Politiet i Oslo er en sykkelfiendtlig biletat. Anmelder syklist for lovlig sykling.

Poli­ti­et har anmeldt syk­list for syk­ling i kol­lek­tiv­felt. Mener han var til hin­der for annen tra­fikk” kan vi lese i Aften­pos­ten. Det fortsetter:

Poli­ti­et mener syk­lis­ten var til hin­der for tra­fik­ken bak ham og har anmeldt ham for syk­ling i kol­lek­tiv­felt. Syk­lis­ten mener at han ikke har gjort noe feil og vil fort­set­te å syk­le der. ”

Vi kan star­te med tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 2:

2. Kjø­ring i kol­lek­tiv­felt og sam­bruks­felt er bare til­latt som angitt på offent­lig tra­fikk­skilt. Like­vel kan elekt­risk eller hydro­gen­dre­vet motor­vogn, tohjuls motor­syk­kel uten side­vogn, tohjuls moped, syk­kel eller uni­for­mert utryk­ning­s­kjøre­tøy nyt­te sli­ke felt.”

Nå er det ikke noe nytt at poli­tet ser bort fra tra­fikk­reg­ler når de for en gangs skyld vir­ker til for­del for syk­len­de, og ikke for bilis­ter.  Hvis de ved en påkjør­sel eller kol­li­sjon kan sky­ve ansva­ret over på syk­lis­ten, så gjør de det. Det styg­ges­te eksem­pe­let jag kjen­ner til, var det poli­ti­et i Asker og Bærum, nå infu­sjo­nert i Oslo, som sto for. En bilist ryg­get fra sin pri­va­te utjør­sel ut i for­kjørs­vei, hvor det kom en syk­list i syk­kel­fel­tet og kol­li­der­te med bilen. Trip­pelt vike­plikt­brukdd fra bilis­ten. Like­vel pres­ter­te bil­po­li­ti­et å si at syk­lis­ten kun­ne las­tes like mye som bilis­ten. I et annet til­fel­le ryg­get en per­son ut av gara­sjen ut en vei, og kol­li­der­te med en syk­list. Ikke noe å kland­re bilis­ten, sa poli­ti­et om bilis­ten som ryg­get i blin­de ut i tra­fik­kert vei, og åpen­bart brøt vikeplikten.

En stan­dar­dunn­skyld­ning for poli­ti­et er at “syk­lis­ten kom i stor fart”. Poli­ti­et base­rer seg gjer­ne på vinte­ut­ta­lel­ser, selv om de bur­de vite at vitne­ut­sagn om syk­lis­ters has­tig­het er helt upå­li­te­li­ge. Men kan det bru­kes til å leg­ge skyl­den på syk­lis­ten, tar man det man fin­ner. Nå har de lagt til at syk­lis­ten ikke bruk­te hjelm. Det kan bli omtrent slik: En bilist bry­ter vike­plik­ten over­for syk­list, som bilis­ter ofte gjør, og syk­lis­ten kol­li­de­rer med bilis­ten. Syk­lis­ten kla­ger over vondt i kne­et, og det poli­ti­et frem­he­ver er at syk­lis­ten ikke bruk­te hjelm. Som om hjelm noen gang har hind­ret at syk­lis­ter kol­li­de­rer med bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plik­ten, eller hind­rer kneskader.

Vi som føl­ger poli­ti­et på twit­ter har mer­ket oss at de har lagt seg til et språk som all­tid fjer­ner bilis­te­ne fra de ska­der de for­år­sa­ker. Det er så godt som ald­ri en bilist som kol­li­de­rer med en syk­list, det er stort sett bil mot syk­list, eller helst syk­list mot bil. Den hand­len­de bilis­ten sky­ves i bak­grun­nen, og dis­tan­se­res fra hand­lin­gen. Det­te er ikke tilfeldig.

Vi vet også at poli­ti­et nes­ten ald­ri beve­ger seg ut av sine biler, og der­for ser ver­den i et bilist­per­spek­tiv. De fore­trek­ker å stan­se i syk­kel­felt eller på for­a­tu, for ikke å hind­re det de kal­ler tra­fikk, alt­så de for poli­ti­et så hel­li­ge bilistene.

Men vi får dra til­ba­ke til Mosse­vei­en. Vi får ta noen fak­ta, først. Den aktu­el­le strek­nin­gen, fra Shell­sta­sjo­nen på Bekke­la­get, til Ulv­øy­krys­set, hvor poli­ti­et mener at syk­lis­ten har vært frekk nok til å kren­ke bils­te­nes hel­li­ge grunn, er ca 550 meter. Farts­gren­sen er, så vidt jeg vet, 60 km i timen. Hvis man hol­der jevnt 60 km/t, bru­ker man 33 sekun­der på 550 meter. VI vet at de star­tet fra rødt lys. En buss aksel­le­re­rer ikke vel­dig fort ut av et lys­kryss. Selv en så lite sprek syk­list som meg, aksel­le­re­rer fra bus­ser ut av lyskryssene.

