Gretten, gammel gubbe langer ut mot syklister @VGanders

VGs kom­men­ta­tor Anders Giæ­ver lan­ger ut mot syk­lis­ter. Anders Giæ­ver har selv­sagt rett til å mis­li­ke folk som syk­ler, og å gi uttrykk for det. Men jeg ven­ter fak­tisk at en avis­kom­men­ta­tor ikke fal­ler helt ned på kom­men­tar­felt­nivå. Jeg har for­øv­rig valgt å illust­re­re inn­led­nings­vis med et eksem­pel på hvor­dan det kan gjø­res, hvil man vil. Det er fra Lyon i Frank­ri­ke, hvor man har laget en tun­nel for syk­len­de og bus­ser (fysisk adskilt, og det ser ut til å være for trol­ley­bus­ser), paral­lelt med tun­ne­len for biltrafikk. 

Anders Giæ­ver tar utgangs­punkt i saken hvor en per­son som syk­let i kol­lek­tiv­fel­tet på Mosse­vei­en helt kor­rekt ble fri­kjent i Oslo ting­rett. En sak påtale­myn­dig­he­te­ne har anket. Anders Giæ­ver tar, uten å gjø­re opp­merk­som på det, den tapen­de part, poli­ti­ets, side, og synes å for­ut­set­te at de had­de rett. Jeg har gått gjen­nom både dom­men og anken tid­li­ge­re, og har ikke så mye mer å si om dis­se. Anders Giæ­ver skriver:

Man­nen ble opp­da­get av en politi­pa­trul­je da han skap­te kø av el-biler, buss og and­re som har rett til å kjø­re kollektivfeltet.”

Nei, Anders Giæ­ver. Han sin­ket ingen. Man­ge bilis­ter opp­le­ver det som en laaa­ang for­sin­kel­se hvis de må redu­se­re far­ten et øye­blikk bak en som syk­ler. Skal vi snak­ke om for­sin­kel­se, må vi hol­de oss til reel­le for­sin­kel­ser, ikke sub­jek­tiv opp­le­vel­se av for­sin­kel­se hos nev­ro­tis­ke bilis­ter. Det er mulig at en buss og noen elbi­lis­ter tok igjen den stille­stå­en­de køen av elbi­ler i kol­lek­tiv­fel­tet, før flette­punk­tet, 15 sekun­der sene­re enn hva de had­de gjort der­som han ikke syk­let der. Til gjen­gjeld ble de beløn­net med at de slapp med å stå de til­sva­ren­de 15 sekun­de­ne kor­te­re i den­ne køen. Ingen kjør­te for­bi dem, så de kom inn på akku­rat sam­me plass i køen. Poli­ti­ets prat om “rekke­følge­feil” er bare tøv.

Anders Giæ­ver fortsetter:

Til tross for at Mosse­vei­en er en av hoved­ut­farts­åre­ne ut av Oslo, har den ikke sta­tus som motor­vei. Og det er der­med ikke for­budt å syk­le i kol­lek­tiv­fel­tet, selv når det er egen plass for syk­len­de å gåen­de ved siden av.”

Mosse­vei­en er også en av hoved­ut­farts­åre­ne for syk­lis­ter ut av Oslo, Anders Giæ­ver. Det­te kar­tet viser syk­kel­ru­te­ne rundt Oslo. Som man ser: Mosse­vei­en er en vik­tig syk­kel­rute ut av Oslo. 

Til­rette­leg­gin­gen er dår­lig. Når du hev­der at “det er egen plass for syk­len­de å gåen­de ved siden av”, er det så mis­vi­sen­de at det må karak­te­ri­se­res som en løgn. Har du vært der? Det er mulig å syk­le på en smal, svin­ge­te og bratt gang­vei ned til sjø­en og opp igjen. Du hev­der å utta­le deg som fot­gjen­ger, men det du her tar til orde for er at syk­len­de skal pla­ge fot­gjen­ge­re, her­under barn, på en ubru­ke­lig vei, frem­for å “sin­ke” elbi­lis­ter med noen sekunder. 

