Les vins du Tour de France 2019. 12. etappe. Toulouse — Bagnères-de-Bigorre

Så ble det ende­lig sei­er til Caleb Ewans. Og som van­lig var Peter Sagan der oppe og sik­ret seg poeng. Men nå er det slutt for spur­ter­ne. Nå vil de gå inn i sur­vi­val mode, og håpe på å kom­me gjen­nom etap­pe­ne i Pyre­ne­ene, og over­le­ve helt til Paris.

Nå begyn­ner alvo­ret. Nå skal ryt­ter­ne inn i Pyre­ne­ene. Det er rik­tig­nok ikke den aller har­des­te fjell­e­tap­pen. Men man­ge kom­mer til å sli­te med to første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger i sis­te halv­del av etap­pen. Men med tre mil for det mes­te utfor­kjø­ring fra den sis­te top­pen til mål, skal det bli vans­ke­lig å få et for­sprang som man kla­rer å hol­de til mål. 

Fjell gene­relt og depar­te­men­tet Ariè­ge spe­si­elt betyr all­tid utford­rin­ger når det gjel­der å fin­ne inter­es­sant drik­ke. Avi­sen Le Figa­ro, som plei­er å være god når det gjel­der vin, skri­ver i en artik­kel om Vin de Pays de l’A­riè­ge at Ariè­ge er en region som er meget kjent for sine viner. Det er en kort artik­kel, og kar­tet som illust­re­rer artik­ke­len viser ikke Ariè­ge, men områ­der len­ger nord. Uan­sett skri­ver de at vin her­fra førs­te gang ble nevnt i 971, og at det sær­lig vær vin fra områ­de­ne rundt byen Mire­poix som ble frem­he­vet. De frem­he­ver også meto­den for å måle vin­stok­ke­ne og avkast­nin­gen av dem, kalt “tail­le de Royat”. For å hol­de kva­li­te­ten oppe, må man hol­de kvan­ti­te­ten nede, og det er begrens­nin­ger i hvor høy avkast­ning det kan være av vin­stok­ke­ne. Jeg for­søk­te å lese meg opp på den­ne måle­me­to­den, men for­sto den ikke til­strek­ke­lig godt til at jeg vil for­sø­ke å for­kla­re den for andre.

Nett­si­den til Les vins Sud Ouest skri­ver på sin nett­side om IGP Ariè­ge at det er 50 hek­tar vin­mark, og at pro­duk­sjo­nen er ca 1200 hekto­li­ter. Det skul­le bli sånn cir­ka 160 000 flas­ker totalt sett. Det jeg har smakt av viner fra områ­det, har ikke vært verdt å lete etter.

Mire­poix er en fin by som det er verdt å besø­ke, selv om de ikke len­ger kan by på inter­es­sant, lokal vin. Byen har et flott middelaldertorg.

Phyl­lox­e­ra, den vin­lu­sen som nes­ten utryd­det alle vin­stok­ker i Euro­pa på slut­ten av 1800-tal­let, kom sent til Ariè­ge. Først på begyn­nel­sen av 1900-tal­let ble områ­det angre­pet, og da var and­re vin­om­rå­der alle­re­de i ferd med å ta seg opp igjen etter at nye og pode­de vin­stok­ker var plan­tet. Det som had­de vært kjen­te vinorå­der i Ariè­ge kom seg ikke etter phyl­lox­e­ra-angre­pet. And­re områ­der gjen­vant sine mar­ke­der, mens Ariè­ge ble slått ut. Vi har sett til­sva­ren­de fle­re ste­der: Det krev­de en stor inves­te­ring å plan­te nye vin­stok­ker etter at de gam­le var øde­lagt av den­ne vin­lu­sen. Man­ge had­de ikke res­sur­ser til å gjø­re det­te, og det var bare de bes­te vin­om­rå­de­ne som ble plan­tet til. “Bes­te” kun­ne her bety omtrå­der som ga størst kvan­ti­tet, ikke nød­ven­dig­vis best kva­li­tet. Uan­sett ser det ut til at Ariè­ge den gang for­svant som vinområde.

