Forskrifter. Hjemmelskrav, dispensasjon mm. Elementær voksenopplæring for Vegdirektoratet @presserom

Utgangs­punk­tet for den­ne kom­men­ta­ren, er det­te som står om elsyk­kel på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der.

” Hjelpe­mo­to­ren må ikke ha høy­ere nomi­nell effekt enn 0,25 kW. Det fin­nes to unntak:

1. Syk­kel med to sitte­plas­ser som er til­delt eller utlånt som hjelpe­mid­del fra Arbeids- og vel­ferds­eta­ten kan ha nomi­nell effekt på høyst 0,5 kW

Syk­kel med tre hjul og tre eller fle­re sitte­plas­ser kan ha nomi­nell effekt på 0,5 kW. Det­te føl­ger ikke av for­skrif­ten, men av et gene­relt ved­tak truf­fet av Vegdirektoratet”

Hva som egent­lig er for­skjel­len mel­lom Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­sen er for meg en gåte. Alle for­søk på å fin­ne adres­ser mm til Veg­di­rek­to­ra­tet, ender hos Sta­tens veg­ve­sen. Men det er et annet problem.

I syk­kel­for­skrif­ten § 2, annet og tred­je ledd, står det:

Som syk­kel reg­nes også kjøre­tøy som nevnt i førs­te ledd og som er utstyrt med elekt­risk hjelpe­mo­tor med mak­si­mal nomi­nell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpe­mo­to­rens effekt redu­se­res grad­vis og opp­hø­rer når kjøre­tøy­et opp­når en has­tig­het på 25 km/t, eller tid­li­ge­re hvis syk­lis­ten slut­ter å trå/veive. Det til­la­tes at kjøre­tøy­et har frem­drift kun ved motor­kraft opp til 6 km/t. Kjøre­tøy som nevnt i det­te ledd anses ikke som motor­vogn etter veg­tra­fikk­lo­ven § 2.

Syk­kel med to sitte­plas­ser kan ha elekt­risk hjelpe­mo­tor med nomi­nell effekt på høyst 0,5 kW når det kan doku­men­te­res at kjøre­tøy­et er til­delt eller utlånt som hjelpe­mid­del fra Arbeids- og vel­ferds­eta­ten. Det er til­strek­ke­lig at én av syk­lis­te­ne trår/veiver for at hjelpe­mo­to­ren skal gi effekt. For øvrig gjel­der kra­ve­ne i for­ri­ge ledd. Kjøre­tøy som nevnt i det­te ledd anses ikke som motor­vogn etter veg­tra­fikk­lo­ven § 2.”

Veg­di­rek­to­ra­tet har, etter det som står på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der, fra­ve­ket for­skrif­ten § 2, tred­je ledd, når de har sagt at en elsyk­kel kan ha en effekt på intil 0,5kW, selv om den ikke er “til­delt eller utlånt som hjelpe­mid­del fra Arbeids- og vel­ferds­eta­ten”. Det­te er for­nuf­tig. Det bør være tra­fikk­sik­ker­hets­hen­syn som begrun­ner krav til elsyk­kel, og det har abso­lutt ingen betyd­ning for tra­fikk­sik­ker­he­ten om syk­ke­len er til­delt eller utlånt som hjelpe­mid­del fra Arbeids- og vel­ferds­eta­ten. Veg­di­rek­to­ra­tet har også lagt til et krav om at må ha tre hjul, og “tre eller fle­re” sitteplasser. 

Jeg skal kom­me til­ba­ke til inn­hol­det i for­skrif­ten og Veg­di­rek­to­ra­tets ved­tak, men først til de for­ma­li­te­te­ne som over­skrif­ten vars­ler om. Vegra­fikk­lo­ven §§ 13–16 sier at depar­te­men­tet kan fast­set­te for­skrif­ter. I for­skrift 1980–11-24–1 er det­te dele­gert vide­re til Veg­di­rek­to­ra­tet. Jeg skrev på Twit­ter at Veg­di­rek­to­ra­tet ikke had­de hjem­mel til å tref­fe ved­tak om det­te. Der var jeg litt for rask, og over­så det­te dele­ga­sjons­ved­ta­ket. Veg­di­rek­to­ra­tet har hjem­mel til å end­re for­skrif­ten, noe de ikke har gjort. Der­imot har de ikke hjem­mel til å dis­pen­se­re fra for­skrif­ten, noe de synes å ha gjort gjen­nom sitt “gene­rel­le vedtak”.

Etter for­valt­nings­lo­ven § 2, førs­te ledd, bok­stav c er en for­skrift “et ved­tak som gjel­der ret­tig­he­ter eller plik­ter til et ube­stemt antall eller en ube­stemt krets av per­soner”. For at en for­skrfift skal være en bin­den­de for­skrift, må den være fast­satt av kom­pe­tent myn­dig­het. Det har skjedd her. 

