Søksmål mot NRK om de viser Michael Jackson dokumentar?

Advo­kat Per Dani­el­sen adva­rer NRK mot å sen­de Michael Jack­son-doku­men­tar, kan vi lese i Jour­na­lis­ten. Det kan ende med søks­mål om vi skal tro Per Dani­el­sen. At det kan ende med søks­mål, kan godt hen­de. Om de risi­ke­rer noe ved et slikt søks­mål, er en annen sak. Per Dani­el­sen er vil­lig til å ta de fles­te dår­li­ge saker, mot god beta­ling. Jeg falt for fris­tel­sen til å gjø­re et søk på Per Dani­el­sen og ære­kren­kel­ser i Lov­data. Nå er ikke alle saker fra lave­re dom­sto­ler der, men det var stort sett tap­te saker og saker hvor det var tvist om Per Dani­el­sens salær­krav. Jeg vil­le ikke blitt så vel­dig skremt av en slik trus­sel fra Per Dani­el­sen. Kan­skje er det bare et for­søk på å skaf­fe seg et godt betalt oppdrag?

Jeg hol­der for tiden på å fer­dig­stil­le en bok om ytrings­fri­het og medi­e­re­gu­le­ring, og er der­for eks­tra opp­tatt av saker som dette.

Jour­na­lis­ten opp­gir Nett­avi­sen som kil­de. Per Dani­el­sen sier føl­gen­de til Nettavisen:

Jack­son døde 25.06.2009. Avdøde per­soner har etter norsk lov rett til beskyt­tel­se av sitt min­ne i inn­til 15 år. Fort­satt kan hans fami­lie der­for inn­le­de retts­li­ge skritt mot NRK og både politi­an­mel­de og kre­ve erstat­ning og opp­reis­ning, sier han til Nettavisen.”

Hvis Per Dani­el­sen vir­ke­lig har sagt det­te, viser han først og fremst at han er dår­lig opp­da­tert. En usann beskyld­ning om sek­su­el­le over­grep vil være en ære­kren­kel­se, der­om er det ingen tvil. Men etter at straffe­lo­ven av 2005 ble satt i kraft 1. okto­ber 2015, og den gam­le straffe­lo­ven av 1902 ble opp­he­vet fra sam­me dato, er ære­kren­kel­ser ikke len­ger straff­bart. At “van­li­ge folk”, hva nå det måt­te være, ikke har fått med seg det­te, er greit nok. Men en advo­kat som liker å gi inn­trykk av å være spe­sia­list på bl.a. ære­kren­kel­ser, bør vite at det er helt poeng­løst å politi­an­mel­de ærekrenkelser.

Kren­kel­se av pri­vat­li­vets fred, er etter strl § 267 fort­satt straff­bart. Jeg er såpass gam­mel­dags at jeg mener folks sek­su­el­le til­bøye­lig­he­ter og hand­lin­ger i utgangs­punk­tet er noe som er en del av ens pri­vat­liv. Men straff­ba­re for­hold, her­under sek­su­el­le over­grep, er ikke en del av pri­vat­li­vet. Her kan jeg vise til Høy­este­retts dom HR-2008–647‑A – Rt-2008–489 “Pla­ta”. Vi får uan­sett hol­de oss til ærekrenkelser.

Man kan kre­ve erstat­ning og oppre­sining (erstat­ning for ikke-øko­no­misk ska­de) for ære­kren­kel­ser etter ska­des­er­stat­nings­lo­ven § 3–6a. For­nær­me­de kan etter den­ne kreve:

erstat­ning for den lid­te ska­de og slik erstat­ning for tap i frem­ti­dig erverv som ret­ten ut fra den utvis­te skyld og for­hol­de­ne ellers fin­ner rimelig.”

Michael Jack­son vil ikke lide noe tap og hel­ler ikke ha noe tap i frem­ti­dig erverv som føl­ge av at NRK viser doku­men­ta­ren. At arvin­ger skul­le risi­ke­re å tape pen­ger for­di de risi­ke­rer at avdø­des etter­lat­te verk vil inn­brin­ge mind­re pen­ger, er nok et spe­sial­til­fel­le lov­gi­ver ikke har tenkt på. Jeg leser i alle fall bestem­mel­sen slik at det er den kren­ke­de selv som kan kre­ve erstatning.

Men etter­lat­te kan kre­ve oppreisning:

Der­som den kren­ke­de døde mind­re enn 15 år før kren­kel­sen etter førs­te ledd fant sted, kan krav om opp­reis­ning set­tes frem av hans nærmeste.”

Det må være den­ne bestem­mel­sen som er Per Dani­el­sens grunn­lag for å hev­de man har “rett til beskyt­tel­se av sitt min­ne i inn­til 15 år”.

Hvis man skal kun­ne kre­ve erstat­ning, må det være “ytring som er egnet til å kren­ke en annens ære­fø­lel­se eller omdøm­me”. Jeg tror ikke at Michael Jack­son har å mye ære­fø­lel­se len­ger, og arvin­ger for­val­ter nok ikke noe æres­fø­lel­se etter at per­sonen er død. Skal omdøm­met kren­kes, må man ha et omdøm­me som kan kren­kes, og det må bli kren­ket av det aktu­el­le utsag­net, her ved at NRK sen­der dokumentaren. 

