Demonstrasjonsfriheten er den del av den grunnlovsfestede ytringsfriheten

Her blir MDG-top­pen bort­vist av poli­ti­et” kan vi lese i Dag­bla­det. Bak­grun­nen er at MDGs Arild Herm­stad tale på en avtalt klima­mar­ke­ring i regi av Grøn­ne stu­den­ter. De så den spon­ta­ne klima­mar­ke­rin­gen foran Stor­tin­get, og flyt­tet sin mar­ke­ring dit. Om vi skal tro Dag­bla­det, had­de Søvn­for­enin­gen fått til­la­tel­se til å demon­stre­re foran Stortinget.

Vår grunn­lov ble revi­dert i 2014. Da ble men­neske­ret­tig­he­te­ne i stor grad grunn­lovs­fes­tet. Det var et tverr­po­li­tisk for­slag, frem­satt av repre­sen­tan­te­ne Per-Kris­ti­an Foss, Mar­tin Kol­berg, Marit Nybakk, Jet­te F. Chris­ten­sen, Anders Anund­sen, Hall­geir H Lange­land, Per Olaf Lund­tei­gen, Geir Jør­gen Bekke­vold og Tri­ne Skei Gran­de. For­enings- og demon­stra­sjons­fri­he­ten ble da grunn­lovs­fes­tet i Grunn­lo­ven § 101, som lyder: 

Enhver har rett til å dan­ne, slut­te seg til og mel­de seg ut av for­enin­ger, her­under fag­for­enin­ger og poli­tis­ke partier.

Alle kan møtes i fre­de­li­ge for­sam­lin­ger og demonstrasjoner.

Regje­rin­gen har ikke rett til å bru­ke mili­tær makt mot inn­byg­ger­ne uten etter lov, med mind­re en for­sam­ling for­styr­rer den offent­li­ge ro og ikke øye­blik­ke­lig opp­lø­ses etter at de lov­be­stem­mel­ser som angår opp­rør, tre gan­ger høyt og tyde­lig er opp­lest for for­sam­lin­gen av den sivi­le øvrighet.”

Det er ikke len­ger slik at man må ha til­la­tel­se for å demon­stre­re. Den som vil demon­stre­re på offent­lig sted, skal etter politilo­ven § 11 ” i god tid på for­hånd gi poli­ti­et mel­ding om det­te”. Den aktu­el­le demon­stra­sjo­nen beskri­ves som en spon­tan mar­ke­ring, noe som i prak­sis ikke kan gjen­nom­fø­res hvis man må gi mel­ding i god tid på for­hånd. Poli­ti­et kan for­by arran­ge­men­ter av ordens­mes­si­ge grun­ner. Det heter i politilo­ven § 11 tred­je ledd:

“Poli­ti­et kan for­by arran­ge­men­ter som nevnt i førs­te ledd, men bare når det er grunn til frykt for at de kan for­år­sa­ke alvor­lig for­styr­rel­se av den offent­li­ge ro og orden eller den lov­li­ge ferd­sel, eller det for­mål som til­sik­tes frem­met eller måten det­te skjer på, stri­der mot lov.”

Etter politilo­ven § 14 kan det fast­set­tes politi­ved­tek­ter for en kom­mu­ne. I den­ne bestem­mel­sens førs­te ledd nr 4, heter det at det kan gis bestem­mel­ser om:

om at det for arran­ge­ment på offent­lig sted som over­vei­en­de er av under­hold­nings­mes­sig, kunst­ne­risk, sel­ska­pe­lig eller kom­mer­si­ell art, og som har et omfang som åpen­bart vil med­føre behov for bety­de­li­ge ferd­sels­re­gu­le­rin­ger eller vakt­hold, må leve­res inn søk­nad i ste­det for mel­ding etter § 11. Nær­me­re frist for inn­le­ve­ring av slik søk­nad kan fastsettes.” 

En poli­tisk demon­stra­sjon er ikke “av under­hold­nings­mes­sig, kunst­ne­risk, sel­ska­pe­lig eller kom­mer­si­ell art”, så politi­ved­tek­te­ne kan ikke inne­hol­de krav om søk­nads­plikt for poli­tis­ke demon­stra­sjo­ner. I politi­ved­tek­te­ne for Oslo er det fast­satt sli­ke reg­ler i kapit­tel 7, men det står (selv­føl­ge­lig) ikke noe om poli­tis­ke demonstrasjoner.

Det er føl­ge­lig noe som ikke stem­mer, når Dag­bla­det skriver:

Pro­ble­met var bare at mar­ke­rin­gen ikke had­de fått til­la­tel­se. Etter­hvert begyn­te det å sam­le seg gans­ke man­ge folk, og til slutt kom poli­ti­et, sier Hermstad. 

Det var nem­lig Søvn­for­enin­gen som had­de fått myn­dig­he­te­nes til­la­tel­se til å stå på Eids­volls plass fram­for Stor­tin­get i dag. For­enin­gen job­ber for «bed­re søvn — våken hver­dag», iføl­ge egen nett­side, og ble nå tatt på sen­ga av klimaungdommen.” 

Enten har poli­ti­et til­tatt seg en myn­dig­het de ikke har, eller ikke har fulgt med i tiden og ikke har vil­let aksep­te­re at de har blitt fra­tatt en myn­dig­het de en gang had­de. Det vil ikke overraske. 

Eller det kan være Dag­bla­dets gjen­gi­vel­se som er upre­sis, noe som hel­ler ikke vil over­ras­ke. Kan­skje er det en kom­bi­na­sjon av beg­ge deler.

