Søksmål mot NRK om de viser Michael Jackson dokumentar?

Advokat Per Danielsen advarer NRK mot å sende Michael Jackson-dokumentar, kan vi lese i Journalisten. Det kan ende med søksmål om vi skal tro Per Danielsen. At det kan ende med søksmål, kan godt hende. Om de risikerer noe ved et slikt søksmål, er en annen sak. Per Danielsen er villig til å ta de fleste dårlige saker, mot god betaling. Jeg falt for fristelsen til å gjøre et søk på Per Danielsen og ærekrenkelser i Lovdata. Nå er ikke alle saker fra lavere domstoler der, men det var stort sett tapte saker og saker hvor det var tvist om Per Danielsens salærkrav. Jeg ville ikke blitt så veldig skremt av en slik trussel fra Per Danielsen. Kanskje er det bare et forsøk på å skaffe seg et godt betalt oppdrag?

Jeg holder for tiden på å ferdigstille en bok om ytringsfrihet og medieregulering, og er derfor ekstra opptatt av saker som dette.

Journalisten oppgir Nettavisen som kilde. Per Danielsen sier følgende til Nettavisen:

“Jackson døde 25.06.2009. Avdøde personer har etter norsk lov rett til beskyttelse av sitt minne i inntil 15 år. Fortsatt kan hans familie derfor innlede rettslige skritt mot NRK og både politianmelde og kreve erstatning og oppreisning, sier han til Nettavisen.”

Hvis Per Danielsen virkelig har sagt dette, viser han først og fremst at han er dårlig oppdatert. En usann beskyldning om seksuelle overgrep vil være en ærekrenkelse, derom er det ingen tvil. Men etter at straffeloven av 2005 ble satt i kraft 1. oktober 2015, og den gamle straffeloven av 1902 ble opphevet fra samme dato, er ærekrenkelser ikke lenger straffbart. At “vanlige folk”, hva nå det måtte være, ikke har fått med seg dette, er greit nok. Men en advokat som liker å gi inntrykk av å være spesialist på bl.a. ærekrenkelser, bør vite at det er helt poengløst å politianmelde ærekrenkelser.

Krenkelse av privatlivets fred, er etter strl § 267 fortsatt straffbart. Jeg er såpass gammeldags at jeg mener folks seksuelle tilbøyeligheter og handlinger i utgangspunktet er noe som er en del av ens privatliv. Men straffbare forhold, herunder seksuelle overgrep, er ikke en del av privatlivet. Her kan jeg vise til Høyesteretts dom HR-2008-647-A – Rt-2008-489 “Plata”. Vi får uansett holde oss til ærekrenkelser.

Man kan kreve erstatning og oppresining (erstatning for ikke-økonomisk skade) for ærekrenkelser etter skadeserstatningsloven § 3-6a. Fornærmede kan etter denne kreve:

“erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig.”

Michael Jackson vil ikke lide noe tap og heller ikke ha noe tap i fremtidig erverv som følge av at NRK viser dokumentaren. At arvinger skulle risikere å tape penger fordi de risikerer at avdødes etterlatte verk vil innbringe mindre penger, er nok et spesialtilfelle lovgiver ikke har tenkt på. Jeg leser i alle fall bestemmelsen slik at det er den krenkede selv som kan kreve erstatning.

Men etterlatte kan kreve oppreisning:

“Dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen etter første ledd fant sted, kan krav om oppreisning settes frem av hans nærmeste.”

Det må være denne bestemmelsen som er Per Danielsens grunnlag for å hevde man har “rett til beskyttelse av sitt minne i inntil 15 år”.

Hvis man skal kunne kreve erstatning, må det være “ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme”. Jeg tror ikke at Michael Jackson har å mye ærefølelse lenger, og arvinger forvalter nok ikke noe æresfølelse etter at personen er død. Skal omdømmet krenkes, må man ha et omdømme som kan krenkes, og det må bli krenket av det aktuelle utsagnet, her ved at NRK sender dokumentaren.

