RINF 1200 — eksamen 2018H, med kommentarer.

Det­te er en skre­vet først og fremst for de som var oppe til eksa­men i faget RINF 1200, Opp­havs­rett og beslek­te­de emner, høs­ten 2018. Og for de som skal stu­de­re og ta eksa­men i det­te faget i frem­ti­den. Jeg deler opp­ga­ven i tre deler og angir dis­se som del 1, del 2 og del 3 selvo om opp­gave­teks­ten ikke var inn­delt på den­ne måten, og drøf­ter de enkel­te spørs­mål under hver del.

Del I.

En av Lille­viks sto­re søn­ner, foto­gra­fen Pedro Holm­ås, had­de en utstil­ling i Gal­le­ri Store­vik i nabo­byen Store­vik. Gal­le­ri­et laget en kata­log med bil­de­ne, som de solg­te til besø­ken­de på utstil­lin­gen. De la også ut kata­lo­gen, i prak­sis alle bil­de­ne fra utstil­lin­gen, på gal­le­ri­ets nett­si­der. Pedro lik­te ikke det­te. Han øns­ket at folk skul­le kjø­pe kopi­er av hans bil­der, ikke få fine gjen­gi­vel­ser i kata­lo­gen. Han lik­te hel­ler ikke at bil­de­ne ble gjort til­gjen­ge­lig på net­tet, i gans­ke høy opp­løs­ning. Gal­leri­ei­er Mar­ti­ne Kri­ke­by men­te at det var en lang tra­di­sjon for at gal­le­ri­ene laget kata­lo­ger med bil­der de stil­te ut, og at det måt­te de ha lov til å gjø­re. I 2018 måt­te det være en selv­føl­ge at de også kun­ne lage en nett­ka­ta­log når de had­de en utstil­ling. Mar­ti­ne men­te at de ikke had­de plikt til å beta­le for å gjø­re bil­de­ne til­gjen­ge­lig i kata­lo­gen eller på nettet.

1. Kan Gal­le­ri Store­vik pub­li­se­re bil­de­ne i (papir)katalogen?

2. Kan Gal­le­ri Store­vik gjø­re bil­de­ne (kata­lo­gen) til­gjen­ge­lig på nettet?

3. Må gal­le­ri­et beta­le for bru­ken av bildene.”

Spørsmål 1: Kan Galleri Storevik publisere bildene i (papir)katalogen?

Det spil­ler ingen rol­le for vur­de­rin­gen om det drei­er seg om foto­gra­fis­ke verk eller foto­gra­fis­ke bil­der. Når det gjel­der en foto­grafi­ut­stil­ling i et gal­le­ri, bør vi kun­ne reg­ne med at det er foto­gra­fis­ke verk — men det spil­ler uan­sett ingen rol­le for drøftelsen.

Som opp­ha­ver har Pedro Holm­ås ene­rett til å frem­stil­le eksemp­la­rer av sine foto­gra­fi­er, og å gjø­re dem til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Hvis and­re skal gjø­re det­te, må de enten ha sam­tyk­ke fra opp­ha­ver, eller det må være en lov­be­stem­mel­se som gir slik rett. 

Ånds­verk­lo­ven § 38 gir en rett til å gjen­gi kunst­verk og foto­gra­fis­ke verk i kata­lo­ger. Den­ne lyder (det er ingen grunn til å gjen­gi lov­be­stem­mel­sen i besva­rel­sen, men jeg vel­ger å gjø­re det her):

Kunst­verk og foto­gra­fisk verk som inn­går i en sam­ling eller som utstil­les eller utbys til salg, kan avbil­des i kata­log over sam­lin­gen, i kata­log over verk som utstil­les eller utbys til salg, og i med­de­lel­se om utstil­lin­gen eller sal­get. Kata­log kan bare frem­stil­les ved tryk­king, foto­ko­pie­ring eller lig­nen­de meto­de.?

Det føl­ger av åvl § 23 fjer­de ledd, at den­ne bestem­mel­sen også gjel­der for foto­gra­fis­ke bilder.

Det er, med hjem­mel i den­ne bestem­mel­sen, ingen tvil om at fot­gra­fi­ene kan gjen­gis i papirkatalogen.

