Les vins du Tour de France 2019: En interessant vintour

Nå kan vi glem­me spe­ku­la­sjo­ne­ne og ryk­te­ne. Ruten for Tour de Fran­ce 2019 er pre­sen­tert. Det var alle­re­de anon­sert at “Grand depart” skul­le være i Brus­sel. Men det var tid­li­ge­re annon­sert at star­ten skul­le være 1. juli, som vil­le brin­ge star­ten til­ba­ke til det nor­ma­le, etter at den ble utsatt en uke pga fot­ball-VM i 2018. Men da ruten ble pre­sen­tert, pre­sen­ter­te man start i Brus­sel lør­dag 6. juli, og touren varer helt til 28. juli.

Som van­lig har TdF-arran­gø­re­ne dess­ver­re ikke pre­sen­tert detal­jer­te kart, så det er vans­ke­lig å si noe pre­sist om hvil­ke vin­om­rå­der man skal gjen­nom i 2019.

Det star­ter i Brus­sel, med en etap­pe til Charl­roi og til­ba­ke til Brus­sel.  Her blir det bel­gisk øl, og touren går gjen­nom en del av Bel­gia hvor det er man­ge inter­es­san­te bryggerier.

And­re etap­pe er lag­tem­po i Brus­sel, som bør bli en etap­pe med mou­les, fri­tes og mer øl.

Jeg had­de reg­net med at tred­je etap­pe vil­le ta oss inn ølom­rå­de­ne i fransk Flan­dern. Men det­te vis­te seg å bli langt mer inter­es­sant. Den­ne etap­pen går til champagne­ho­ved­sta­den Eper­nay, og da blir det selv­føl­ge­lig champag­ne den dagen.

Eper­nay og Reims er sik­kert ueni­ge om hva som er champagne­ho­ved­sta­den, i betyd­nin­gen vin­ho­ved­sta­den. Ingen av dem er admi­ni­stra­tiv hoved­stad. Uan­sett er Reims og Eper­nay de to vik­tigs­te champagne­by­ene, og fjer­de etap­pe star­ter i Reims, med mål­gang i Nancy. Etap­pen er 215 km. Når jeg ser på syk­kel­ru­ter mel­lom ste­de­ne på Goog­le maps, får jeg for­slag om tre ruter, bereg­net fra 10 t 52 m, til 11 t 49 m. Det vil­le kan­skje være rea­lis­tisk for meg, skjønt jeg har til nå ikke syk­let len­ger dagsetap­per enn 168 km, og vil nep­pe prø­ve meg på en etap­pe som er len­ger enn 200 km. Prof­fe­ne syk­ler nok en god del for­te­re enn meg. Champag­ne er en utmer­ket ape­ri­tiff, så det blir nok champag­ne ved star­ten av den dagen. Det kan bli litt vin gris fra Lor­rai­ne mot slut­ten, avhen­gig av hvor­dan ruten blir inn mot Nancy. En av rute­ne som Goog­le maps fore­slår, går inn til Nancy via Toul, som er hoved­om­rå­det for den loka­le spe­sia­li­te­ten vin gris.

Fem­te etap­pe star­ter i Saint-Dié-des-Vos­ges i Vos­ges og går via noen sløy­fer i Vos­ges og Alsa­ce til Col­mar. Her skal vi kla­re å fin­ne god Alsacevin.

Sjet­te etap­pe går fra Mul­house til La Plan­che des Bel­les Fil­les. Den synes også å ta en sving inn­om noen av vin­om­rå­de­ne i Alsa­ce, så det kan bli Alsa­ce­vin i to dager.

Sju­en­de etap­pe går fra Bel­fort til Cha­lon-sur-Saô­ne. Nå begyn­ner de nes­ten å skjem­me oss bort, for nå kom­mer vi inn i Bur­gund. Rik­tig­nok litt syd for de bes­te vin­om­rå­de­ne, men vi bør kun­ne fin­ne god vin her også.