Hoved­ut­farts­åren for bil­tra­fikk syd­over ut fra Oslo er fak­tisk E6, gjen­nom de dyre tun­ne­le­ne som bilis­te­ne har fått opp til Ryen og motor­vei vide­re. Det er ingen grunn til at de ikke skal vel­ge den vei­en frem­for å sin­ke and­re på Mosse­vei­en. Det fin­nes ikke noen til­sva­ren­de, alter­na­tiv rute for folk som syk­ler, Anders Giæ­ver. Da må man vel­ge å syk­le opp Kongs­vei­en og ut Eke­berg­vei­en. Det er en omvei og det betyr mot­bak­ke. Bile­ne har motor, så bilis­te­ne kan godt sen­des ut på noen omvei­er med mot­bak­ke. Folk som syk­ler bør ha den kor­tes­te og fla­tes­te ruten. 

Det er ikke bare “ikke for­budt” å syk­le i kol­lek­tiv­fel­tet, Anders Giæ­ver. Tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 2 sier uttryk­ke­lig at det er lov å syk­le i kol­lek­tiv­felt. Å til­la­te syk­ling i kol­lek­tiv­felt har vært et av til­ta­ke­ne for å frem­me syk­ling. Man får tro at de ansvar­li­ge myn­dig­he­ter var klar over at det i noen til­fel­ler kun­ne kom­me til å sin­ke annen tra­fikk i kol­lek­tiv­fel­tet. De ansvar­li­ge myn­dig­he­ter (Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet) har også vur­dert om man skal for­by syk­ling i kjøre­felt når det er syk­kel­felt, even­tu­elt annen syk­kel­til­rette­leg­ging ved siden av, man har kon­klu­dert med at det ikke er noen grunn til å gjø­re det.

Dagens tra­fikk­reg­ler er fra 1986. Det har i alle fall siden den gang stått at det er til­latt å syk­le i kol­lek­tiv­felt. Eld­re ver­sjo­ner har jeg ikke sett noen grunn til å gå til­ba­ke til, så jeg vet ikke når det kom inn i tra­fikk­reg­le­ne. Syk­lis­te­ne had­de i alle fall hatt rett til å bru­ke og had­de brukt kol­lek­tiv­felt i nes­ten 20 år, før myn­dig­he­te­ne i 2005 gjor­de den tab­ben at de åpnet opp for at elbi­ler kan kjø­re i kol­lek­tiv­felt. Bilis­te­ne for­nek­ter seg ikke. Den tra­di­sjo­nel­le bil­im­pe­ria­lis­men trer fram igjen, nå repre­sen­tert ved elbi­lis­te­ne og med støt­te fra et syk­kel­fiendt­lig poli­ti og tab­loid­pres­sen: Vi vil ha vei­en deres, pell dere vekk. Mener du, Anders Giæ­ver, at folk som kjø­rer bil er så mye mer vik­ti­ge og ver­di­ful­le enn folk som syk­ler, at når de sier: Flytt dere, vil vil ha vei­en deres, så skal folk som syk­ler bare skyg­ge banen for å gi plas­sen til de hel­li­ge bilis­te­ne? Vi er i det 21. århund­ret, Anders Giæ­ver. Vi har for­latt 1960 og 1970-tal­let. Bilen og bilis­te­nes stor­hets­tid er forbi. 

Er du, Anders Giæ­ver, over­ras­ket over at noen da hug­ger til i syk­kel­brem­sen? Det er elbi­lis­te­ne som fyl­ler opp kol­lek­tiv­fel­te­ne og for­sin­ker koll­ke­tiv­tra­fik­ken, ikke noen folk som sykler. 

Med mind­re du er av den opp­fat­ning at folk i bil er vik­ti­ge­re og mer ver­di­ful­le enn folk som syk­ler, bur­de du ha tatt til orde for bøte­leg­ging av alle elbi­lis­te­ne i kol­lek­tiv­fel­tet, om det er kol­lek­tiv­tra­fik­ken du er opp­tatt av. Det er ingen grunn til å ten­ke “jamen, det er lov å kjø­re elbil i kol­lek­tiv­felt”, for det står i akku­rat den sam­me bestem­mel­sen som sier at det er lov å syk­le i kol­lek­tiv­felt. Kan poli­ti­et bøte­leg­ge folk som syk­ler, kan de også bøte­leg­ge folk i elbil i med­hold av den sam­me lov­be­stem­mel­sen, og med den sam­me begrun­nel­sen. De kan i ste­det hol­de seg til det van­li­ge kjøre­fel­tet, even­tu­elt kjø­re hoved­vei­en om Ryen og E6. Eller de kun­ne rei­se kol­lek­tivt eller endog syk­le. Men rea­li­te­ten er at de ikke kan bøte­leg­ge folk som syk­ler der. Der­for tap­te de saken, og der­for vil jeg bli meget over­ras­ket om ikke poli­ti­et også taper i lag­manns­ret­ten, om ikke lag­manns­ret­ten avvi­ser poli­ti­ets anke, noe de bør gjøre.

