Kommentarer

Det er stort sett åpent kom­men­tar­felt. Men det er ikke mitt mål å dri­ve et debatt­fo­rum. I utgangs­punk­tet for­hånds­mo­de­rer jeg alt. Folk som har vist seg å være sak­li­ge — uten av vi nød­ven­dig­vis er sær­lig eni­ge — set­ter jeg på “whi­te list”, slik at deres kom­men­ta­rer går direk­te gjennom.

Mode­re­ring er ikke noen prio­ri­tert akti­vi­tet, så det kan gå en del tid før jeg ser på kommentarer.

Jeg har ingen pro­ble­mer med uenig­het. Men jeg kre­ver sak­lig­het. De bare ser­ve­rer usak­li­ge per­son­an­grep, slet­tes umid­del­bart. Hvis de gjen­tar det, hav­ner de på “svarte­lis­te”, slik at deres kom­men­ta­rer slet­tes automatisk.