Fri oss fra elbilinvasjonen i byene

Bil­tra­fik­ken inn til Oslo øker. Elbi­lan­de­len øker, men det er en fat­tig trøst så len­ge den tota­le bil­tra­fik­ken øker.

Norsk elbil­po­li­tikk er norsk “miljø­po­li­tikk” i et nøtte­skall. Vi skal byt­te motor og eks­por­te­re de fles­te av miljø­pro­ble­me­ne, og ellers fort­set­te som før. Teko­no­lo­gi- og elktri­fi­se­rings­op­ti­mis­te­ne drøm­mer også om elekt­ris­ke fly, slik at vi også skal kun­ne fort­set­te å fly som før.

Nors­ke poli­ti­ke­re er fort­satt først og fremst opp­tatt av bil, men har inn­sett at de må pak­ke sin bil­en­tu­si­as­me inn i litt miljø­re­to­rikk. Da pas­ser elbil vel­dig godt.

Oslo har, eller i alle fall har hatt ambi­sjo­ner om å bli ver­dens elbil­ho­ved­stad. Det er en slik kon­kur­ran­se hvor Nor­ge ofte hev­der seg, for­di and­re ikke del­tar. Kan­skje får Oslo kon­kur­ran­se fra Ber­gen, men jeg har ikke sett at noen and­re byer har sli­ke ambi­sjo­ner. Vi hører ofte om “null­ut­slipps­bi­ler”. Det er et mis­vi­sen­de reklame­ut­trykk. Det fin­nes ingen null­ut­slipps­bi­ler. Skal man se på utslipp, må vi se på utslipp gjen­nom hele livs­lø­pet: Råvare­ut­vin­ning, pro­duk­sjon og trns­port til mar­ke­det. Elbi­ler har også uslipp fra dekksli­ta­sje og vei­s­li­ta­sje, bremse­s­li­ta­sje, osv, som and­re biler. Støy­en fra bil­tra­fik­ken er mest hjul­støy, og i liten grad motor­støy. Det er like mye hjul­støy fra elbi­ler som fra and­re biler.

Norsk elbil­po­li­tikk er en suk­sess, iføl­ge til­hen­ger­ne av norsk elbil­po­li­tikk. Elbil­po­li­tik­ken er i alle fall en suk­sess hvis suk­sess­kri­te­ri­et er flest mulig elbi­ler, for enhver pris. Opp­skrif­ten er enkel: Gi folk mas­se støt­te og and­re for­de­ler, og man­ge man­ge vil si “ja takk”, og ta imot. Selv om suk­sess­opp­skrif­ten er enkel, har ingen and­re land valgt å føl­ge Nor­ges eksem­pel. De har kan­skje skjønt noe som nors­ke poli­ti­ke­re ikke vil skjøn­ne. Oslo og and­re elek­tri­fi­ser­te byer i Nor­ge har lagt ut på det som i bes­te fall er en lang omvei, det er mer sann­syn­lig at det er en lang blindgate. 

Kon­sep­tet at hver per­son skal bru­ke en blikk­boks på to tonn til å frak­te seg selv, er ikke bære­kraf­tig, uan­sett hva slags motor det er i bilen, og uan­sett hva slags energi­bæ­rer den har. Hel­sin­kis ambi­sjo­ner, om at det skal det skal bli unød­ven­dig for folk i Hel­sin­ki å eie bil, er langt mer frem­tids­ret­tet enn Nor­ges menings­løse elbil­sat­sing. I Paris har det vært en kraf­tig ned­gang i bil­tra­fik­ken, etter at byens poli­tis­ke ledel­se har sat­set bevisst på å styr­ke kol­lek­tiv, syk­kel og gan­ge, og å begren­se bil­tra­fikk. Den tid­li­ge­re “bymo­tor­vei­en” langs Sei­nen er gjort om til bil­fri park, med vei for fot­gjen­ge­re og syklende.

I byer, sær­lig i stør­re byer, er pri­vat­bil først og fremst et plass­pro­blem, i til­legg til å være et uslipps­pro­blem. I en naiv tro på at pri­vat­bi­len repre­sen­ter­te frem­ti­den og frem­skrit­tet, har sam­fun­net til­latt at bilis­te­ne har okku­pert sto­re deler av fel­les­area­let. Gåen­de og syk­len­de er for­trengt. En gang var gate­ne et fel­les­are­al hvor folk opp­holdt seg. Men bilis­te­ne har jaget folk vekk.Dette er ikke en ny erkjen­nel­se, og det er hel­ler ikke bare min påstand. Et regje­ring­sopp­nevnt utvalg skrev blant annet det­te i NOU 1977:40A, “Norsk vei­plan II. Byer og tett­ste­der” på s. 9:

Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er trengt vekk fra et veg­nett de for ikke så len­ge siden had­de utstrakt råde­rett over. Sam­fun­net har imid­ler­tid ikke gitt dis­se tra­fi­kant­grup­per noe annet alter­na­tiv. Det er for­bun­det med fare og ube­hag å gå og syk­le langs de sterkt tra­fi­ker­te bil­ve­ger. I plan­leg­gin­gen er det hel­ler ikke lagt vekt på fot­gjen­ger­nes spe­si­el­le behov for kor­te for­bin­del­ser til vik­ti­ge mål i nær­mil­jø­et og tett­ste­det forøvrig.”
Vide­re:
Tett­steds­mil­jø­et pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­ker­te biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor del av de offent­li­ge ute­area­ler som tid­li­ge­re ble brukt til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­ser­te utfol­del­ses­mu­lig­he­ter. Det areal­kre­ven­de møns­ter tett­ste­de­ne er byg­get ut etter har resul­tert i et stort trans­port­be­hov. Pri­vat­bi­len har mulig­gjort det­te utbyg­gings­møns­te­ret og langt på veg til­freds­stilt trans­port­be­ho­vet. Men utbyg­gin­gen har gjort oss avhen­gi­ge av per­son­bi­len. Ulem­pe­ne og pro­ble­me­ne ram­mer alle i nær­mil­jø­et. Sær­lig sterkt ram­mes de grup­per som opp­hol­der seg meget i nær­mil­jø­et og de som ikke dis­po­ne­rer bil eller på annen måte er mer avhen­gig av dette. ”

En over­gang til elbil løser ikke noen av de pro­ble­me­ne som ble påpekt og beskre­vet for ca 42 år siden. Pro­ble­me­ne har bare blitt for­ster­ket siden den gang.

Det er sik­kert rik­tig at det er bed­re med elbil enn fos­sil­bil, i alle fall i land som har en rela­tivt utslipps­fri elek­tri­si­tets­pro­duk­sjon. Men i Nor­ge er det ikke slik at elbil bare erstat­ter fos­si­bi­ler. Poli­ti­ke­re i elekt­ro­sjokk har gjort det så for­del­ak­tig å anskaf­fe og kjø­re elbil at men hel­ler vel­ger elbil frem­for å rei­se kol­lek­tivt, gå eller syk­le. Da er elbil­po­li­tik­ken kon­tra­pro­duk­tiv, og leder oss på feil kurs.

Elbil er sik­ker bra på lan­det, hvor kol­lek­tiv­til­bu­det er dår­lig og de fles­te kan par­ke­re bilen på egen tomt, hvor man kan etab­le­re lade­mu­lig­he­ter. CO2-utslipp er et glo­balt og ikke et lokalt pro­blem, så utslipps­re­duk­sjo­ner på byg­de­ne betyr like mye som i byene.

Det er selv­føl­ge­lig også bra om nytte­trans­port går over til elbil. Men en poli­tikk som sti­mu­le­rer til økt bruk av pri­vat­bil, som den nors­ke elbil­po­li­tik­ken, den er ikke bære­kraf­tig — uan­sett energibærer.

Den elek­tri­fi­ser­te frem­ti­den er ikke så lyse­grønn som elbi­l­en­tu­si­as­te­ne vil ha det til. Det er uli­ke menin­ger om hvor mliljø­venn­li­ge dis­se bile­ne er, og jeg reg­ner med at sann­he­ten lig­ger et sted mel­lom de som grønn­ma­ler og de som svart­ma­ler. Uan­sett må man ta miljø­be­last­nin­ge­ne i hele livs­lø­pet i betrakt­ning, inklu­dert utplynd­ring av sjeld­ne mine­ra­ler for å lage bat­te­ri­er til elbilene.

Sta­dig fler elbi­ler vil bety sterk økning i elek­tri­si­tets­for­bru­ket, som enten vil bety mer import av kraft fra land som pro­du­se­rer med kull osv, eller sto­re natur­inn­grep i Nor­ge. Dess­uten vil vi anta­ge­lig­vis måt­te ha et for­ster­ket strøm­nett i hele lan­det for å få fram all den strøm­men som kre­ves for å lade elbi­le­ne. Jeg har så langt ikke sett noen utred­ning av hva som må gjø­res med elek­tri­si­tets­for­sy­nin­gen om elek­tri­fi­se­rings­op­ti­mis­te­nes mål skal nås. Alt det­te vil kre­ve res­sur­ser og kos­te pen­ger, og det er lite rime­lig at alle som ikke har elbil skal beta­le for dette.

