Les vins du Tour de France 2019. 18. etappe. Embrun — Valloire

Som sik­kert vel­dig man­ge and­re nord­menn, håpet jeg på at i alle fall én av de tre i brud­det skul­le være med å kjem­pe helt inn. Men slik gikk det alt­så ikke. Matteo Tren­tin vant på den måten jeg liker best: Han ryk­ket, og ingen klar­te å følge.

Nå drar det seg vir­ke­lig til, men en første­ka­te­go­ri og to høy­ka­te­gori­fjell. Det er de nes­te dage­ne Touren skal avgjø­res. Gårs­da­gens etap­pe før­te ikke til noen end­rin­ger for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Det er fort­satt seks ryt­te­re innen­for 2 minut­ter og 14 sekun­der. På de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne må det angri­pes. Alle de seks kan vin­ne til slutt. 

For sprin­ter­ne blir det først og fremst et spørs­mål om å over­le­ve fram til avslut­nin­gen i Paris.

Inne i fjel­le­ne plei­er det være vans­ke­lig å fin­ne vin. Alpe­ne er van­lig­vis ikke like vans­ke­lig som Pyre­ne­ene, for i Alpe­ne er det en del daler hvor det pro­du­se­res god vin. Men de som har lagt opp etap­pe­ne i årets Tour har ikke tenkt noe sær­lig på vin, så vi får det tørt i Alpe­ne i år.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2019. 18. etap­pe. Embrun — Val­loire