Blindsoner: Om når man bør sykle på rødt av hensyn til egen sikkerhet. Nødrett

Det ulovlig å sykle på rødt lys, og jeg forsvarer ikke de som sykler over på rødt fordi de ikke gidder å vente på grønt lys. Et unntak fra det er i kryss hvor det er følere som ikke registrerer folk på sykkel, slik at man i praksis må vente til det kommer en bilist som skal samme vei — der sykler jeg på rødt hvis det er klart. Jeg er heller ikke en gepard som jager en gnu gjennom byen.

Stort sett prøver jeg å holde meg til trafikkreglene når jeg sykler. Men jeg prioriterer liv og helse fremfor å være lojal mot sykkelfiendtlige trafikkregler og reguleringer. Jeg sykler mot enveiskjøring i den stille boliggaten Mogens Thorsens gt, fremfor å sykle i biltrafikken i Bygdøy Allé. Jeg syklet mot enveiskjøring i Eilert Sundts gt (som ikke lenger gjelder for syklende), fremfor å sykle i trikkeskinnene i Holtegt, for å nevne et par eksempler.

Men tilbake til rødt lys. Det har i den senere tid vært mye mas om “blindsoner”, som har blitt lastebilsjåførers, traktorføreres og politiets unnskyldning når uaktsomme førere kjører ned og skader eller dreper folk som sykler. Hun som ble drept av en traktorfører på Sandaker kom i “blindsonen”, det samme gjorde han som ble påkjørt og alvorlig skadet av en lastebilsjåfør i Kirkeveien.

En feil begge gjorde, var at de ble stående i krysset på rødt lys, og vente på at det skulle bli grønt. Hvis begge hadde gitt blaffen i fargen på lyset, sett seg godt for og forsikret seg om at det var klart, og så syklet på rødt (forutsatt at det var klart), ville de ha vært i live og uskadd i dag. Jeg har også hørt en som er langt mer forsiktige i trafikken enn hva jeg er, si at hun ikke tør vente på at lyset skifter til grønt, for da kommer bilistene så fort bakfra. Hun opplevde det som tryggere å sykle på rødt, før bilistene fikk grønt.

Jeg har tidligere skrevet dette som et overlevelsesråd hvis man får en lastebil, buss eller traktor på siden eller bak seg i et kryss: Ikke vent på grønt lys. Kom deg over og ut av krysset fortest mulig hvis det er klart. Det er bedre å risikere en bot på 900 kr for å sykle på rødt lys, enn å risikere å bli drept eller lemlestet av en uaktsom lastebilsjåfør eller traktorfører.

Hvis jeg skulle bli bøtelagt i en slik situasjon, er det ikke sikkert jeg ville ha vedtatt boten. Jeg har begynt å lure på om man ikke bør kunne påberope seg nødrett i denne situasjonen. Nødrett er regulert i straffeloven § 17.

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

Det er ingen tvil om at situasjonen jeg beskriver, utgjør en fare. Det er langt flere syklende som har blitt drept og skadet i slike situasjoner enn de jeg nevner ovenfor. Vi får også en masse propaganda fra Lastebileiere, Trygg Trafikk og Statens vegvesen om at vi må holde oss unna disse “blindsonene”. Skal man komme seg ut av den farlige situasjonen og redde liv og helse, må man bare komme seg unna. Vi kan ikke vente med å stikke av til vi blir overkjørt.

Hvis man forsikrer seg om at krysset er klart før man sykler over på rødt lys, representerer det ingen fare. Til tross for at mange gjerne snakker om hvor farlig det er å sykle på rødt lys, har ingen klart å dokumentere dette eller underbygge en betydelig ulykkesrisiko. Å sykle på rødt lys hvis man ser seg godt for og det er klart, er ulovlig, men ikke farlig. Den skaderisikoen man avverger ved å komme seg ut av “blindsonen” er langt større enn skaderisikoen ved å sykle på rødt. Så vilkårene for nødrett vil være oppfylt.

Hvis man også i slike situasjoner er mer lovlydig enn hva jeg er, er det greit å vite at det i Norge er tillatt å på rødt lys. Hvis vi går av sykkelen og triller den over krysset, opptrer vi helt lovlig. Min vurdering er at det vanligvis er sikrere å komme seg raskest mulig over krysset, altså å sykle over.

Vårt sykkelfiendtlige politi vil nok ikke høre på den slags. De hadde nok helst sett at det å sykle i seg selv er straffbart. Jeg er heller ikke overbevist om at en domstol vil goda en nødrettsargumentasjon. Kanskje er det best å betale de 900 kronene. Det er noe jeg får ta stilling til om situasjonen skulle bli aktuell. Uansett har jeg blitt mer overbevist om at det i noen situasjoner er riktig å sykle på rødt lys.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.