Spørsmål 2. Kan Galleri Storevik gjøre bildene (katalogen) tilgjengelig på nettet? 

Åvl § 38 sier at kata­log bare kan frem­stil­les ” ved tryk­king, foto­ko­pie­ring eller lig­nen­de meto­de”. Til­gjenge­lig­gjø­ring på nett, omfat­tes ikke av bestemmelsen. 

Direk­tiv 2001/29/EF, ofte omtalt som “Info­soc-direk­ti­vet” eller bare “opp­havs­retts­di­rek­ti­vet”, inne­hol­der en rek­ke bestem­mel­ser om avgrens­nin­ger som de enkel­te land skal eller kan gjø­re i opp­ha­vers ene­rett. Den­ne ret­ten til å gjø­re verk til­gjen­ge­lig i en kata­log, er ikke blant de avgrens­nin­ger som til­la­tes etter direk­ti­vet. Men direk­ti­vet art 5 nr 3, bok­stav o, åpner også for føl­gen­de avgrensninger:

når det drei­er seg om bruk i vis­se and­re til­fel­ler av mind­re betyd­ning der det alle­re­de fin­nes unn­tak eller avgrens­nin­ger i nasjo­nal lov­giv­ning, for­ut­satt at det bare er ana­log bruk og ikke berø­rer den frie beve­ge­lig­het for varer og tje­nes­ter i Fel­les­ska­pet, med for­be­hold for de øvri­ge unn­tak og avgrens­nin­ger fast­satt i den­ne artikkel. 

Bestem­mel­sen i åvl § 38 er en som kan opp­rett­hol­des med hjem­mel i den­ne direk­tiv­be­stem­mel­sen, men den­ne gir kun hjem­mel for å til­la­te ana­log gjen­gi­vel­se. Det­te om direk­ti­vet og bestem­mel­sens bak­grunn, er ikke noe jeg ven­ter at stu­den­ter i det­te faget skal kun­ne noe om. Men jeg tar det med som en for­kla­ring på hvor­for rege­len er som den er, og hvor­for vi har en regel som i dag frem­står noe gammelmodig.

Gal­le­ri­et har ikke rett til å gjø­re bil­de­ne til­gjen­ge­lig på nettet. 

3. Må galleriet betale for bruken av bildene?

Åvl § 38 er en fri­bruks­be­stem­mel­se. Så len­ge bru­ken er innen­for det som er til­latt etter § 38. Da det ikke fin­nes hjem­mel for å gjø­re bil­de­ne til­gjen­ge­lig på net­tet, må gal­le­ri­et beta­le veder­lag for den­ne bruken.

Opp­ga­ven spør bare etter om gal­le­ri­et må beta­le veder­lag, ikke om hvor mye de even­tu­elt må beta­le. Det er der­for ingen grunn til å gå inn på reg­le­ne for å fast­set­te det­te. Noen gjør det, og noen mener at gal­le­ri­et opp­tråd­te i god tro, da de ikke viss­te at det var ulov­lig. Det er et prin­sipp om at retts­vill­fa­rel­se ikke fri­tar, så at gal­le­ri­et var uvi­ten­de om at de ikke kun­ne pub­li­se­re på den­ne måten uten sam­tyk­ke, fri­tar dem ikke for ansvar.

Del II.

Et av bil­de­ne var av Små­byg­das sto­re dat­ter, lang­renns­lø­pe­ren Tru­de Nord­haug, da hun krys­set mål­lin­jen og tok sin førs­te ver­dens­cup­sei­er. Hun kla­get både til foto­graf Pedro og gal­le­rist Mar­ti­ne, over at bil­det var stilt ut, tatt med i kata­lo­gen og lagt ut på net­tet. Hun lik­te bil­det, og det vak­te gode min­ner. Men hun had­de ikke len­ger spon­sor­av­ta­ler med noen av de spon­so­rer hvis mer­ker var svært så tyde­lig på hen­nes klær og utstyr. Hun aksep­ter­te kun å bli avbil­det i klær som vis­te de spon­so­re­ne som hun i dag had­de avta­le med. Mar­ti­ne vis­te til at det var Pedro som had­de valgt ut bil­det, og at hun uan­sett ikke kun­ne hol­des ansvar­lig for å ha stilt det ut, tatt det med i den tryk­te kata­lo­gen eller ha gjort det til­gjen­ge­lig på gal­le­ri­ets nettsider.

4. Kan Tru­de Nord­haug nek­te Pedro Holm­ås å stil­le ut bildet?

5. Kan Mar­ti­ne Kri­ke­by hol­des ansvar­lig for å ha tatt bil­det med i kata­lo­gen, og for å ha lagt det ut på gal­le­ri­ets nett­si­der? [Her var det feil navn i opp­gave­teks­ten. Men det ble hel­dig­vis opp­da­get og kor­ri­gert under eksamen.]

4. Kan Trude Nordhaug nekte Pedro Holmås å stille ut bildet? 

Det­te er et spørs­mål om “ret­ten til eget bil­de” etter åvl § 104. Det­te er egent­lig en per­son­vern­be­stem­mel­se, ikke en ret­tig­hets­be­stem­mel­se, men den har nå hav­net i ånds­verk­lo­ven. Utgangs­punk­tet er at foto­gra­fi som avbil­der en per­son, kan ikke gjen­gis eller vises offent­lig uten sam­tyk­ke av den avbil­de­de. Vi får ikke se bil­det. Men ut fra beskri­vel­sen kan vi leg­ge til grunn at det avbil­der per­sonen Tru­de Nord­haug. Vide­re at det å stil­le ut et bil­de på et gal­le­ri, er å vise bil­det offent­lig. Det er ingen grunn til å pro­ble­ma­ti­se­re noe av det­te. Utgangs­punk­tet er alt­så at de tren­ger sam­tyk­ke fre Tru­de Nordhaug.

Det er en rek­ke unn­tak fra det­te utgangspunktet. 

a) avbild­nin­gen har aktu­ell og all­menn inter­es­se

Det sies ikke uttryk­ke­lig hvor gam­melt bil­det er, bare at det var bil­de av at hun krys­set mål­lin­jen da hun tok sin førs­te ver­dens­cup­sei­er. Det til­si­er at det ikke er et aktu­elt bilde. 

b) avbild­nin­gen av per­sonen er mind­re vik­tig enn hoved­inn­hol­det i bildet 

Det vi får vite, er at det er bil­de av “Små­byg­das sto­re dat­ter, lang­renns­lø­pe­ren Tru­de Nord­haug, da hun krys­set mål­lin­jen og tok sin førs­te ver­dens­cup­sei­er.” Vi har ikke bil­det, slik at det er vans­ke­lig å avgjø­re hva som er hoved­inn­hol­det i bil­det. Men teks­ten tyder på at Tru­de Nord­haug var moti­vet. Det var ikke en hvil­ken som helst ski­lø­per som krys­set mål­stre­ken. Min kon­klu­sjon er i alle fall at hel­ler ikke unn­ta­ket i bok­stav b kom­mer til anvendelse.

c) bil­det gjen­gir for­sam­lin­ger, folke­tog i fri­luft eller for­hold eller hen­del­ser som har all­menn interesse.

Det er ikke bil­de av en for­sam­ling eller folke­tog i fri­luft. Men and­re del, for­hold eller hen­del­ser som har all­menn inter­es­se, bør etter min vur­de­ring kun­ne anven­des her. Det at en av de loka­le hel­te­ne tar sin førs­te ver­dens­cup­sei­er er en hen­del­se som har all­menn inter­es­se, selv om saken ikke len­ger kan kal­les aktuell.

d) eksemp­lar av avbild­nin­gen på van­lig måte vises som rekla­me for foto­gra­fens virk­som­het og den avbil­de­de ikke ned­leg­ger for­bud,

Det kun­ne være fris­ten­de å ten­ke at utstil­lin­gen kan være rekla­me for Pedro Holm­ås’ vir­som­het. Men bestem­mel­sen gjel­der nok annen type virk­som­het, foto­gra­fer som stil­ler ut por­tret­ter utstil­lings­vin­du­et i sine loka­ler. Dess­uten gjel­der den­ne bare hvis avbil­de­de ikke har ned­lagt for­bud. I prak­sis vil det si at man kan stil­le ut bil­det etter den­ne bestem­mel­sen uten å spør­re om lov, men må fjer­ne det om den avbil­de­de kre­ver det. Jeg synes ikke det er noen grunn til å dis­ku­te­re den­ne bestem­mel­sen i den­ne opp­ga­ven. Men det er hel­ler ikke feil å gjø­re det.