Jeg har for­søkt å lete etter inter­es­sant vin når jeg har vært i Ariè­ge, og på mer avstand, uten suksess. 

En av de bøke­ne jeg ofte har støt­tet meg til når det gjel­der vin fra den syd-vest­re delen av Frank­ri­ke, er Paul Strangs South-West Fran­ce. The Wine and Wine­ma­kers”. Boken er noen år gam­mel (2009), så det har sik­kert skjedd en del siden den ble git ut. I boken er det viet to sider til vin fra Ariè­ge. Men så vel­dig mye opp­løf­te­ne er det ikke her hel­ler. Han beskri­ver områ­de­ne syd og øst for Tou­lou­se som områ­der som i bes­te fall kun­ne pro­du­se­re en beskje­den vin. Og egent­lig er han vel ikke kom­met inn i Ariè­ge ennå. Folk i Tou­lou­se så hel­ler mot nord og vest for sin vin.

Fort­satt er beskri­vel­sen et godt styk­ke fra fjel­le­ne, hvor dagens etap­pe går. Områ­de­ne len­ger syd beskri­ver han slik:

Furt­her towards Spain, Ariè­ge was for many years the only French dépar­te­ment in the Midi uab­le to boast a wine abo­ve the sta­tus of plonk.”

Plonk er et av de nes­ten selv­for­kla­ren­de orde­ne som det er vans­ke­lig å  over­set­te. Det betyr noe sånt som bil­lig skvip. Det er bare å kon­sta­te­re: Vi er ikke i et vinområde.

Noe er imid­ler­tid i ferd med å skje. En rik sveit­sisk for­ret­nings­mann, Chris­ti­an Ger­ber, arvet en stor eien­dom. Hans far kjøp­te den i 1975, for så å dø kort tid etter­på. Chris­ti­an Ger­ber had­de ingen erfa­ring med land­bruk eller vin­pro­duk­sjon, men gikk i gang. På sitt Domai­ne de Ribo­n­net plan­tet han kva­li­tets­dru­er og eks­pe­ri­men­ter­te med å fin­ne ut hvil­ke dru­er som ga best resul­tat. En for­del med ikke å være i et klas­si­fi­sert områ­de er at man står gans­ke så fritt i hva slags dru­er man vil dyr­ke, osv.

And­re har blitt inspi­rert av Chris­ti­an Ger­ber. Fem pro­du­sen­ter har slut­tet seg sam­men i en grup­pe som mar­keds­fø­rer sin vin under var­mer­ket Les Vigne­rons Ariégois. Om vi hol­der oss til Paul Strang blir vine­ne her­fra sta­dig bed­re. Så kan­skje er det litt mer å mel­de her­fra nes­te gang en etap­pe hol­der seg så langt inne i Pyre­ne­ene. Det er vans­ke­lig å fin­ne infor­ma­sjon om dis­se and­re pro­du­sen­te­ne, så jeg vet ikke hvor­dan dis­se har klart seg. Chris­ti­an Ger­ber er på man­ge måter gans­ke typisk for de som har etab­lert seg og klart å løf­te kva­li­te­ten i områ­der som ikke har vært kjent for kva­li­tets­vin. De har gjen­re ikke land­bruks­bak­grunn, og jeg lurer noen gan­ger på om det ikke kan være en for­del å kun­ne stil­le seg litt fritt til land­bru­ke­tes tra­di­sjo­ner, og sat­se på nye ide­er. De har gjer­ne utda­nenl­se og erfa­ring fra and­re områ­der, de har pen­ger og de kan for­ret­nings­drift og mar­keds­fø­ring. Pro­duk­sjo­nen er uan­sett liten, og jeg har ikke fun­net noe av den­ne vinen, og har der­for hel­ler ikke smakt den. Men jeg ser at de nå sel­ger på nett, så kan­skje jeg bør kjø­pe noe innen nes­te år. Touren er all­tid inn­om Ariè­ge på vei til eller fra Pyreneene.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia