To kortkommentarer: @presserom løgner om Bjørvika, @Politietoslo skal holde seg til trafikkreglene, ikke dikte opp sine egne.

Det­te er to kor­te kom­men­ta­rer til beg­vi­en­he­ter i uken som gikk. Den førs­te er en kom­men­tar til Aften­pos­tens utmer­ke­de sak om Bjør­vi­ka. Men som van­lig dek­ker Sta­tens veg­ve­sen seg bak løg­ner, og Aften­pos­ten gjør en util­strek­ke­lig jobb med å sjek­ke kil­der og opp­lys­nin­ger, slik at løg­ne­ne og bort­for­kla­rin­ge­ne blir stå­en­de uimot­sagt. Jeg kom­men­ter­te den i Aften­pos­ten, hvor den ble stå­en­de som en kort­kom­men­tar. Men man får så liten plass i Aften­pos­ten, så man­ge poen­ger blir borte. Her er den opp­rin­ne­li­ge kom­men­ta­ren, som jeg måt­te kut­te ned til under halv­par­ten for å få den på trykk i Aften­pos­ten. Den ble stå­en­de blant “Dagens kor­te debatt­inn­legg”, hvor kom­men­ta­ren fikk stå sam­men med Peter N Myh­res his­orie­for­falsk­ni­ning om syk­kel­sat­sing i Oslo.

Den and­re var en kom­men­tar til en notis i Asker og Bærum bud­stik­ke, hvor poli­ti­et fort­set­ter med å gi blaf­fen i tra­fikk­reg­le­ne, og hel­ler dik­te opp sine egne, ut fra prin­sip­pet om at bilis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­le­ne skal unn­skyl­des og fri­kjen­nes, og skyl­den skal sky­ves over på folk som syk­ler lov­lig. Sli­ke politi­folk som den­ne Per-Ivar Iver­sen er en skam for eta­ten. Skjønt, dess­ver­re er han repre­sen­ta­tiv for den syk­kel­fiendt­li­ge bil­et­a­ten som poli­ti­et er. Det er eta­ten som er en skam for seg selv. Det er et alvor­lig pro­blem og en fare for syk­len­de at vi har et poli­ti som opp­trer på den måten. Den nytlsat­te politi­di­rek­tør Bene­dic­te Bjørn­land har mye å ryd­de opp i. (Jeg fin­ner ikke den­ne kom­men­ta­ren i Bud­stik­ka, men jeg vet den har vært pub­li­sert der.)

Statens vegvesen har aldri brydd seg om sykkel i Bjørvika 

A‑magasinet har hatt en fin, men vond repor­ta­sje om en syk­len­de som ble påkjørt og drept av en laste­bil­sjå­før i Bjør­vi­ka. I mot­satt ende av Bjør­vi­ka ble en annen syk­list alvor­lig og livs­va­rig ska­det, også av en laste­bil­sjå­før som ikke så en syk­len­de i «blind­so­nen». Det bru­ta­le spørs­må­let er hvor man­ge fle­re som må dre­pes og lem­les­tes før Sta­tens veg­ve­sen tar det­te på alvor.

Detalj­pla­ner om veg­ut­for­ming med mer ble ikke påbe­gynt i 2003, slik Sta­tens veg­ve­sen hev­der. Star­ten på det­te var et plan­se­mi­nar i janu­ar 2008. Bed­re syk­kel­til­rette­leg­ging var noe av det som da ble etterlyst.

150cm syk­kel­felt var stan­dard i 2003, sier Sta­tens veg­ve­sen. Det er feil. For en vei med så mye tra­fikk som Dron­ning Eufe­mias gata var kra­vet også den gan­gen 180 cm. Men de had­de ikke laget noen pla­ner for syk­kel­felt i det hele tatt. På «Åpen dag» i Bjør­vi­ka i august 2011, spur­te jeg Sta­tens veg­ve­sens repre­sen­tan­ter om pla­ner for syk­kel­til­rette­leg­ging. Ingen viss­te noe, og de had­de ikke noe å vise til, annet enn de van­li­ge, run­de og ufor­plik­ten­de for­mu­le­rin­ge­ne og gode for­hold for gåen­de og syk­len­de. De had­de gans­ke enkelt ikke plan­lagt noen form for sykkeltilrettelegging. 

Da Dron­ning Eufe­mias gate ble åpent i 2014, var det ikke noe syk­kel­felt. Ekso­tis­ke trær var langt vik­ti­ge­re enn liv og helse til folk som syk­ler. «Tra­fik­ken måt­te set­te seg», sa Sta­tens veg­ve­sen da, og det har de gjen­tatt siden. Dess­ver­re har vi sett at tra­fik­ken har satt seg på blant annet folk som har syk­let, med tra­gisk resultat.

Det Sta­tens veg­ve­sen ikke liker å snak­ke om, er at for dem er Dron­ning Eufe­mias gate først og fremst en avlas­tings­vei for det helt eks­tra­or­di­næ­re til­fel­let at beg­ge løpe­ne i Ope­ra­tun­ne­len skul­le være stengt sam­ti­dig. Sta­tens veg­ve­sen ofrer gjer­ne byen og livet til noen som syk­ler, for å sik­re at bilis­ter i sli­ke eks­tra­or­di­næ­re til­fel­ler ikke skal risi­ke­re å bli stå­en­de fast i kø på grunn av stengt vei.

Politiet skal holde seg til trafikkreglene, ikke finne på sine egne

Bud­stik­ka skri­ver om en kol­li­sjon mel­lom en syk­list og en bilist på Slep­en­den. Bilis­ten had­de vike­plikt, men syk­lis­ten had­de stort fart, så det ble skyld­de­ling, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Per-Ivar Iver­sen hos poli­ti­et. Hva slags tøv er det poli­ti­et ser­ve­rer her? Poli­ti­et har ofte sin egen, og helt uhold­ba­re tolk­ning av tra­fikk­reg­le­ne, som kan sam­men­fat­tes til at syk­lis­ter all­tid skal ha skylden.

To helt vesent­li­ge opp­lys­nin­ger mang­ler: Hva er farts­gren­sen her, og had­de syk­lis­ten en fart som var vesent­lig over farts­gren­sen? Det er den sam­me farts­gren­sen som gjel­der for syk­len­de som for and­re kjø­ren­de. Den som har vike­plikt skal selv­sagt være akt­som og for­be­redt på at det kom­mer tra­fikk en has­tig­het rundt fartsgrensen.

Bilis­ten had­de vike­plikt, og da føl­ger det av tra­fikk­reg­le­ne § 7–1 at den det skal vikes for, her syk­lis­ten, ikke må hind­res eller for­styr­res. Det­te er ikke førs­te gang poli­ti­et «fri­kjen­ner» bilis­ter ved kla­re vike­plikts­brudd over­for syk­lis­ter, på helt uhold­bart grunn­lag. At syk­lis­ten had­de stor fart, er en av poli­ti­ets stan­dar­dunn­skyld­nin­ger når de skal sky­ve skyl­den over på folk som syk­ler. Poli­ti­et iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­te­ne, og tar kon­se­kvent deres parti.

For oss som syk­ler er det et alvor­lig pro­blem at poli­ti­et mot­ar­bei­der syk­ling ved en slik uhold­bar prak­sis som dette. 


Etter at den sis­te kom­men­ta­ren sto på trykk i Bud­stik­ka, har jeg vært i kon­takt med syk­lis­ten som ble påkjørt. Han har opp­lyst at han syk­let i ca 30 km/t, og at farts­gren­sen på ste­det er enten 40 eller 50 km/t (uklar skilting).

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email