Kan ikke politiet trafikkreglene, eller gir de bare blaffen når det er bilister som bryter dem? @politivest @btno

Så har det skjedd igjen:

“Gutt (8) alvorlig skadet etter å ha havnet under ryggende bil” skriver Bergens Tidende, med sedvanlig offerklandrende journalistikk. Det hetter ikke “havnet under ryggende bil”, det heter at bilist rygget på en gutt. Hvorfor skal jounralister alltid unnskylde bilistene som kjører på folk?

NRK har i det minste en mer dekkende overskrift: “Gutt (8) ble påkjørt – havnet under bil”. Men de kunne gått ha valgt aktiv og ikke passiv form i overskriften: “Bilst kjørte på/rygget på gutt (8) …” Bilisten var den aktivt handlende, og det er ingen grunn til å legge skjul på det og velge en språkform som fjerner den ansvarlige fra handlingen.

Slik beskrives det i Bergens Tidende:

“Gutten ble påkjørt på en parkeringsplass under rygging. Det var lav fart. Barnet har kommet under bilen, men ikke under hjulet. Han ble sittende fast der, sier Tatjana Knappen, operasjonsleder i Vest politidistrikt.”

“Politiet oppretter sak på hendelsen. Det er besluttet å ikke ta førerkortbeslag ut fra det som har skjedd, sier Knappen.”

I Bergensavisen omtalse det slik:

“Vi vet ikke årsaken, men karakteriserer det som et hendelig uhell. Kvinnen som kjørte har ikke sett gutten bak bilen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen ved Vest politidistrikt til BA.”

Hendelig uhell, at man ikke ser seg for og rygger over et barn, Tatjana Knappen? Hva slags grotesk tøv er dette?

“Kvinnen som kjørte har ikke sett gutten bak bilen”

Barn er jo så små at man ikke kan se dem! Hvis man ikke ser seg ordentlig for, som man skal gjøre, og kjører i blinde, som denne damen må ha gjort, da ser man ikke folk, særlig ikke små barn. Men du synes åpenbart at det er greit at man ikke ser seg for og rygger i blinde, Tatjana Knappen?

Er det ikke et krav om at en operasjonsleder i politiet kan trafikkreglene når vedkommende håndterer trafikksaker? Eller er det en så grunnfestet holdning i politiet at man ikke skal reagere mot bilister som skader myke trafikanter, at man ser bort fra trafikkreglene og åpenbare, grove brudd på disse?

Vi ser daglig at politiet ikke bryr seg om bilister som bryter trafikkreglene. Men hvis en syklist sykler helt lovlig i et kolletivfelt, og kanskje gjør at busser og bilister kanskje bruker 10-15 sekunder lenger tid tar igjen BILkøen etter å ha stoppet på rødt lys, da reagerer bilpolitiet.

Hva er begrunnelsen for at det ikke blir førerkortbeslag, Tatjana Knappen? Et åpenbart og grovt brudd på trafikkreglene, som påfører et barn alvorlig skade, skal ikke det føre til førerkortbeslag? Er det fordi du er en av de altfor mange folkene i politiet som enten ikke kan trafikkreglene, eller som ser bort fra dem når bilister bryter dem at du har konkludert slik? Eller er det fordi det bare var et barn, og ikke en voksen bilist det gikk utover denne gangen? Vi har jo lært at gående og syklende er lite verdt for politiet.

En operasjonsleder som åpenbart ikke kan trafikkreglene, eller setter dem til side, bør tas ut av eller overføres til annen tjeneste. Her er litt voksenoppæring, Tatjana Knappen: Les trafikkreglene § 11 nr 1 mange ganger. Den lyder:

“Den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.”

Merk deg:

“Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.”

Dette skriver Høyesterett om denne regelen i HR-2002-880 – Rt-2002-1556 (343-2002):

“Aktsomhetsnormen er streng. Den som rygger har vikeplikt for annen trafikk. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det enten benyttes hjelpemann eller fører må «forvisse» seg om at rygging kan foretas uten at det oppstår fare eller skade. En antagelse eller tro er ikke tilstrekkelig.”

Er det noe i denne saken tyder på at bilisten har etterlevd denne strenge aktsomhetsnormen, Tatjana Knappen? I nevnte avgjørelse fra Høyesterett oppsummeres rettstilstanden slik:

Rettstilstanden kan etter mitt syn oppsummeres slik: Generelt knytter det seg så vidt stor risiko til rygging at det lett vil bli statuert straffansvar ved personskade dersom skaden ikke kan sies å være et resultat av et ekstraordinært hendelsesforløp utenfor førerens kontroll.”

