Les vins du Tour de France 2019. 13. etappe. Pau — Pau. Tempo

Det jeg var mest spent på før går­da­gens etap­pe, var om Juli­an Alap­hi­lip­pe vil­le være sterk nok i bak­ke­ne. Om han vis­te seg sterk nok, eller de and­re ikke var ster­ke nok, har jeg ikke grunn­lag for å mene noe om. Jeg had­de ven­tet angrep fra noen av de mer utpre­ge­de klat­rer­ne blant sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne, som Geraint Tho­mas, Thi­baut Pinot og Nai­ro Quin­ta­na, om ikke annet for å tes­te Juli­an Alap­hi­lip­pe. Men det skjed­de ikke. De kom alle sam­men i hovedfeltet. 

I dag er det en 27 km lang, indi­vi­du­ell tempo­etap­pe som star­ter og ender i Pau. Jens Voigt beskrev en gang sli­ke tempo­etap­per et godt styk­ke ut i rit­tet som “semi rest day” for alle hjelpe­ryt­ter­ne. I dag må kap­tei­ne­ne kla­re seg selv, uten hjelp. De som har ambi­sjo­ner sam­men­lagt kan vin­ne eller tape en del tid på en tempo­etap­pe, selv om 27 km ikke vil gi de helt sto­re tids­for­skjel­le­ne. Jeg tror ikke at 27 km er nok til å føre til end­rin­ger av betyd­ning i top­pen. Noen tempo­spe­sia­lis­ter sat­ser på etappe­sei­er. De and­re skal bare gjen­nom­føre med en viss stil, innen­for tidsgrensen.

Pau er en av byene Touren oftest er inn­om. Det er ikke så man­ge byer man kan ha som base ved Pyre­ne­etap­pe­ne, så det er ofte start eller mål­gang i Pau.

Star­ten er ved en park viet Tour de Fran­ce, men en søy­le hvor hver av vin­ner­ne gjen­nom historien.

Bort­sett fra i byom­rå­de­ne like ved start og mål, går hele etap­pen i vin­om­rå­det Jurançon. Områ­det har man­ge nord-syd­gå­en­de fors­kas­nin­ger. Dru­ene vokser stort sett på høy­de­ne mel­lom dale­ne. Det ser ut til at ryt­ter­ne star­ter flatt i en av dale­ne, før det blir litt små­kupert gjen­nom vin­mar­ke­ne, før de ven­der og kom­mer ned igjen i en dal ved Gan.

Jurançon er et av de vin­om­rå­de­ne jeg opp­da­get etter at jeg begyn­te å lete etter vin langs Tour de Fran­ce etap­pe­ne. Det har vært et hyg­ge­lig bekjent­skap. Og siden Touren så ofte er inn­om Pau, har det vært man­ge turer til Jurançon i mine blogger.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin i Jurançon, beg­ge hvi­te. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit cour­bu. Dru­ene til den bes­te søte Le Jurançon høs­tes sent, gjer­ne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Det­te gir over­mod­ne dru­er med mye sukker.

Jeg tar med to Jurançon-viner, som jeg rik­tig nok kjøp­te og drakk til en tid­li­ge­re Tour de Fran­ce etap­pe i det­te områ­det.  Det var Cuvée Marie 2007 (tørr) og Urou­lat 2009 (søt). Beg­ge er pro­du­sert av Urou­lat, som er en utmerket

På mine vir­tu­el­le vin­rei­ser langs etap­pe­ne i Tour de Fran­ce og Giro d’Italia har jeg fun­net mye inter­es­sant vin, og en god del vin som er grei nok, men som kan­skje ikke utmer­ker seg så mye i for­hold til annen vin. Jeg har også lært mye annet om de uli­ke regio­ne­ne vi har vært inn­om. Per­spek­ti­vet har blitt åpnet og utvi­det. Jeg vil sær­lig frem­heve alle de gode des­sert­vi­ne­ne som jeg har lært å kjen­ne. Jeg liker vel­dig godt ett glass søt vin de gan­ge­ne jeg spi­ser des­sert (som jeg ikke gjør så ofte). Jurançon har blitt en av mine favoritter.

Som and­re vinsnob­ber liker jeg å vel­ge viner som er litt uten­for den slag­ne lande­vei. Å bestil­le en Cha­teau d’Yquem eller DOM Per­rig­non kre­ver ikke så mye annet enn mye pen­ger. Bestil­ler man en Jurançon,  da viser man at man har litt mer kunn­skap. Og det vil selv­fø­ge­lig alle vir­ke­lig vinsnob­ber gjer­ne vise.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email