Det sis­te alter­na­ti­vet gjel­der gjen­gi­vel­se ved doku­ment­inn­syn, kri­mi­na­li­tets­be­kjem­pel­se (f.eks. etter­lys­ning), samt bio­gra­fi­er. Det er gans­ke åpen­bart at det­te ikke er aktu­elt i vårt til­fel­le, så det er ingen grunn til å drøf­te dette. 

Min kon­klu­sjon er at bil­det kan gjen­is offent­lig uten sam­tyk­ke, i med­hold av åvl § 104 bok­stav c, annet alternativ.

5. Kan Martine Krikeby holdes ansvarlig for å ha tatt bildet med i katalogen, og for å ha lagt det ut på galleriets nettsider? 

Her må vi for­ut­set­te at bil­det av Tru­de Nord­haug ikke kun­ne vises offent­lig, uten hen­nes samtykke. 

Åvl § 104 gjel­der å gjen­gi eller vise bil­det offent­lig, ikke å ta bil­de, frem­stil­le eksemp­lar, osv. Gal­le­ris­ten som stil­ler ut bil­det viser bil­det offent­lig, og der­med må hun kun­ne hol­des ansvar­lig for dette.

Fle­re begyn­ner å dis­ku­te­re en form for redak­tør­an­svar, men det er ikke relevant.

Del III

Store­vik­pos­ten, som had­de omtalt utstil­lin­gen da den åpnet, skrev om utstil­lin­gen på nytt, med fokus på kon­flik­ten om bil­det av Tru­de Nord­haug. På for­si­den had­de de en over­skrift med «Tru­de Nord­haug vil fjer­ne bil­de fra utstil­ling», med det omstrid­te bil­det i rela­tivt stort for­mat. De pub­li­ser­te også en del and­re bil­der fra utstil­lin­gen, både i papir­ut­ga­ven og i nett­ut­ga­ven. Både Pedro Holm­ås og Tru­de Nord­haug pro­te­ster­te mot at avi­sen pub­li­ser­te bil­de­ne. Pedro send­te en reg­ning til Store­vik­pos­ten, og krev­de det dob­belte av det avi­sen plei­de å beta­le for bil­der, for de bil­de­ne avi­sen had­de pub­li­sert. Redak­tør Frans Fyke­rud i Store­vik­pos­ten avvis­te det­te. Han vis­te til at de måt­te kun­ne gjen­gi bil­de­ne i sin van­li­ge dek­ning av nyhe­ter fra Storevik.

6. Kan Pedro Holm­ås kre­ve beta­ling for at Store­vik­pos­ten bru­ker bil­de­ne av a) Tru­de Nord­haug, b) and­re bil­der fra utstil­lin­gen.
7. Hvis han har krav på beta­ling, kan han da kre­ve det dob­belte av van­lig bil­led­ho­no­rar?
8. Kan Tru­de Nord­haug nek­te Store­vik­pos­ten å pub­li­se­re det­te bil­det av henne?

Alle spørs­mål skal besva­res. Sva­re­ne skal begrunnes.

6. Kan Pedro Holmås kreve betaling for at Storevikposten bruker bildene av a) Trude Nordhaug, b) andre bilder fra utstillingen. 

Det vi får vite, er følgende:

Store­vik­pos­ten, som had­de omtalt utstil­lin­gen da den åpnet, skrev om utstil­lin­gen på nytt, med fokus på kon­flik­ten om bil­det av Tru­de Nord­haug. På for­si­den had­de de en over­skrift med «Tru­de Nord­haug vil fjer­ne bil­de fra utstil­ling», med det omstrid­te bil­det i rela­tivt stort format. 

Vi må her gå til åvl § 36, som gjel­der medias gjen­gi­vel­se av ånds­verk. Bestem­mel­sens førs­te ledd, lyder:

Et verk som inn­går i en dags­hen­ding kan ved medias omta­le av dags­hen­din­gen gjen­gis i sam­svar med god skikk og i den utstrek­ning for­må­let betinger. 

