Skilt om at sykkelfelt opphører og annen skilting for myke trafikanter. Hvorfor bare tulleskilt, @presserom ?

Det­te er en sak som har en gans­ke lang for­his­to­rie. I 2010 skrev jeg om at Nor­ge mang­ler skilt blant annet for at syk­kel­vei eller syk­kel­felt opp­hø­rer. Saken fikk et gans­ke inter­es­sant for­løp, og var blant annet en tur inn­om Stor­tin­get. Davæ­ren­de stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) tok det­te opp i et spørs­mål til sam­ferd­sels­min­si­te­ren 4. novem­ber 2010. Håkon Haug­li og jeg had­de dis­ku­tert den­ne saken før han stil­te spørs­mål til sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Spørs­må­let lød:

Usam­men­hen­gen­de og uover­sikt­li­ge syk­kel­vei­er er en vik­tig årsak til alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker. I dag har vi skilt som bru­kes når sykkelvei/sykkelfelt begyn­ner, men ikke til­sva­ren­de skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avslut­tes. Vil stats­rå­den ta ini­tia­tiv til bed­re skilting?”

Håkon Haug­lis begrun­nel­se og sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar fin­ner man i sin hel­het her, på Stor­tin­gets nett­si­der. Til hoved­spørs­må­let om mang­len­de skilt sva­rer sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa (SP):

Som stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li påpe­ker, mar­ke­res opp­star­ten av syk­kel­fel­tet med skilt 521 ”Syk­kel­felt”. Fel­tet er i til­legg mar­kert med langs­gå­en­de opp­mer­king 1008 ”Skille­lin­je” og sym­bol 1039 ”Syk­kel­sym­bol”. Syk­kel­felt­skil­tet skal gjen­tas etter veg­kryss. Avslut­ning av syk­kel­felt mar­ke­res ved at den langs­gå­en­de opp­mer­kin­gen opp­hø­rer. I lik­het med alle and­re tra­fi­kan­ter må syk­lis­te­ne for­hol­de seg til veg­opp­mer­kin­gen, og Veg­di­rek­to­ra­tet har der­for vur­dert det som unød­ven­dig å anven­de skilt i til­legg for å angi avslut­nin­gen på sykkelfelt.”

Da sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren sa i Stor­tin­get at Veg­di­rek­to­ra­tet had­de vur­dert spørs­må­let, ble jeg selv­føl­ge­lig inter­es­sert i den vur­de­rin­gen. Jeg ba Veg­di­rek­to­ra­tet om å få den, men fikk ikke noe svar. Det står mer om den­ne saken her.

Først etter at jeg had­de pur­ret til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, og de nær­mest instru­er­te Veg­di­rek­to­ra­tet til å sva­re, fikk jeg et gans­ke intet­si­gen­de svar. Rea­li­te­ten var at de ikke had­de vur­dert noe som helst. Ingen utred­ning, ikke noe saks­frem­legg, intet ved­tak, intet møte­re­fe­rat. Det var nok bare noe de had­de kokt i hop ved kaffe­auto­ma­ten, for at sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren skul­le kun­ne kom­me med et intet­si­gen­de svar i Stor­tin­get. Rea­li­te­ten var at Veg­di­rek­to­ra­tet sør­get for at sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren feil­in­for­mer­te Stor­tin­get med sin behand­ling. Hoved­hold­nin­gen i Veg­di­rek­to­ra­tet var at et slikt skilt ikke vil­le ha noen betyd­ning for bil­tra­fik­ken, og da treng­te vi det ikke. For i Veg­di­rek­to­ra­tets ver­den er folk som syk­ler er går ikke tra­fikk, og man skil­ter bare for tra­fikk, alt­så biltrafikk.

Vir­ke­lig­he­ten har, ikke over­ras­ken­de, vist at Veg­di­rek­to­ra­tet tok feil. Vi ser sta­dig ad hoc skil­ting, men “hjem­me­lag­de” skilt som sier at syk­kel­felt opp­hø­rer. Pro­ble­met med dis­se skil­te­ne er at de ikke betyr noe som helst, utover even­tu­elt å være en infor­ma­sjon til syk­len­de. Jeg gjen­tar bil­det fra Hen­rik Ibsens gt, som jeg har brukt på toppen.

Noen har plas­sert et skilt som sier at “Syk­kel­felt opp­hø­rer” omtrent en meter foran skil­tet som sier at det er syk­kel­felt. I tra­fikk­reg­le­ne § 1 bok­stav g er syk­kel­felt defi­nert slik:

g) Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syklende.”

Det er skil­tet syk­kel­felt med det offent­li­ge skil­tet som sier at det er syk­kel­felt, og det er mer­ket syk­kel­felt. Alt­så er det syk­kel­felt etter tra­fikk­reg­le­ne, uan­sett hva det­te tul­le­skil­tet måt­te si. Om tul­le­skil­tet had­de stått etter syk­kel­felt­skil­tet, vil­le det like fullt vært syk­kel­felt på strek­ning. Tul­le­skil­te­ne opp­he­ver ingen ting.

Når skil­tet står der syk­kel­fel­tet fak­tisk slut­ter, som i Råd­hus­gt, er det i det mins­te en opp­lys­ning til syk­len­de som stem­mer med vir­ke­lig­he­ten. Men noen betyd­ning utover det, har skil­tet ikke. 