Det som vir­ke­lig ska­per kø, er at så man­ge insis­te­rer på å kun­ne få plass til å dra meg seg en eks­tra lene­stol og en sofa og en kjempe­di­ger kof­fert, alt pak­ket inn i en stor blikk­boks. Det er dis­se som sin­ker kol­lek­tiv­tra­fik­ken, og i ver­ste fall blok­ke­rer utryk­ning­s­kjøre­tøy­er. Det er dis­se som må bort fra veiene. 

Til­rette­leg­gin­gen for syk­ling langs den aktu­el­le strek­nin­gen er skan­da­løst dår­lig. Hvis man syk­ler har man val­get mel­lom å vel­ge et lite tri­ve­lig kol­lek­tiv­felt hvor det er lov å syk­le, eller å vel­ge en ubru­ke­lig gang­vei hvor man kom­mer i kon­flikt med barn og and­re gåen­de. Det er ikke min van­li­ge syk­kel­rute. Når jeg enkel­te gan­ger syk­ler den vei­en, vel­ger jeg gang­vei­en. Men så er jeg hel­ler ikke på langt nær så sprek og hol­der ikke like stor fart som “Mosse­veisyk­lis­ten”. Pro­ble­met er egent­lig at alt­for få vel­ger å syk­le i kol­lek­tiv­fel­tet her. Man­ge fle­re som syk­ler bur­de bru­ke det. 

Alle tra­fi­kan­ter skal opp­tre hen­syns­fullt. Poli­ti­et synes å være at den helt uhold­ba­re opp­fat­ning at det betyr at syk­len­de skal vise hen­syn ved å flyt­te seg for bilis­ter, og det fal­ler dem ikke inn at det også betyr at bilis­ter og bussjå­fø­rer skal opp­tre hen­syns­fullt over­for folk som syk­ler, og for den saks skyld avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne, blant annet til at folk syk­ler i vei­en. Kol­lek­tiv­tra­fik­ken bør fram, og dess­ver­re har myn­dig­he­te­ne bestemt at elbi­lis­te­ne kan blok­ke­re kol­lek­tiv­fel­te­ne. Alle de som vel­ger å kjø­re pri­vat­bil, elekt­risk eller fos­sil, har jeg for min del ingen sym­pa­ti med. Når de vel­ger å del­ta i køen, kan de bare bli stå­en­de der — uan­sett hvor man­ge de måt­te være som for­sin­ker hverandre.

Det er feil som du skri­ver at han “ble vin­ket til side, ilagt et fore­legg som han nek­tet og god­ta”. Det er hel­dig­vis ikke slik at en til­fel­dig politi­be­tjent kan utfer­di­ge fore­legg, bort­sett fra for­enk­let fore­legg etter de sær­li­ge reg­ler som gjel­der for det­te. Det er selv­føl­ge­lig ikke for­enk­le­de fore­legg for syk­lis­ter som syk­ler der de etter tra­fikk­reg­le­ne har lov til å syk­le. Politi­be­tjen­ten anmeld­te syk­lis­ten, og siden var det en påtale­be­ret­tig­het ved Oslo Politi­kam­mer som utfer­di­get fore­leg­get. Jeg had­de fak­tisk ven­tet at juris­te­ne i poli­ti­et var så opp­gå­en­de at de vil­le ha hen­lagt den­ne anmel­del­sen som “intet straff­bart for­hold”. Men det skjed­de alt­så ikke. Selve fore­leg­get var under­teg­net av en politifullmektig. 

