Les vins du Tour de France 2019. 16. etappe. Nîmes — Nîmes

Juli­an Alap­hi­lip­pe vis­te litt svak­he­ter på søn­dag. Men sam­ti­dig var det ingen av sam­men­lagt­kan­di­ta­te­ne som vis­te nok styr­ke til å frem­stå som kla­re favo­rit­ter. Med seks ryt­te­re innen­for 2 min 14 sek har Alap­hi­lip­pe ingen trygg ledel­se.
av res­ten av ditt liv.

Hver dag er førs­te dagen av res­ten av ditt liv.

Det er en lin­je Ole Paus har brukt i minst én sang. Jeg tror han har brukt den fle­re gan­ger. Det er fris­te­ne å skri­ve den om til at hver etap­pe er førs­te etap­pe i res­ten av Tour de Fran­ce. Det er rik­tig­nok den gans­ke vesent­li­ge for­skjell at i Tour de Fran­ce vet vi at det er 21 etap­per, og vi vet hvor­dan de res­te­ren­de etap­pe­ne ser ut. Vi vet ikke hvor man­ge etap­per livet har, og hvor­dan de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne vil bli. På en måte star­ter Tour de Fran­ce på nytt den sis­te uken, med de har­des­te fjell­e­tap­pe­ne. Nå set­ter ryt­ter­ne kur­sen mot Alpe­ne. Men dagens etap­pe må nær­mest reg­nes som opp­var­ming etter hvile­da­gen for de med sammenlagtambisjoner. 

I dag er det en 177 km lang, flat etap­pe som star­ter og slut­ter i Nîmes. Det er sprin­ter­nes sis­te sjan­se før avslut­nin­gen i Paris. 

Noen få ord om ter­mi­no­lo­gi. På hen­holds­vis engelsk og fransk omta­les sku­te­ne som hen­holds­vis sprin­ter og sprinte­ur. Jeg vak­ler litt i ord­bru­ken. I lande­veis­syk­ling er det ikke spør­mål om å syk­le for­test mulig 100, 500 eller 1000 meter. Lande­veis­syk­lin­gens sprin­te­re ellet spur­te­re vin­ner en spurt etter å ha syk­let kan­skje 200 km. Det er noe annet enn hva jeg for­bin­der med sprint. På den annen side synes jeg sprin­ter klin­ger bed­re enn spurter. 

Det­te er en etap­pe hvor vi må star­te med sever­dig­he­te­ne, før vi går over til vinen. Nîmes er en gam­mel, romersk by. Noe av det jeg all­tid viser fram til besø­ken­de om vi er i Nîmes, er den gam­le arenaen.

Jeg plei­er å si at hvis man rei­ser til Roma og ser Colos­se­um, ser man en ruin. I Nîmes er sta­dion intakt, rik­tig­nok pre­get av at den har stått der i rundt 2000 år. Men den bru­kes til kon­ser­ter, tyre­fek­ting (både spansk og camarge­sisk, hvor oksen er hel­ten og over­le­ver), og mye annet. 

Her­fra kan vi bare føl­ge syk­lis­te­ne ca 23 km, til den størs­te sever­dig­he­ten av dem alle: Pont du Gard. Hvis du er i områ­det, må du besø­ke Pont du Gard.

Den­ne romers­ke kom­bi­ner­te akva- og via­duk­ten ble byg­get i år 6, og er litt over 2 000 år gam­mel. Akve­duk­ten på top­pen, er en del av en 52 km lang akve­dukt som var en del av vann­for­sy­nin­gen til Nîmes. Det er impo­ne­ren­de at de klar­te å byg­ge det­te bygg­ver­ket og at det er så solid at det har stått i mer enn 2 000 år. Men det er like impo­ne­ren­de at de med dati­dens tek­no­lo­gi kun­ne bereg­ne akve­duk­ten med akku­rat pas­se fall, slik at van­net rant fra kil­den til Nîmes.

