Les vins du Tour de France 2019. 18. etappe. Embrun — Valloire

Som sik­kert vel­dig man­ge and­re nord­menn, håpet jeg på at i alle fall én av de tre i brud­det skul­le være med å kjem­pe helt inn. Men slik gikk det alt­så ikke. Matteo Tren­tin vant på den måten jeg liker best: Han ryk­ket, og ingen klar­te å følge.

Nå drar det seg vir­ke­lig til, men en første­ka­te­go­ri og to høy­ka­te­gori­fjell. Det er de nes­te dage­ne Touren skal avgjø­res. Gårs­da­gens etap­pe før­te ikke til noen end­rin­ger for sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Det er fort­satt seks ryt­te­re innen­for 2 minut­ter og 14 sekun­der. På de gjen­væ­ren­de etap­pe­ne må det angri­pes. Alle de seks kan vin­ne til slutt. 

For sprin­ter­ne blir det først og fremst et spørs­mål om å over­le­ve fram til avslut­nin­gen i Paris.

Inne i fjel­le­ne plei­er det være vans­ke­lig å fin­ne vin. Alpe­ne er van­lig­vis ikke like vans­ke­lig som Pyre­ne­ene, for i Alpe­ne er det en del daler hvor det pro­du­se­res god vin. Men de som har lagt opp etap­pe­ne i årets Tour har ikke tenkt noe sær­lig på vin, så vi får det tørt i Alpe­ne i år.

Dagens etap­pe star­ter 785 meter over havet, og siden blir det bare høy­ere. Det dyr­kes bare unn­taks­vis vin­dru­er så høyt. Og hvem skul­le tro at noen av de høy­est lig­gen­de vin­mar­ke­ne er i Sveits? I Vis­per­ter­mi­nen. De sier selv at det er den høy­es­te, på ca 1150 meter, men det stem­mer ikke helt, uten at vi går nær­me­re inn på det nå.

Nå er fak­tisk ste­det hvor dagens etap­pe star­ter et av unn­ta­ken. Vi kan fin­ne noe vin ved den (kuns­tig) inn­sjø­en, Lac de Ser­re-Ponçon, Den ble laget i for­bin­del­se med kraft­ut­byg­ging. Ryt­ter­ne skal syk­le langs den­ne. Noen hus­ker kan­skje fra fysikk­ti­me­ne at vann har stor varme­ka­pa­si­tet, hvil­ket vil si at det kan lag­re mye var­me. Det tar lang tid å var­me opp vann, og det tar til­sva­ren­de lang tid å kjø­le det ned. Der­med vir­ker sli­ke inn­sjø­er tem­pe­ra­tur­sta­bi­li­se­ren­de. De hol­der på var­men og bidrar til å var­me opp omgi­vel­se­ne om høs­ten og vin­te­ren, og vir­ker avkjø­len­de om som­mer­en. Så rundt den­ne inn­sjø­en fin­nes det noen vinprodusenter.

Den førs­te pro­du­sen­ten jeg vil nev­ne, Domai­ne Taver­ni­er, lig­ger i Embrun, i nord­enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Jeg vet ikke mer om pro­du­sen­ten eller deres viner enn det som står på nett­si­de­ne, og det er ikke stort. I prak­sis nes­ten ingen ting.

Vi kan fin­ne noen pro­du­sen­ter i dalen ned­over fra den syd-vest­re enden av Lac de Ser­re-Ponçon. Vi hav­ner da i  La val­lée de la Duran­ce, dalen hvor elven Duran­ce ren­ner. Duran­ce kom­mer fra Bri­ançon, ren­ner ut i Lac de Ser­re-Ponçon og vide­re ned mot Rhô­nen. Dagens etap­pe drei­er øst­over i enden av Lac de Ser­re-Ponçon, så vi skal ikke vide­re ned­over den dalen den­ne gangen.

Jeg kjen­ner dis­se vine­ne bare av omta­le, og da bare av pro­du­sen­te­nes egen omta­le. Jeg har ikke smakt dem. Skul­le jeg være i områ­det, vil jeg nok drik­ke noe av den vinen. Men det er ikke en vin jeg vil anstren­ge meg for å få tak i.

Like­vel: Man får ta det man får. Det er ikke noe mer vin å hen­te vide­re langs dagens etappe.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email