Var det etekstraordinært hendelsesforløp utenfor førerens kontroll i dette tilfellet, Tatjana Knappen? Intet tyder på det.

I den saken som Høyesterett avgjorde, skjedde påkjørselen utenfor et lagerbygg. Det ble lagt vekt på at sjåføren visste at det var andre folk der. I saken i Os var det en parkeringsplass utenfor et sted hvor barn hadde fotballtrening. Om hun som kjørte ikke visste at det var folk der, så burde hun visst det.

I den saken som Høyesterett avgjorde, hadde sjåføren sett bak egen bil før ryggingen begynte. Dette ble ikke ansett for tilstrekkelig:

“Selv om han så bak egen bil før han satte seg inn og begynte ryggingen, var det en betydelig blindsone som han ikke hadde oversikt over etter at han hadde satt seg inn i bilen.”

Det har vært mye mas om blindsoner, som har blitt en slags unnskyldning for å klandre ofrene, og at at lastebilsjåfører ikke behøver å være aktsomme. Men også andre biler har blindsoner, hvor det f.eks. kan befinne seg et barn.

Hadde føreren av denne bilen en annen som passet på, eller ved selvsyn forvisset seg om at det ikke kunne oppstå fare? Hvis sjåføren hadde gjort det, da hadde hun sett barnet, og vi hadde ikke hatt en situasjon hvor et barn er alvorlig skadet.

Den som rygger har en absolutt vikeplikt, og skal forvisse seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade. Hvis bilisten ikke så barnet, da har bilisten ikke i tilstrekkelig grad forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.

Det er dessverre ikke første gang politiet ser bort fra trafikkreglenes bestemmelse om rygging, når en bilist “bare” rygger på en myk trafikant. Også da en person ble rygget ned på en parkeringsplass i Drammen pinseaften, sa politiet at det var “hendelig uhell”.

Jeg har tidligere kommentert et tilfelle i Bærum hvor en bilist rygget en privat ukjørsel ut i en forskjørsvei og kolliderte med en syklist, og en sak fra Gudbrandsdalen hvor en person rygget ut av en garasje og ut i trafikkert vei. I den første saken konkluderte politiet med at syklisten, som syklet på forkjørsvei, var like mye å klandre som bilisten som rygget ut i forkjørsveien. I den andre saken konkluderte politiet med at det ikke var noe å klandre bilisten som rygget i blinde ut i veien. I begge situasjonene burde bilisten har mistet føreretten og ha blitt tiltalt for brudd på veitrafikkloven § 3. Men når det var bilister som var uaktsomme, og det bare gikk utover syklister, da gir politiet klapp på skulderen og sier “pytt, pytt, det er ikke så farlig. God tur videre!”

I saken som Høyesterett avgjorde, døde han som ble påkjørt. Det resulterte i en straff på 60 dagers fengsel for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, eller uaktsomt drap som det ofte omtales som. Det står ikke noe i avgjørelsen om tap av førerrett. I den aktuelle saken fra Os overlevde gutten, eller han har i alle fall overlevd til nå. Det er opplyst at han er alvorlig skadet, uten at det er sagt noe om hva slags skader det gjelder. Men det står ikke at skadene er livstruende eller kritiske. Bilisten som brøt vikeplikten overfor Sunniva Gylver og kolliderte med henne slik at hun ble alvorlig skadet, ble dømt til 21 dagers betinget fengsel og 16 måneders tap av førerrett, med krav om at det må avlegges ny førerprøve.

Rygging medfører en stor risiko, som Høyesterett slo fast. Det er ikke uten grunn at det er skjerpet aktosmhetskrav til bilist som rygger, og derfor er det viktig at det reageres på måter som understreker alvoret, når dette brytes. Politiet har selvsagt ikke kapasitet til å slå ned på all uaktsom rygging. Men når det resulterer i påkjørsel eller kollisjon, da burde det være selvsagt at politiet reagerer med beslag av førerkort og anmeldelse for brudd på veitrafikkloven § 3.

Hun som rygget på gutten i Os bør miste førerkortet og tiltales for uaktsom grov kroppsskade.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.