Nå er jo ikke pro­ble­met først og fremst skil­ting når syk­kel­felt for­svin­ner som vist oven­for. Det­te skul­le stort sett ikke vært nød­ven­dig i det hele tatt. Ved veg­ar­beid skal det lages alter­na­ti­ve pas­sa­sjer for fot­gjen­ge­re og syk­len­de. Det gjø­res ikke. Oslo kom­mu­ne har en vei­le­der for sli­ke arbei­der. Men en vei­le­der blir for tann­løst. Man bare set­ter opp skilt om “Syk­kel­felt opp­hø­rer”, “Venn­ligst benytt for­tau på and­re siden”, osv. 

Det skal være krav, og de må hånd­he­ves. Det skal være så dyrt å ikke føl­ge kra­ve­ne at ingen fin­ner det verdt å prø­ve seg. I dag er man­ge syk­kel­ru­ter blitt hin­der­løy­per, for­di vei­le­de­ren ikke føl­ges. I fest­ta­ler får vi høre at man prio­ri­te­rer gåen­de, syk­len­de, kol­lek­tiv­tra­fikk, nytte­tra­fikk og til slutt pri­vat­bi­ler. Vir­ke­lig­he­ten er en annen. Hvis det ikke er plass til de som er prio­ri­tert, da bur­de man sten­ge gaten for pri­vat­bil ved vei­ar­beid. I prak­sis prio­ri­te­res bilen. Det­te eksem­pe­let, fra Obser­va­to­riegt, viser hvor­dan de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne er: Det set­tes opp skilt med “Venn­ligst benytt for­tau på and­re siden”, sam­ti­dig som gate­par­ke­rin­gen behol­des. Her bur­de man selv­sagt ha fjer­net gate­par­ke­rin­gen og hel­ler ha laget mid­ler­ti­dig gangvei.

Jeg tar med det­te bil­det fra Bre­men i Tysk­land, som en illust­ra­sjon på hvor­dan det kan gjø­re. Mind­re plass til bil­tra­fikk for å sik­re plas­sen til folk som sykler. 

I Nor­ge tar ikke ansvar­li­ge sam­ferd­sels­myn­dig­he­ter folk som syk­ler eller går på alvor. 

” Det er mer kom­pli­sert å sik­re dem [gåen­de og sykeln­de] for­di vi ikke skil­ter på for­tau eller gang- og sykkelvei.”

Sa veg­ve­se­nets repre­sen­tant Ann Karin Midt­gaard i en kom­men­tar til rap­por­ten som vis­te at man­ge av de 23 liv som var gått tapt ved såkal­te “veg­ar­beids­ulyk­ker” kun­ne ha vært spart med ordent­lig sik­ring av arbeids­ste­de­ne. Men bilen skal fram, og da må det “knu­ses noen egg” i prosessen.

Jeg håper at jeg en gang skal kun­ne kom­me til­ba­ke med fle­re eksemp­ler på skilt som vi mang­ler i Nor­ge, og om håp­løs skilt­prak­sis. Fore­lø­pig nøy­er jeg meg med det­te skil­tet, “Fare, biler”. Skilt­reg­le­ne og skilt­prak­sis er så bil­sen­tris­tisk at det ikke har falt de ansvar­li­ge inn at biler i seg selv kan utgjø­re en fare. Der jeg sær­lig har sav­net det­te skil­tet, er når det i deler av en gang- og syk­kel­vei er “til­latt med kjø­ring til eien­dom­me­ne”. Når man kom­mer inn i en slik sone fra det som er egent­lig gang- og syk­kel­vei, er det ikke noe som vars­ler at man risi­ke­rer å møte bilis­ter som fak­tisk kjø­rer helt lov­lig. Det er åpen­bart at dis­se bilis­te­ne kan utgjø­re en fare. En skilt om at gang- og syk­kel­vei opp­hø­rer, pas­ser ikke her, for den opp­hø­rer ikke. I “Tour de Finan­ce” ruten vest­over ved Fran­ze­brå­ten skul­le det f.eks. vært et slikt skilt. Vest­fra er det skil­tet “Kjø­ring til eien­dom­me­ne tillatt”.

Kom­mer man fra Oslo og syk­ler vest­over, er det ikke noe som vars­ler syk­len­de om at de etter bakke­top­pen og rundt svin­gen risi­ke­rer å møte bilis­ter. For Veg­di­rek­to­ra­tet og Sta­tens veg­ve­sen bryr seg ikke om folk som syk­ler. Den bru­ta­le rea­li­tet, som de ikke liker å bli min­net om, er at de hel­ler lar syk­len­de og gåen­de bli drept eller ska­det, frem­for å skil­te og på and­re måter iva­re­ta deres sik­ker­het. De påstår selv­sagt at det ikke er til­fel­le. Men de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Så len­ge de ikke gjør noe for å end­re prak­sis, hol­der jeg fast ved min påstand.

Så len­ge FrP sit­ter med sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren, er det lite håp om bed­ring. Dess­ver­re er det hel­ler ikke grunn til å ha noen sær­li­ge for­håp­nin­ger hvis det skul­le bli en såkalt “rød-grønn” regje­ring, hvor Sen­ter­par­ti­et igjen får sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Det var en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra Sen­ter­par­ti­et som svar­te at vi ikke tren­ger sli­ke skilter.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email