Kjer­nen i den­ne saken er ikke hva syk­lis­ten bur­de eller ikke bur­de ha gjort i den situa­sjo­nen. Om politi­be­tjen­ten og jeg vil­le ha valgt en annen rute om vi skul­le ha syk­let den vei­en, er gans­ke uin­ter­es­sant. Kjer­nen i saken er at han syk­let der det etter tra­fikk­reg­le­ne uttryk­ke­lig er til­latt å syk­le. En politi­be­tjent som til­fel­dig­vis sto der for å kon­trol­le­re at det var mer enn én per­son i hver elbil som fyl­te opp kol­lek­tiv­fel­tet, men­te at han ikke bur­de syk­le der, og vil­le straf­fe syk­lis­ten for å syk­le i hen­hold til tra­fikk­reg­le­ne. Vi lever i en retts­stat, Anders Giæ­ver, og vi kan hel­dig­vis ikke straf­fes etter til­fel­di­ge politi­fol­ks for­godt­be­fin­nen­de. Poli­ti­et had­de ikke mer hjem­mel til å straf­fe syk­lis­ten, enn poli­ti­et had­de til å slet­te VG-fot­gra­fens bil­der fra T‑baneulykken på Nasjo­nal­tea­te­ret sta­sjon. Syk­kel­fol­ket har like sterk grunn til å rea­ge­re mot bøte­leg­gin­gen av “Mosse­veisyk­lis­ten” som pres­sen had­de til å rea­ge­re mot poli­ti­ets over­grep mot VGs foto­graf. Det er det­te som har fått meg til å rea­ge­re og enga­sje­re meg i den­ne saken. Om det had­de vært en syk­list som had­de fått et fore­legg for en van­lig for­se­el­se, som å syk­le på rødt lys eller syk­le uten lys, så had­de det vært helt greit. Folk som syk­ler på rødt, eller som syk­ler uten lys når det er mørkt, får ingen sym­pa­ti fra meg. Men her vil poli­ti­et ha dom­sto­le­ne med på at syk­len­de skal være fritt vilt, og det er uakseptabelt. 

Du skri­ver om kon­flik­ter mel­lom syk­len­de og gåen­de. Det er et pro­blem, og det er ikke bare syk­lis­te­nes skyld. Ved masse­bi­lis­mens frem­vekst for­treng­te bilis­te­ne gåen­de og syk­len­de fra vei­ene. Jeg hen­ter fram et avsnitt jeg har brukt noen gan­ger, fra et regje­ring­sopp­nevnt utvalg som avga inn­stil­ling omtrent da du par­ker­te syk­ke­len, Anders Giæ­ver. Det­te står på s. 9 i NOU 1977:40 Norsk vei­plan II:

Tett­steds­mil­jø­et pre­ges i dag i sterk grad av per­son­bi­len og av bil­tra­fik­ken. Par­ker­te biler og bil­tra­fikk har lagt beslag på en stor del av de offent­li­ge ute­area­ler som tid­li­ge­re ble brukt til ferd­sel til fots, lek og rekrea­sjon. Det­te har skapt utrygg­het og ført til redu­ser­te utfol­del­ses­mu­lig­he­ter. Det areal­kre­ven­de møns­ter tett­ste­de­ne er byg­get ut etter har resul­tert i et stort trans­port­be­hov. Pri­vat­bi­len har mulig­gjort det­te utbyg­gings­møns­te­ret og langt på veg til­freds­stilt trans­port­be­ho­vet. Men utbyg­gin­gen har gjort oss avhen­gi­ge av per­son­bi­len. Ulem­pe­ne og pro­ble­me­ne ram­mer alle i nær­mil­jø­et. Sær­lig sterkt ram­mes de grup­per som opp­hol­der seg meget i nær­mil­jø­et og de som ikke dis­po­ne­rer bil eller på annen måte er mer avhen­gig av dette. ” 

Det var ikke menin­gen at det skul­le bli slik. Men det var den ster­kes­tes rett og jun­ge­lens lov. I ste­det for å gjø­re noe ordent­lig, slik man valg­te å gjø­re blant annet i Amster­dam og Køben­havn, fant nors­ke poli­ti­ke­re i 1978 på at de kun­ne “løse” pro­ble­met ved å til­la­te syk­ling på for­tau­et. Det var en tab­be, en tab­be poli­ti­ker­ne på man­ge måter gjen­tok i 2005 da de åpnet opp for elbi­ler i kol­lek­tiv­fel­te­ne. Det var den klas­sis­ke hakke­or­den, hvor bilis­te­ne jaget syk­lis­te­ne inn på for­tau­et, og skjøv pro­ble­met vide­re til fot­gjen­ger­ne. Nå er ikke adgan­gen til å syk­le på for­tau­et ube­tin­get. Det heter:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart.”

