­ger­ne som må ven­te på bilis­te­ne, også i en by som hev­der at gåen­de har førsteprioritet.

Når man står og ven­ter og ven­ter ved et lys­re­gu­lert gang­felt, mens det ikke pas­se­rer noen høyt prio­ri­ter­te bilis­ter gjen­nom krys­set, da går man selv­føl­ge­lig på rødt. I Nor­ge er det ikke for­budt å gå på rødt lys, så det er noe jeg gjør med god sam­vit­tig­het — bort­sett fra når det står barn og ven­ter på grønt. Barn under ca 12 år er ikke i stand til å bedøm­me fart og avstand, og kan der­med ikke vur­de­re når det er trygt å gå på rødt, og når det ikke er trygt. Der­for bør man ikke set­te et dår­lig eksem­pel ved at man ikke ven­ter på grønn mann.

Syk­ler man på en gang- og syk­kel­vei, ender dis­se ofte i et gang­felt ved et kryss. Det­te er Sta­tens veg­ve­sen strå­len­de for­nøyd med, i alle fall om man skal tro Tan­ja Lofts­gaar­den, som feil­ak­tig tror at gang­fel­tet gjør at syk­len­de all­tid får vike­plikt. At syk­len­de all­tid har vike­plikt, det er slik Sta­tens veg­ve­sen øns­ker at det skal være. Syk­len­de er tross alt ikke ordent­li­ge tra­fikkan­ter, og må selv­sagt vike for de som betyr noe: Bilis­te­ne. Ofte er det fot­gjen­ger­lys der gang- og syk­kel­vei­er krys­ser annen vei. Man kan stop­pe og tryk­ke på fot­gjen­ger­kna­ppen, og ven­te og ven­te og ven­te. Eller man kan min­ne seg selv om at røde og grøn­ne menn ikke gjel­der for syk­len­de, og syk­le over selv om det er rød mann. Det er ikke for­budt. Dår­lig regu­le­ring i lys­kryss, hvor det ikke er tatt hen­syn til folk som syk­ler, bidrar til at man­ge vel­ger å syk­le på rødt.

Øns­ker man å redu­se­re bil­tra­fik­ken i byen, er det ingen grunn til å gjø­re noe for at den skal fly­te godt. Tvert i mot. Dår­lig flyt, kø og kaos bidrar til å gjø­re bilen til et dår­li­ge­re alter­na­tiv, og vil bidra til at fle­re vel­ger noe annet og bed­re.

Vi får sik­kert høre at det bare vil føre til at bilis­te­ne bare for­uren­ser enda mer der de står. Men da gjør man en ele­men­tær feil: Man tar ikke hen­syn til at bil­tra­fik­ken påvir­kes av hvor godt eller dår­lig det er lagt til ret­te for å kjø­re bil. Hvis bil­tra­fik­ken fly­ter lett, da vil fle­re vel­ge bil, og det blir mer for­urens­ning. Fly­ter bil­tra­fik­ken dår­lig, vel­ger fær­re bil. Når man byg­ger ny og bed­re vei, blir man­ge over­ras­ket over at en etter kort tid viser seg å ha “for liten” kapa­si­tet, og man blir like for­und­ret over at bil­tra­fikk for­svin­ner når frem­kom­meli­he­ten blir dår­li­ge­re — som over Carl Ber­ners plass, der tra­fik­ken ble redu­sert med ca 40%, uten at man gjen­fant den­ne bil­tra­fik­ken and­re steder.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email