Les vins du Tour de France 2019. 19. etappe. Saint-Jean-de-Maurienne — Tignes

I går var dagen da Nai­ro Quin­ta­na våk­net og kom til­ba­ke med en fan­tas­tisk avslut­ning opp til Gali­bi­er. Jeg had­de ven­tet at Juli­an Alap­hi­lip­pe skul­le tape tid til sine nær­mes­te utford­re­re i dag. Om det var Alap­hi­lip­pe som vis­te styr­ke, eller Geraint Tho­mas som vis­te svak­het, er ikke lett å si. Geraint Tho­mas kan ha vært kald nok til å ven­te til de to nes­te etap­pe­ne. Da er det mål­gang på top­pen, hvor Alap­hi­lip­pe ikke har en utfor­kjø­ring til å ta igjen det han taper opp­over. Ine­os, tid­li­ge­re Sky har hav­net i den situa­sjo­nen det laget har vært i noen gan­ger før: Den som skul­le hjel­pe kap­tei­nen i fjel­le­ne frem­står som den bes­te når det vir­ke­lig drar seg til. Kan­skje blir det Geraint Tho­mas som må hjel­pe Egan Ber­nal de nes­te to dagene.

Det blir to meget spen­nen­de dager, i dag og i morgen.

I dag skal sprin­ter­ne kjem­pe for å over­le­ve. Etap­pen er kort etter TdF-stan­dard, “bare” 126,5 km. Fra start går det bare opp­over og opp­over, med tre kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, før det bok­sta­ve­lig talt top­per seg med med Col de l’I­se­ran, en høy­ka­te­go­ri­topp som er 2 770 meter over havet. Så går det ned­over, før det hele avslut­tes på top­pen av en første­ka­te­go­ri i Tignes. 

Det­te skri­ves en drøy uke før de fak­tisk skal syk­le etap­pen, og jeg vet ikke hvor­dan stil­lin­gen er ved start. (Jeg er i Asia når etap­pen syk­les, og vet ikke hvor godt jeg vil kla­re å føl­ge med). Men jeg antar at det vil bli syk­let hardt, og at tid­gren­sen vil være gans­ke kna­pp. Så her kan noen sprin­te­re kom­me uten­for tidsgrensen.

Etap­pen star­ter på 585 moh, og siden bare sti­ger det. Her blir vi hel­ler ikke red­det av noen kuns­tig inn­sjø som er et varme­ma­ga­sin som gjør det mulig å dyr­ke vin­dru­er. Vel er det en inn­sjø nær Tig­nes. Men, om jeg har for­stått det rett, lig­ger den på ca 2 100 meter, og er dess­uten for liten til å kun­ne ha en slik effekt.

Der det ikke er vin å hen­te, kan man noen gan­ger fin­ne øl. Jeg har fun­net man­ge ste­der i Tig­nes hvor man kan drik­ke øl, og fle­re ste­der rekla­me­rer med stort utvalg. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe lokalt øl. Hvor man kan drik­ke øl pro­du­sert and­re ste­der, er ikke inter­es­sant i vårt perspektiv.

Tour de France 2019

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Print Friendly, PDF & Email