Høyesterett opphever frifinnelse av bilist som kolliderte med og drepte syklist i Holmekollen.

Høyesterett har avsagt dom i saken hvor en syklist ble drept i en kollisjon med bil i Holmenkollen. Jeg hadde en meget kritisk kommentar til lagmannsrettens avgjørelse i denne saken, hvor bilisten ble frifunnet. Saken ble anket til Høyesterett, og Høyesterett avsa en enstemmig dom 16. november 2018. Ikke uventet kom Høyesterett til et bedre resultat, som også harmonerer rimelig godt med Høyesteretts praksis i lignende saker.

Om aktsomhetsnormen generelt, skriver førstvoterende, dommer Normann i avsnitt 11 og 12:

“(11) Straffeloven § 281 er en ren videreføring av straffeloven 1902 § 239, også når det gjelder anvendelsen på dødsulykker i trafikken, jf. HR-2018-1658-A avsnitt 15 med videre henvisning til Ot.prp.nr.22 (2008–2009) – spesialmotivene til straffeloven § 281 – på side 433.

(12) Det fremgår av forarbeidene til straffeloven 1902 § 239 at enkelte situasjoner krever særlig aktpågivenhet, jf. Ot.prp.nr.46 (2000–2001) side 65. Dette gjelder blant annet den «som kjører på fotgjengere i fotgjengerfelt eller på trafikanter som har forkjørsrett», jf. også Rt-2005-893 avsnitt 10 og 11.”

Det burde være selvsagt, med det er greit at Høyesterett minner oss om at det gjelder særlig aktsomhet overfor “trafikanter som har forkjørsrett”, og at dette også gjelder overfor syklende som har forkjørsrett, selv om det siste ikke sies uttrykkelig.

Continue reading Høyesterett opphever frifinnelse av bilist som kolliderte med og drepte syklist i Holmekollen.