Det er man­ge som syk­ler, som ikke respek­te­rer det­te. Det er nok ikke de du med van­lig syk­kel­mob­be­rettorikk beskri­ver som syk­lis­ter med “driv og en drakt som om de var i førs­te etap­pe på Tour de Fran­ce og ikke på vei til eller fra job­ben.” Dis­se syk­ler van­lig­vis ikke på for­tau­et. Der er det hel­ler de mer for­sik­ti­ge, kan­skje de som syk­ler på bysyk­kel, som befin­ner seg. De som syk­ler på for­tau­et er stort sett folk som på grunn av dår­lig syk­kel­til­rette­leg­ging og bilis­ter som tror de eier vei­en, ikke våger å syk­le i vei­en. De vel­ger hel­ler for­tau­et. Det er bare i Nor­ge og Island det er til­latt å syk­le på for­tau­et. I sivi­li­ser­te syk­kel­land er det ikke til­latt å syk­le på for­tau­et eller i gang­vei­er. Det er helt greit, så leng­de det fak­tisk fin­nes gode sykkelveier.

Som anta­ge­lig­vis en av de du så for­so­nen­de kaller 

full­sten­di­ge gær­nin­ger på sosia­le medi­er, [som du til­leg­ger ansva­ret for] at Oslos bilis­ter er i ferd med å pådra seg et ryk­te som eks­tre­me og tru­en­de desperadoer.” 

er det mitt inn­trykk, som jeg deler med and­re sli­ke gær­nin­ger, at man­ge, jeg vil tro de fles­te, men dess­ver­re ikke alle sli­ke gær­nin­ger er opp­tatt av å være hen­syns­ful­le, ikke minst over­for gåen­de. Jeg er nes­ten beær­et over at du mener at vi har så stor inn­fly­tel­se, tyde­lig­vis stør­re enn en syk­kel­ha­ten­de kom­men­ta­tor med Nor­ges størs­te avis som tale­rør. Jeg har gans­ke man­ge gan­ger opp­levd at jeg har stop­pet for rødt lys. Det kom­mer en annen syk­list iført syk­kel­klær, som også stop­per og ven­ter. Så kom­mer det en på bysyk­kel eller en “dame med kurv” som syk­ler over krys­set på rødt.

Det er dess­ver­re lett å fin­ne eksemp­ler på folk som sier at de hater syk­lis­ter, og som for­sva­rer og til og med opp­ford­rer til hen­syns­løs kjø­ring. Noen opp­ford­rer til og med folk til å dre­pe folk som syk­ler. Gi meg ett, bare ett eksem­pel på at noen av dine “full­sten­di­ge gær­nin­ger på sosia­le medi­er” har uttrykt at de hater bilis­ter, eller at de har for­svart hen­syns­løs syk­ling. Gjen­nom­gangs­to­nen er at de fles­te bilis­ter er høf­li­ge og hen­syns­ful­le, akku­rat som de fles­te syk­lis­ter er høf­li­ge og hen­syns­ful­le. Men det fin­nes dess­ver­re unn­tak i beg­ge lei­re. Hen­syns­løse bilis­ter ska­der og dre­per folk, det skjer i alle fall svært sjel­den med hen­syns­løse syk­lis­ter, i alle fall at de dre­per eller ska­der andre. 

Du er opp­tatt av fot­gjen­ger­ne, sier du. Men hold deg til fak­ta, ikke til hva som sies i tab­lo­i­de over­skrif­ter og syk­kel­ha­ten­de ekko­kam­me­re. Det har ald­ri, i alle fall ikke i mor­der­ne tid, vært tryg­ge­re å være fot­gjen­ger i Oslo enn nå. Fra år 2000 til 2016 ble antal­let drep­te og skad­de i Oslo­tra­fik­ken mer enn hal­vert, og det skjed­de sam­ti­dig som antal­let syk­len­de økte kraftig. 

Ja, vi kri­ti­se­rer bilis­ter som par­ke­rer i syk­kel­felt, som pres­ser seg for­bi syk­len­de med for liten avstand, som ikke over­hol­der vike­plikt over­for syk­len­de, og som pres­ser syk­len­de av vei­en. Alle dis­se snil­le “puse­katt­bi­lis­te­ne” som du mener blir så urett­fer­dig behand­let, Anders Giæ­ver. Men jeg har ikke sett noen hav­ne i den grøf­ten som du har kjørt ut i, Anders Giæ­ver, hvor du hen­fal­ler til pri­mi­tiv gruppe­tenk­ning, som er roten til all rasis­me og til­sva­ren­de tenk­ning. Det er oss mot dem. Den uskyl­di­ge og hen­syns­ful­le bilis­te­ne og fot­gjen­ger­ne mot dis­se for­fer­de­li­ge, “mili­tant ret­tig­hets­ori­en­ter­te okku­pan­ter”, slik du så usak­lig og ned­la­ten­de stemp­ler folk som sykler. 