Det er ikke førs­te gan­gen Michael Jack­son ankla­ges for sek­su­el­le over­grep mot barn. Om jeg har for­stått det rett, er det enes­te nye i fil­men at to av ofre­ne, som tid­li­ge­re ikke har vil­let stå fram, nå står fram og for­tel­ler om hva de ble utsatt for. Fort­satt med det for­be­hold at jeg ikke har grans­ket alle beskyld­nin­ge­ne mot Michael Jack­son, så har jeg for­stått det slik at det har tid­li­ge­re vært reist straffe­sak mot Michael Jack­son, hvor han har blitt fri­fun­net. Hvis noen skal døm­mes i straffe­sak, må det være bevist utover enhver rime­lig tvil at ved­kom­men­de er skyl­dig. Det gjel­der så vidt jeg vet også i USA. I tid­li­ge­re saker må bevis­si­tua­sjo­nen ha vært en annen, så len­ge de to sis­te ofre­ne da ikke had­de stått fram. Uan­sett er bevis­kra­ve­ne and­re og mind­re stren­ge når det gjel­der erstatningssaker. 

I skl § 3–6a annet ledd, heter det:

En ære­kren­ken­de ytring med­fø­rer ikke ansvar etter førs­te ledd der­som den anses beret­ti­get etter en avvei­ning av de hen­syn som begrun­ner ytrings­fri­het. Ved den­ne vur­de­rin­gen skal det sær­lig leg­ges vekt på om ytrin­gen hvi­ler på et fyl­dest­gjø­ren­de fak­tisk grunn­lag, på ytrin­gens grad av kren­kel­se, og om hen­sy­net til den kren­ke­de er til­freds­stil­len­de iva­re­tatt ved for eksem­pel adgang til imøte­gå­el­se, om all­men­ne inter­es­ser eller and­re gode grun­ner til­sa at den ble satt frem, og om ytre­ren har vært i akt­som god tro med hen­syn til de momen­ter som kan gjø­re ytrin­gen berettiget.”

Til­si­er de hen­syn som begrun­ner ytrings­fri­he­ten, sann­het, demo­kra­ti og indi­vi­dets frie menings­dan­nel­se at NRK sen­der fil­men? Jeg har vans­ke­lig for å se at det skul­le beret­ti­ge vis­ning av filmen.

Hvi­ler fil­men på et “fyl­dest­gjø­ren­de fak­tisk grunn­lag”? Det er det vans­ke­lig å si uten å ha sett fil­men og uten å vite mer om de omsten­dig­he­ter den byg­ger på. Jeg må også si at jeg ikke er så opp­tatt av Michael Jack­son at jeg har tenkt å bru­ke tid på å se filmen. 

Hva med “ytrin­gens grad av kren­kel­se”? Fil­men har vært vist i USA, og har fått stor opp­merk­som­het. Iføl­ge Varie­ty har sal­get av Michael Jack­sons musikk falt bety­de­lig etter at fil­men had­de pre­miere. Men vil det at NRK viser fil­men bety noe fra eller til? Arvin­ge­ne etter Michael Jack­son har sak­søkt HBO for 100 mill USD. Om vi skal tro Vul­tu­re, er grunn­la­get for søks­må­let en gam­mel avta­le mel­lom HBO og Michael Jack­son. Den avta­len er NRK ikke part i.

Det man even­tu­elt kun­ne hen­te hos NRK vil­le kna­pt vært en sala­mi­ski­ve i slakte­ti­den, sam­men­lig­net med de beløp som kre­ves av HBO. De opp­reis­nings­be­løp som til­kjen­nes i Nor­ge er gjen­nom­gå­en­de gans­ke lave. På det mes­te noen hundre­tu­sen kroner.

Om vi skal tro Nett­avi­sen, sier Per Dani­el­sen at man “etter norsk lov rett til beskyt­tel­se av sitt min­ne i inn­til 15 år”. Jeg vil hel­ler for­mu­le­re det slik at det avskjæ­res etter 15 år. Den tid som har gått vil uan­sett være et moment i vur­de­rin­gen av om opp­reis­ning skal gis, og hvor stort opp­reis­nings­be­lø­pet even­tu­elt skal være. Når det har gått nes­ten ni år, og de påstått ære­kren­ken­de utsagn gjel­der for­hold som har vært gans­ke godt kjent, og nep­pe vil over­ras­ke noen, til­si­er det i alle fall at et even­tu­elt opp­reis­nings­be­løp redu­se­res, sam­men­lig­net med hva den kren­ke­de selv even­tu­elt kun­ne ha krevd, kan­skje at de etter­lat­te taper ret­ten til opp­reis­ning, selv om fris­ten ennå ikke har løpt ut.

Pres­sen har et refe­rat­pri­vi­le­gi­um. Pres­sen har i man­ge saker blitt fri­kjent etter å ha videre­for­mid­let utsagn som etter sitt inn­hold er lov­stri­dig, som f.eks. ære­kren­ken­de eller dis­kri­mi­ne­ren­de. Det er nok ikke noe sterkt grunn­lag for å hev­de at et kring­kas­tings­sel­skap må kun­ne sen­de en ære­kren­ken­de doku­men­tar, uten selv å kom­me i ansvar. Men i den­ne saken kan det hev­des at saken alle­re­de har fått så mye opp­merk­som­het, og de påstått kren­ken­de påstan­der har blitt så kjent, at det i seg selv kan tale for at doku­men­ta­ren bør sen­des, slik at folk selv kan gjø­re seg opp en mening om saken.

[Bil­det på top­pen er hen­tet fra Wiki­pe­dia, hvor det er mer­ket “pub­lic domain” og synes å være kredi­tert en foto­graf som kal­ler seg Mahlum.]

Print Friendly, PDF & Email