Kan ikke politiet trafikkreglene, eller gir de bare blaffen når det er bilister som bryter dem? @politivest @btno

Så har det skjedd igjen:

Gutt (8) alvor­lig ska­det etter å ha hav­net under ryg­gen­de bil” skri­ver Ber­gens Tiden­de, med sed­van­lig offer­kland­ren­de jour­na­lis­tikk. Det het­ter ikke “hav­net under ryg­gen­de bil”, det heter at bilist ryg­get på en gutt. Hvor­for skal joun­ra­lis­ter all­tid unn­skyl­de bilis­te­ne som kjø­rer på folk?

NRK har i det mins­te en mer dek­ken­de over­skrift: “Gutt (8) ble påkjørt – hav­net under bil”. Men de kun­ne gått ha valgt aktiv og ikke pas­siv form i over­skrif­ten: “Bilst kjør­te på/rygget på gutt (8) …” Bilis­ten var den aktivt hand­len­de, og det er ingen grunn til å leg­ge skjul på det og vel­ge en språk­form som fjer­ner den ansvar­li­ge fra handlingen.

Slik beskri­ves det i Ber­gens Tiden­de:

Gut­ten ble påkjørt på en par­ke­rings­plass under ryg­ging. Det var lav fart. Bar­net har kom­met under bilen, men ikke under hju­let. Han ble sit­ten­de fast der, sier Tatja­na Kna­ppen, ope­ra­sjons­le­der i Vest politidistrikt.”

Poli­ti­et opp­ret­ter sak på hen­del­sen. Det er beslut­tet å ikke ta fører­kort­be­slag ut fra det som har skjedd, sier Knappen.”

I Ber­gens­avi­sen omtal­se det slik:

Vi vet ikke årsa­ken, men karak­te­ri­se­rer det som et hen­de­lig uhell. Kvin­nen som kjør­te har ikke sett gut­ten bak bilen, sier ope­ra­sjons­le­der Tatja­na Kna­ppen ved Vest politi­dis­trikt til BA.”

Hen­de­lig uhell, at man ikke ser seg for og ryg­ger over et barn, Tatja­na Kna­ppen? Hva slags gro­tesk tøv er dette?

Kvin­nen som kjør­te har ikke sett gut­ten bak bilen”

Barn er jo så små at man ikke kan se dem! Hvis man ikke ser seg ordent­lig for, som man skal gjø­re, og kjø­rer i blin­de, som den­ne damen må ha gjort, da ser man ikke folk, sær­lig ikke små barn. Men du synes åpen­bart at det er greit at man ikke ser seg for og ryg­ger i blin­de, Tatja­na Knappen?

Er det ikke et krav om at en ope­ra­sjons­le­der i poli­ti­et kan tra­fikk­reg­le­ne når ved­kom­men­de hånd­te­rer tra­fikk­sa­ker? Eller er det en så grunn­fes­tet hold­ning i poli­ti­et at man ikke skal rea­ge­re mot bilis­ter som ska­der myke tra­fi­kan­ter, at man ser bort fra tra­fikk­reg­le­ne og åpen­ba­re, gro­ve brudd på disse?

Vi ser dag­lig at poli­ti­et ikke bryr seg om bilis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­le­ne. Men hvis en syk­list syk­ler helt lov­lig i et kolle­tiv­felt, og kan­skje gjør at bus­ser og bilis­ter kan­skje bru­ker 10–15 sekun­der len­ger tid tar igjen BIL­køen etter å ha stop­pet på rødt lys, da rea­ge­rer bil­po­li­ti­et.

Hva er begrun­nel­sen for at det ikke blir fører­kort­be­slag, Tatja­na Kna­ppen? Et åpen­bart og grovt brudd på tra­fikk­reg­le­ne, som påfø­rer et barn alvor­lig ska­de, skal ikke det føre til fører­kort­be­slag? Er det for­di du er en av de alt­for man­ge fol­ke­ne i poli­ti­et som enten ikke kan tra­fikk­reg­le­ne, eller som ser bort fra dem når bilis­ter bry­ter dem at du har kon­klu­dert slik? Eller er det for­di det bare var et barn, og ikke en vok­sen bilist det gikk utover den­ne gan­gen? Vi har jo lært at gåen­de og syk­len­de er lite verdt for politiet.

En ope­ra­sjons­le­der som åpen­bart ikke kan tra­fikk­reg­le­ne, eller set­ter dem til side, bør tas ut av eller over­fø­res til annen tje­nes­te. Her er litt vok­sen­op­pæ­ring, Tatja­na Kna­ppen: Les tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1 man­ge gan­ger. Den lyder:

Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

Merk deg:

Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.”

Det­te skri­ver Høy­este­rett om den­ne rege­len i HR-2002–880 – Rt-2002–1556 (343‑2002):

Akt­som­hets­nor­men er streng. Den som ryg­ger har vike­plikt for annen tra­fikk. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det enten benyt­tes hjelpe­mann eller fører må «for­vis­se» seg om at ryg­ging kan fore­tas uten at det opp­står fare eller ska­de. En anta­gel­se eller tro er ikke tilstrekkelig.”

Er det noe i den­ne saken tyder på at bilis­ten har etter­levd den­ne stren­ge akt­som­hets­nor­men, Tatja­na Kna­ppen? I nevn­te avgjø­rel­se fra Høy­este­rett opp­sum­me­res retts­til­stan­den slik:

Retts­til­stan­den kan etter mitt syn opp­sum­me­res slik: Gene­relt knyt­ter det seg så vidt stor risi­ko til ryg­ging at det lett vil bli sta­tu­ert straff­an­svar ved per­son­ska­de der­som ska­den ikke kan sies å være et resul­tat av et eks­tra­or­di­nært hen­del­ses­for­løp uten­for føre­rens kontroll.”

