Frifinnelse i sak om sykling i kollektivfelt #kollektivfelt #mosseveimannen #sykkelbot

I dom avsagt av Oslo ting­rett 15. febru­ar 2019 ble syk­lis­ten som had­de fått er fore­legg for å syk­le i kol­lek­tiv­felt, fri­fun­net. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Et lite skår i gle­den er at dom­men er avsagt under dis­sens. De to lek­dom­me­re vil­le fri­fin­ne, mens fag­dom­me­ren, Nini Ring, vil­le kjen­ne ham skyl­dig. Jeg er både over­ras­ket og ikke over­ras­ket over fag­dom­me­rens dis­sens. Jeg er over­ras­ket for­di det etter min vur­de­ring er gans­ke åpen­bart at for­hol­det ikke er straff­bart, ikke over­ras­ket for­di fag­dom­me­ren under hoved­for­hand­lin­gen ga inn­trykk av ha en gans­ke neg­a­tiv hold­ning til folk som sykler.

I dom­men beskri­ves saks­for­hol­det slik:

Føl­gen­de fak­tum er på det rene og hel­ler ikke omtvis­tet:
Man­dag den 24. sep­tem­ber 2018 ca 1630 på E 18 på Mosse­vei­en, syk­let til­tal­te i kol­lek­tiv­fel­tet på Mosse­vei­en mel­lom Orm­sund og Ulv­øya. Som føl­ge av syk­lin­gen midt i vei­ba­nen opp­stod det en kø bak ham. Tra­fikk­fly­ten på ste­det stop­pet opp, og til­tal­te ble stop­pet av politi­be­tjent XXX som bl.a. sa til til­tal­te at han for­styr­ret tra­fik­ken unø­dig, og at han måt­te for­la­te kol­lek­tiv­fel­tet. Da til­tal­te ikke var enig i det­te, ble det påkrevd for politi­be­tjen­ten å påleg­ge til­tal­te å for­la­te felt, noe han da ret­tet seg etter. Det ble utstedt fore­legg på ste­det som til­tal­te ikke vedtok.”

En politi­be­tjent kan så vidt jeg vet ikke utste­de fore­legg på ste­det. Slik jeg har opp­fat­tet den­ne delen av saken, ble han anmeldt av politi­be­tjen­ten, og så ble det sene­re utfer­di­get et fore­legg. Men det er ikke vik­tig. Vide­re står det:

Det er på det rene at det er en smal veg­skul­der på ca 1000 meter det aktu­el­le sted som umu­lig­gjør forbi­kjø­ring. Til­tal­te syk­let bare en del av strek­nin­gen, før han ble stop­pet ved en ben­sin­sta­sjon hvor man kan kjø­re av. Spørs­må­let i saken er om til­tal­te ved sin adferd har over­trådt veg­tra­fikk­lo­ven § 3. I det han ikke fort­sat­te å syk­le den res­te­ren­de strek­nin­gen, skal ret­ten bare ta stil­ling om det var uakt­somt å syk­le den strek­nin­gen han had­de til­bake­lagt seg.”

Om jeg har for­stått fak­tum rett, så ble syk­lis­ten stan­set før slut­ten av utkjø­rin­gen fra ben­sin­sta­sjo­nen. Man kan strengt tatt ikke kjø­re av ved ben­sin­sta­sjo­nen, uten å kjø­re mot kjøre­ret­nin­gen. Men det betyr at han fak­tisk ikke syk­let på den strek­nin­gen hvor det er en støy­skjerm­ings­vegg. I ver­ste fall kun­ne han bare ha vært til­talt for ikke gjen­nom­ført for­søk på å syk­le på den mest pro­ble­ma­tis­ke strek­nin­gen. Syk­lin­gen skjed­de på den strek­nin­gen som er mer­ket på satel­litt­bil­det. Jeg synes det ser ut som om det er for­tau langs vei­en på den strekningen.

Jeg tvi­ler på at tra­fik­ken ble nevne­ver­dig for­sin­ket. Men det har vi ingen data om. Hvis poli­ti­et skul­le anke dom­men, bør man set­te seg på en buss under sam­men­lign­ba­re tra­fikk­for­hold, med en GPS og regist­re­re has­tig­het mm. Da kan vi få en indi­ka­sjon på topp­fart, som jeg tror vil være langt under 60 km/t på et sted som det­te, i rush­tra­fikk. Gjen­nom­snitts­has­tig­he­ten er nep­pe hel­ler sær­lig høy. Da kan vi også regist­re­re tids­punk­tet for når bus­sen tar igjen køen mot flette­fel­tet, og hvor len­ge den blir stå­en­de i den køen før den flet­ter inn i og blir stå­en­de fast i køen vide­re etter innsnevringen.

Vi skal hus­ke at det­te er en straffe­sak. Hvis man skal kun­ne døm­mes til straff, skal det være hjem­mel for straff. Det skal være en klar bestem­mel­se som sier hva slags hand­ling som er straff­bar. Den aktu­el­le straffe­be­stem­mel­sen, eller bestem­mel­sen som beskri­ver den straff­ba­re hand­ling, er veg­tra­fikk­lo­ven § 3:

Enhver skal fer­des hen­syns­fullt og være akt­på­gi­ven­de og var­som så det ikke kan opp­stå fare eller vol­des ska­de og slik at annen tra­fikk ikke unø­dig blir hind­ret eller forstyrret.

