Bjørvika. Problemene lar seg løse hvis man vil. @presserom @Planogbygning

Bjør­vi­ka har blitt en plan­leg­gings­skan­da­le som tar liv.  Hos hoved­an­svar­lig for fade­sen, Sta­tens veg­ve­sen, er man ikke vil­li­ge til å erkjen­ne pro­ble­me­ne. I sin sed­van­li­ge selv­til­freds­het, kan de bare si at alt er såre vel.

Kai­sa Froyn fra Sta­tens veg­ve­sen sier til Aften­pos­ten:

Men det er ikke aktu­elt å ute­sten­ge enkel­te tra­fi­kant­grup­per, sier Froyn i Sta­tens vegvesen.

– Den­ne gaten skal iva­re­ta man­ge uli­ke funk­sjo­ner etter­som den er knyt­tet opp til både jern­bane­sta­sjo­nen og ferge­ter­mi­na­len, påpe­ker hun.”

Det­te er ikke sant det hel­ler. Sta­tens veg­ve­sen had­de  ingen beten­ke­lig­he­ter med å ute­sten­ge syk­len­de da gaten åpnet i 2014.

Tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mia har ikke satt seg ennå, bilis­te­ne har ikke lært seg det nye kjøre­møns­te­ret og opp­fø­rer seg ufor­ut­sig­bart. Der­med blir det såpass uover­sikt­lig at vi ikke øns­ker syk­lis­ter der, for­kla­rer Eystein Hans­sen i Sta­tens veg­ve­sen i en e‑post til Syk­lis­te­nes Lands­for­ening (SLF).”

For Sta­tens veg­ve­sen er trafikanter=bilister. Som ikke-tra­fi­kan­ter kan syk­len­de tyde­lig­vis utestenges.

Sta­tens veg­ve­sens “logikk” er at biis­te­ne først må ven­ne seg til et kjøre­møns­ter uten syk­lis­ter, før man slip­per syk­lis­te­ne inn på vei­en. Det­te var i mai 2014. Nå, snart 4,5 år sene­re, sier Sta­tens vege­sen, nå ved Kai­sa Froyn:

struk­tu­ren i gaten ikke har satt seg ennå”.

Sta­tens veg­ve­sen ven­ter fort­satt på at tra­fik­ken i gaten skal få satt seg. Vi lurer på hvor len­ge vi skal ven­te. Sta­tens veg­ve­sen bør ha en plan, både for hva slags sykke­løs­ning som kom­mer, og for når den kom­mer. Den­ne pla­nen må Sta­tens veg­ve­sen leg­ge fram. Inn­til det skjer, tror jeg ingen ting på det som fol­ke­ne fra Sta­tens veg­ve­sen sier. Jeg har hørt for man­ge tom­me løf­ter fra den kan­ten. Jeg reg­ner med at det er som det har vært i hele Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet: Sta­tens veg­ve­sen har ald­ri laget noen pla­ner for en god syk­kel­løs­ning der.

Det er fak­tisk ikke så vans­ke­lig å sik­re adkomst til Oslo S og fer­je­ter­mi­na­le på Vippe­tan­gen, via Ope­ra­tun­ne­len. Vide­re til Ope­ra­en og Munch­mu­se­et. Jeg har ikke sett noen tel­lin­ger av hvor man­ge som kjø­rer hvor. Det vil­le kan­skje ha gitt Sta­tens veg­ve­sen noen tall de ikke vil vite noe om.. Men jeg tror ikke at en vel­dig stor andel av de som kjø­rer gjen­nom Bjør­vi­ka skal til Oslo S eller til ferjeterminalen.

Vi tren­ger ikke en “motor­vei” som mater Dron­ning Eufe­mias gate med tra­fikk. Nylands­vei­en bør sten­ges. Vi får også håpe av Oslo-navet KVU bir fulgt opp, med kol­lek­tiv­knute­punk­ter på bl.a. Bryn og Skøy­en, slik at buss­tra­fik­ken gjen­nom sen­trum med bus­ser som ikke betje­ner sen­trum, for­svin­ner eller i alle fall redu­se­res kraf­tig. Da bør det hel­ler ikke være et stort behov for en ny bussterminal.

Man kan også lage en vare­le­ve­rings­sløy­fe for Barco­de via Tre­last­gata. Det vil også være mulig å gå til adkomst til par­ke­rings­hu­set Pale­et. Alt uten gjen­nom­kjø­ring i Dron­ning Eufe­mias gate, Operagt eller Råd­hus­ga­ten. Men Sta­tens veg­ve­sens mål med pro­sjek­tet har ikke vært å redu­se­re tra­fik­ken, men å flyt­te den litt len­ger vekk fra sjø­en. Med det­te kjøre­møns­te­ret er adkomst til nevn­te ste­der sik­ret. (Jeg må fin­ne ut av en feil for at kar­tet skal vises ordent­lig, men det er mulig å se det viktigste.)

Det er menings­løst å ha gjen­nom­kjø­ring på over­fla­ten mel­lom to tun­nel­åp­nin­ger. Bilis­te­ne har fått tun­ne­len, da bør de bort fra over­fla­ten og hol­de seg mest mulig i hul­let sitt. Men mye tyder på at det nett­opp er gjen­nom­kjø­ring for bilis­ter Sta­tens veg­ve­sen er opp­tatt av å behol­de. Sta­tens veg­ve­sen er opp­tatt av å ha “bered­skaps­vei­er”, for det eks­tra­or­di­næ­re til­fel­let at beg­ge tun­nel­lø­pe­ne skul­le være stengt sam­ti­dig. Jeg har sett noen refe­ran­ser til det­te. Men det er noe Sta­tens veg­ve­sen nødig vil snak­ke høyt om, så det er ikke lett å fin­ne noe om det­te i doku­men­te­ne, og jeg fin­ner ikke noe på net­tet i dag. Det ser ut som om Sta­tens veg­ve­sen har inn­sett at det­te ikke er noe det går an å fron­te i 2018, og der­for hol­der en sær­de­les lav pro­fil når det gjel­der akku­rat dette.

<edit>I inn­leg­get som Tan­ja Lofts­gar­den og Gyda Grend­stad skri­ver i Aften­pos­ten 21.09.218 (og på Sta­tens  veg­ven­sens net­tis­der 22.09.2018) slip­per de en katt ut av sek­ken. Der står det at Dron­ning Eufe­mias gt skal være “omkjø­rings­vei for tun­ne­le­ne”. Omkjø­rings­vei er Ring 3, man tren­ger ikke øde­leg­ge byen for å gar­de­re seg mot kø i helt eks­tra­or­di­næ­re situa­sjo­ner. Er vei­en over fjel­let stengt, så er den stengt og man må ven­te. Slik er det med steng­te tun­ne­ler også.</edit>

Sta­tens veg­ve­sen ofrer gjer­ne byen for å hind­re at deres hel­li­ge og akk så kjæ­re bilis­ter skal risi­ke­re å bli stå­en­de i kø, even­tu­elt kjø­re en stor omvei i kø. Det er nok den­ne omsor­gen for bilis­te­ne som lig­ger bak Bjør­vi­kaskan­da­len. Sta­tens veg­ve­sen ofrer gjer­ne noen syk­len­de for at bilis­ter skal slip­pe å stå i kø.

 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email