Fjern gratis pakering

Hvis vi ikke øns­ker byer over­fylt av biler, er det på høy tid å fjer­ne en del av elbil­pri­vi­le­gi­ene. Det vik­tigs­te er å fjer­ne par­ke­rings­pri­vi­le­gi­ene. Til­gang til par­ke­ring er det som betyr mest for at folk vel­ger å bru­ke bil til og fra jobb. Der­for er det vik­tig å fjer­ne den­ne. Elbi­lis­ter skal måt­te beta­le for par­ke­ring. Iføl­ge Oslo kom­mu­nes nett­si­der, kan elbi­ler og hydro­gen­drev­ne biler fort­satt par­ke­res gra­tis på kom­mu­na­le plas­ser. Ikke nok med det: De kan til og med lade elbi­le­ne sine gra­tis. Hvor­for i all ver­den skal Oslo skatte­be­ta­le­re sub­si­di­ere elbi­lis­ter på den­ne måten?

(Her kan det hen­de at pro­ble­met er dår­lig opp­da­te­ring av Oslo kom­mu­nes nett­si­der. I bud­sjett­for­sla­get for 2019 ble det fore­slått beta­ling for lading av elbil, og noen sier at det har skjedd. Men jeg har ikke sett hva som ble resul­ta­tet, i alle fall ikke i infor­ma­sjon fra Oslo kommune.)

Beboer­par­ke­ring under­gra­ves også ved at elbil­ster kan par­ke­re gra­tis det det er beboer­par­ke­ring, helt uav­hen­gig av om bilis­ten bor i områ­det. Det er menings­løst at folk som bor sen­trums­nært og eier bil, og som beta­ler for beboer­par­ke­ring, skal måt­te kon­kur­re­re om plas­sen med Tesla­ei­ere fra Bærum, som par­ke­rer gra­tis. Par­ker­te elbi­ler står like mye i vei­en som par­ker­te fos­si­bi­ler. Få dem vekk! La elbi­lis­te­ne beta­le for par­ke­ring som and­re bilis­ter, og la de sam­me tids­be­grens­nin­ge­ne for par­ke­ring gjel­de, uav­hen­gig av hva slags motor det er i bilene.

I den­ne saken, om at man ved Våler­en­ga sko­le har tatt noe av skole­går­den til par­ke­ring for lære­re (som er helt uak­sep­ta­belt), står det at noen av bil­kjø­ren­de lære­re har til­pas­set seg ved å anskaf­fe elbil — for da kan de stå i områ­der med beboerparkering.

Den mest håp­løse par­ke­rings­re­ge­len for elbi­ler er like­vel den­ne, i skilt­for­skrif­ten nr 1028 om parkeringsfelt:

En eller fle­re elekt­risk og hydro­gen­drev­ne motor­vog­ner kan like­vel par­ke­re på tvers av fel­tets lengde­ret­ning der­som alle hju­le­ne er innen­for fel­tet og over­hen­get ut over fel­tet ikke over­sti­ger 40 centi­me­ter på hver side.”

Man til­la­ter at de aller hel­ligs­te av de hel­li­ge biler, elbi­le­ne, kan ta 40 cm av for­tau­et og 40 cm av kjøre­fel­tet uten­for par­ke­rings­lom­men til par­ke­ring. 40 cm ut i kjøre­fel­tet kan også bety 40 cm ut i et alle­re­de for smalt sykkkelfelt.

Den bidrar til å gjø­re det enda far­li­ge­re å syk­le langs par­ker­te biler. Bare de som kun ten­ker på bil, og gir blaf­fen i folk som syk­ler eller går, kan fin­ne på noe slikt. Den­ne for­skrif­ten ble end­ret, slik at den­ne håp­løse rege­len ble inn­ført, 24. mai 2011, og da var Marit Arn­stad fra Sen­ter­par­ti­et sam­ferd­sels­mi­nis­ter. Sen­ter­par­ti­et er som kjent mest opp­tatt av bil og trak­to­rer, de bryr seg ikke om kol­lek­tiv­tra­fikk, syk­len­de, gåen­de eller annet som de opp­fat­ter som byfe­no­me­ner. Det er en av grun­ne­ne til at jeg ikke er over­be­vist om at en “rødgrønn” regje­ring med sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra SP vil være noe bed­re for byut­vik­ling og folk som syk­ler, enn en blå-blå regje­ring med sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP.

