Blindsoner: Om når man bør sykle på rødt av hensyn til egen sikkerhet. Nødrett

Det ulov­lig å syk­le på rødt lys, og jeg for­sva­rer ikke de som syk­ler over på rødt for­di de ikke gid­der å ven­te på grønt lys. Et unn­tak fra det er i kryss hvor det er føle­re som ikke regist­re­rer folk på syk­kel, slik at man i prak­sis må ven­te til det kom­mer en bilist som skal sam­me vei — der syk­ler jeg på rødt hvis det er klart. Jeg er hel­ler ikke en gepard som jager en gnu gjen­nom byen.

Stort sett prø­ver jeg å hol­de meg til tra­fikk­reg­le­ne når jeg syk­ler. Men jeg prio­ri­te­rer liv og helse frem­for å være lojal mot syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler og regu­le­rin­ger. Jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring i den stil­le bolig­ga­ten Mogens Thor­sens gt, frem­for å syk­le i bil­tra­fik­ken i Bygd­øy Allé. Jeg syk­let mot enveis­kjø­ring i Eilert Sundts gt (som ikke len­ger gjel­der for syk­len­de), frem­for å syk­le i trikke­skin­ne­ne i Hol­tegt, for å nev­ne et par eksempler. 

Men til­ba­ke til rødt lys. Det har i den sene­re tid vært mye mas om “blind­so­ner”, som har blitt laste­bil­sjå­fø­rers, trak­tor­fø­re­res og poli­ti­ets unn­skyld­ning når uakt­som­me føre­re kjø­rer ned og ska­der eller dre­per folk som syk­ler. Hun som ble drept av en trak­tor­fø­rer på Sand­a­ker kom i “blind­so­nen”, det sam­me gjor­de han som ble påkjørt og alvor­lig ska­det av en laste­bil­sjå­før i Kirke­vei­en.

En feil beg­ge gjor­de, var at de ble stå­en­de i krys­set på rødt lys, og ven­te på at det skul­le bli grønt. Hvis beg­ge had­de gitt blaf­fen i far­gen på lyset, sett seg godt for og for­sik­ret seg om at det var klart, og så syk­let på rødt (for­ut­satt at det var klart), vil­le de ha vært i live og uskadd i dag. Jeg har også hørt en som er langt mer for­sik­ti­ge i tra­fik­ken enn hva jeg er, si at hun ikke tør ven­te på at lyset skif­ter til grønt, for da kom­mer bilis­te­ne så fort bak­fra. Hun opp­lev­de det som tryg­ge­re å syk­le på rødt, før bilis­te­ne fikk grønt.

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet det­te som et over­le­vel­ses­råd hvis man får en laste­bil, buss eller trak­tor på siden eller bak seg i et kryss: Ikke vent på grønt lys. Kom deg over og ut av krys­set for­test mulig hvis det er klart. Det er bed­re å risi­ke­re en bot på 900 kr for å syk­le på rødt lys, enn å risi­ke­re å bli drept eller lem­les­tet av en uakt­som laste­bil­sjå­før eller traktorfører.

Hvis jeg skul­le bli bøte­lagt i en slik situa­sjon, er det ikke sik­kert jeg vil­le ha ved­tatt boten. Jeg har begynt å lure på om man ikke bør kun­ne påbe­ro­pe seg nød­rett i den­ne situa­sjo­nen. Nød­rett er regu­lert i straffe­lo­ven § 17.

En hand­ling som ellers vil­le være straff­bar, er lov­lig når
a) den blir fore­tatt for å red­de liv, helse, eien­dom eller en annen inter­es­se fra en fare for ska­de som ikke kan avver­ges på annen rime­lig måte, og
b) den­ne skade­ri­si­ko­en er langt stør­re enn skade­ri­si­ko­en ved handlingen.

Det er ingen tvil om at situa­sjo­nen jeg beskri­ver, utgjør en fare. Det er langt fle­re syk­len­de som har blitt drept og ska­det i sli­ke situa­sjo­ner enn de jeg nev­ner oven­for. Vi får også en mas­se pro­pa­gan­da fra Laste­bil­ei­ere, Trygg Tra­fikk og Sta­tens veg­ve­sen om at vi må hol­de oss unna dis­se “blind­so­ne­ne”. Skal man kom­me seg ut av den far­li­ge situa­sjo­nen og red­de liv og helse, må man bare kom­me seg unna. Vi kan ikke ven­te med å stik­ke av til vi blir overkjørt.

Hvis man for­sik­rer seg om at krys­set er klart før man syk­ler over på rødt lys, repre­sen­te­rer det ingen fare. Til tross for at man­ge gjer­ne snak­ker om hvor far­lig det er å syk­le på rødt lys, har ingen klart å doku­men­te­re det­te eller under­byg­ge en bety­de­lig ulyk­kes­ri­si­ko. Å syk­le på rødt lys hvis man ser seg godt for og det er klart, er ulov­lig, men ikke far­lig. Den skade­ri­si­ko­en man avver­ger ved å kom­me seg ut av “blind­so­nen” er langt stør­re enn skade­ri­si­ko­en ved å syk­le på rødt. Så vil­kå­re­ne for nød­rett vil være oppfylt.

Hvis man også i sli­ke situa­sjo­ner er mer lov­ly­dig enn hva jeg er, er det greit å vite at det i Nor­ge er til­latt å på rødt lys. Hvis vi går av syk­ke­len og tril­ler den over krys­set, opp­trer vi helt lov­lig. Min vur­de­ring er at det van­lig­vis er sik­re­re å kom­me seg ras­kest mulig over krys­set, alt­så å syk­le over.

Vårt syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti vil nok ikke høre på den slags. De had­de nok helst sett at det å syk­le i seg selv er straff­bart. Jeg er hel­ler ikke over­be­vist om at en dom­stol vil goda en nød­retts­ar­gu­men­ta­sjon. Kan­skje er det best å beta­le de 900 kro­ne­ne. Det er noe jeg får ta stil­ling til om situa­sjo­nen skul­le bli aktu­ell. Uan­sett har jeg blitt mer over­be­vist om at det i noen situa­sjo­ner er rik­tig å syk­le på rødt lys.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email