Var det eteks­tra­or­di­nært hen­del­ses­for­løp uten­for føre­rens kon­troll i det­te til­fel­let, Tatja­na Kna­ppen? Intet tyder på det.

I den saken som Høy­este­rett avgjor­de, skjed­de påkjør­se­len uten­for et lager­bygg. Det ble lagt vekt på at sjå­fø­ren viss­te at det var and­re folk der. I saken i Os var det en par­ke­rings­plass uten­for et sted hvor barn had­de fot­ball­tre­ning. Om hun som kjør­te ikke viss­te at det var folk der, så bur­de hun visst det.

I den saken som Høy­este­rett avgjor­de, had­de sjå­fø­ren sett bak egen bil før ryg­gin­gen begyn­te. Det­te ble ikke ansett for tilstrekkelig:

Selv om han så bak egen bil før han sat­te seg inn og begyn­te ryg­gin­gen, var det en bety­de­lig blind­sone som han ikke had­de over­sikt over etter at han had­de satt seg inn i bilen.”

Det har vært mye mas om blind­so­ner, som har blitt en slags unn­skyld­ning for å kland­re ofre­ne, og at at laste­bil­sjå­fø­rer ikke behø­ver å være akt­som­me. Men også and­re biler har blind­so­ner, hvor det f.eks. kan befin­ne seg et barn.

Had­de føre­ren av den­ne bilen en annen som pas­set på, eller ved selv­syn for­vis­set seg om at det ikke kun­ne opp­stå fare? Hvis sjå­fø­ren had­de gjort det, da had­de hun sett bar­net, og vi had­de ikke hatt en situa­sjon hvor et barn er alvor­lig skadet.

Den som ryg­ger har en abso­lutt vike­plikt, og skal for­vis­se seg om at det ikke kan opp­stå fare eller ska­de. Hvis bilis­ten ikke så bar­net, da har bilis­ten ikke i til­strek­ke­lig grad for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller skade.

Det er dess­ver­re ikke førs­te gang poli­ti­et ser bort fra tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­se om ryg­ging, når en bilist “bare” ryg­ger på en myk tra­fi­kant. Også da en per­son ble ryg­get ned på en par­ke­rings­plass i Dram­men pinse­af­ten, sa poli­ti­et at det var “hen­de­lig uhell”.

Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert et til­fel­le i Bærum hvor en bilist ryg­get en pri­vat ukjør­sel ut i en for­skjørs­vei og kol­li­der­te med en syk­list, og en sak fra Gud­brands­da­len hvor en per­son ryg­get ut av en gara­sje og ut i tra­fik­kert vei. I den førs­te saken kon­klu­der­te poli­ti­et med at syk­lis­ten, som syk­let på for­kjørs­vei, var like mye å kland­re som bilis­ten som ryg­get ut i for­kjørs­vei­en. I den and­re saken kon­klu­der­te poli­ti­et med at det ikke var noe å kland­re bilis­ten som ryg­get i blin­de ut i vei­en. I beg­ge situa­sjo­ne­ne bur­de bilis­ten har mis­tet føre­ret­ten og ha blitt til­talt for brudd på vei­tra­fikk­lo­ven § 3. Men når det var bilis­ter som var uakt­som­me, og det bare gikk utover syk­lis­ter, da gir poli­ti­et klapp på skul­de­ren og sier “pytt, pytt, det er ikke så far­lig. God tur videre!”

I saken som Høy­este­rett avgjor­de, døde han som ble påkjørt. Det resul­ter­te i en straff på 60 dagers feng­sel for uakt­somt å ha for­voldt en annens død, eller uakt­somt drap som det ofte omta­les som. Det står ikke noe i avgjø­rel­sen om tap av fører­rett. I den aktu­el­le saken fra Os over­lev­de gut­ten, eller han har i alle fall over­levd til nå. Det er opp­lyst at han er alvor­lig ska­det, uten at det er sagt noe om hva slags ska­der det gjel­der. Men det står ikke at ska­de­ne er livs­tru­en­de eller kri­tis­ke. Bilis­ten som brøt vike­plik­ten over­for Sunni­va Gyl­ver og kol­li­der­te med hen­ne slik at hun ble alvor­lig ska­det, ble dømt til 21 dagers betin­get feng­sel og 16 måne­ders tap av fører­rett, med krav om at det må avleg­ges ny førerprøve.

Ryg­ging med­fø­rer en stor risi­ko, som Høy­este­rett slo fast. Det er ikke uten grunn at det er skjer­pet akto­sm­hets­krav til bilist som ryg­ger, og der­for er det vik­tig at det rea­ge­res på måter som under­stre­ker alvo­ret, når det­te bry­tes. Poli­ti­et har selv­sagt ikke kapa­si­tet til å slå ned på all uakt­som ryg­ging. Men når det resul­te­rer i påkjør­sel eller kol­li­sjon, da bur­de det være selv­sagt at poli­ti­et rea­ge­rer med beslag av fører­kort og anmel­del­se for brudd på vei­tra­fikk­lo­ven § 3.

Hun som ryg­get på gut­ten i Os bør mis­te fører­kor­tet og til­ta­les for uakt­som grov kropps­ska­de.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email