Kon­flik­ten om ustil­lin­gen av bil­det, var uten tvil en dags­hen­ding, eller nyhets­sak om man vil. Saken gjaldt det­te kon­kre­te bil­det, og da kun­ne medi­er, her Store­vik­pos­ten, gjen­gi bil­det uten å spør­re om lov og uten å beta­le veder­lag. Men den­ne bestem­mel­sen gjel­der et verk som inn­går i dags­hen­din­gen. Det­be­hø­ver ikke være en kon­flikt. Det kun­ne også ha vært avdu­king av et bil­de eller en skulp­tur, urfrem­fø­ring av et musikk­verk, osv. 

Kon­klu­sjo­nen i spørs­mål 6a må bli at Pedro Alm­ås ikke har krav på betaling.

Bestem­mel­sens annet ledd, lyder:

Også et offent­lig­gjort kunst­verk, offent­lig­gjort foto­gra­fisk verk eller offent­lig­gjort film­verk som har til­knyt­ning til dags­hen­din­gen uten å inn­gå i den, kan på sam­me vil­kår som i førs­te ledd gjen­gis mot veder­lag. Det­te gjel­der ikke verk som er skapt i ervervs­virk­som­het med hen­blikk på gjen­gi­vel­se i media. 

De øvri­ge bil­de­ne som er stilt ut, har til­knyt­ning til det bil­det kon­flik­ten gjel­der, da de er en del av den sam­me utstil­lin­gen, men de inn­går ikke i dags­hen­din­gen. Det­te er en tvangs­li­sens­be­stem­mel­se (i mot­set­ning til førs­te ledd, som er en fri­bruks­be­stem­mel­se). En tvangs­li­sens inne­bæ­rer at media, her Store­vik­pos­ten, ikke behø­ver å ha sam­tyk­ke, men må beta­le for bruken.

Kon­klu­sjo­nen i spørs­mål 6b, blir at Pedro Alm­ås kan kre­ve beta­ling for gjen­gi­vel­se av bildene.

7. Hvis han har krav på betaling, kan han da kreve det dobbelte av vanlig billedhonorar? 

Det var man­ge som gikk til åvl § 81. Den­ne sier at man i nær­me­re angit­te til­fel­ler kan kre­ve det dob­belte av rime­lig veder­lag for bruken. 

[Bestem­mel­sen er ikke vel­dig godt for­mu­lert, når den sier at hvis de ikke er uri­me­lig, kan man kre­ve det dob­belte av hva som er rime­lig, men det er en litt avspo­ren­de kom­men­tar fra min side, som man selv­føl­ge­lig ikke skal dis­ku­te­re til eksamen.]

Det var man­ge som skrev gans­ke mye rart om det­te spørs­må­let, med utgangs­punkt i bestem­mel­se­ne i kapit­te­let om sank­sjo­ner. Man­ge over­så utgangs­punk­tet for å kun­ne anven­de dis­se bestem­mel­se­ne: Det må ha skjedd et inn­grep i opphavsretten. 

Store­vik­pos­tens gjen­gi­vel­se av bil­de­ne var lov­lig i med­hold av § 36, annet ledd. Store­vik­pos­ten må beta­le for å gjen­gi bil­de­ne. Men de skal selv­sagt ikke beta­le det dob­belte av van­lig hono­rar for en lov­lig gjen­gi­vel­se av bildene.

Kon­klu­sjo­nen er at Pedro Holm­ås ikke kan kre­ve dob­belt vederlag.

8. Kan Trude Nordhaug nekte Storevikposten å publisere dette bildet av henne? 

Det­te er til­syne­la­ten­de en repri­se av spørs­mål 4, om ret­ten til eget bil­de. Men her gjel­der det Store­vik­pos­tens gjen­gi­vel­se av bil­det, ikke gal­le­ri­ets vis­ning av det. Avi­sens gjen­gi­vel­se av bil­det skjed­de i for­bin­del­se med en nyhets­sak om kon­flik­ten rundt vis­nin­gen av det­te bil­det. I den­ne sam­men­hen­gen har bil­det både aktu­ell og all­menn inter­es­se. Det kan ikke være tvil om at § 104 bok­stav a gir Store­vik­pos­ten rett til å gjen­gi bil­det, uten Tru­de Nord­haugs samtykke.

Print Friendly, PDF & Email