På den annen side har vi tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 2:

Kjø­ring i kol­lek­tiv­felt og sam­bruks­felt er bare til­latt som angitt på offent­lig tra­fikk­skilt. Like­vel kan elekt­risk eller hydro­gen­dre­vet motor­vogn, tohjuls motor­syk­kel uten side­vogn, tohjuls moped, syk­kel eller uni­for­mert utryk­ning­s­kjøre­tøy nyt­te sli­ke felt.”

Etter tra­fikk­reg­le­ne er det uttryk­ke­lig til­latt å syk­le i kol­lek­tiv­felt. Det poli­ti­et hev­der, og som fag­dom­me­ren har gitt til­slut­ning til, er at det kan være straff­bart å føl­ge tra­fikk­reg­le­nes uttryk­ke­li­ge reg­ler, hvis en til­fel­dig politi­be­tjent mener det hind­rer tra­fik­ken. Hvis poli­ti­et had­de vært opp­tatt av at kol­lek­tiv­tra­fik­ken ikke skul­le hind­res, kun­ne de med den sam­me hjem­me­len ha bøte­lagt elbi­lis­te­ne, da det er først og fremst er de som lager kø i kol­lek­tiv­fel­tet. Ikke kom med at elbi­ler har lov å kjø­re i kol­lek­tiv­felt, for det føl­ger av akku­rat den sam­me bestem­mel­sen som sier at det er til­latt å syk­le i kollektivfelt.

Det blir som om man som fot­gjen­ger risi­ke­rer å bli straf­fet for å krys­se en tra­fi­kert vei i et gang­felt, da det hind­rer tra­fik­ken at bilis­te­ne må stan­se for fot­gjen­ger­ne. Absurd, ja. Men retts­lig sett helt paral­lelt med fag­dom­me­rens vurdering. 

Hvis man skal kun­ne straf­fes etter vetrl § 3 for å ha hind­ret tra­fik­ken, skal det vel­dig mye mer til enn å bidra til at noen tar igjen køen og kom­mer inn på sam­me plass i køen noen sekun­der sene­re. Jeg har så langt klart å fin­ne to dom­mer hvor noen i med­hold av veitr § 3 har blitt dømt for å hind­re tra­fik­ken. Den ene er Rt-1981–1133, hvor en per­son under Alta­ak­sjo­nen ble bøt­lagt for å ha satt seg foran poli­ti­ets biler, etter at de had­de ryd­det en av demon­stran­te­nes telt­leir. Den and­re er en dom fra Gula­ting lag­manns­rett, LG-2018–67362, hvor sjå­fø­ren had­de stan­set en russe­buss midt i vei­en, og der­med hind­ret trafikk.

Fag­dom­me­ren skri­ver i sin begrunnelse:

Mindre­tal­let fin­ner det ikke avgjø­ren­de at de som benyt­tet kol­lek­tiv­fel­tet like­vel måt­te ven­te når de sene­re skul­le flet­tes med det ordi­næ­re kjøre­felt, da det under enhver omsten­dig­het opp­står en rekke­følge­feil. Ret­ten vekt­leg­ger for­kla­rin­gen til vit­net Fry­den­lund som frem­he­ver at det er på det rene at til­tal­te ved sin adferd hind­ret trafikkflyten.”

Hun sluk­te rått politi­vit­nets menings­løse påstand om “rekke­følge­feil”. Hvis man kom­mer fram til flette­punk­tet på sam­me plass i køen, og må ven­te i køen før man fak­tisk flet­ter, kom­mer man ikke på akku­rat sam­me sted i køen vide­re. Alt­så ingen “rekke­følge­feil”. Hun god­tar også politi­vit­nets for­kla­ring om at syk­lis­ten hind­ret trafikken.

Tor­ger­sen og Eng­strøm, som skri­ver i sin kom­men­tar til vegtrafikkloven:

Med hind­ring ten­ker man på det til­fel­le at en tra­fi­kant direk­te kom­mer i vei­en for en annen tra­fi­kant slik at den­ne ikke kom­mer frem eller må stan­se. Hind­ring er en kva­li­fi­sert form for forstyrrelse.”

Det­te er noe helt annet en å føl­ge tra­fikk­reg­le­ne å syk­le i kol­lek­tiv­fel­tet og kan­skje gjø­re at noen tar igjen køen noen sekun­der senere.