Med folk som deg, Anders Giæ­ver, som med usak­li­ge gene­ra­li­se­rin­ger het­ser folk som syk­ler, ser ikke jeg noen grunn til å bru­ke tid på å kri­ti­se­re folk som syk­ler, hel­ler ikke de som opp­fø­rer seg dumt. Jeg har ansvar for hvor­dan jeg selv syk­ler (eller kjø­rer bil), ikke for hvor­dan and­re syk­ler. Jeg har sagt at den dagen det rei­ser seg et kor av bilis­ter, akkom­pag­nert av poli­ti­et og tab­lo­i­de jour­na­lis­ter, som sier at bilis­te­ne (kol­lek­tivt) må ta ansvar for folk som kjø­rer for fort, som kjø­rer med pro­mil­le, som snak­ker i mobil­te­le­fon når de kjø­rer, som ikke over­hol­der vike­plikt over­for syk­len­de, da, men ikke før, skal jeg begyn­ne å kri­ti­se­re folk som sykler. 

Du stil­ler deg uten­for seriøs debatt med dine gene­ra­li­se­rin­ger, Anders Giæ­ver. Alle jour­na­lis­ter, sær­lig i tab­loid­pres­sen er noen jæv­la idio­ter som sprer om seg med hets og usann­he­ter for å få over­skrif­ter og klikk. Kjen­ner du deg igjen i det­te, Anders Giæ­ver? Du bur­de kjen­ne deg like mye igjen og føle deg akku­rat like truf­fet som jeg og and­re “full­sten­di­ge gær­nin­ger på sosia­le medi­er” og “mili­tant ret­tig­hets­ori­en­ter­te okku­pan­ter”, kjen­ner også igjen i og føler oss truf­fet av dine grunn­løse og usak­li­ge gene­ra­li­se­rin­ger om og hets av folk som sykler

Sam­ferd­sels­po­li­tik­ken i den­ne byen var i man­ge år van­styrt av FrP-poli­ti­ke­re. Det var deres uttal­te poli­tikk å leg­ge til ret­te for kon­flikt. Davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re (FrP) sa det­te i et inter­vju med Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2004, med over­skrif­ten “Ikke fle­re syk­kel­felt i sen­trum”:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­te­ne skal kjø­re på for­tau­et eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gi­en er at vi ikke skal lage så man­ge syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

FrP-polit­ker­ne fikk det som de vil­le. Man­ge valg­te å syk­le på for­tau­et. Vi beta­ler fort­satt pri­sen for den­ne poli­tik­ken, ikke minst gåen­de på byens for­tau. Det tar lang tid å ret­te opp ska­de­ne etter man­ge års H/FrP-poli­tikk. Men dagens byråd er i det mins­te godt i gang, selv om det er langt igjen. 

Når det er snakk om syk­ling og syk­kel­kul­tur i byer, hav­ner man fort i Amster­dam eller Køben­havn. Noen skry­ter av hvor bra det er der, and­re sier at det er livs­far­lig i de byene på grunn av alle syk­lis­te­ne. Det er byer som i dag har godt til­rette­leg­ging for syk­ling. Da man f.eks. i Oslo begyn­te å snak­ke om å leg­ge til ret­te for syk­ling, begyn­te man i dis­se byene å gjø­re noe for å leg­ge til ret­te for syk­ling. De har omtrent 40 års for­sprang. Men ver­ken Køben­havn eller Amster­dam var den gan­gen det Køben­havn eller Amster­dam vi kjen­ner i dag. Det var det sam­me bil­hel­ve­te der som i and­re byer. Sær­lig i Amster­dam rea­ger­te folk, for­di de ikke len­ger vil­le fin­ne seg i at deres barn ble drept av bilis­ter. Så bru­talt var det. Bil­det er fra Amster­dam på 1970-tal­let. Det er ikke sær­lig syk­kel- eller fotgjengervennlig.

Amster­dam had­de, i lik­het med bl.a. Oslo, van­vit­ti­ge pla­ner om bymo­tor­vei, Slikt drøm­te de som men­te at bilis­men var frem­ti­den, om at Oslo sen­trum skul­le se ut:

Teg­ning fra Oslo byplan­kon­tor, 1965.

Slik som det­te skul­le det bli i Amsterdam:

De begyn­te å rive hus og byg­ge motor­vei­en, men hel­dig­vis klar­te man å få stan­set gal­ska­pen før det var for sent.