Få alle privatbiler, også elbiler, ut av kollektivfeltene

Vide­re må elbi­lis­te­ne ut av kol­lek­tiv­fel­te­ne. Det er menings­løst at bus­ser og trik­ker skal hind­res av køer av elbi­lis­ter. Hvis man mener alvor med å prio­ri­te­re kol­lek­tiv­trans­port, da fyl­ler man ikke de alt­for få kol­lek­tiv­fel­te­ne med privatbiler.

Elbilister bør betale bompenger

Etter det­te kom­mer bom­pen­ger, men der har man visst inn­ført en sym­bolsk beta­ling. Det kan ikke være slik at det nær­mest løn­ner seg å kjø­re elbi­len inn til byen, par­ke­re gra­tis og lade den på kom­mu­nens reg­ning, frem­for å rei­se kol­lek­tivt, gå eller sykle.

Vi må vente protester fra elbillobbyen

Det kom­mer sik­kert til å bli et hyle­kor som skri­ker, hvis elbi­lis­te­ne må begyn­ne å beta­le. “Vi har kjøpt elbil for­di vi kune par­ke­re i byen”, kom­mer noen til å si, for eksem­pel lærer­ne på Våler­en­ga sko­le som har kjøpt elbil for å kun­ne utnyt­te beboer­par­ke­ring i områ­det. Det blir omtrent som da de som for en del år til­ba­ke kjøp­te “børs­trak­to­rer” med klapp­se­ter som gjor­de at de var regist­rert som buss, og kun­ne kjø­re i kol­lek­tiv­fel­tet. Men de som har basert seg på at elbil­for­de­le­ne kom­mer til å vare evig, har sovet i timen.

Et av elbillob­by­ens argu­men­ter har vært tek­no­logi­ut­viklnig. Kan­skje har alle de mil­li­ar­de­ne Nor­ge har sat­set på elbil gitt et mar­gi­nalt bidrag. Men i det sis­te har pro­ble­met vært at pro­du­sen­te­ne ikke kan eller vil leve­re elbi­ler til nors­ke kun­der, og da er det sta­di­et for lengst plas­sert. Vi er kan­skje hel­ler ikke så langt frem­me som vi tror. Jeg så elbus­ser i Paris len­ge før de duk­ket opp i Nor­ge, og jeg har sett elbus­ser i Lon­don. Det er Kina som er den sto­re aktø­ren når det gjel­der elbil.

Elbil­bran­sjens inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon, elbil­for­enin­gen, kom­mer til å gjen­ta sine van­li­ge tira­de om at man ikke kla­rer å nå et mål om at alle biler som sel­ges etter 2025 skal være elbi­ler, om man fjer­ner for­de­le­ne. Det er selv­sagt tøv. Hvis poli­ti­ker­ne vir­ke­lig mener det de sier (noe de svært ofte ikke gjør), så ved­tar de at det ikke vil være til­latt å sel­ge fos­sil­bi­ler etter det­te tids­punk­tet. Vans­ke­li­ge­re er det ikke.

Vi har menings­løs stats­støt­te til de som kjø­per elbil. At man reg­ner inn en miljø­kom­po­nent i bil­av­gif­ter, er helt greit. Hvis de er en viss sann­het i elbil­pro­pa­gan­da­en, vil det gi lave­re avgift enn for and­re biler. Men fri­tak for mer­verdi­av­gift, det er gal­skap, som bør rever­se­res for­test mulig. Jeg har ald­ri fun­net noen kon­se­kvens­ut­red­ning av det­te moms­fri­ta­ket, og i dag tør nep­pe polit­ker­ne gjen­nom­føre det: Da risi­ke­rer de å bli kon­fron­tert med sin egen idio­ti. Det er ikke ofte jeg sier at jeg er enig ned FrP i et sam­ferd­sels­po­li­tisk spørs­mål, men jeg er enig med FrP når de vil fjer­ne moms­fri­ta­ket for elbil.

Det er helt for­ut­sig­bart at elbillob­by­is­te­ne er mot slikt som det­te. For elbil­for­enin­gen er det mest mulig elbil for enhver pris. Hvis man har et miljø­sikte­mål, da bør man fjer­ne moms på kol­lek­tiv­trans­port. Det er også menings­løst at stats­støt­ten er ube­gren­set: Jo dyre­re bil du kjø­per, desto mer får du i støt­te. Det er kan­skje “god ” høyre­po­li­tikk å gi mer jo rike­re du er. Men jeg ble skuf­fet da også Arbei­der­par­ti­et gikk inn for å behol­de ube­gren­set støt­te til elbi­lis­ter. Skal det være slik støt­te, bør det set­tes et tak.

Print Friendly, PDF & Email