Les vins du Tour de France 2019. 16. etappe. Nîmes — Nîmes

Juli­an Alap­hi­lip­pe vis­te litt svak­he­ter på søn­dag. Men sam­ti­dig var det ingen av sam­men­lagt­kan­di­ta­te­ne som vis­te nok styr­ke til å frem­stå som kla­re favo­rit­ter. Med seks ryt­te­re innen­for 2 min 14 sek har Alap­hi­lip­pe ingen trygg ledel­se.
av res­ten av ditt liv.

Hver dag er førs­te dagen av res­ten av ditt liv.

Det er en lin­je Ole Paus har brukt i minst én sang. Jeg tror han har brukt den fle­re gan­ger. Det er fris­te­ne å skri­ve den om til at hver etap­pe er førs­te etap­pe i res­ten av Tour de Fran­ce. Det er rik­tig­nok den gans­ke vesent­li­ge for­skjell at i Tour de Fran­ce vet vi at det er 21 etap­per, og vi vet hvor­dan de res­te­ren­de etap­pe­ne ser ut. Vi vet ikke hvor man­ge etap­per livet har, og hvor­dan de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne vil bli. På en måte star­ter Tour de Fran­ce på nytt den sis­te uken, med de har­des­te fjell­e­tap­pe­ne. Nå set­ter ryt­ter­ne kur­sen mot Alpe­ne. Men dagens etap­pe må nær­mest reg­nes som opp­var­ming etter hvile­da­gen for de med sammenlagtambisjoner. 

I dag er det en 177 km lang, flat etap­pe som star­ter og slut­ter i Nîmes. Det er sprin­ter­nes sis­te sjan­se før avslut­nin­gen i Paris. 

Noen få ord om ter­mi­no­lo­gi. På hen­holds­vis engelsk og fransk omta­les sku­te­ne som hen­holds­vis sprin­ter og sprinte­ur. Jeg vak­ler litt i ord­bru­ken. I lande­veis­syk­ling er det ikke spør­mål om å syk­le for­test mulig 100, 500 eller 1000 meter. Lande­veis­syk­lin­gens sprin­te­re ellet spur­te­re vin­ner en spurt etter å ha syk­let kan­skje 200 km. Det er noe annet enn hva jeg for­bin­der med sprint. På den annen side synes jeg sprin­ter klin­ger bed­re enn spurter. 

Det­te er en etap­pe hvor vi må star­te med sever­dig­he­te­ne, før vi går over til vinen. Nîmes er en gam­mel, romersk by. Noe av det jeg all­tid viser fram til besø­ken­de om vi er i Nîmes, er den gam­le arenaen.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2019. 16. etap­pe. Nîmes — Nîmes