Syk­lis­te­ne skal syk­le over Pont du Gard, og det er etter det jeg for­står førs­te gang til til­la­ter noe slikt. Jeg trod­de først de skul­le syk­le over mot slut­ten av etap­pen, og jeg var litt bek­m­ret for at de skul­le syk­le over den­ne tross alt gans­ke tran­ge bro­en med stein­kan­ter mens ryt­ter­ne posi­sjo­ne­rer seg for spur­ten som vil kom­me. Men den kom­mer på begyn­nel­sen, så da slip­per man å bekym­re seg om det. Men da blir det kan­skje så tid­lig at TV-seer­ne går glipp av det?

Men vi må fin­ne litt vin, Den­ne vinen tror jeg like­vel vi sty­rer unna. Det er fak­tisk en bydel i Nîmes som heter Pisse­vin. Vi kjør­te bare for­bi, men jeg vil­le ha bil­de av skil­tet som peker dit.

Den vinen jeg først og fremst for­bin­der med Nîmes er Cos­tiè­res de Nîmes. Det­te områ­det lig­ger syd­vest for Nîmes, og det er ikke i den ret­nin­gen vi skal. Dagens etap­pe går nord for Nîmes. Lik­vel, det vin­om­rå­det som har Nîmes i nav­net må med. 

Cos­tiè­res de Nîmes lig­ger i over­gan­gen mel­lom Lan­gue­doc og Rhô­ne. Det er litt uklart hvor man skal plas­se­re den­ne, hører den hjem­me i Lan­gue­doc eller i Rhô­ne? Noen ste­der, som i vinat­la­set Grand Atlas des Vig­nob­le de Fran­ce, er den plas­sert under Lan­gue­doc, mens vin­mono­po­let har plas­sert områ­det under Rhô­ne. I mitt and­re frans­ke vinat­las L’At­las des vins de Fran­ce er den plas­sert under Rhône. 

Spo­ler vi tiden en del år til­ba­ke, had­de Lan­gue­doc et gans­ke dår­lig ryk­te som vin­om­rå­de. En gang var det for­tjent. Det var et områ­de hvor kvan­ti­tet var vik­ti­ge­re enn kva­li­tet. Rhô­ne had­de en bed­re klang hos det vin­drik­ken­de pub­li­kum. Kan­skje vil­le man fri­gjø­re seg fra det dår­li­ge ryk­tet som Lan­gue­doc had­de, og hel­ler kom­me inn under Rhô­ne paraplyen?

Mye har for­and­ret seg siden den gang. Lan­gue­doc har utvik­let seg vel­dig mye, og her pro­du­se­res det vin av meget godt kva­li­tet, fort­satt til en rela­tivt rime­lig pris. Dess­ver­re bidrar en del vin­skri­ben­ter til å opp­rett­hol­de ryk­tet om Lan­gue­doc som et områ­de bare for uin­ter­es­sant bil­lig­vin. Skal jeg være ærlig, tror jeg det skyl­des at de på grunn av områ­dets tid­li­ge­re dår­li­ge renom­me, ikke har tatt seg bry­et med å set­te seg inn i hvor­dan det er i dag. Lan­gue­doc er Frank­ri­kes mest dyna­mis­ke vin­re­gion, og er i riven­de utvik­ling. For noen år siden var jeg på en winemaker’s din­ner i Oslo med eie­ren av Domai­nes Paul Mas, Jean-Clau­de Mas. De pro­du­se­rer vin fle­re ste­der, i AOC Lan­gue­doc, og i Cos­ti­eres de Nîmes. Vi fikk blant annet ser­vert en utmer­ket Cos­ti­eres de Nîmes. Jeg spur­te ham om han men­te at Cos­ti­ere de Nîmes er Lan­gue­doc eller Rhô­ne. Uten betenk­nings­tid ga han et klart svar: Det er Languedoc.