Syk­lis­ten i den­ne saken har opp­lyst at han syk­ler ca 40 km/t. For en sprek og vel­trent syk­list, som i det­te til­fel­let, er det en rea­lis­ti­sisk fart. For så lite vel­tren­te syk­lis­ter som meg, er nok 40 km/t topp­fart, mer enn marsj­fart på real­tivt fla­te strek­nin­ger. Han har sann­syn­lig­vis klart å hol­de far­ten over en len­ger strek­nin­gen enn bus­sen. Men like­vel. Den som syk­ler 40 km/t bru­ker 48 sekun­der på 550 meter. Hvis vi for­ut­set­ter at bus­sen har aksel­le­rert ras­ke­re enn bus­ser er i stand til, og ikke har over­skre­det farts­gren­sen, kan den mak­si­malt ha blitt for­sin­ket med 15 sekun­der før den tok igjen køen.

Fra Ulv­øy­krys­set og vide­re syd­over er det ikke kol­lek­tiv­felt, så der blir bus­se­ne uan­sett stå­en­de fast i bil­kø. Men bus­sen vil­le kan­skje klart å ta igjen bil­køen ca 10 sekun­der tid­li­ge­re, om det ikke had­de vært for den­ne syklisten.

Politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set sier følgende:

Det var en lang hale av biler og noen bus­ser bak syk­lis­ten. Siden det er vel­dig smalt på ste­det og hel­ler ikke vei­skul­der, var det umu­lig for bile­ne og bus­se­ne å kjø­re forbi. ”

Det førs­te spørs­må­let er hva poli­ti­et gjor­de med den­ne lan­ge halen av bilis­ter i kol­lek­tiv­fel­tet. De skul­le ikke ha vært der.

Det er bestem­mel­sen i tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 4, som lyder:

4. Når noen vil kjø­re for­bi til venst­re, skal foran­kjø­ren­de hol­de så langt til høy­re som mulig, og ikke øke far­ten. Når kjøre­tøy­et beve­ger seg sak­te eller tar stor plass, og vegen er uover­sikt­lig eller har mot­gå­en­de tra­fikk, skal føre­ren om nød­ven­dig vike til høy­re og set­te ned far­ten eller stanse.”

Den­ne er man­ge bilis­ters sutte­klut. Man­ge tror at hver gang det kom­mer en utål­mo­dig MGIF-bilist (Must Get In Front), så er det strengt nød­ven­dig at syk­lis­ter umid­del­bart flyt­ter seg, slik at bilis­ten kan kom­me noen sekun­der ras­ke­re fram til nes­te røde lys eller der han tar igjen køen. Men i det aktu­el­le til­fel­let bekref­ter politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set at det­te uan­sett var helt uak­tu­elt, da det ikke var noen skul­der og ikke plass til kjø­re for­bi. Det er uan­sett ikke nød­ven­dig å vike for at noen skal kun­ne ta igjen køen 10–15 sekun­der tid­li­ge­re enn hva de ellers vil­le ha gjort.

Politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set mener at syk­lis­ten bur­de ha valgt det han kal­ler gang- og syk­kel­vei­en. Jeg tror ikke at politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set har vært der. Det er til dels mer en sti enn en vei, den er smal, til tider så smal at det er vans­ke­lig for en syk­list og en fot­gjen­ger å møtes, den er svin­ge­te og til dels bratt. Kort sagt: Den er ubru­ke­lig. Det­te er den vei­en politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set mener at pend­ler­syk­lis­ter skal bru­ke.  At det går ut over barn og and­re myke tra­fi­kan­ter, betyr nok ikke noe så len­ge bilis­te­ne kan ta igjen køen noen sekun­der tid­li­ge­re. Den­ne vei­en er dess­uten 100 meter len­ger enn om man syk­ler Mosseveien.Politioverbetjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set har nok ikke for­stått at pend­ler­syk­lis­ter også øns­ker å kom­me fort og effek­tivt fram, og ikke er på søn­dags­tur slik at noen “idyl­lis­ke” omvei­er bare er sjarmerende.

En gang­vei som det­te er ikke en vei for en sprek pend­ler­syk­list. Politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set har også mis­for­stått det­te med farts­gren­ser. Hvis det er en høy­es­te til­lat­te has­tig­het på 60 km/t, så betyr ikke det man må hol­de 60 km/t i noen hund­re meter før man tar igjen bil­køen. Det er høy­es­te til­lat­te has­tig­het, hvis for­hol­de­ne til­la­ter slik hastighet.