Etter for­valt­nings­lo­ven § 38 skal for­skrif­ter kunn­gjø­res i Norsk Lov­ti­dend. Etter bestem­mel­sens førs­te ledd, skal en slik kunn­gjø­rin­gen inneholde:

En for­skrift skal:
a) inne­hol­de en uttryk­ke­lig hen­vis­ning til den eller de bestem­mel­ser som gir for­valt­nings­or­ga­net hjem­mel til å utfer­di­ge for­skrif­ten, og en hen­vis­ning i sam­svar med EØS-hørings­lo­ven § 12 hvis for­skrif­ten inne­hol­der tek­nis­ke reg­ler i hen­hold til nevn­te lov.
b) nev­ne det for­valt­nings­or­gan som har gitt for­skrif­ten;
c) kunn­gjø­res i Norsk Lov­ti­dend;
d) i kunn­gjø­rin­gen beteg­nes som forskrift.

Ingen av dis­se kra­ve­ne er opp­fylt for Veg­di­rek­to­ra­tets ved­tak. Etter for­valt­nings­lo­ven § 39 kan en for­skrift ikke påbe­ro­pes hvis den ikke er kunn­gjort etter dis­se reg­le­ne. Sagt på en litt enkel, men noe upre­sis måte, er for­skrif­ten ikke gyldig.

Akku­rat som Stor­tin­get er bun­det av lover de selv ved­tar, og ikke kan dis­pen­se­re fra dis­se på annen måte enn ved å end­re loven eller gi ny lov, er depar­te­men­ter og direk­to­ra­ter bun­det av egne for­skrif­ter, og kan ikke dis­pen­se­re fra dis­se hvis ikke for­skrif­ten (eller hjem­mels­lo­ven) gir hjem­mel til å dis­pen­se­re. At de ikke kan fra­vi­ke for­skrif­ten er sagt uttryk­ke­lig i for­valt­nings­lo­ven § 40. Syk­kel­for­skrif­ten inne­hol­der ikke noen dispensasjonshjemmel. 

Kon­klu­sjo­nen er at Veg­di­rek­to­ra­tets “gene­rel­le ved­tak” er en ikke gyl­dig for­skrift, og alt­så ikke et gyl­dig vedtak.

Man kan selv­sagt si at det ikke vil ha sær­lig stor prak­tisk betyd­ning at Veg­di­rek­to­ra­te­tes “gene­rel­le ved­tak” ikke er bin­den­de ved­tak. Det begren­ser ikke bor­ger­nes ret­tig­he­ter og påleg­ger ikke plik­ter. Når Sta­tens veg­ve­sen har kunn­gjort det som om det skul­le være et gyl­dig og bin­den­de ved­tak, vil man nok også påbe­ro­pe seg unn­skyl­de­lig retts­vill­fa­rel­se, om det skul­le bli nød­ven­dig. Men også Veg­di­rek­to­ra­tet bør lære seg og føl­ge all­min­ne­li­ge for­valt­nings­retts­li­ge lover. Dess­uten er det mildt sagt uryd­dig når den som leser for­skrif­ten ikke fin­ner hva som gjel­der, for­di man må under­sø­ke om Veg­di­rek­to­ra­tet har truf­fet “gene­rel­le ved­tak” som fra­vi­ker for­skrif­ten, og som ikke er kunn­gjort slik den­ne type ved­tak skal kunngjøres.

Så litt om for­skrif­tens og ved­ta­kets innhold.

For­skrif­ten kre­ver ikke mer enn to hjul, og ikke mer enn to sitte­plas­ser. Som så man­ge av tra­fikk­for­skrif­te­ne, pre­ges hel­ler ikke den­ne av klar­het og godt regel­hånd­verk. Menes det to passjer­sitte­plas­ser, eller er det en syk­list og en pas­sa­sjer? Vil en elekt­risk tan­dem­syk­kel kun­ne ha 0,5 kW motor, hvis den er til­delt eller utlånt av “som hjelpe­mid­del fra Arbeids- og vel­ferds­eta­ten”? Dess­uten, hjelpe­mid­del til hva? Er det til enhver tid gjel­den­de prak­sis hos Arbeids- og vel­ferds­eta­ten som skal avgjø­re hva som er lov­lig elsyk­kel. Er barn pas­sa­sjer, slik at man even­tu­elt kan øke motor­kraf­ten om man set­ter på et barnesete?