I ste­det ble det slik:

Vi skal ikke være så nai­ve at vi tror Amster­dam og Køben­havn ble det de er i dag uten kon­flik­ter. Det var gans­ke sik­kert kon­flik­ter med bilis­ter som ikke vil­le gi slipp på sine pri­vi­le­gi­er, og helt sik­kert også kon­flik­ter mel­lom gåen­de og syk­len­de. Det ska­pes ofte et inn­trykk av at i Amster­dam og Køben­havn syk­ler man i beda­ge­lig fart og er hen­syn­ful­le. Slik er det ikke. Jeg har syk­let og vært fot­gjen­ger både i Amster­dam og Køben­havn. Mest fot­gjen­ger beg­ge ste­der, og jeg har syk­let mer i Køben­havn enn i Amsterdam. 

Noe av det som har slått meg i Køben­havn er at folk gjen­nom­gå­en­de syk­ler langt for­te­re enn i Oslo. I Køben­havn har de grønn bøl­ge for syk­len­de. Den er basert på at folk syk­ler med en gjen­nom­snitts­fart på 20 km/t. Så fort syk­ler man fak­tisk ikke i Oslo. I Oslo er gjen­nom­snitts­far­ten for syk­len­de 16,3 km/t, mens de så ofte utskjel­te syk­lis­te­ne på “Tour de Finan­ce” ruten hol­der 22,3 km/t i snitt. Det er ikke så over­ras­ken­de. Hvis man man bru­ker syk­kel til dag­lig trans­port og syk­ler 10–20 km hver dag, blir man etter­hvert i god form. Det er ikke man­ge mot­bak­ker i Køben­havn, men det kan være mye mot­vind. Som Greg Lemond sa det, om å kom­me i bed­re form: Det blir ikke let­te­re, det går bare fortere. 

I Køben­havn skal man også hol­de sin plass på syk­kel­sti­ene (og i Dan­mark heter det syk­kel­sti, noe det ikke gjør i Nor­ge), slik at and­re kan syk­le for­bi. Og man skal posi­sjo­ne­re seg rik­tig foran vei­kryss. De førs­te gan­ge­ne jeg syk­let i Køben­havn fikk jeg ofte kjeft av and­re som syk­let, for­di jeg lå midt i syk­kel­sti­en så de ikke kom for­bi, eller sto plas­sert feil foran et vei­kryss. Men jeg lær­te det etter litt tid.

De som kla­ger over at det er livs­far­lig å gå i dis­se byene, opp­fø­rer seg anta­ge­lig­vis som fot­gjen­ge­re opp­fø­rer seg i Oslo og res­ten av Nor­ge. De går gjer­ne i syk­kel­felt eller syk­kel­vei. Her i Oslo risi­ke­rer vi til og med å påtref­fe gåen­de i syk­kel­vei­en på Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei, hvor det både er for­tau og en paral­lell gang­vei. Selv­føl­ge­lig må man gå fire i bred­den, selv om man går i syk­kel­vei­en, i vei­en for folk som syk­ler. Vi skal selv­føl­ge­lig ikke syk­le på dem. Men skal vi vir­ke­lig være noe sær­lig hen­syns­ful­le over­for sli­ke? Vi bør kan­skje være omtrent like hen­syns­ful­le som Anders Giævers puse­katt­bi­lis­ter er over­for folk som syk­ler på motorvei. 

Fot­gjen­ge­re som opp­fø­rer seg slik i Køben­havn eller Amster­dam blir ikke vist noen nåde. I prak­sis ser man nes­ten ingen som går slik. Hvis de gjør det, er de sann­syn­lig­vis turis­ter, som dis­se som går i syk­kel­vei­en gjen­nom Rij­ks­mu­se­um i Amster­dam. Kan­skje er de nors­ke, og vil kla­ge over de for­fer­de­li­ge syk­lis­te­ne og om hvor far­lig det er å gå i Amster­dam, når de kom­mer hjem. 

Jeg har syk­let en del i Neder­land, mer uten­for enn i Amster­dam. Det er nær­mest et syk­kel­pa­ra­dis, sam­men­lig­net med Nor­ge. Til­rette­leg­gin­gen for å syk­le er mye bed­re. Men minst like vik­tig er det at and­re tra­fi­kan­ter aksep­te­rer at folk som syk­ler er en del av tra­fik­ken, og respek­te­rer dem. Vi møter ikke gåen­de i syk­kel­vei­er og syk­kel­felt. Bilis­ter ser syk­len­de, for­di de er vant til og ven­ter at de er der, noe nors­ke bilis­ter i for liten grad gjør. Jeg har ald­ri opp­levd å bli pres­set av bilis­ter når jeg har syk­let i Neder­land. Epi­so­den på Mosse­vei­en vil­le vært uten­ke­lig av to grunner.