Åtten­de etap­pe star­ter i Mâcon, fort­satt i Bur­gund, og går til Saint-Étien­ne. Vi får i alle fall god vin ved star­ten. Etap­pen går i noen sløy­fer, men vi må ha mer detal­jer for å se om vi får med oss noe mer inter­es­sant, f.eks. fra den nord­re delen av Rhône.

Nien­de etap­pe går fra Saint-Étien­ne til Briou­de. Langs den­ne etap­pen gjen­nom Mas­sif Cen­tral vil det bli vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin. Men etter åtte vin­e­tap­per, kan vi ikke akku­rat klage.

Det er så en hvile­dag, før vi nær­mer oss Pyre­ne­ene. Tien­de etap­pe går fra Saint-Flour til Albi. Her er vi også i noe som blir et slags vin­mes­sig ingenmannsland.

11. etap­pe går fra Albi til Tou­lou­se. Her trengs mer detal­jer før vi kan se om etap­pen går inn­om noen inter­es­san­te vinområder.

12. etap­pe er en for­smak på fjel­le­ne i Pyre­ne­ene. Etap­pen går fra Tou­lou­se til Bag­nè­res-de-Bigor­re. Det er en etap­pe som ser ut til å ha en gans­ke hef­tig utfor­kjø­ring mot mål, så den kan bli dra­ma­tisk og far­lig. Men det er vans­ke­lig å finn vin her.

13. etap­pe er en indi­vi­du­ell tempo­etap­pe rundt Pau. Pau er en av de byene som touren oftest er inn­om, hvil­ket betyr at vi må fin­ne vin som vi har druk­ket før. Men vi tren­ger mer detal­jer for å fin­ne ut hvor vi skal hen­te vinen.

14. etap­pe går fra Tar­bes og har toppav­slut­ning på Tour­malet. Det bør bli en spek­ta­ku­lær etap­pe, men uten noe sær­lig lokal vin. Etter den­ne etap­pen er det hviledag.

15. etap­pe går fra Limoux til Foix. Beg­ge ste­der har vi vært inn­om før. Limoux kan by på inter­es­sant vin, mens det er vans­ke­lig å fin­ne noe i Foix.

16. etap­pe star­ter og slut­ter i Nînes. Det er mulig den går litt uten­om de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne i det­te distriktet.

17. etap­pe star­ter ved, eller visst­nok på den fan­tas­tis­ke aqua­duk­ten Pont du Gard og går til Gap. Det skal godt gjø­res å unn­gå inter­es­sant vin her. Vi er ikke langt fra områ­der som Tavel, Lirac og Cha­teau-Neuf-du-Pape, for å nev­ne noen.

18. etap­pe går fra Embrun til Val­loire. Nå skal ryt­ter­ne inn i Alpe­ne. Her vil det ikke være lett å fin­ne inter­es­sant vin.

19. etap­pe er nok en alpe­etap­pe som star­ter i Saint-Jean-de-Mau­rien­ne og har mål­gang i Tig­nes. Det­te er også et vin­fat­tig område.

20. etap­pe, den hvor alt i prak­sis skal avgjø­res, går fra Albert­vil­le til Val Tho­rens. Det er en rela­tivt kort (131km) etap­pe, som avslut­tes med en nes­ten 40 km lang mot­bak­ke. Når Touren sann­syn­lig­vis vil bli avgjort i den mot­bak­ken, kan vi reg­ne med at det blir spek­ta­ku­lært. Men det vil fort­satt være vans­ke­lig å fin­ne vin.

21. etap­pe — fina­len i Paris. Etap­pen star­ter i Ram­bouil­let, ca 44 km syd-vest for Paris. Tra­di­sjo­nen tro, kom­mer vil til å avslut­te med champag­ne, selv om det alle­re­de har vært to champagne­etap­per tid­li­ge­re. Vi tren­ger mer detal­jer for å fin­ne ut om det er mulig å fin­ne noe vin  langs vei­en inn til Paris.

Nes­te uke får vi vite tra­se­en for Giro d’Italia.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

 

Print Friendly, PDF & Email