Veg­di­rek­to­ra­tets ved­tak sier hel­ler ikke noe om hva som er pas­sa­sjer. En syk­kel med to plas­ser til barn, vil anta­ge­lig­vis til­freds­stil­le kra­ve­ne. Kra­vet om tre hjul ute­luk­ker “Long John” og “Long tail” syk­ler, som det er vans­ke­lig å se noen reell grunn til. Kra­vet om tre hjul og pas­sa­sjer­plas­ser ute­luk­ker også en del laste­syk­ler. Trans­port­sel­ska­per som DHL og Schen­ker har tatt i bruk laste­syk­ler for bruk til vare­trans­port i byer, også i Oslo. Noen av dis­se har fire hjul, noen seks — omtrent som en syk­kel­trekk­vogn med til­hen­ger. Men de har ikke pas­sa­sjer­plas­ser. Når de skal frak­te gans­ke tun­ge lass, er det vans­ke­lig å se at de ikke skal kun­ne ha en hjelpe­mo­tor på 0,5 kW.

Det vik­tigs­te må være at man ikke får motor­hjelp ved has­tig­he­ter over 25 km/t, og at moto­ren bare drar når man trår. Man skal ikke kun­ne lage en laste­va­ri­ant av “fjor­tismo­pe­de­ne” som i rea­li­te­ten er elekt­ris­ke mope­der. Syk­kel laget for tung last må også ha til­strek­ke­lig gode brem­ser, men det er et annet spørsmål.

Veg­di­rek­to­ra­tet må gjer­ne myke opp den gans­ke rigi­de bestem­mel­sen om når en laste­syk­kel kan ha hjelpe­mo­tor opp til 0,5 kW. Men da må de gjø­re det ved å end­re syk­kel­for­skrif­ten og kunn­gjø­re den­ne slik for­skrif­ter skal kunn­gjø­res. Det skal dess­uten sen­des på høring før end­ring vedtas.

Veg­di­rek­to­ra­tet bør også ryd­de opp i For­skrift om bruk av kjøre­tøy FOR-1990–01-25–92. Her har Veg­di­rek­to­ra­tet vir­ke­lig sovet i timen. I den­nes § 3–1 nr 2, heter det blant annet:

2. I til­legg er føl­gen­de per­son­be­ford­ring til­latt der­som de til­lat­te vek­ter ikke over­skri­des og beford­rin­gen er betryggende:

f) To barn under 6 år eller ett barn under 10 år på syk­kel. Der­som syk­ke­len er påmon­tert til­hen­ger, kan det bare trans­por­te­res ett barn under 10 år på syk­ke­len.
g) To barn under 6 år eller en per­son i til­hen­ger til sykkel.

At det har kom­met man­ge and­re syk­ler enn de byrå­kra­te­ne hus­ker fra sin barn­dom, har man visst ikke opp­da­get. Hvis man skal ta den­ne for­skrif­ten på alvor, er syk­kel­taxi­er, tur­syk­ling med eld­re på der­til egnet syk­kel, ha fle­re enn to barn med en kasse­syk­kel, ulov­lig. Jeg er så gam­mel­dags at jeg mener for­skrif­ter bør utfor­mes slik at man kan ta dem på alvor Det er bare et av litt for man­ge eksemp­ler på at Veg­di­rek­to­ra­tet bør ta en titt på kalen­de­ren, og inn­se at vi er i 2019, ikke på tid­lig 1970-tall.

<edit>Jeg var visst litt for rask med den sis­te også. Det var litt krong­le­te at jeg måt­te inn i kjøre­tøy­for­skrif­ten for å fin­ne det­te. Det er ingen hen­vis­ning ver­ken fra tra­fikk­reg­le­ne eller syk­kel­for­skrif­ten. Det var noe som dem­ret om reg­ler for pas­sa­sjer på syk­kel. Trygg Tra­fikk skrev, uten hen­vis­ning, at man kun­ne ha barn inn­til 10 år. Etter nye Lov­data­søk, fant jeg den rele­van­te for­skrif­ten. Men som Anders Hart­mann har påpekt: I § 3–1 nr 1, står det:

” Kjøre­tøy må ikke bru­kes med stør­re antall per­soner på sitte­inn­ret­nin­ger eller på and­re plas­ser enn det er regist­rert for. For kjøre­tøy som ikke er regist­re­rings­plik­tig, gjel­der fab­ri­kan­tens bestem­mel­se tilsvarende. ”

Det er annet punkt­um som er inter­es­sant i vår sam­men­heng. Syk­ler er ikke regist­re­rings­plik­ti­ge, hel­ler ikke elsyk­ler, så her kan man ha det antall pas­sa­sje­rer som fab­ri­kan­ten har angitt at man kan ha. I stand cor­rected. Men jeg hol­der fast ved at det bør ryd­des opp i det­te. Det er en egen bestem­mel­se om bruk av syk­kel i tra­fikk­reg­le­ne, og en egen for­skrift om krav til syk­kel. Så må man like­vel til en all­min­ne­lig kjøre­tøy­for­skrift for å fin­ne ut hvor man­ge pas­sa­sje­rer man kan ha på en syk­kel. Det bekre­ter et inn­trykk av at de som lager den­ne type reg­ler base­rer seg på at syk­len­de er overmennesker.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email