Det er ikke første gangen Michael Jackson anklages for seksuelle overgrep mot barn. Om jeg har forstått det rett, er det eneste nye i filmen at to av ofrene, som tidligere ikke har villet stå fram, nå står fram og forteller om hva de ble utsatt for. Fortsatt med det forbehold at jeg ikke har gransket alle beskyldningene mot Michael Jackson, så har jeg forstått det slik at det har tidligere vært reist straffesak mot Michael Jackson, hvor han har blitt frifunnet. Hvis noen skal dømmes i straffesak, må det være bevist utover enhver rimelig tvil at vedkommende er skyldig. Det gjelder så vidt jeg vet også i USA. I tidligere saker må bevissituasjonen ha vært en annen, så lenge de to siste ofrene da ikke hadde stått fram. Uansett er beviskravene andre og mindre strenge når det gjelder erstatningssaker.

I skl § 3-6a annet ledd, heter det:

“En ærekrenkende ytring medfører ikke ansvar etter første ledd dersom den anses berettiget etter en avveining av de hensyn som begrunner ytringsfrihet. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, på ytringens grad av krenkelse, og om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse, om allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem, og om ytreren har vært i aktsom god tro med hensyn til de momenter som kan gjøre ytringen berettiget.”

Tilsier de hensyn som begrunner ytringsfriheten, sannhet, demokrati og individets frie meningsdannelse at NRK sender filmen? Jeg har vanskelig for å se at det skulle berettige visning av filmen.

Hviler filmen på et “fyldestgjørende faktisk grunnlag”? Det er det vanskelig å si uten å ha sett filmen og uten å vite mer om de omstendigheter den bygger på. Jeg må også si at jeg ikke er så opptatt av Michael Jackson at jeg har tenkt å bruke tid på å se filmen.

Hva med “ytringens grad av krenkelse”? Filmen har vært vist i USA, og har fått stor oppmerksomhet. Ifølge Variety har salget av Michael Jacksons musikk falt betydelig etter at filmen hadde premiere. Men vil det at NRK viser filmen bety noe fra eller til? Arvingene etter Michael Jackson har saksøkt HBO for 100 mill USD. Om vi skal tro Vulture, er grunnlaget for søksmålet en gammel avtale mellom HBO og Michael Jackson. Den avtalen er NRK ikke part i.

Det man eventuelt kunne hente hos NRK ville knapt vært en salamiskive i slaktetiden, sammenlignet med de beløp som kreves av HBO. De oppreisningsbeløp som tilkjennes i Norge er gjennomgående ganske lave. På det meste noen hundretusen kroner.

Om vi skal tro Nettavisen, sier Per Danielsen at man “etter norsk lov rett til beskyttelse av sitt minne i inntil 15 år”. Jeg vil heller formulere det slik at det avskjæres etter 15 år. Den tid som har gått vil uansett være et moment i vurderingen av om oppreisning skal gis, og hvor stort oppreisningsbeløpet eventuelt skal være. Når det har gått nesten ni år, og de påstått ærekrenkende utsagn gjelder forhold som har vært ganske godt kjent, og neppe vil overraske noen, tilsier det i alle fall at et eventuelt oppreisningsbeløp reduseres, sammenlignet med hva den krenkede selv eventuelt kunne ha krevd, kanskje at de etterlatte taper retten til oppreisning, selv om fristen ennå ikke har løpt ut.

Pressen har et referatprivilegium. Pressen har i mange saker blitt frikjent etter å ha videreformidlet utsagn som etter sitt innhold er lovstridig, som f.eks. ærekrenkende eller diskriminerende. Det er nok ikke noe sterkt grunnlag for å hevde at et kringkastingsselskap må kunne sende en ærekrenkende dokumentar, uten selv å komme i ansvar. Men i denne saken kan det hevdes at saken allerede har fått så mye oppmerksomhet, og de påstått krenkende påstander har blitt så kjent, at det i seg selv kan tale for at dokumentaren bør sendes, slik at folk selv kan gjøre seg opp en mening om saken.

[Bildet på toppen er hentet fra Wikipedia, hvor det er merket “public domain” og synes å være kreditert en fotograf som kaller seg Mahlum.]