Det kan nok hen­de at de unge klimaak­ti­vis­te­ne ikke had­de meldt fra om sin mar­ke­ring, og at Søvn­for­enin­gen alle­re­de had­de meldt fra om sin demon­stra­sjon. Uten å ha gått vel­dig dypt ned i det­te, antar jeg at poli­ti­et vil­le kun­ne ha nek­tet en demon­stra­sjon hvis det alle­re­de var vars­let en annen demon­stra­sjon på det sam­me ste­det. Enten for­di den demon­stra­sjo­nen det først var vars­let om kun­ne ha blitt over­skyg­get av den and­re, eller det kun­ne ha vært bety­de­lig risi­ko for bråk — som hvis det arran­ge­res mot­de­mon­stra­sjo­ner. Men så len­ge det er en demon­stra­sjon som ikke hind­rer all­min­ne­lig ferd­sel (som diver­se “kjør sak­te og blok­ker tra­fik­ken” demon­stra­sjo­ner), kun­ne nok poli­ti­et ikke ha gått len­ger enn til å kre­ve at man enten demon­stre­rer et annet sted, eller på et annet tidspunkt.

Men fort­satt er det høyst uklart hva slags ulov­lig­he­ter Arild Herm­stad og and­re demon­stran­ter egent­lig har gjort seg skyl­dig i. Politilo­ven sier at den som vil demon­stre­re skal gi mel­ding, og det må for­stås som den som vil arran­ge­re en demon­stra­sjon. Den som vil del­ta i en demon­stra­sjon har ingen plikt til å mel­de fra til politiet. 

Når Grunn­lo­ven § 101 annet ledd sier:

“Alle kan møtes i fre­de­li­ge for­sam­lin­ger og demonstrasjoner”,

er det vans­ke­lig å ten­ke seg at den­ne kan inn­snev­res slik at man ikke spon­tant kan sam­le seg til demon­stra­sjo­ner. Man kan hel­ler ikke nek­te noen å slut­te seg til en demon­stra­sjon, uan­sett om den har vært vars­let på for­hånd eller ikke.

Poli­ti­et kan etter politilo­ven § 7 hånd­heve den offent­li­ge ro og orden. For å gjø­re det­te, kan de etter førs­te ledd gri­pe inn

1 for å stan­se for­styr­rel­ser av den offent­li­ge ro og orden eller når omsten­dig­he­te­ne gir grunn til frykt for sli­ke for­styr­rel­ser
2 for å iva­re­ta enkelt­per­soners eller all­menn­he­tens sik­ker­het
3 for å avver­ge eller stan­se lovbrudd.”

For å gjen­nom­føre det­te, kan de etter annet ledd:

Poli­ti­et kan i sli­ke til­fel­ler blant annet regu­le­re ferd­se­len, for­by opp­hold i bestem­te områ­der, visi­te­re per­son eller kjøre­tøy, uska­de­lig­gjø­re eller ta far­li­ge gjen­stan­der i for­va­ring, avvise, bort­vise, fjer­ne eller anhol­de per­soner, påby virk­som­het stan­set eller end­ret, ta seg inn på pri­vat eien­dom eller områ­de eller påby områ­der evakuert.” 

Hvis en demon­stra­sjon for­styr­rer den offent­li­ge ro og orden, det er grunn til å fryk­te at den vil gjø­re det, eller den tru­er enkelt­per­soners og all­menn­he­tens sik­ker­het, kan poli­ti­et kre­ve at demon­stra­sjo­nen opp­lø­ses, osv. Men jeg kan ikke se at poli­ti­et har hjem­mel til å gri­pe inn så len­ge demon­stra­sjo­nen ikke for­styr­rer den offent­li­ge ro og orden etc, uan­sett om den er vars­let eller ikke. Man kan nok hel­ler ikke si at en for­sam­ling på et par hund­re men­nes­ker på en offent­lig plass, i seg selv for­styr­rer den offent­li­ge ro og orden.

Etter politilo­ven § 8 kan poli­ti­et inn­brin­ge folk som “på offent­lig sted for­styr­rer ro og orden eller den lov­li­ge ferd­sel”. De kan også inn­brin­ge per­soner som “ikke opp­gir navn, fød­sels­dato, fød­sels­år, stil­ling og bopel når poli­ti­et for­lan­ger det, eller som gir opp­lys­nin­ger her­om som det er grunn til å tvi­le på rik­tig­he­ten av”.

Det står ikke noe i loven om i hvil­ke situa­sjo­ner poli­ti­et har rett til å kre­ve at man opp­ly­ser navn mm, og der­med at poli­ti­et kan inn­brin­ge en per­son som nek­ter å etter­kom­me et slikt pålegg. Det­te er pro­ble­ma­tisk. Jeg ser ingen grunn til at poli­ti­et skal kun­ne kre­ve å få opp­lyst navn etc av per­soner som del­tar i en helt lov­lig demon­stra­sjon, eller gene­relt opp­trer helt lovlig.

Mot slut­ten av Dag­bla­dets repor­ta­sje, står følgende:

Er du [Arild Herm­stad] for­be­redt på en helg i kasjotten?

- Hvis det skjer, skal jeg gle­de­lig ta straf­fen for å ha støt­tet en god sak. Men jeg tror ikke poli­ti­et gjør noe mer med det­te. Det vil­le være lite takt­fullt av dem.”

Jeg tror ikke Arild Herm­stad har noe å fryk­te her.

Print Friendly, PDF & Email