Men på sine ban­ne­re, sier pro­du­sen­te­ne helt klart: Val­lée du Rhône.

I Cos­tiè­res de Nîmes pro­du­se­res rødvin og rosé­vin av gre­nache, syrah og mour­vèd­re, pluss noen dru­er til, og hvit­vin av i hoved­sak gre­nache blanc, mar­san­ne og rousanne.

Mor­gen­da­gens etap­pe star­ter fra Pont du Gard. Da jeg fant en flas­ke vin fra områ­det IGP Coteaux Pont du Gard, tenk­te jeg at det måt­te bli vinen til mor­gen­da­gens etap­pe. Men så fant jeg ut at det var i dag syk­lis­te­ne skul­le over Pont du Gard, og dess­uten er det et geo­gra­fisk gans­ke omfat­te­ne områ­de, som de også syk­ler i på dagens etap­pe. Så da valg­te jeg å ta den til i dag. Egent­lig spil­ler det ikke så stor rol­le, for det var ikke en sær­lig inter­es­sant vin. 

Vi skal også inn­on Uzès. Vin­om­rå­det Duché D’Uzès fikk AOC-sta­tus i 2012. Når jeg leter etter infor­ma­sjon om vinen, fin­ner jeg den under Rhô­ne. Men jeg har all­tid tenkt på områ­det som en del av Lan­gue­doc. Det pro­du­se­res 57% rød, 18% rosé og 25% hvit­vin, med de dru­ene som er van­li­ge både i den syd­li­ge delen av Rhô­ne og Languedoc.

Etap­pen ender i Nîmes, og jeg ven­der også til­ba­ke til Nîmes, og for­la­ter syk­kel og vin en liten stund. Det stof­fet vi kjen­ner som Denim har nav­net her­fra. Det er fab­ri­que de Nîmes, stoff fra Nîmes som har blitt til denim. Jeg les­te nylig en artik­kel i et fransk maga­sin om pro­duk­sjon av blå­far­ge, ikke spe­si­fikt i Nîmes, men i regio­nen. Jeg hus­ker ikke detal­je­ne og har ikke det maga­si­net for hån­den, men det er en sam­men­heng her. 

For å spo­re ytter­li­ge­re av: Petter Sol­berg har blitt en del mob­bet for sin noe spe­si­el­le engelsk. Fab­ri­que på fransk og fab­ric på engelsk betyr det sam­me. Det her sik­kert en sam­men­heng med vårt ord fab­rikk, uten at jeg kjen­ner sam­men­hen­gen. Den­ne gan­gen var det ikke Petter Sol­berg som snub­let i språ­ket, men en repor­ter som snak­ket om Petter Sol­berg. Jeg tror repor­te­ren var fra TV2, men jeg er ikke sik­ker. Det var i den peri­oden Suba­ru had­de lagt ned sin ral­ly­sat­sing, og Petter Sol­berg had­de ikke noe fab­rikk­lag å kjø­re for, eller et fab­rikk­sete som det gjer­ne heter i ral­ly­jar­gong. Ved­kom­men­de repor­ter spur­te en vik­tig per­son i ral­ly­sam­men­heng, jeg har glemt hvem: “Don’t you think he should have a fab­ric Seat?” Inter­vju­ob­jek­tet så ut som et spørs­måls­tegn, og ga et meget unn­vi­ken­de og uklart svar. 

Til­ba­ke til buk­ser. Om jeg hus­ker rett, er jeans avle­det av den ita­li­ens­ke byen Geno­va, uten at jeg hus­ker sam­men­hen­gen. Don­ge­ri kom­mer fra et indisk ord, og det er alt jeg vet om det.

Sol­sik­ker hører med til Tour de Fran­ce. Det er rik­tig­nok ikke noen syk­kel­ryt­te­re på det­te bil­det, men det er tatt litt tid­li­ge­re i år ikke så vel­dig langt fra der de syk­ler på den­ne etappen.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email