Alle skal til­pas­se far­ten etter for­hol­de­ne. Sånn sett er det ego­is­tisk når en syk­list mener at han kan sin­ke tra­fik­ken på Mosse­vei­en frem­for å redu­se­re sin egen fart på gang- og sykkelvei.”

Å være en syk­list som gjør det han har rett til, uten å bry seg om hva “alle and­re” gjør, er visst også galt for politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set. Man kan risi­ke­re at noen tar igjen køen 10–15 sekun­der sene­re, og da må syk­lis­te­ne ut på omvei­er. Syn­di­ge syk­lis­ter skal selv­sagt all­tid vike for hel­li­ge bil­si­ter! For politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set er det anta­ge­lig­vis galt å syk­le på offent­lig vei, uansett.

Grøn­li […] leg­ger til at han som ble anmeldt var den enes­te syk­lis­ten som i løpet av kon­trol­len på halv­an­nen time valg­te kol­lek­tiv­fel­tet. De and­re tohjul­in­ge­ne bruk­te gang- og sykkelveien.”

Mosse­vei­en er hel­dig­vis ikke på min dag­li­ge syk­kel­rute. De få gan­ge­ne jeg syk­ler den vei­en, bru­ker også jeg, om enn mot­vil­lig, gang- og syk­kel­vei­en. Men jeg syk­ler ikke 40 km/t. Det er nok hel­ler rundt 20 km/t for mitt ved­kom­men­de. Den såkal­te gang- og syk­kel­vei­en er uan­sett ubru­ke­lig. Jeg har stor for­stå­el­se for at spre­ke pend­ler­syk­lis­ter ikke bru­ker den.

Man kan fort hav­ne i blind­so­nen til en buss eller lastebil.”

sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i biltrafikkorpset.

Nei, politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set, man hav­ner ikke i blind­so­nen et sted som her. Det gjør man bare hvis man blir forbi­kjørt av en svak­synt eller dement buss- eller laste­bil­sjå­før, som ikke ser at han kjø­rer for­bi en syk­list, even­tu­elt glem­mer det umid­del­bart etter­på. Også for buss- og laste­bil­sjå­fø­rer gjel­der tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 3:

3. Den som har kjørt for­bi til venst­re, skal svin­ge til høy­re igjen når forbi­kjø­rin­gen er avslut­tet uten å vol­de fare for eller hind­re eller unø­dig for­styr­re den forbikjørte.”

Men det er kan­skje ikke så nøye med det, når det bare går ut over syk­len­de, politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set? Han fortsetter:

I fjor omkom en syk­list på sam­me strekning.”

Nok en gang viser politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set at han ikke vet hva han snak­ker om. En syk­list ble drept på Mosse­vei­en, så vidt jeg hus­ker av en laste­bil­sjå­før. Men, politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set, det skjed­de i Ulv­øy­krys­set, etter at din “gang- og syk­kel­vei” har kom­met til­ba­ke til Mosse­vei­en. Det skjed­de i et far­lig kryss, som er gjort eks­tra far­lig ved at vi har vike­plikt­reg­ler og skilt­prak­sis fast­satt av folk som hel­ler dre­per og ska­der enn syk­list eller to, enn å risi­ke­re at bilis­ter må vike for syk­lis­ter som syk­ler langs en hoved­vei. Som jeg skal kom­me til­ba­ke til, har du, politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set, selv mar­kert det som en mot­stan­der av å leg­ge til ret­te for sykling.

Poli­ti­et har like lite hjem­mel til å kre­ve at en syk­list vel­ger en omvei på en ubru­ke­lig gang­vei, som de har til å kre­ve at bilis­te­ne kjø­rer E6 i ste­det for Mosse­vei­en. Hvis poli­ti­et er opp­tatt av kol­lek­tiv­tra­fik­kens frem­kom­me­lig­het, så bur­de de ha nek­tet pri­vat­bi­lis­ter å blok­ke­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken på Mosse­vei­en. Men å anty­de noe slikt, er nok blas­fe­mi for politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i biltrafikkorpset.

Hvis poli­ti­et had­de vært opp­tatt av kol­lek­tiv­tra­fik­kens frem­kom­me­lig­het, noe de ikke er, da had­de de hver dag tatt opp­stil­ling i Dron­ning Eufe­mias gate i rush­ti­den, og bøt­lagt alle bilis­ter som kjø­rer der i den peri­oden det ikke er til­latt å kjø­re bil. Men poli­ti­et er opp­tatt av bilis­te­ne, og dri­ver selv­sagt ikke med slikt.