  • For det førs­te for­di man der leg­ger til ret­te for syk­ling, og man ikke vil fin­ne et sted med så dår­lig tilrettelegging.
  • Hvis man skul­le kla­re å fin­ne et lig­nen­de sted i Neder­land, vil­le bilis­ter ha lagt seg rolig bak og ven­tet på en mulig­het til å kjø­re for­bi (noe de ikke får på Mosse­vei­en, for bilis­te­ne hav­ner i kø, mens man kan syk­le vide­re på det som er mer for­tau enn sykkelvei).

Vi har en lang vei igjen i Nor­ge, og det er et godt styk­ke igjen til vi får en god tra­fikkul­tur. Og merk: Jeg sier tra­fikkul­tur, ikke syk­kel­kul­tur. Det nyt­ter ikke å kom­me med sin­te og mora­li­se­ren­de peke­fing­re til folk som syk­ler. Kom­men­ta­rer som den du, Anders Giæ­ver, skri­ver, bidrar til å skjer­pe kon­flik­te­ne. Det er ikke det vi tren­ger, om vi skal få bed­re tra­fikkul­tur i Norge.

Bilis­ter og fot­gjen­ge­re har også et ansvar. Vi har gans­ke mye av den ubru­ke­li­ge bas­tard­løs­nin­gen “gang- og syk­kel­vei” i Nor­ge, som er til­rette­leg­ging for å ska­pe kon­flikt. Nors­ke tra­fikk­plan­leg­ge­re har sær­de­les vans­ke­lig for å si eller skri­ve syk­kelvei, uten at det skal kom­bi­ne­res med annet til gang- og syk­kel­vei, fler­bruks­vei, torg­vei, shared space eller and­re kon­flikt­ska­pen­de områ­der hvor folk som syk­ler ikke prioriteres.

Selv­sagt skal folk som syk­ler på gang-og syk­kel­vei­er ta hen­syn til fot­gjen­ge­re. Men de som går der må også ta hen­syn til at de deler vei­en med syk­len­de. I Frank­ri­ke, hvor jeg også syk­ler en del, er man­ge tur­vei­er gang- og syk­kel­vei­er, “Voie vert”, grøn­ne vei­er, som de kal­les. Jeg har syk­let mye på sli­ke vei­er, og kan ikke hus­ke å ha opp­levd noen kon­flikt. Men så har jeg hel­ler ald­ri opp­levd at folk går med 3–4 barne­vog­ner i bred­den og blok­ke­rer hele vei­en, uten å ten­ke på at det kom­mer folk på sykkel. 

Dår­lig til­rette­leg­ging har gjort at man­ge av de som har valgt syk­kel i Oslo har gjort det til tross for den dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen. Det har vært man­ge med en fan­den­i­voldsk inn­stil­ling, som har gjort det som davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re la opp til og opp­ford­ret til: Man har tatt seg fram som best man har kun­net, på for­tau­et og i kjøre­fel­tet. Det blir ikke god tra­fikkul­tur av slikt. 

Jeg plei­er å si at jeg fort­satt er så mye marx­ist at jeg tror de mate­ri­el­le struk­tu­re­ne må på plass først. Legg til ret­te for syk­ling, og fle­re vil vel­ge syk­kel. Da vil vi også få fle­re typer syk­lis­ter ut på vei­ene. Vi ser sta­dig fler som stop­per på rødt lys, og det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å være den som bry­ter med flok­ken og syk­ler på rødt.

Kan­skje blir det til slutt slik at også du, Anders Giæ­ver, kan hen­te fram sin gam­le syk­kel, even­tu­elt span­de­re en ny syk­kel, og beve­ge seg ut i Oslos gater. Det er snart vår. Det er flott å opp­le­ve byv­å­ren på syk­kel. Jeg og noen av de and­re “full­sten­di­ge gær­nin­ger på sosia­le medi­er” og “mili­tant ret­tig­hets­ori­en­ter­te okku­pan­ter” tar deg gjer­ne med på en guidet syk­kel­tur, hvor vi kan vise deg både noe av det bes­te og noe av det ver­ste med Oslo som sykkelby.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email