Tor­ger­sen og Eng­strøm skri­ver om å for­styr­re:

Med for­styr­rel­se sik­ter man til de til­fel­ler hvor and­re tra­fi­kan­ter blir nødt til å manøv­re­re anner­le­des enn de ellers vil­le ha gjort for å unn­gå å kom­me opp i en fare­si­tua­sjon. Eksemp­ler på at annen tra­fikk blir “for­styr­ret” har man når en tra­fi­kant tvin­ger en annen til unna­ma­nø­ver eller til å redu­se­re has­tig­he­ten. (…) En tra­fi­kant kan for­styr­re en annen selv om ikke den annens manøv­re­ring direk­te blir påvir­ket. En tra­fi­kants bruk av lyd eller lys­sig­nal kan f.eks. være slik at den inne­hol­der en for­styr­rel­se av and­re tra­fi­kan­ter. [OT anm: Å tute på syk­lis­ter vil være for­styr­rel­se, som i de fles­te til­fel­ler er helt unødig.] (…)

Som man ser er uttryk­ket “for­styr­re” så omfat­ten­de at det i dagens tra­fikk vil være helt umu­lig ikke å for­styr­re and­re tra­fi­kan­ter. § 3 set­ter da hel­ler ikke for­bud mot enhver for­styr­rel­se. Det er et vil­kår at § 3 skal være over­trådt at hind­rin­gen eller for­styr­rel­sen er “unø­dig”.”

Vi er fort­satt langt unna å føl­ge tra­fikk­reg­le­ne og syk­le i sykkelfeltet. 

Mindre­tal­let, fag­dom­me­ren, skri­ver også:

Ved bedøm­mel­sen av om til­tal­te opp­tråd­te uakt­somt leg­ger mindre­tal­let til grunn at det må fore­tas en kon­kret vur­de­ring av tra­fikk­si­tua­sjo­nen utfra de fak­tis­ke omsten­dig­he­ter og til­tal­te sub­jek­ti­ve kunn­skap om vegen. I ordet hen­syns­full­het lig­ger et krav om at man skal utvi­se smi­dig­het i tra­fik­ken. Med smi­dig­het menes bl.a. at man må ta hen­syn til and­re tra­fi­kan­ters behov for å kom­me frem, og såle­des også i den for­bin­del­se gi avkall på egen rett.”

Her skin­ner den mot­vil­jen mot syk­len­de som vi ante i ret­ten, gjen­nom i dom­men. Man skal være smi­dig og gi avkall på egen rett av hen­syn til and­re tra­fi­kan­ters behov for å kom­me fram. I syk­kel­fiendt­li­ge polit­fol­ks og dom­me­res ver­den betyr det at de som syk­ler skal være smi­di­ge og gi avkall på sin rett, for at bilis­ter skal kun­ne for­hol­de seg til en rett de ikke har, skal slip­pe å være smi­di­ge og slip­pe å ta hen­syn til and­res rett.

Fag­dom­me­ren sier også:

Han kun­ne ha søkt and­re løs­nin­ger da det er skil­tet med at det fin­nes en alter­na­tiv gangvei/sykkelvei som går paral­lelt. Det­te vil­le gått sak­te­re for til­tal­te, men er et reelt alter­na­tiv og vil­le ha hatt som kon­se­kvens at kol­lek­tiv­fel­tet ble anvendt etter formålet.”

Tra­fikk­reg­le­ne, hvor ret­ten til å syk­le i kol­lek­tiv­felt er fast­slått, er en for­skrift. For­skrifts­kom­pe­tan­se er dele­gert til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Under behand­ling av NTP for 2006–2015, St. mld. nr 24 (2003–2009) ble det i Stor­tin­get reist spørs­mål å for­by syk­lis­ter å bru­ke kjøre­fel­tet der det fin­nes gang- og syk­kel­vei paral­lelt med vei­en, Innst. S. nr. 240 (2003–2004), Spørs­mål 77. Stats­rå­den svar­te at depar­te­men­tet ikke fant noen grunn til å vur­de­re et slikt for­bud. Når depar­te­men­tet har vur­dert det­te, er det mate­ri­elt sett lov­gi­ver som har vur­dert det­te og ikke har vil­let inn­føre en slik regel. Da kan den ikke snik­inn­fø­res ved at noen straf­fer for ikke å ha opp­trådt slik lov­gi­ver men­te det ikke var grunn til å si at man skul­le. Man må også reg­ne med at man i Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet var klar over at folk som syk­ler van­lig­vis ikke syk­ler 50–60 km/t, da de fast­sat­te rege­len om at det er til­latt å syk­le i kollektivfelt.

Bilis­te­ne har dess­uten en alter­na­tiv rute om Ryen og E6, som de kun­ne ha valgt.

Det gjen­står å se om poli­ti­et anker dom­men, slik at det blir en ny run­de i lag­manns­ret­ten. I dom­men står det at “dom­fel­te” er inn­kalt til fram­møte­for­kyn­ning i Oslo ting­rett ons­dag 20. febru­ar kl. 0930. Jeg arbei­der van­lig­vis ikke med straffe­sa­ker, og er ikke for­tro­lig med alle detal­jer i straffe­prose­sen. Men jeg antar at det­te tids­punk­tet er utgangs­punk­tet for anke­fris­ten på 14 dager.

 

Mine kommentarer til Mosseveidommen HR-2020–1723‑A

Noen andre kommentarer til dommen
Denne gjelder ikke straffesaken, men på en måte det samme saksforholdet:

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email