Bjørvika. Problemene lar seg løse hvis man vil. @presserom @Planogbygning

Bjørvika har blitt en planleggingsskandale som tar liv.  Hos hovedansvarlig for fadesen, Statens vegvesen, er man ikke villige til å erkjenne problemene. I sin sedvanlige selvtilfredshet, kan de bare si at alt er såre vel.

Kaisa Froyn fra Statens vegvesen sier til Aftenposten:

“Men det er ikke aktuelt å utestenge enkelte trafikantgrupper, sier Froyn i Statens vegvesen.

– Denne gaten skal ivareta mange ulike funksjoner ettersom den er knyttet opp til både jernbanestasjonen og fergeterminalen, påpeker hun.”

Dette er ikke sant det heller. Statens vegvesen hadde  ingen betenkeligheter med å utestenge syklende da gaten åpnet i 2014.

“Trafikken i Dronning Eufemia har ikke satt seg ennå, bilistene har ikke lært seg det nye kjøremønsteret og oppfører seg uforutsigbart. Dermed blir det såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der, forklarer Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en e-post til Syklistenes Landsforening (SLF).”

For Statens vegvesen er trafikanter=bilister. Som ikke-trafikanter kan syklende tydeligvis utestenges.

Statens vegvesens “logikk” er at biistene først må venne seg til et kjøremønster uten syklister, før man slipper syklistene inn på veien. Dette var i mai 2014. Nå, snart 4,5 år senere, sier Statens vegesen, nå ved Kaisa Froyn:

“strukturen i gaten ikke har satt seg ennå”.

Statens vegvesen venter fortsatt på at trafikken i gaten skal få satt seg. Vi lurer på hvor lenge vi skal vente. Statens vegvesen bør ha en plan, både for hva slags sykkeløsning som kommer, og for når den kommer. Denne planen må Statens vegvesen legge fram. Inntil det skjer, tror jeg ingen ting på det som folkene fra Statens vegvesen sier. Jeg har hørt for mange tomme løfter fra den kanten. Jeg regner med at det er som det har vært i hele Bjørvikaprosjektet: Statens vegvesen har aldri laget noen planer for en god sykkelløsning der.

Det er faktisk ikke så vanskelig å sikre adkomst til Oslo S og ferjeterminale på Vippetangen, via Operatunnelen. Videre til Operaen og Munchmuseet. Jeg har ikke sett noen tellinger av hvor mange som kjører hvor. Det ville kanskje ha gitt Statens vegvesen noen tall de ikke vil vite noe om.. Men jeg tror ikke at en veldig stor andel av de som kjører gjennom Bjørvika skal til Oslo S eller til ferjeterminalen.

Vi trenger ikke en “motorvei” som mater Dronning Eufemias gate med trafikk. Nylandsveien bør stenges. Vi får også håpe av Oslo-navet KVU bir fulgt opp, med kollektivknutepunkter på bl.a. Bryn og Skøyen, slik at busstrafikken gjennom sentrum med busser som ikke betjener sentrum, forsvinner eller i alle fall reduseres kraftig. Da bør det heller ikke være et stort behov for en ny bussterminal.

Man kan også lage en vareleveringssløyfe for Barcode via Trelastgata. Det vil også være mulig å gå til adkomst til parkeringshuset Paleet. Alt uten gjennomkjøring i Dronning Eufemias gate, Operagt eller Rådhusgaten. Men Statens vegvesens mål med prosjektet har ikke vært å redusere trafikken, men å flytte den litt lenger vekk fra sjøen. Med dette kjøremønsteret er adkomst til nevnte steder sikret. (Jeg må finne ut av en feil for at kartet skal vises ordentlig, men det er mulig å se det viktigste.)

[mappress mapid=”93″]

Det er meningsløst å ha gjennomkjøring på overflaten mellom to tunnelåpninger. Bilistene har fått tunnelen, da bør de bort fra overflaten og holde seg mest mulig i hullet sitt. Men mye tyder på at det nettopp er gjennomkjøring for bilister Statens vegvesen er opptatt av å beholde. Statens vegvesen er opptatt av å ha “beredskapsveier”, for det ekstraordinære tilfellet at begge tunnelløpene skulle være stengt samtidig. Jeg har sett noen referanser til dette. Men det er noe Statens vegvesen nødig vil snakke høyt om, så det er ikke lett å finne noe om dette i dokumentene, og jeg finner ikke noe på nettet i dag. Det ser ut som om Statens vegvesen har innsett at dette ikke er noe det går an å fronte i 2018, og derfor holder en særdeles lav profil når det gjelder akkurat dette.

<edit>I innlegget som Tanja Loftsgarden og Gyda Grendstad skriver i Aftenposten 21.09.218 (og på Statens  vegvensens nettisder 22.09.2018) slipper de en katt ut av sekken. Der står det at Dronning Eufemias gt skal være “omkjøringsvei for tunnelene”. Omkjøringsvei er Ring 3, man trenger ikke ødelegge byen for å gardere seg mot kø i helt ekstraordinære situasjoner. Er veien over fjellet stengt, så er den stengt og man må vente. Slik er det med stengte tunneler også.</edit>

Statens vegvesen ofrer gjerne byen for å hindre at deres hellige og akk så kjære bilister skal risikere å bli stående i kø, eventuelt kjøre en stor omvei i kø. Det er nok denne omsorgen for bilistene som ligger bak Bjørvikaskandalen. Statens vegvesen ofrer gjerne noen syklende for at bilister skal slippe å stå i kø.

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.