Hvis de er opp­tatt av sik­ker­het for alle tra­fi­kan­ter, vil­le de også ha skre­vet ut soli­de bøter til de som kjø­rer bil i syk­kel­vei­er, En av de mest skrem­men­de opp­le­vel­ser jeg har hatt som syk­list, var da jeg var på vei ned­over gang- og syk­kel­vei­en langs Trond­heims­vei­en mel­lom Lin­de­rud og Bjer­ke, og møt­te en uni­for­mert politi­bil på vei opp­over i gang- og sykkelveien.

Poli­ti­et bur­de også slå ned på de som par­ke­rer i syk­kel­felt. Men det sis­te gjør jo poli­ti­et ofte selv, når de skal inn til Tex­bur­ger for å kjø­pe en ham­bur­ger, eller inn­om et annet sted for å kjø­pe boller.

Det er som nevnt ikke førs­te gang politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set mar­ke­rer seg som en syk­kel­fien­de. Da Oslo i 2011 øns­ket å kom­me etter res­ten av Euro­pa og gjø­re det som sivi­li­ser­te land og byer had­de gjort i åre­vis, nem­lig å bestem­me at enveis­kjø­ring ikke gjel­der for syk­len­de inne i byene, slik at syk­len­de kan syk­le i beg­ge ret­nin­ger i gater som er enveis­kjørt for moto­ri­siert tra­fikk, var poli­ti­et ved politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li en bremse­kloss. De stol­te mer på egne for­dom­mer, slik de gjer­ne gjør, enn på kunn­skap som kan hen­tes fra and­re steder.

Det tra­gis­ke var at den gang had­de poli­ti­et skilt­myn­dig­het i Oslo, slik at poli­ti­et had­de myn­dig­het til å blok­ke­re det mes­te av tra­fikk­re­gu­le­ring i Oslo, ved ikke å skil­te. En myn­dig­het de flit­tig mis­bruk­te. Det f.eks. poli­ti­ets mis­bruk av skilt­myn­dig­het som har ført til at det er så mye gate­par­ke­ring i Oslo, i gater som ald­ri har vært regu­lert til par­ke­ring. De har mot­satt seg å skil­te par­ke­ring for­budt, og reg­le­ne er dess­ver­re slik at tid­li­ge­re var når det gjaldt røy­king: Er det ikke skil­tet for­bud, er det dess­ver­re til­latt å par­ke­re. Jeg har ofte kri­ti­sert tid­li­ge­re sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen. Men han skal ha ros for at det var han som fra­tok poli­ti­et i Oslo skilt­myn­dig­het. Det klar­te hans tre fore­gå­en­de sam­ferd­sels­mi­nis­te­re fra Sen­ter­par­ti­et ikke å gjø­re. Jeg er sterk mot­stan­der av FrP. Men for en by som Oslo ser det ut til at det er langt ver­re med sam­ferd­sels­mi­nis­te­re fra Sen­ter­par­ti­et enn fra FrP.

Det er hel­ler ikke førs­te gang politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set dik­ter opp sine egne tra­fikk­reg­ler, til ska­de for folk som syk­ler. Selv om det ikke var skil­tet for­bud mot å syk­le, den­ne gan­gen på Sto­re ring­vei, men­te han at det like­vel var for­budt. Det er vel omtrent slik han ten­ker om Mosse­vei­en også. Det politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li i bil­tra­fikkorp­set synes bør være for­budt, som å syk­le på offent­lig vei, mener han åpen­bart at er forbudt.

Det skal bli inter­es­sant å se hva som skjer med en even­tu­ell anmel­del­se. Det er påtale­myn­dig­he­ten, og ikke en eller annen politi­over­be­tjent som even­tu­elt må utfer­di­ge fore­legg. Vi kan håpe på litt mer for­nuft hos påtale­myn­dig­he­ten. Nå vet vi at påtale­myn­dig­he­te­ne er så under­be­man­net og over­ar­bei­det at de hen­leg­ger en lang rek­ke saker hvor det bur­de vært reist til­ta­le. En tul­le­sak som det­te bør hen­leg­ges umid­del­bart med den begrun­nel­se at “intet straff­bart for­hold foreligger”.

Men som syk­kel­in­ter­es­sert jurist skul­le jeg gjer­ne ha sett den­ne saken prø­vet for dom­sto­le­ne. Skul­le det bli utfer­di­get et fore­legg, håper jeg at syk­lis­ten nek­ter å ved­ta det­te. Da må påtale­myn­dig­he­te­ne rei­se sak for dom­sto­le­ne om de ikke hen­leg­ger. Om det skul­le bli nød­ven­dig, bidrar jeg gjer­ne til en even­tu­ell krone­rul­ling til å dek­ke advo­kat­ut­gif­ter for syklisten.

 

Mine kommentarer til Mosseveidommen HR-2020–1723‑A

Noen andre kommentarer til dommen
Denne gjelder ikke straffesaken, men på en måte det samme saksforholdet:

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email